19
Mẽ kot Tĩrtũm mex ã mẽ harẽnh
Tã pa kê axte mẽmoj pumu. Nẽ kaxkwa kamã mẽ kapẽr ma nhũm mẽ ohtô rax kumrẽx nẽ tanhmã axpẽn mã kapẽr to. Nẽ anhĩpê kàx pê kapẽr tỳx nẽ kapẽr o:
E pu mẽ pahpiitã Tĩrtũm mã mex o mex ã harẽ.
Tapxipix na hihtỳx o hihtỳx.
Nẽ tapxipix na àhpumunh o àhpumunh.
Nẽ tapxipix na mex o mex.
Tapxipix na mex o kot mẽmoj piitã hakrenh par.
Ra kot mẽmoj punuj pê mẽ papytàr par jakamã kêp mẽ papytàr xwỳnh ã pixi mex na.
Na hte amnhĩ jarẽnh xà hkôt tanhmã mẽmoj to ho pa.
Nẽ amnhĩ to hêx kêt nẽ.
Tã ãm hãmri na ã Papirõn nhõ xwỳnhjê nhĩpêx anẽ.
Na prem mẽ kãm Tĩrtũm kapẽr jarẽnh o mẽ pa xwỳnhjê nhĩmex rax kumrẽx.
Nẽ krĩ piitã hkôt ri pa nẽ amnhĩ kôt mẽ kurẽ nhũm mẽ kuma nẽ mẽ hkôt amnhĩ tomnuj o pa.
Nhũm Tĩrtũm tee ri hã mẽ omu nẽ ã hkrajê hã mẽ hipêx kati anẽ. Ãm hãmri na ã mẽ hipêx anẽ.
Anhỹr o axpẽn mã harẽ. Hãmri nẽ xatã axpẽn mã:
Nà ãm hãmri na ã mẽ panhõ Tĩrtũmja mẽ hipêx anẽ nhũm mẽ kurũm kuwy hkũm kàx mã àpir o pa.
Koja krĩ nhõ xwỳnhjaja amnhĩ xà htỳx kamã hamak rãhã ho pa nẽ aa à htỳx hapêx kêt.
E pu mẽ hã Tĩrtũm mã mex o mex ã harẽ. Anẽ.
Hãmri nhũm mẽ àptàr tũm pê 24 mẽ mẽmoj tĩr pê kwatjaja hãmri Tĩrtũm kot mẽ ho amnhĩptàr ã hkrĩ xà maati kutã rôrôk nẽ kãm hipô hpa. Hãmri nẽ ã mẽ kapẽr anhỹr xwỳnhjê mã kapẽr nẽ kãm:
Nà ãm hãmri na ka mẽ ã Tĩrtũm mex ã harẽnh anẽ. E pu mẽ pahpiitã kãm mex o mex ã harẽ. Anẽ.
Hãmri nhũm mẽhõja Tĩrtũm krĩ xà maati kamã kapẽr o:
E mẽ axte Tĩrtũm mã mex o mex ã harẽ.
Mẽ ate Mẽpahpãm kôt amnhĩ nhĩpêx o mẽ apa xwỳnhjaja.
Nẽ mẽ apê mẽ ho amnhĩptàr xwỳnhjaja nẽ amarĩ ri mẽ apa xwỳnhjaja nẽ mẽ apiitã mẽ ate Tĩrtũm ã apijaàm o mẽ apa xwỳnhjaja kãm mex o mex ã harẽ. Anẽ.
Kot mẽ pahpãnhã amnhĩrer xwỳnh mẽ hkwỳjê jarẽnh
Tã pa tanhmã mẽ kapẽr to hã mẽ kuma nhũm mẽ kàx pê kapẽr tỳx nẽ. Te mẽ ohtô rax kumrẽx kapẽr pyràk. Nẽ te gô koko htỳx rỳ na katõtõk tỳx pyràk. Hãmri nẽ mẽ kapẽr o:
E na ra Tĩrtũm kêp mẽmoj piitã ho amnhĩptàr xwỳnh.
Nẽ kêp mẽ panhõ Pahi Maati.
Nẽ hihtỳx o hihtỳx nẽ àhpumunh o àhpumunh.
E pu mẽ kãm mex o mex ã mãn harẽ.
7-8 Nẽ hã pahkĩnh nẽ.
Nẽ kãm hihtỳx o hihtỳx ã harẽ.
Te mẽ kot axpẽn mã mẽ rer xwỳnh kot amnhĩ nhĩpêx pyràk.
Jao mẽ pahte amnhĩ tomnuj pãnhã amnhĩrer xwỳnhta te kêp myja pyràk.
Nẽ mẽ kot hkôt amnhĩ nhĩpêx xwỳnh piitã te mẽ kêp nija pyràk.
Nẽ te mẽ kot axpẽn mã wa rer nhũm wa kot axpẽn kôt pa ho pa pyràk o koja mẽ amnhĩ nhĩpêx.
Nẽ te mẽ kot mjên mã xwỳnh mã ê mex jakare nhõr nhũm kot hagjênh pyràk. Nẽ ê mexja te mẽ kot tãm amnhĩ nhĩpêx xà pyràk. Anẽ.
Hãmri nhũm Tĩrtũm kapẽr o wrỳk xwỳnhja inhmã:
—E Juãw. Pa amã mẽmoj jarẽ ka mar tỳx nẽ akwỳjê mã hã kagà. Tĩrtũm kapẽr kwỳ kot paj amã harẽ. Kêp Tĩrtũm kapẽr jakamã ãm hãmri na. Na hte mẽmoj jarẽnh o hêx kêt nẽ. E kapẽr ã kagà ho:
Na htem axpẽn mã mẽ rer kaxyw nẽ amnhĩ wỳr hkwỳjê wỳ nhũm mẽ hwỳr mra nẽ wa hã hkĩnh nẽ apkur mex nẽ.
Ja pyrà nẽ Tĩrtũm kot amnhĩ wỳr mẽ hwỳr xwỳnhjaja koja mẽ nhỹrmã mẽ pahte amnhĩ tomnuj pãnhã amnhĩrer xwỳnhta wỳr api nẽ ã amnhĩ nhĩpêx anẽ nẽ hkĩnh nẽ apkur mex nẽ.
Hãmri nhũm Tĩrtũm mẽ ho mex rax kumrẽx. Anẽ.
—E kêr ka ã akwỳjê mã ja hã kagà anẽ Juãw. Anẽ.
Hãmri pa kuma nẽ kagà ja kamã mẽ amã hã kagà. 10 Hãmri nẽ hã kagà hpa nẽ ra ixte kãm mex o mex ã harẽnh kaxyw kutã ixkõn krã ho tẽm nẽ nhỹ nhũm tee ri amnhĩ tã ixpumu nẽ inhmã:
—Kwa ã ri inhĩpêx anhỹr kêt nẽ. Apyrà nẽ ixte Jejus mã tanhmã amnhĩ nhĩpêx to xwỳnh kênã. Jejusja apyrà nẽ kêp inhõ pahihti na. Jejus kapẽr na prem hkukamã mẽ kot Tĩrtũm nhỹ hã kapẽr o mẽ pa xwỳnhjaja hã kagà nẽ mẽ kãm harẽnh o pa. Jakamã kwa pu mẽ Tĩrtũm pix kutã mãn pahkõn krã ho parôrôk nẽ pahkrĩ nẽ kãm mex o mex ã harẽ. Anẽ.
Kawar jaka hã ỹr xwỳnh jarẽnh
11-16 Tã pa kê axte mẽmoj pumu. Nhũm kaxkwa axkjê nhũm kamã kawar jakajre xa nhũm mẽhõja hã nhỹ. Hixi na pre kêp “Aa kot Tĩrtũm kaga hkêt xwỳnh.” Anẽ nẽ hixi hõ na pre kêp: “Tĩrtũm kôt pix mã amnhĩ nhĩpêx o pa xwỳnh.” Anẽ. Ã hixi kot anhỹr jakamã na hte katàt kôt ahpỹnhã mẽ kot amnhĩ nhĩpêx ã mẽ omunh xà hkôt tanhmã mẽ harẽnh to. Mẽ kot amnhĩ to mex ã mẽ omunh xà hkôt tanhmã mẽ hkwỳjê jarẽnh to nẽ mẽ kot amnhĩ tomnuj ã mẽ omunh xà hkôt ahpỹnhã tanhmã hkwỳjê jarẽnh to. Na pre mẽ kot tanhmã hkwỳjê nhĩpêx to ho pa xwỳnhjê kutã amnhĩ xunhwỳ nẽ mẽ hã tanhmã mẽ ho. Ã na pre kawar ã ỹr xwỳnhja amnhĩ nhĩpêx anhỹr o pa.
Nẽ no te kot kuwy hpôk pyràk jakamã hprĩ hã mẽmoj piitã omu nhũm mẽmoj kêp hpimxur kêt nẽ. Nẽ kêp pahi hã mẽ ahkà ho ohtô nẽ kutu. Nẽ nhỹhỹnh ĩ hã hixi hõ hã kagà nom ãm tapxipix kot amnhĩ tã amnhĩ nhĩxija pumunh. Na pre ra amnhĩ kamrô ho ê xy hpa nẽ xa. Nẽ hixi hõ pê:
TĨRTŨM KAPẼR O AMNHĨRĨT XWỲNH
Nẽ ê ryti hã hixi hõ hã kagà. Nẽ ihkjê hã ãm tãm. Hã kagà jarẽnh kot:
Ixpê mẽ ho amnhĩptàr xwỳnh piitã mẽ õ Pahi Maati na pa.
Nẽ hakwa rũm wapo xwa gixre põm katon ajêt. Kot ho tanhmã mẽ kot Tĩrtũm mẽ wa kutã amnhĩ xunhwỳr xwỳnhjê nhĩpêx to kaxyw. Jakamã ra mẽ piitã mẽ ho pikuprõnh pa nẽ mẽ hipêx o te mẽ kot prẽs kãm uwa xô kagô janênh pyràk nhũm mẽ hkamrô hpikapĩr rax kumrẽx. Tĩrtũm xihtỳx xwỳnh kot mẽ kamã gryk tỳx jakamã nhũm ã kãm mẽ hipêx anẽ. Mẽ kot amnhĩ tomnuj o paja mỳrapê.
Nhũm õ pôristi piitã uràk nẽ kawar jakare hã hkrĩ nẽ hkôt ri pa. Mẽ ê jaka muxre jagjê nẽ hã ma hkôt ri pa.
17-18 Tã pa axte Tĩrtũm kapẽr o mẽ wrỳk xwỳnh õja pumu nhũm myyti kutã xa nẽ kàx pê nhônhti mã kapẽr nẽ mẽ kãm:
—E mẽ amnẽ mẽ ixwỳr wrỳ nẽ Tĩrtũm ã akĩnh nẽ mẽ htyk nẽ mẽ hikwỹ xwỳnhjê hã atu nẽ aku. Mẽ ho amnhĩptàr xwỳnhjaja nẽ pôristijaja nẽ mẽ hkrãhtũm nẽ kawar nẽ kawar ã mẽ hkrĩ nẽ ri mrar xwỳnhjaja nẽ mẽ kot amnhĩ to rũnh xwỳnhjaja nẽ mẽ kot amnhĩ to hkryre xwỳnhjaja. Nẽ mẽ kãm mẽ àpênh xwỳnhjaja nẽ amnhĩ mã ri mẽ àpênh xwỳnhjaja. Ãm mẽ htyk nẽ mẽ hikwỹ xwỳnh mũj piitã mãmrĩ mẽ hwỳr wrỳ nẽ mẽ hã atu nẽ mẽ aku. E mẽ tokyx nhônhti. Anẽ.
19 Tã nhũm mrymnuti nẽ krĩ piitã hkôt mẽ õ pahi nẽ mẽ õ pôristijaja piitã axpẽn wỳr akuprõ. Wam kawar jakare hã ỹr nẽ htẽm xwỳnh mẽ õ pôristijê hwỳr hprõt nẽ mẽ hkurê kaxàr kaxyw axpẽn mar kaxyw akuprõ.
20-21 Hãmri nẽ mẽ hwỳr mra nẽ mẽ hkurê kapa. No ãm tee ri amnhĩ nhĩpêx nẽ tee ri kãm tanhmã mẽ ho hprãm hkaprỳ nhũm wam kawar jakare hã ỹr nẽ htẽm xwỳnhta hakwa rũm wapo xwagixre kator o mẽ himex pa. Hãmri nhũm mẽ hkwỳjê pyràn htyk pa nẽ hikwỹ. Nhũm nhônhti mẽ omu nẽ mẽ hwỳr wrỳk o mra nẽ mẽ kuku hãmri nẽ kãm mẽ hkur kaga nẽ mẽ hkaga. No nhũm mrymnuti nẽ ỹ hã mẽ kãm hêx o pa xwỳnhta wa nhũm mẽ axtem nẽ htĩr rãhã wa unê nẽ ma wa o tẽ nẽ ẽsôf o kuwy maati kamã wa kumẽ. Hãmri nhũm wa kamã htĩr tũm nẽ hxêt rãhã nẽ pa ho pa nẽ aa htyk kêt nẽ.