3
Satre kamã Jejus kwỳjê hwỳr kagà
Rukre 12.35-40
Nhũm Jejus arĩ inhmã kapẽr nẽ inhmã:
—E hpãnhã Satre kamã ixkwỳjê jamãr xwỳnh wỳr kagà nẽ mẽ kãm ixkapẽr jarẽ nẽ mẽ kãm:
Pa Satre kamã ixkrajaja. E ot pa mẽ awỳr ixpẽr mẽ. Ixpê inhĩhkra ho kanhêti pê 7 jamỳnh nẽ xãm xwỳnhta na pa. Nẽ ixpê inhĩhkra ho Tĩrtũm Karõ ãm pyxi htã te kamã kêp 7 jamỳnh nẽ ho ixãm xwỳnhta na pa mẽ amã ixkapẽr.
Na pa hte mẽ ate tanhmã ri amnhĩ nhĩpêx to hã mẽ apumunh rãhã ho ixpa. Mẽ piitã kot axpẽn mã mẽ ate ixkôt amnhĩ nhĩpêx ã mẽ ajarẽnh tã ã mẽ ate amnhĩ nhĩpêx anhỹr kêt. Na ka htem ixkuhpa hã pix mã amnhĩ nhĩpêx o apa. Jakamã te inhmã ra mẽ atyk nẽ mẽ anhĩkwỹ pyràk.
Na ka htem ãm akrành mã ixkôt ri amnhĩ nhĩpêx nom Tĩrtũm mẽ wa ixkôt amnhĩ nhĩpêx mex kêt nẽ. Ra Tĩrtũm mẽ wa ixte ja hã mẽ apumunh mex. Mẽ ate kormã wa inhnoo mã tãm ri amnhĩ nhĩpêx kêt jakamã kwa mẽ tokyx ja hã amnhĩ pumu nẽ ate amnhĩ tomnuj mã anhũre nẽ wa ixkôt amnhĩ xunhwỳr tỳx nẽ.
Kêr ka mẽ amnepê mã kormã mẽ ate ixkôt amnhĩ nhĩpêx nyw ri mẽ kot ixkapẽr o tanhmã mẽ ajahkre htoja mã ajamaxpẽr nẽ amnhĩ tomnuj mã anhũre. Nẽ ixkapẽr kôt pix mã mãn amnhĩ nhĩpêx o ri apa. Kot kaj mẽ anhỹr kêt kot paj nhỹrmã mẽ ajaêr pê akupỹn mẽ awỳr wrỳ nẽ ja hã tanhmã mẽ ato.
ãm mẽ agrêre nẽ amã ixkôt amnhĩ nhĩpêx prãm. Jao tãm ri amnhĩ nhĩpêx nẽ mẽ kot amnhĩ tomnuj xwỳnhjê hkôt amnhĩ nhĩpêx kêt nẽ. Te mẽ axê jakare kamã apa nẽ tanhmã amnhĩ pê htyk to hkêt pyràk. Tã kot kaj mẽ nhỹrmã ixri mẽ axê jakare kamã apa ho apa. Ra mẽ ate ja ho anhỹr mã tãm kênã. Ja na Tĩrtũm kãm hprãm.
Nẽ krĩ piitã hkôt mẽ ate amnhĩ tomnuj nê amnhĩ to htỳx nẽ inhmã hprãm xà hkôt amnhĩ nhĩpêx rãhã atyk xwỳnh piitã kot ka mẽ nhỹrmã Tĩrtũm mẽ wa ixri amex nẽ atĩr tũm nẽ apa ho apa. Ra mẽ hixija Mẽpahpãm Maati nhõ kagàja kamã na. Kamã mẽ atĩr o mẽ atĩr mã xwỳnhjê nhĩxi piitã hã kagà. Kot paj kagàta kamã aa mẽ anhĩxi grành kêt nẽ. Hãmri nẽ Inhĩpêêxà mẽ kapẽr o mẽ wrỳk xwỳnhjê mã mẽ ajarẽnh o: “E mẽ jajê pumu. Ixkwỳ na mẽ.” Anhỹr o mẽ kãm mẽ ajarẽ.
E ixkwỳjaja. Kot kaj mẽ amã ixkapẽr mar prãm hã kot kaj mẽ ã Tĩrtũm mẽ wa Ixkarõ nhỹ hã ixte mẽ amã ixkapẽr anhỹrja ma nẽ kãm ajamaxpẽr tỳx rãhã ho ri apa.
Tã ãm ja pix. Na hapêx. Anẽ.
—E Juãw. Kêr ka ã Satrejê mã ixkapẽr ã kagà nẽ mẽ hwỳr mẽnh anẽ. Anẽ.
Hãmri pa kuma nẽ ô ri mẽ kãm hã kagà.
Pirate kamã Jejus kwỳjê hwỳr kagà
Wam Tesarõn 2.13-16
Nhũm Jejus arĩ inhmã kapẽr nẽ inhmã:
—E hpãnhã Pirate kamã ixkwỳjê jamãr xwỳnh hwỳr kagà nhĩpêx nẽ amẽ nẽ mẽ kãm ixkapẽr jarẽ nẽ mẽ kãm kãm:
Pa Pirate kamã mẽ ate ixkapẽr mar kaxyw mẽ apikuprõnh xwỳnhjaja. E ot pa mẽ awỳr ixpẽr mẽ. Inhmex o inhmex xwỳnh na pa. Aa ixêx kêt nẽ ixpa xwỳnh. Amnepê mã na pre mẽhõja pahi Tawi mã õrkwỹ mex ã saf jamãr o pa. Tã pa hte uràk nẽ Inhĩpêêxà Tĩrtũm nhõ krĩ hwỳr mẽ gjêx xà hã saf jamỳ nẽ ho ixpa. Ãm papxipix inhõ saf jakamã papxipix na pa hte mẽ ate ixkôt amnhĩ xunhwỳr xwỳnhjaja mẽ agjêx kaxyw mẽ amã kahê xà rẽ nẽ ixkra hkêt xwỳnhjê pê kahê. Kot paj mẽ apê ixkrajê mã kahê xà rẽ ka mẽ hwỳr agjê. Hãmri pa mẽ atã kahê nhũm ixkra hkêt xwỳnhjaja tee ri kãm mẽ akôt gjêx prãm kaprỳ.
Na pa hte tanhmã mẽ ate amnhĩ nhĩpêx to ho apa hã mẽ apumunh mex o ri ixpa. Mẽ agrêre htã na ka htem ixkapẽr kôt amnhĩ nhĩpêx mex nẽ aa ixkaga hkêt nẽ. Jakamã kot paj te ixte mẽ amã Tĩrtũm nhõ hakwakre kahê xà mẽnh pyràk o mẽ anhĩpêx ka mẽ axàmnhĩx ajamakêtkati nẽ ma mẽ kãm Tĩrtũm kapẽr o mẽ ahkre ho ri mẽ hkôt apa. Nhũm mẽ hkwỳjaja tee ri ã mẽ ate amnhĩ nhĩpêx anhỹrja nê mẽ amã kapẽr kaprỳ ka mẽ arĩ ho mẽ ahkre ho ri mẽ hkôt apa.
Nẽ mẽ anhõ krĩ kamã mẽ akwỳjaja na prem ra Satanasti hkôt amnhĩ xunhwỳ nẽ hêx rom mẽ amã amnhĩ to hêx nẽ mẽ amã: “E mẽ ixpê Ijaew mex jakamã kwa mẽ ixkapẽr ma nẽ mẽ ixkôt amnhĩ nhĩpêx.” Anhỹr o mẽ amã karõ htã no ãm mẽ kot Satanasti hkôt amnhĩ nhĩpêx xwỳnh na mẽ. Tã kot paj nhỹrmã tanhmã mẽ homnuj to nhũm mẽ tee ri amnhĩ pumu nẽ akupỹm mẽ awỳr mra nẽ mẽ akutã hkõnkrã ho rôrôk nẽ hkrĩ nẽ mẽ amã: “Nà mẽ kajaja na ka pẽr mẽ ixrom Jejus kôt amnhĩ nhĩpêx. Mãn kãm mẽ ajapêê.” Anẽ.
10 Mẽ kot ixtã mẽ atomnuj tỳx nhũm mẽ ate amnhĩ xà htỳx kamã ajamak tã aa mẽ umaj ixkaga hkêt nẽ. Nẽ arĩ ixte mẽ amã mẽmoj tã karõ xà hkôt mẽ kutã amnhĩ to htỳx rãhã arĩ ixkôt ri amnhĩ nhĩpêx o apa. Jakamã mẽ kot nhỹrmã mẽ kãm ixkurê xwỳnhjaja pika piitã hkôt tanhmã mẽ homnuj tỳx to nhũm mẽ amnhĩ xà htỳx kamã ama. Tã kot paj mẽ anê mẽ omunh mex nẽ nhũm mẽ tanhmã mẽ ato hkêt nẽ ka mẽ amex nẽ ri apa ho apa.
11 E kot paj tokyx akupỹn mẽ awỳr wrỳ nẽ mẽ ate ixkôt pix mã amnhĩ nhĩpêx ã mẽ ato mex rax kumrẽx. Jakamã kwa mẽ mãmrĩ ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr o inhmã hprãm xà hkôt pix mã amnhĩ nhĩpêx rãhã ty. Kot ka mẽ anhỹr kêt kot pa mẽ amã mẽmoj mex nhõr kêt nẽ.
12 Nẽ kot kaj mẽ kot amnhĩ tomnuj xwỳnhjê kutã amnhĩ to htỳx nẽ inhmã hprãm xà hkôt pix mã amnhĩ nhĩpêx rãhã ty. Hã kot paj amnhĩ kôt mẽ ato mẽ axihtỳx nẽ ka mẽ aa ixkaga hkêt nẽ. Nẽ kot paj nhỹhỹnh mẽ atã mẽ inhĩxi ho axkrunẽpxi nẽ haxwỳ. Inhĩpêêxà nhĩxi nẽ inhĩxi nyw nẽ Inhĩpêêxà nhõ krĩ nhĩxija kot paj nhỹhỹnh mẽ atã haxwỳ. Tĩrtũm nhõ krĩ mẽ kot kãm: “Jerujarẽ nyw” anhỹr xwỳnhta koja nhỹrmã tanhmã amnhĩ to nẽ ra kaxkwa rũm pika wỳr wrỳ.
13 E ixkwỳjaja. Kot kaj mẽ amã ixkapẽr mar prãm hã kot kaj mẽ ã Tĩrtũm mẽ wa Ixkarõ nhỹ hã ixte mẽ amã ixkapẽr anhỹrja ma nẽ kãm ajamaxpẽr tỳx rãhã ho ri apa.
Tã ãm ja pix. Na ra hapêx. Anẽ.
—E Juãw. Kêr ka ã Pirate kamã ixkrajê mã ixkapẽr ã kagà anẽ. Anẽ.
Hãmri pa kuma nẽ ô ri mẽ kãm hã kagà.
Raxisej kamã Jejus kwỳjê hwỳr kagà
14 Nhũm pre Jejus arĩ inhmã kapẽr nẽ inhmã:
—E hpãnhã krĩ pê Raxisej kamã ixkrajê jamãr xwỳnh wỳr kagà nhĩpêx nẽ amẽ. Nẽ mẽ kãm ixkapẽr jarẽnh o:
Pa Raxisej kamã ixkrajaja. Ot pa mẽ awỳr ixpẽr mẽ. Ãm hãmri ixkapẽr o ixpa nẽ aa ixêx kêt xwỳnhta na pa. Jakamã ãm hãmri na pa hte Tĩrtũm kapẽr o mẽ ajahkre o ixpa nẽ aa ja kaga hkêt nẽ. Pa na ixpê mẽmoj piitã hpàr krax.
15-16 Na pa hte mẽ ate tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho apa hã mẽ apumunh rãhã ho ixpa. Kop apu mẽ ate ixkôt amnhĩ nhĩpêx mex ronhỹx pa ja hã mẽ apumu nẽ ixkĩnh nẽ. Nom mẽ ate ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr kêt. No mããnẽn aa ixkaga hkêt nẽ. Na ka htem ri atỳx amnhĩ krã hkôt pix mã tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho apa nhũm ja ixpê omnuj nẽ. Kot kaj mẽ arĩ ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr o apa pa hpãnhã amnhĩ nê mẽ akurê. Te mẽ kot gô xenh nõkati janhir nẽ tee hkakinh nẽ akupỹm hkapĩr pyràk.
17 Mẽ ate inhmã hprãm xà hkôt amnhĩ nhĩpêx ã amnhĩ jarẽnh tã ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr kêt nẽ. Nẽ ixkapẽr mar tỳx nẽ amnhĩ kaxyw inhmã ajamaxpẽr mex kêt nẽ.
18 Kwa mẽ tokyx ja hã amnhĩ pumu nẽ akupỹm ixkôt amnhĩ xunhwỳr tỳx nẽ. Kêr pa ja hã mẽ apumu nẽ amnhĩ katut kôt mẽ ate amnhĩ tomnuj rẽ nẽ tanhmã mẽ akrã hto ka mẽ inhnoo mã tãm amnhĩ nhĩpêx mex o ri apa. Hãmri pa mẽ amã tanhmã amnhĩ to amnhĩrĩt to ka mẽ aprĩ hã ixte amnhĩ nhĩpêx ã ixpumunh mex nẽ ixkôt amnhĩ nhĩpêx mex rãhã o ri apa.
19 Xà inhmã mẽ ajapê hkêt ã na pa ã mẽ amã ixkapẽr anẽ? Nà inhmã mẽ apiitã mẽ ajapê htỳx kênã. Nom inhmã mẽ ajapê htã ka htem ixkôt amnhĩ nhĩpêx kêt nẽ. Na pa tee ri amnhĩ tã mẽ apumu nẽ ja hã tanhmã mẽ atomnuj tỳx to. Tokyx mẽ ate amnhĩ tomnuj mã anhũrer nẽ hpãnhã tãm amnhĩ nhĩpêx kaxyw. Jakamã kwa mẽ tokyx ate amnhĩ tomnuj kaga nẽ akupỹm amnhĩ kaxyw inhmã ajamaxpẽr ho ri apa.
20 Na htem hkwỳjê nhõrkwỹ hwỳr gjêx kaxyw hakwa krem kãm àkjêr o kuhê nhũm mẽ kuma nẽ mẽ kãm anẽ nhũm mẽ hwỳr agjê. Nẽ mẽ ixkre hkre kamã axpẽn mã kapẽr o hkrĩ rỳ axpẽn mã kapẽr pê mẽmoj to hkõm o hkrĩ. Ja pyrà nẽ ot pa mẽ ajamãr o ixpa. Mẽ ate inhmã anhỹr nhũm ixte mẽ akôt ixpa ho ixpa nhũm mẽ pahte axpẽn to mex o papa kaxyw.
21 Kormã mẽ kot ixpĩr kêt ri na pa pre mẽ kot amnhĩ tomnuj xwỳnhjê kutã amnhĩ to htỳx o ixpa. Amnhĩ to htỳx nẽ ri ixpa kamã ixtyk jakamã nhũm Inhĩpêêxà akupỹm ixto ixtĩr nẽ akupỹm amnhĩ wỳr ixto api. Hãmri nẽ amnhĩ nhĩhkô hã mẽ ho amnhĩptàr ã hkrĩ xà kamã inhỹr pa ixkrĩ ho ixkrĩ nẽ ĩhkô hã mẽ piitã mẽ ho amnhĩptàr o ixkrĩ. Tã kot kaj mẽ atõ ixpyrà nẽ ate amnhĩ tomnuj nê amnhĩ to htỳx nẽ. Nẽ inhmã hprãm xà hkôt pix mã amnhĩ nhĩpêx rãhã ty. Hã kot paj amnhĩ pyrà nẽ wa ixte mẽ ato amnhĩptàr ã ixkrĩ xàja kamã amnhĩ nhĩhkô hã mẽ akrĩ ka mẽ wa inhĩhkô hã wa inhmã mẽ ho amnhĩptàr o akrĩ.
22 E ixkwỳjaja. Kot kaj mẽ amã ixkapẽr mar prãm hã kot kaj mẽ ã Tĩrtũm mẽ wa Ixkarõ nhỹ hã ixte mẽ amã ixkapẽr anhỹrja ma nẽ kãm ajamaxpẽr tỳx rãhã ho ri apa.
Tã ãm ja pix. Na hapêx. Anẽ.
—E Juãw. Kêr ka Raxisej kamã ixkrajê mã ixkapẽr ã kagà nẽ mẽ hwỳr amẽ. Nẽ kagàja piitã krĩ hkwỳ kamã ahpỹnhã ixkwỳjê hwỳr arẽ kê mẽ kamã harẽ nẽ ixkapẽr ma. Anẽ.
Nhũm pre ã Jejus inhmã kapẽr anẽ. Pa kuma nẽ ô ri mẽ piitã mẽ kãm hã kagà hpa.