4
Tĩrtũm kot mẽ ho amnhĩptàr ã hkrĩ xà jarẽnh
Tã pa axte mẽmoj pumu nhũm kaxkwa hwỳr mẽ gjêx xà hã hakwakreja amnhĩ kahê xà mẽ pa omu. Hãmri nhũm axte mẽhõ kapẽr tỳx xwỳnhta. Te kot pifti kakôr tỳx pyràk xwỳnhta axte inhmã kapẽr nẽ inhmã:
—E amnẽ ixwỳr api pa mẽmoj nhỹrmã kot tanhmã amnhĩ nhĩpêx to hkukamã amã ho amnhĩrĩt ka omu. Anẽ.
Hãmri nhũm Tĩrtũm Karõ tanhmã ixto nẽ ixto api pa kaxkwa kamã mẽmoj pumunh o xa. Tĩrtũm kot mẽ ho amnhĩptàr ã hkrĩ xà maatita pa pre omu. Nhũm kamã mẽhõja nhỹ. Kuk kamã hirã htỳx kumrẽx. Te mẽmo kẽn kamrêk karỳr jaxênh tỳx pyràk. Nẽ kot mẽ ho amnhĩptàr ã hkrĩ xà puhã màxwỳxti grãgrãreja kãm hipôk nẽ harir pa omunh o xa.
Nhũm hkrĩ xà maati puhã mẽ ho amnhĩptàr o hkrĩ xà kêp 24. Kamã mẽ àptàr tũmjaja hkrĩ. Mẽ piitã ôr o mẽ ahkà htu nẽ ê jakare nẽ hkrĩ.
Nẽ Tĩrtũm hkrĩ xà maatija rũm na katõtõk nẽ hkrakrak nẽ haxênh japà nẽ hikwỹ. Nẽ hkrĩ xà kapem kanê maati pixi kamã kwrỳt pê 7ja pôk rãhã ho kuhê. Kanêja te Tĩrtũm Karõ pyràk.
Nẽ hkrĩ xà kapem mẽmo te gô rax pyràkja hkarỳr jaxênh tỳx kumrẽx nẽ nõ. Te ho kàx karỳr jaxênh tỳx pyrà nẽ hkarỳỳre. Nẽ hkrĩ xà puhã mẽmoj tĩr nẽ kuhê pê kwat kuhê. Nẽ õkwa nẽ katut piitã hkôt no. Ãm no xohtô rax kumrẽx. Na pre ã mẽmoj kêp kwatja no xohtô anẽ pa omu.
Wamta te kot mry pê rêãwti pyràk. Nẽ hkôt ja te kot môx myti pyràk. Nẽ hapu hã hkuk te panhĩ hkuk pyràk. No hapu hã ja te kot àànhàhti htor kaxyw hara koror pyràk.
Nẽ piitã hara kêp 6. Nẽ ĩ piitã kamã no. Nhũm prem Tĩrtũm mã mex o mex ã grer rãhã ho kuhê nẽ aa pinhkrênh kêt nẽ. Nẽ kãm grer o:
Amex o amex Tĩrtũm.
Nẽ axihtỳx o axihtỳx.
Nẽ aa ate amnhĩ tomnuj kêt kumrẽx.
Amnepê mã kormã mẽmoj kêt ri ka ra arãhã ri apa. Tã arĩ arãhã ri apa xwỳnh na ka. Kot kaj aa ajapêx kêt nẽ.
ãm hãmri na ka hte mẽ ixto mex rãhã ho apa.
Nẽ amex o amex Tĩrtũm. Anẽ.
9-10 Nhũm prem xatã mẽ ho amnhĩptàr hkrĩ xà kamã hkrĩ xwỳnhja mẽ kot kãm “Rãhã pa xwỳnh” anhỹr xwỳnhta mã ã grer anhỹr o kuhê. Kãm mex o mex ã grer pê tanhmã kot mẽ ho mex to hã harẽ. Hãmri nhũm mẽ àptàr tũm pê 24jaja mããnẽn kutã hkõn krã ho rôrôk nẽ hipô hpa nẽ hkrĩ. Nẽ amnhĩ krã rũm ôr o mẽ ahkàja kwrỳ nẽ hpar pê haxwỳ. Kêp mẽ õ Pahi Maati hã hã hpijaàm kaxyw wamtajê pyrà nẽ mex o mex ã harẽnh o hkrĩ nẽ kãm:
11 ãm hãmri na pa htem amex o amex ã ajarẽ Tĩrtũm
Apê mẽ inhõ Pahi Maati na ka.
Nẽ apê mẽ inhõ Tĩrtũm na ka.
Na ka pre mẽmoj piitã ho akato. Axàhpumunh tỳx nẽ ajamaxpẽr tỳx o mẽmoj piitã amã hprãm xà hkôt ho akator pa.
Jakamã na pa htem ã amex o amex ã ajarẽnh anẽ. Mẽ ixrom axihtỳx mex kumrẽx na ka hte apa Tĩrtũm. Anẽ.