13
Satanasti nhõ kôwenatô wa kot gô xujanãr rũm kator ã wa harẽnh
Sikũn Tesarõn 2.3-5
Tã pa axte mẽmoj pumu. Nhũm gô xujanãr rũm Satanasti nhõ kôwenatôjê hõja te mrymnuti pyrà nẽ àpir o mõ. Kagãmnuti pyrà nẽ hkrã kêp 7. Nẽ uràk nẽ hpàr kêp 10. Nẽ hpàr piitã kamã pahi hã mẽ ahkà. Nẽ ahkà piitã hã axtem tanhmã Tĩrtũm o kapẽr punuj to nẽ tanhmã haprỳ hto hã kagàja hikwỹ.
Nẽ hkà te kêp ropkrorti kà pyràk. Nẽ hakwa te kot rêãwti jakwa pyràk. Nẽ ĩhkra te kot pààti nhĩhkra pyràk. Jakamã na pre kagãmnuti nhỹ hã hihtỳx o kêp pahi hã pika nhõ xwỳnhjê ho amnhĩptàr o pa.
Nẽ hkrã hõ te mẽ kot hayr o hpĩr nhũm ra akupỹm htĩr nẽ arĩ hayr xà wakre rã nyw pyràk. Jakamã nhũm pika kamã mẽ pa xwỳnhjaja amnhĩ jaêr pê omu nẽ kamã no pyma nẽ. Hãmri nẽ hkôt amnhĩ nhĩpêx o pa.
Hãmri nẽ kagãmnuti kot tanhmã mrymnuti ho nhũm ỹ hã mẽ ho amnhĩptàr jakamã nhũm mẽ piitã hamẽ wa hã hpijaàm kaxyw wa kãm wa mex o wa mex ã wa harẽnh o pa. Nẽ mrymnuti hã axpẽn mã:
—Hêxta waa nẽ. Mẽ pahtõ na mẽ pahte mrymnutita pyrà nẽ ã mẽ pahte amnhĩ nhĩpêx kot anhỹr? Mẽ pahtõ kot pu kutã xa nẽ paxihtỳx o hkurê kapa? Nà amrakati kumrẽx. Anẽ.
5-6 Hãmri nhũm Satanasti tanhmã mrymnuti ho nhũm kapẽr o ri mẽ hkôt pa nẽ mẽ ho amnhĩptàr o hã amgrà axkrunẽpxi nẽ hkôt mytwrỳ kêp 6. No ãm axtem nẽ Tĩrtũm o kapẽr punuj o ri mẽ hkôt pa. Nẽ ri tanhmã haprỳ hto nẽ õ krĩja mex kêt ã harẽnh o ri mẽ hkôt pa.
Hãmri nhũm Satanasti ra kot mẽ hkurê kaxàr kaxyw kãm anẽ nhũm axtem nẽ Tĩrtũm pê hkrajê kutã amnhĩ xãm nẽ mẽ hwỳr hprõt nẽ tanhmã hpijapu hto ho pa nẽ mẽ ho axtem nẽ mẽ ho krihkrit pa nẽ ahpỹnhã ri pika piitã hkôt mẽ uro hkwỳjê ho amnhĩptàr o pa. Nẽ ahpỹnhã mẽ kapẽr xwỳnh piitã mẽ ho amnhĩptà.
Jakamã nhũm mẽ ohtô rax kumrẽx nẽ mrymnuti hkôt amnhĩ nhĩpêx. Nẽ kutã hkõn krã ho rôrôk nẽ hkrĩ nẽ kãm mex o mex ã harẽ. No ãm mẽ piitã hkêt. Kot mẽ pahte amnhĩ tomnuj pãnhã amnhĩrer xwỳnh kôt ra mẽ kot amnhĩ xunhwỳr xwỳnhjaja tapxipixjaja na prem hkôt amnhĩ xunhwỳr kêt nẽ. Amnepê mã kormã amrakati ri Tĩrtũm mẽ Jejus wa õ kagà kamã mẽ htĩr tũm nẽ mẽ pa mã xwỳnh nhĩxi xwỳnh pixjaja na prem mrymnuti pumu nẽ hkwỳjê rom hprĩ hã kot amnhĩ nhĩpêx ã omunh kurê kumrẽx nẽ hkôt amnhĩ nhĩpêx kêt nẽ.
E ka mẽ atõ axumar kaxyw ajamak kre hã kot kaj ixujarẽnh piitã ama nẽ kãm ajamaxpẽr tỳx rãhã ho apa.
10 Jakamã kwa Tĩrtũm kôt ixkwỳjaja. Kwãr mẽ mãmrĩ mẽ apynê nẽ mẽ ajagjê.
Nẽ kwãr mẽ mãmrĩ wapo ho mẽ ajayr o mẽ apa.
Nom kêr ka mẽ umaj ixkaga hkêt nẽ. Ixkaga hkêt o ixkaga hkêt.
Mẽ ãm ixkôt pix mã amnhĩ nhĩpêx o ri apa rãhã ty.
Pika rũm mrymnuti hõ kator ã harẽnh
Makre 13.22
11 Tã pa mrymnuti hõ pumu. Nom wamta pyrà nẽ gô xujanãr rũm kator kêt axtem pika rũm kato. Nẽ ôwêhti hkrare pyrà nẽ hpàr pijakrutre. Nẽ te ho kagãmnuti kapẽr tỳx pyrà nẽ kapẽr tỳx kumrẽx o pa.
12 Gô xujanãr rũm mrymnuti xàpir xwỳnhta nhỹ hã pika nhõ xwỳnhjê mã kapẽr tỳx nẽ mẽ kãm:
—E pika piitã hkôt mẽ apa xwỳnhjaja mẽ inhma. Kêr ka mẽ kot hkrã hõ jayr o hpĩr nhũm akupỹm htĩr xwỳnhta kôt pix mã amnhĩ nhĩpêx rãhã ho ri apa. Nẽ kãm mex o mex ã harẽnh rãhã nẽ.
Anhỹr o mẽ kãm kapẽr. 13 Hãmri nẽ Satanasti nhỹ hã mẽ kãm aa mẽ kot mẽmoj pumunh kêt kwỳ ho anhỹr o pa. Jao kaxkwa rũm tanhmã mẽ kãm kuwy ho wrỳk to nhũm pikap rôrôk nhũm mẽ amnhĩ jaêr pê omu nẽ kamã no pyma nẽ. 14 ã ri mẽ noo mã mẽ kãm amnhĩ nhĩpêx anhỹr o ri mẽ hkôt pa. Gô xujanãr rũm mrymnutija noo mã ã hêx rom amnhĩ nhĩpêx anhỹr o mẽ no kupyr o pa nhũm mẽ omu nẽ hkôt amnhĩ nhĩpêx. Hãmri nhũm mẽ kãm mẽmoj tã karõ nẽ mẽ kãm:
—E wam mrymnutita. Mẽ kot hkrã hõ jayr o hpĩr nhũm akupỹm htĩr xwỳnhta kêr ka mẽ kãm hkarõ nhĩpêx nẽ ho mẽ anhõ sãnti. Kê mẽ piitã hwỳr mra nẽ kutã hkõn krã ho rôrôk nẽ hkrĩ nẽ amnhĩ to kuwỳ nẽ kãm mex o mex ã harẽ.
Anhỹr o mẽ kãm hã karõ. 15 Hãmri nhũm mẽ kuma nẽ mar xà hkôt hipêx nẽ ãm nhũm xa. Hãmri nhũm mrymnuti kot hitepta omu nẽ hwỳr tẽ nẽ tanhmã ho nhũm ra kapẽr nẽ mẽ kãm:
—E kêr ka mẽ kot inhmex ã ijarẽnh kêt xwỳnhjê pynê nẽ mẽ himex pa. Anẽ.
16 Hãmri nhũm pika rũm mrymnuti kator xwỳnhta haxwỳja mẽ kãm kapẽr nẽ mẽ kãm:
—E koja ixkwỳjaja inhỹ hã mẽ apiitã mẽ apê ixkwỳ hã mẽ akagà. Mẽ ate amnhĩ to rũnh xwỳnhjaja nẽ mẽ ate amnhĩ to hkryre xwỳnhjaja. Nẽ amarĩ mẽ kãm mẽ axàpênh xwỳnhjaja nẽ amnhĩ mã mẽ axàpênh xwỳnhjaja. Nẽ mẽ akàxpore rũnh xwỳnhjaja nẽ mẽ apê amrakati xwỳnhjaja. Koja mẽ apiitã mẽ akagà hpa. Mẽ akwỳ nhõkrã kagà nẽ mẽ akwỳ xupôk rũm mẽ anhĩhkra katut kagà.
17 —Gô xujanãr rũm mrymnutita nhĩxi kot paj mẽ atã hipêx. Rỳ hixi hã nũm nhĩpêx. Hãmri ka mẽ axàpkur xà japrôr kaxyw nhỹhỹm mra nhũm mẽ atã hixita pumu nẽ rĩ kormã mẽ amã mẽmoj kwỳ ho wẽnê ka mẽ amnhĩm haprô nẽ ho axàpkur o ri apa. Nẽ mẽ ate mẽmoj to wẽnê xwỳnhjaja koja mẽ apê mẽmoj japrôr kaxyw mẽ awỳr mra ka mẽ tee ri nhỹhỹnh mẽ hã hixi japêr hãmri nẽ mẽ kãm mẽmoj to wẽnê hkêt nẽ. Ãm nhỹhỹnh mẽ atã hixi hã kagàta pumunh pix kukwak ri kot kaj mẽ awjaprô rỳ mẽmoj to wẽnê. Anẽ.
18 E kwa kêr ka mẽ ixte mẽmoj pumunh nẽ mẽ amã hã kagàta pumu nẽ ama nẽ kãm ajamaxpẽr tỳx o apa. Mrymnutita nhĩxi na kêp nũm. Nũmja kêp 666. E kaj mẽ akrã hi mex xwỳnhjaja kot kaj mẽ aprĩ hã ja mar tỳx kurê kumrẽx.