18
Tĩrtũm kot Papirõn grành par ã harẽnh
Tã pa kê axte mẽmoj pumu. Nhũm axte Tĩrtũm kapẽr o mẽ wrỳk xwỳnhjê hõja kaxkwa rũm ahpar mã wrỳk o tẽ. Tĩrtũm nhỹ hã hihtỳx nẽ kamã hirã rax kumrẽx o pika piitã hkôt mẽ kãm hirã pa. Nẽ ahpar mã tẽn wrỳ nẽ kàx pê kapẽr o:
E koja Papirõnja pigrành pa nẽ hpãnhã kêp Satanasti mã mẽ àpênh xwỳnhjê papxà nẽ kêp nhônhti papxà. Hãmri nẽ aa kamã mẽmoj mex kêt kumrẽx.
Krĩ nhõ xwỳnhjaja na htem Tĩrtũm kapẽr kôt amnhĩ nhĩpêx kêt nẽ amnhĩ krã hkôt kãm prãm xà hkôt pix mã tanhmã amnhĩ tomnuj to ho pa. Te mẽhõ pipãnh nẽ htỳx ri amnhĩ nhĩpêx o pa pyràk.
Nhũm krĩ piitã hkôt mẽ ho amnhĩptàr xwỳnhjaja mẽ hwỳr mra nẽ mẽnijê ho amnhĩkati ho pa.
Nẽ krĩ nhõ xwỳnhjaja mẽmoj pumu nẽ kãm hkĩnh nẽ haprôr kurê kumrẽx o pa nẽ aa ujaprôr o hapêx kêt nẽ.
Jakamã na hte krĩ hkwỳ nhõ xwỳnhjaja mẽ hwỳr mẽmoj to pa nẽ xatã mẽ kãm ho wẽnê nẽ mẽ kukwak ri mẽ hikàxpore rũnh nẽ pa.
Anhỹr o kapẽr. Hãmri nhũm Tĩrtũm Papirõn kamã hkrajê mã kapẽr nẽ mẽ kãm:
E mẽ tokyx mẽ kot ri htỳx amnhĩ nhĩpêx xwỳnhjê nhõ krĩta rũm ajapôj ixkrajaja.
Kot kaj mẽ anhỹr kêt nẽ ra mẽ hkôt amnhĩ nhĩpêx pa mẽ ato apimrààtã mẽ ate amnhĩ tomnuj ã mẽ atomnuj tỳx nẽ.
Krĩ nhõ xwỳnhjaja na htem amnhĩ tomnuj rũnh o pa.
Mẽ kot amnhĩ tomnuj xà te mẽ kot kẽn katutxô nhũm hprêk rax o kot kaxkwa kanhwỳr kaxyw pyràk.
Na pa hte ã mẽ kot amnhĩ nhĩpêx anhỹr ã mẽ omunh rãhã ho ri ixpa. Jakamã kwa ixkrajaja mẽ tokyx mẽ kurũm ajapôj.
Anhỹr o hkrajê mã kapẽr. Hãmri nẽ kapẽr o mẽ wrỳk xwỳnhjê mã kãm:
E kwa mẽ ma mẽ hwỳr wrỳ nẽ tanhmã ixkrajê hã mẽ ho.
No ãm kêr ka mẽ tanhmã mẽ ho htỳx o mẽ kot ra tanhmã ixpê ixkrajê nhĩpêx tota jakre.
Kê mẽ tanhmã ixpê mẽ ho grire htã ka mẽ hã tanhmã mẽ ho htỳx kumrẽx o mẽ kot mẽ hipêxta jakre.
Krĩ nhõ xwỳnhjaja na prem mex nẽ pa.
Nẽ mẽ hikukrêx rũnh nẽ hkĩnh nẽ pa.
Nẽ tanhmã amnhĩ to jarkrar to ho ri pa nẽ amnhĩ jarẽnh o:
“Ot pa mẽ te pahi ni kot amnhĩ nhĩpêxta pyrà nẽ ixkrĩ xà mex pix kãm ixkrĩ pyràk.
Nẽ te Tĩrtũm kot amnhĩ nhĩpêx pyràk o na pa htem amnhĩ nhĩpêx o ri ixpa.
Nẽ mẽ ixkĩnh nẽ mẽ inhmex rãhã ri ixpa.
à mẽ ixte amnhĩ nhĩpêx anhỹr xwỳnh na pa mẽ.”
Anhỹr ã amnhĩ to jarkrar o pa.
Tã kêr ka mẽ tanhmã mẽ homnuj to kê mẽ mexta pãnhã omnuj tỳx nẽ pa.
Nẽ kê mẽ hkaprĩ nẽ amnhĩ xà htỳx kãm hamak rãhã nẽ pa ho pa.
E kê mẽ ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr o pa.
Jakamã koja mẽ arĩgro hpỹnh kãm mẽ hkwỳjaja hpikaprãr rũnh nẽ nhũm arĩ mẽ htĩr xwỳnhjaja omnuj nẽ pa.
Nẽ tee ri amnhĩ pumu nẽ hkaprĩ xàj mỳr o pa.
Nẽ amnhĩ xà htỳx kãm hamak o pa.
Nẽ tee ri amnhĩ nhĩpêx o pa.
Nẽ kãm prãm nẽ pa rãhã ty nhũm kuwy mẽ ho hkaxàr pa.
Ixpê Pahi Maati Tĩrtũm kot paj ixihtỳx kãm ã mẽ hipêx anẽ. Anẽ.
Hãmri nhũm krĩ piitã kurũm mẽ ho amnhĩptàr xwỳnhjaja. Mẽ kot mẽ hwỳr mrar nẽ mẽ hkuprỳjê ho amnhĩkati nẽ mẽ uràk nẽ mẽmoj pumunh nẽ haprôr rãhã ho pa xwỳnhjaja tee ri krĩ kaxàr nẽ kàx mã kuwy hkũm àpir o paja pumu nẽ hkaprĩ nẽ mỳr o kuhê.
10 Nẽ Tĩrtũm kot mẽ ho hapêx par ã mẽ omu nẽ kãm ma htỳx kumrẽx. Amỳm mẽ omunh o kuhê nẽ tee ri amnhĩ kukamã hamaxpẽr nẽ htertet tỳx nẽ. Nẽ mỳr kãm kapẽr o:
Hêxta waa nẽ Papirõn nhõ xwỳnhjaja.
Mẽ amex nẽ axihtỳx mex nẽ apa htã nhũm Tĩrtũm mẽ anhĩmex pa. Hêxta waa nẽ. Anẽ.
11 Nẽ mẽ hwỳr mrar nẽ mẽ kãm mẽmoj to wẽnê ho mẽ pa xwỳnhjaja haxwỳja krĩ pumu nẽ tee ri amnhĩ kukamã hamaxpẽr nẽ hkaprĩ nẽ mỳr o kuhê. Nhỹri koja mẽ tokyx axte mẽmoj to wẽnê? Mẽ kêp mẽmoj japrôr rũnh xwỳnhjaja hkaxàr par kumrẽx kênã.
12 Na prem mẽmoj piitã ho pa nẽ mẽ kãm ho wẽnê. Mẽmoj mex piitã. ôr o mẽ hkukrêx nẽ prat o mẽ hkukrêx nẽ kẽn jaxênh ã kàxpore xohtôô. Nẽ kupẽxê mex. Kakrã htyk nẽ hkamrêk nẽ hkroore nẽ hã hapjê. Nẽ mẽmo pĩ kuxware nẽ pĩ htỳx nẽ kẽn jakàr nẽ kàx o ri mẽmo nhĩpêxja nhũm prem mẽ kãm ho wẽnê ho pa. 13 Nẽ mẽmo htwỳm nẽ mẽ hkuxwa xà. Nẽ mẽ õ ho ành xà nẽ mẽ õ kuxwa xà nẽ xwỳgrà nẽ harôj. Nẽ môx nẽ ôwêhti nẽ kawar nẽ kaxyw kawarti hkjênh xà hã karrotre. Nẽ nhỹhỹnh krĩ hõ kamã panhĩ hkwỳ pynê nẽ mẽ hwỳr mẽ o pa nẽ mẽ kãm mẽ ho wẽnê nhũm mẽ amarĩ mẽ hkôt ri àpênh rũnh o pa. Na prem ã mẽ kãm mẽmoj to wẽnê anhỹr o pa. Tã ra mẽ kot mẽ haprôr xwỳnh mẽ mẽ pimrààtã hapêx pa.
14 Jakamã nhũm mẽ tee ri mẽ hkukamã hamaxpẽr nẽ te kot mẽ kãm kapẽr pyrà nẽ mẽ kãm:
Hêxta waa nẽ. Mẽ amã mẽmoj prãm nẽ amnhĩm haprôr xwỳnhta na mẽ apê hapêx par kumrẽx.
Nẽ mẽ akàxpore rũnh nẽ mẽ akukrêx rũnhta mẽ mẽ apimrààtã ajapêx pa. Kot kaj mẽ axte tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho apa hkêt nẽ. Anẽ.
15 Hãmri nẽ amỳm ri Tĩrtũm kot tanhmã mẽ hipêx to hã mẽ omu nẽ kãm ma xàj mur nẽ htertet o kuhê.
16 Nẽ mỳr kãm kapẽr o:
Hêxta waa nẽ. Na pre htem ê mex pix jagjê nẽ ri hã mra. Kakrã htykre nẽ hkamrêkre.
Nẽ mẽ hikukrêx mex o amnhĩ jamrêx nẽ ri hã mra.
Nẽ ôr nẽ kẽn mex ã ohtô xwỳnh o amnhĩ jamrêx nẽ ri hã mra.
17 Tã ra hapêx par kumrẽx. Anẽ.
Hãmri nhũm gô xujanãr kãm pàr nhõ dõn nẽ mẽ kot mẽ kãm pàr o ri mrar xwỳnhjaja nẽ mẽ kot kamã tep pynênh xà ho tep pynênh o ri mẽ pa xwỳnhjaja nẽ pàr kãm amarĩ mẽ pa xwỳnhjaja hãmri mẽ hwỳr mra nẽ wamtajê pyrà nẽ tee ri amỳm ri mẽ õ krĩ pumu nẽ mỳr o kuhê. 18 Nẽ kurũm kuwy hkũm xàpir o pa hã omu nẽ tee ri mẽ hkukamã hamaxpẽr nẽ axpẽn mã:
Hêxta waa nẽ. Krĩ mũj na pre mex o mex. Mex o krĩ piitã hakrenh par htã hapêx pa. Anẽ.
19 Hãmri nẽ mur nẽ hkaprĩ xàj pika hkwỳ jamỳ nẽ ho amnhĩ kamĩ nẽ mỳr kãm kapẽr o:
Hêxta waa nẽ. Krĩ mũj na pre rax o rax.
Nhũm pre nhỹhỹnh pàr kãm mẽmoj to wẽnê ho pa xwỳnhjaja mẽ hwỳr mẽmoj to pa nẽ mẽ kãm ho wẽnê nẽ mẽ hkukwak ri hikàxpore rũnh nẽ ri pa.
Tã hãmri mẽ hapêx pa. Anẽ.
20 Hãmri nhũm Tĩrtũmja krajê piitã mẽ kãm kapẽr nẽ mẽ kãm:
E ixpê Tĩrtũm na pa ã mẽ hipêx anẽ.
Mẽ kot mẽ apê ixkrajaja tanhmã mẽ atomnuj to ho paja mỳrapê na pa mẽ atã ã mẽ hipêx anẽ.
Jakamã e kaxkwa kamã mẽ apê ixri mẽ apa xwỳnhjaja.
Nẽ mẽ ate inhỹ hã ri mẽ kãm ixkapẽr jarẽnh o mẽ apa xwỳnhjaja.
Nẽ Jejus nhỹ hã mẽ akapẽr o ri mẽ apa xwỳnhjaja. Mẽ apiitã mẽ apê ixkra na ka mẽ.
E mẽ amnhĩ tã ja pumu nẽ akĩnh nẽ axpẽn mã apikunhar o akuhê. Pa na pa mẽ atã ã mẽ ho ijapêx anẽ. Anẽ.
21 Tã nhũm kapẽr o mẽ wrỳk xwỳnhjê hõja hihtỳx o kẽn rax kumrẽxja mỳ nẽ o tẽ nẽ gô xujanãr kamã kãm gêt nẽ kumẽ nhũm mrõ nẽ akunok. Hãmri nhũm kapẽr o:
E krĩta koja Tĩrtũm te ho ixte gôx kãm kẽn mẽnh nhũm mrõr nẽ hpikunor pyràk o hipêx nhũm hapêx par kumrẽx.
22-24 Na pre hte krĩja kamã mẽ kot ri mẽ kãm mẽmoj to wẽnê xwỳnhjaja amnhĩ to rũnh o krĩ piitã hkôt mẽ hakrenh pa.
Nẽ krĩ nhõ xwỳnhjaja na prem pika piitã hkôt hêx rom tanhmã mẽ no kupyr to ho ri pa. Jakamã ra mẽmoj to wẽnê xwỳnhjê pyrà nẽ mẽ hikukrêx rũnh gryk ã Tĩrtũm kaga.
No ãm ja pix kêt. Tĩrtũm krajê mẽ Tĩrtũm nhỹ hã kapẽr o mẽ pa xwỳnhjaja na prem mẽ himex rax nẽ. Hãmri nhũm krĩ piitã kamã mẽ pa xwỳnhjaja mẽ kot mẽ hipêx ã mẽ omu nẽ mẽ uràk nẽ ã mẽ hipêx anhỹr o pa.
Tã Papirõn nhõ xwỳnhjaja kot mẽ hipêx anhỹrja mỳrapê koja Tĩrtũm mẽ himex par kumrẽx.
Jakamã koja mẽ axte hkĩnh nẽ hkĩnh xàj ri grer kêt nẽ.
Nẽ axte hkĩnh nẽ grer kãm hakwa kôr o ri pa kêt nẽ.
Nẽ axte ri wiorãw kakrênh hkêt nẽ.
Nẽ axte ri amnhĩm kawà hyr o hkrĩ hkêt nẽ.
Nẽ axte harôj kahuk o kuhê hkêt nẽ.
Nẽ axte mẽ õrkwỹ kamã kanê hpôk kêt nẽ.
Nẽ axte axpẽn mã ri hkrajê rer o ri pa hkêt nẽ. Koja ã mẽmoj kot anhỹr piitã hapêx pa. Anẽ.