5
Mẽ pahte amnhĩ tomnuj pãnhã amnhĩrer xwỳnh jarẽnh
Juãw 1.29; Piripos 2.5-11
Tã pa pre arĩ te kaxkwa kamã mẽmoj pumu. Mẽ ho amnhĩptàr ã hkrĩ xà maatita kamã hkrĩ xwỳnh nhĩhkra kamã kagà pa omunh o xa. Upôk rũm omu. No ãm axtem kagà kaxkep na pre. Nẽ akutã hã kagà nẽ menh ê ho ho htỳx xàja kêp 7.
Hãmri nhũm Tĩrtũm kapẽr o wrỳk xwỳnh xihtỳx xwỳnhja kapẽr tỳx kãm kapẽr o:
—E mẽ atõ na ate kagà mũj pyr nẽ ho htỳx xà hpôt mã tãm? Anẽ.
Hãmri nẽ tee ri mẽ piitã mẽ hkapi nom nhũm ja kaxyw mẽhõ amrakati kumrẽx. Kaxkwa kamã amrakati nẽ pika kamã mããnẽn amrakati nẽ pika hkrak ri amrakati. Nhỹri mẽhõ kot kagà kaxkepta pyr nẽ hpôt nẽ omunh mã tãm xwỳnhja amrakati ho amrakati.
Nhũm tee ri mẽhõ japêr nom mẽhõ pumunh kêt nẽ. Pa tee ri ja hã omu nẽ ixkaprĩ htỳx nẽ inhmỳr o xa.
Hãmri nhũm pahi hõja ixpumu nẽ inhmã:
—Kwa amỳr kêt nẽ. E mẽhõ mũj pumu. Juta kanrẽhã htàmnhwỳ xihtỳx xwỳnhta. Pahi Tawi kanrẽhã htàmnhwỳ te kêp mry pê rêãw xihtỳx pyràk o hihtỳx xwỳnh mũj pumu. Kot mẽ kãm hkurê xwỳnhjê kutã amnhĩ to htỳx nẽ mẽmoj punuj piitã ho hapêx kaxyw mã xwỳnh jakamã tapxipix na kot kagàta hpyr nẽ ho htỳx xà hpôt par mã tãm. E ka omu. Anẽ.
Hãmri pa kuma nẽ hwỳr rĩt nẽ Jejusja pumu. Kot mẽ pahte amnhĩ tomnuj pãnhã amnhĩrer xwỳnhta mẽ ho amnhĩptàr o hkrĩ xà maati kapem xa. Mẽmoj htĩr pê kwat mẽ àptàr tũm pê 24jê nhĩpôk ri xa. Mẽ kãm hkurê xwỳnhjaja kot hpĩr nhũm ra akupỹm htĩr nẽ xa. Nom ra axtem nẽ xa. àhpumunh tỳxja te kot pahi xàhpumunh pyràk. Nẽ hpàr kêp 7. Nẽ no mããnẽn kêp 7. Noja te Tĩrtũm Karõ pyrà nẽ kêp pika piitã hkôt pa xwỳnh. Ã Jejusja axtem nẽ ãm anẽ pa omu.
Hãmri nhũm mẽ pahto amnhĩptàr o hkrĩ xwỳnhta wỳr tẽ nẽ ĩhkra kamã kêp kagà kaxkepta py.
Hãmri nhũm mẽ htĩr pê kwat mẽ mẽ àptàr tũmjaja hpar pê hkõn krã ho rôrôk nẽ hkrĩ hpa nẽ hipô nẽ hkrĩ. Piitã wiorãwti jamỳ nẽ ôr o xijere kamã mẽhkuxwa xà jamỳ nẽ o hkrĩ. Nhũm Tĩrtũm krajaja Tĩrtũm mã tanhmã amnhĩ jarẽnh to nhũm mẽ mar o hkrĩ. Te xijere kamã mẽhkuxwa xà hpãr o hkrĩ pyrà nẽ mẽ kuma.
9-10 Jakamã nhũm mẽ hkõn krã ho hkrĩ xwỳnhjaja mẽ pahte amnhĩ tomnuj pãnhã amnhĩrer xwỳnhta kutã kãm grer o hkrĩ. Mẽ grer nyw o kãm gre nẽ kãm:
Na prem apĩ ka atyk o mẽ piitã mẽ kot amnhĩ tomnuj pãnhã amnhĩrer pa.
Ahpỹnhã pika piitã hkôt mẽ urojê piitã hpãnhã amnhĩrer pa.
Nẽ ahpỹnhã ri mẽ kapẽr xwỳnh kwỳjê piitã mẽ hpãnhã amnhĩrer pa. Atyk o mẽ kot amnhĩ tomnuj piitã hpãnhã amnhĩrer pa.
Jakamã nhũm mẽ kot akôt amnhĩ xunhwỳr xwỳnhjaja kêp Tĩrtũm kra nẽ ri pa.
Ka ra mẽ panhõ Tĩrtũm mã mẽ kêp patre kaxyw mẽ unhwỳ nhũm htem pika piitã hkôt mẽ ho amnhĩptàr o pa.
Tã atyk o ate pika piitã hkôt mẽ hpãnhã amnhĩrer jakamã kapxipix na ate kagàta pyr nẽ ho htỳx xà hpôt mã tãm. Anẽ.
11 Hãmri nhũm Tĩrtũm kapẽr o mẽ wrỳk xwỳnhjaja nhỹhỹnh hapôj nẽ kuhê. Mẽ ohtô rax o ohtô rax. Ohtô rax o mẽ pajamaxpẽr jakrenh. Hãmri nẽ Tĩrtũm kot mẽ ho amnhĩptàr ã hkrĩ xà maatija wỳr mra nẽ kãm hipôk pa. Nẽ mẽmoj tĩr nẽ kuhê xwỳnhjê mẽ mẽ àptàr tũmjê mã hipôk pa nẽ mẽ pahte amnhĩ tomnuj pãnhã amnhĩrer xwỳnhta mã kapẽr.
12 Kàx pê kãm kapẽr nẽ kãm:
Ãm hãmri na pa htem amex o amex ã inhgrer o ixkuhê.
Mẽ ixrom axihtỳx o axihtỳx.
Nẽ mẽmoj piitã anhõõ.
Nẽ ate mẽmoj piitã hkukamã axàhpumunh par.
Nẽ amex o amex jakamã na pa htem amã amex pix ã inhgrer o ri ixpa. Anẽ.
13 Tã nhũm mẽmoj piitã Tĩrtũm mẽ Jejus wa kãm wa mex o wa mex ã harẽ. Pika hkôt panhĩ nẽ mry nẽ àk nẽ mẽmoj piitãã. Nẽ pika hkrak ri nẽ gô hkrak ri mẽmoj piitãã. Nẽ mẽ htykjaja. Nhũm mẽ piitã wa kãm wa mex o wa mex ã wa harẽ nẽ wa kãm:
E ate mẽ ixto amnhĩptàr ã akrĩ xà kamã akrĩ xwỳnh mẽ kot mẽ ixte amnhĩ tomnuj pãnhã amnhĩrer xwỳnh mẽ war amex o wa amex.
Nẽ war axihtỳx o war axihtỳx.
Nẽ war axàhpumunh o war axàhpumunh.
Na pa htem ã war ajarẽnh anhỹr rãhã ixpa ho ixpa. Anẽ.
14 Hãmri nhũm mẽmoj tĩr pê kwatjaja mẽ kuma nẽ mẽ kãm:
—Nà ãm hãmri na ka mẽ ã wa harẽnh anẽ.
Wa mex o wa mex kumrẽx. Anẽ.
Hãmri nhũm mẽ àptàr tũmjaja Tĩrtũm mẽ Jejus wa hpar pê hkõn krã ho rôrôk nẽ hkrĩ hpa nẽ haxwỳja wa kãm wa mex o wa mex ã wa harẽ.