14
Tĩrtũm mex ã mẽ grer
Apokarip 7.1-8
Tã pa axte mẽmoj pumu. Nhũm mẽ pahte amnhĩ tomnuj pãnhã amnhĩrer xwỳnhja hixêt pê Siãwja nhĩmõk ã xa. Nẽ puhã mẽ ohtô rax kumrẽx nẽ kuhê. Mẽ ohtô ho mẽ ohtô. Piitã kamã mẽ kêp 144.000. Nẽ piitã õkrã hã mẽ pahte amnhĩ tomnuj pãnhã amnhĩrer xwỳnh mẽ Hipêêxà wa hixi jaxwỳr pa mẽ omu.
Nhũm mẽ kaxkwa kamã grer o kuhê. Mẽ grerja mex o mex. Te kot gô hprõt tỳx hkoko htỳx pyràk. Nẽ te na katõtõk tỳx pyràk. Nẽ te wiorãw môr xwỳnhjaja kot hkakrênh mex pyràk pa mẽ mar o xa.
Nẽ mẽ grer xwỳnhjaja. Jejus puhã mẽ ohtô rax kumrẽx nẽ mẽ kuhê xwỳnhjaja na prem Tĩrtũm kot mẽ ho amnhĩptàr ã hkrĩ xàta kuri grer o kuhê. Nẽ mẽmoj tĩr pê kwat xwỳnhjê mẽ mẽ àptàr tũm pê 24jê kuri grer o kuhê. Mẽ grer nyw o gre. Ãm mẽ tapxipixjaja mẽ kot mẽ grer nywja mar. Ra mẽ kêp Tĩrtũm kra hã mẽ kot mẽ õkrã hã Tĩrtũm mẽ Kra Jejus wa hixi ã kagà nhũm Tĩrtũm kot ra mrymnuti mẽ hõta wa kêp mẽ utàr nẽ amnhĩ wỳr mẽ ho àpir xwỳnh na pre mẽ. Ãm mẽ tapxipixjaja mẽ grer nywja ma nẽ wa kãm ho grer o kuhê.
4-5 Na prem tãm amnhĩ nhĩpêx nẽ Tĩrtũm kôt amnhĩ nhĩpêx rãhã ho pa. Te mẽ kot amnhĩ prõ pix tãnopxar rãhã ho pata pyràk. Nẽ ri tanhmã hêx to rỳ tanhmã ri amnhĩ tomnuj to ho pa hkêt nẽ. Ãm tãm ri amnhĩ nhĩpêx mex o pa. Mẽ kêp Tĩrtũm mẽ mẽ pahte amnhĩ tomnuj pãnhã amnhĩrer xwỳnh kwỳ jakamã na prem mẽ pahte amnhĩ tomnuj pãnhã amnhĩrer xwỳnhta kôt pix mã amnhĩ nhĩpêx o pa. Jakamã na prem mrymnuti kutã rôrôk nẽ kãm mex o mex ã harẽnh kêt nẽ. Tã mẽ kumrẽxjaja Tĩrtũm mẽ Kra wa kuri wa kãm grer o kuhê.
Tĩrtũm kapẽr o wrỳk xwỳnh pijakrunẽpxi jarẽnh
Tã pa axte Tĩrtũm kapẽr o wrỳk xwỳnhjê hõ pumu nhũm kỳx pê ri htor o pa. Ahpỹnhã ri pika piitã hkôt mẽ uro hkwỳjê hkôt. Na ahpỹnhã ri mẽ kapẽr xwỳnhjê piitã mẽ hkôt mẽ kãm Tĩrtũm kot tanhmã mẽ hipêx to hã harẽnh kaxyw. Ahpỹnhã mẽ kapẽr xwỳnh piitã mẽ kãm harẽnh o pa. Nẽ htor o pa pê kỳx pê mẽ kãm kapẽr nẽ mẽ kãm:
“E na ra Tĩrtũm mẽ ate amnhĩ tomnuj mỳrapê tanhmã mẽ ato kaxyw. Jakamã kwa mẽ tokyx hã apijaàm kaxyw akõn krã ho arôrôk nẽ akrĩ nẽ kãm mex o mex ã harẽ. Kêp mẽmoj piitã ho kator xwỳnh na. Na pre kaxkwa ho kato nẽ pika ho kato nẽ gô xujanãr o kato nẽ hino ho kato nẽ mẽmoj piitã ho kator pa. Jakamã kwa kêr ka mẽ tapxipix ã mãn apijaàm nẽ kãm mex o mex hã harẽnh rãhã ho apa.”
Anhỹr o mẽ kãm kapẽr. Hãmri nhũm hõja wamta kôt tẽ nẽ uràk nẽ kỳx pê mẽ kãm kapẽr o:
—Koja Tĩrtũm tokyx Papirõn grành pa. Na hte krĩ nhõ xwỳnhjaja amnhĩ tomnuj pix rãhã ho pa. Mẽ kot amnhĩ nhĩpêx te mẽ kot kagôxỳhti ho hkõm nẽ amnhĩ mẽ mẽ piitã mẽ kãm õr nẽ ho mẽ ho pipãnh pyràk. Na htem mẽnijê piitã ho amnhĩkati o pa. Nẽ amnhĩ kwỳjê pê mẽ hprõ ho amnhĩkati. Nẽ amnhĩ mẽ pika piitã hkôt mẽ pa xwỳnhjê mã anhỹr o pa. Mẽ kot mẽ uràk nẽ ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr o pa kaxyw mẽ kãm anhỹr o pa. Ja mỳrapê na ra Tĩrtũm kot tanhmã mẽ ho kaxyw mẽ hã amnhĩ jarẽ. Anẽ.
Tã nhũm wa hkôt hõja tẽ nẽ wa uràk nẽ kàx pê pika nhõ xwỳnhjê mã kapẽr nẽ mẽ kãm:
—E mẽ ate mrymnuti kutã akõn krã ho arôrôk nẽ akrĩ nẽ kãm mex ã harẽnh xwỳnhjaja. Nẽ mẽ ate karõ nhĩpêx nẽ kutã akõn krã ho akrĩ nẽ kãm mex ã harẽnh xwỳnhjaja. Nẽ mẽ anhõkrã nẽ mẽ anhĩhkra hã hixi hã kagà xwỳnhjaja.
10-11 —Tĩrtũm na tee ja hã mẽ apumu nẽ mẽ akamã gryk tỳx kumrẽx. Mẽ ate kapẽr kuhpa hã mrymnuti hkôt amnhĩ xunhwỳr jakamã nhũm mẽ akamã gryk tỳx o mẽ akamã gryk tỳx. Jakamã koja kuwy hpôk rãhã ho rãhã xwỳnhta kamã mẽ arẽnh pa ka mẽ amnhĩ xà htỳx kamã ajamak rãhã apa ho apa. Koja kuwy hpôkja aa hapêx kêt nẽ kurũm kàx mã hkũm àpir o pa rãhã nẽ. Koja ã mẽ ate amnhĩ tomnuj o mẽ apa xwỳnhjê nhĩpêx anẽ ka mẽ kamã apa ho apa nẽ aa kurũm ajapôx kêt nẽ kamã amnhĩ xà htỳx kãm ajamak rãhã apa ho apa. Arĩgro hãn kamàt kãm arĩ ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr rãhã apa ho apa. Mẽ ate gôj rũm mrymnuti mẽ hkarõ ho sãnti wa kutã akõn krã ho arôrôk nẽ akrĩ nẽ wa kãm wa mex ã wa harẽnhja mỳrapê kot kaj mẽ ã amnhĩ nhĩpêx anẽ. Kot mẽ pahte amnhĩ tomnuj pãnhã amnhĩrer xwỳnh mẽ Tĩrtũm kapẽr o mẽ wrỳk xwỳnhjê noo mã kot kaj mẽ ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr o apa.
12 Anhỹr o mẽ kãm kapẽr jakamã kwa kêr pu mẽ pahte Tĩrtũm kôt amnhĩ xunhwỳr xwỳnhjaja mẽ hkukamã mẽ harẽnhja ma nẽ Tĩrtũm kapẽr kôt pix mã amnhĩ nhĩpêx rãhã ho ri papa. Mẽ kot tanhmã hã mẽ pahto htã pu mẽ hkaga hkêt nẽ amnhĩ kaxyw Jejus kôt pajamaxpẽr tỳx rãhã nẽ. Hãmri nẽ nhỹrmã mẽ kurom ma õ krĩ hwỳr api nẽ kamã pamex kumrẽx nẽ papa ho papa.
Mẽ kêp Jejus kwỳ hã mẽ htyk xwỳnhjê jarẽnh
Wam Tesarõn 4.16
13 Tã nhũm kaxkwa kamã mẽhõja axte inhmã kapẽr nẽ inhmã:
E Juãw. Kêr ka ã akwỳjê mã mẽmoj tã kagà anẽ nẽ mẽ kãm hã kagà ho: “E mẽ ate Tĩrtũm kôt ri amnhĩ nhĩpêx xwỳnhjaja. Mẽ kot Tĩrtũm ã mẽ apar nhũm mẽ atyk tã koja amnhĩ tã mẽ ato mex rax kumrẽx.” Anhỹr o mẽ kãm hã kagà.
Anhỹr o inhmã kapẽr. Hãmri nhũm Tĩrtũm Karõja kuma nẽ kãm:
—Nà ãm hãmri na ka ã mẽ harẽnh anẽ. Ra Tĩrtũm kot amnhĩ tã mẽ omunh rãhã ho pa. Mẽ kot kôt pix mã amnhĩ nhĩpêx o pa pê mẽ kãm mẽ hkurê xwỳnhjê kutã amnhĩ to htỳx rãhã htykja nhũm Tĩrtũm kot amnhĩ tã mẽ omunh mex. Koja mẽ ho mex kumrẽx. Mẽ kot Jejus ã mẽ hpar tã koja mẽ ho mex rax nẽ nhũm mẽ kuri mex rãhã nẽ pa ho pa nhũm mẽhõ axte tanhmã mẽ ho hkêt nẽ. Anẽ.
Tĩrtũm kot tanhmã mẽ kãm hkĩnh xwỳnhjê nhĩpêx to
14 Tã pa axte mẽmoj pumu. Kaxkwa kamã kakrã jakajre pumu. Nẽ kamã mẽhõj te panhĩ pyrà nẽ nhỹ. Nhũm ôr o pahi hã mẽ ahkà htu nẽ kuteere xwagixre py nẽ o nhỹ.
15 Hãmri nhũm kaxkwa kamã Tĩrtũm kapẽr o mẽ wrỳk xwỳnhjê hõja Tĩrtũm mã amnhĩ jarẽnh xà hã ixkre rũm kato nẽ kakrã jaka kamã ỹr xwỳnhta mã kapẽr. Kàx pê kãm kapẽr nẽ kãm:
—E pika nhõ xwỳnhjaja te mẽ hpur kãm mẽmo hy ra hkamrêk nẽ hikẽnh mã mex pyràk. Jakamã anhõ kuteere ata py nẽ ma mẽ hkôt tanhmã ri mẽ ho ho ri mẽ hkôt apa. Te mẽ kot mẽmo hy nhĩkẽnh o ri pa pyràk o mẽ hipêx nẽ ma ho mẽ himex o ri apa. Anẽ.
16 Hãmri nhũm kuma nẽ pika piitã mỳri õ kuteere ho apê nẽ te mẽmo hy jakàr pyràk o mẽ hipêx.
17 Hãmri nhũm axte Tĩrtũm mã amnhĩ jarẽnh xà hã ixkre rũm kapẽr o mẽ wrỳkjê hõja kato. ĩhkra kamã kuteere xwa gixre py nẽ o xa. 18 Hãmri nhũm axte hõja ixkre rũm kê hkôt kato nẽ hkukamã kator xwỳnhta mã kapẽr. Kàx pê kãm kapẽr nẽ kãm:
—E na ra Tĩrtũm tanhmã mẽ kot amnhĩ tomnuj to hã tanhmã mẽ hipêx to kaxyw. Te mẽ kêp mẽ hpur kãm mẽmo xô pê uwa ra hkamrêk nẽ rênh mã tãm pyràk. Jakamã ma pika hwỳr mẽ hwỳr wrỳ nẽ mẽ hkôt ri anhõ kuteere ho mẽ himex o ri apa. Anẽ.
19 Hãmri nhũm kuma nẽ ma pika hwỳr wrỳ nẽ mẽ hipêx o te mẽ kot uwa xô rênh nẽ prẽs kãm hkapĩr nẽ kagô janênh pyrà nẽ mẽ hkôt ri kuteere ho mẽ hpar o pa. Tĩrtũm ra mẽ kamã gryk tỳx o mẽ kamã gryk tỳx jakamã nhũm ã mẽ hkôt mẽ hipêx anhỹr o ri pa.
20 Jakamã nhũm mẽ hkamrô hpikapĩr rax kumrẽx o uwa kagô jakre. Te ho pyhti hprõt o nõr pyràk. Jao upỳm o 2 met nẽ hkôt ho mêj met. Nom hprõt xà hkôt ry rax o ry rax. Ho 300 kirõm. Nhũm ã mẽ kamrô hprõt rax anẽ.