7
Mẽ kot Tĩrtũm mã hkrajê kagà
Apokarip 9.4
Tã pa arĩ kaxkwa kamã mẽmoj pumu. Nhũm Tĩrtũm kapẽr o mẽ wrỳk xwỳnh pê kwatja piitã ahpỹnhã pika nhĩtep xà hkôt kôk jatur xà hã hamỳ nẽ ho kuhê. Pika piitã hkôt kôk hpinhkrênh par nẽ àpêr kêt nẽ gô xujanãr kôt àpêr kêt kaxyw hatur xà hã hamỳ nẽ ho kuhê. Nẽ pà piitã hkôt àpêr nẽ tanhmã pĩ hkwỳ ho pymaj nhũm mẽ ã amnhĩ nhĩpêx anẽ nẽ nê hatur xà hã hamỳ nẽ ho kuhê. Na pre ra Tĩrtũm ja hã mẽ kãm karõ nẽ mẽ kãm:
—E kêr ka mẽ ma pika hwỳr wrỳ nẽ pika nẽ gô xujanãrja tanhmã wa homnu hto. Anẽ.
Hãmri nhũm mẽ kuma nẽ hwỳr wrỳ nẽ kormã nê kôk ho htỳx. Hãmri nhũm Tĩrtũm kapẽr o wrỳk xwỳnhjê hõja myt japôx xà rũm mẽ hwỳr hpôx o tẽ. Nẽ ĩhkra kamã mẽ kot Tĩrtũm kra hã mẽ hixi jarẽnh xà hã kagàta py nẽ o tẽ. Hãmri nẽ kàx pê mẽ kot pika mẽ gô xujanãr homnu mã xwỳnhjê mã kapẽr nẽ mẽ kãm:
—Kwa taxy pa Tĩrtũm krajê nhõkrã kagà hpa mãn. Kêr ka mẽ omu nẽ mẽ tapxipixjaja tanhmã mẽ ho hkêt nẽ. Anẽ.
4-8 Hãmri nẽ mẽ hkagà pa. Ahpỹnhã Ijaew pigrành xwỳnhjaja mẽ ho ohtô rax kumrẽx nẽ tanhmã mẽ hkagà hto. Pa tanhmã mẽ kute hã mẽ harẽnh ma nhũm xep mẽ ohtô rax kumrẽx.
Juta kamã mẽ kêp 12.000.
Nẽ Rupẽ kamã mẽ kêp 12.000.
Nẽ Gax kamã mẽ kêp 12.000.
Nẽ As kamã mẽ kêp 12.000.
Nẽ Natari kamã mẽ kêp 12.000.
Nẽ Manase kamã mẽ kêp 12.000.
Nẽ Simeãw kamã mẽ kêp 12.000.
Nẽ Rewi kamã mẽ kêp 12.000.
Nẽ Isaka kamã mẽ kêp 12.000.
Nẽ Jepurõ kamã mẽ kêp 12.000.
Nẽ Juje kamã mẽ kêp 12.000.
Nẽ Pẽjamĩ kamã mẽ kêp 12.000.
à mẽ ohtô rax kot anhỹr. Hãmri nẽ mẽ piitã mẽ pikamỳr par kãm mẽ kêp 144.000. Piitã kêp Apraãw kanrẽhã htàmnhwỳ na pre mẽ. Tã ã axpẽn kaxyw mẽ ohtô rax kumrẽx kot anhỹr tã nhũm mẽ hkagà pa.
Tĩrtũm kra hkwỳjê jarẽnh
Apokarip 14.1-5
Tã pa axtem mẽmoj pumu. Nhũm mẽ ohtô rax nẽ Tĩrtũm nhõ krĩ kamã kuhê. Ahpỹnhã ri pika piitã hkôt mẽ urojaja. Nẽ ahpỹnhã ri mẽ kapẽr xwỳnhjaja nhũm prem pika piitã kurũm kot mẽ ho amnhĩptàr ã hkrĩ xà maatija kamã hkrĩ xwỳnh pê Tĩrtũm mẽ mẽ pahte amnhĩ tomnuj pãnhã amnhĩrer xwỳnhja wa kutã kuhê. Mẽ ohtô rax kumrẽx jakamã pa tee ri mẽ piitã mẽ ho kõta hpar prãm kaprỳ. Nẽ piitã ê jakare kamã kuhê. Nẽ hkĩnh nẽ hkĩnh xàj pô hkwỳ jamỳ nẽ ho àpêr o kuhê. 10 Hãmri nẽ kỳx pêê Tĩrtũm mẽ Jejus wa kãm kapẽr nẽ wa kãm:
Hêxta waa nẽ. War amex o war amex Pahi Maati.
Na ka pre Akra Jejus kukwak ri mẽ ixte amnhĩ tomnuj ã tanhmã mẽ ixto hkêt nẽ.
War ajamẽ mẽ ixkamã axukaprĩ rãhã ho apa xwỳnh na ka wa.
Jakamã pa mẽ inhmex nẽ war awỳr api nẽ war akuri inhmex nẽ ijamakêtkati nẽ ixpa ho ixpa.
Ãm hãmri na ka hte wa mẽ ixto mex rax kumrẽx o apa. War amex o war amex. Anẽ.
11 Hãmri nhũm Tĩrtũm kapẽr o mẽ wrỳk xwỳnhjaja Tĩrtũm krĩ xà mã hipôk nẽ hkõn krã ho rôrôk nẽ hkrĩ hpa. Nẽ mẽ àptàr tũmjê mẽ mẽ htĩr nẽ kuhê xwỳnhjaja mẽ ĩhkô hã kãm hipôk nẽ wam tajê pyràk nẽ hkõn krã ho rôrôk nẽ hkrĩ. Hãmri nẽ mẽ ohtô kot Tĩrtũm mẽ Jejus wa kãm kapẽr ã mẽ kuma hãmri nẽ Tĩrtũm ã hpijaàm kaxyw hpar pê htu mỳr pê hikwỹ hpa nẽ kãm mex o mex ã harẽ nẽ kãm:
12 “Ãm hãmri na mẽ ã ajarẽnh anẽ Tĩrtũm. Amex o amex.
Na ka hte mẽ ixto mex o apa.
Mẽ ixrom axàhpumunh o axàhpumunh.
Nẽ mẽ ixrom axihtỳx o axihtỳx.
Jakamã na ka hte mẽ ixpiitã mẽ ixto mex kumrẽx rãhã ho apa.
à ate anhỹr rãhã o rãhã jakamã na pa htem amã amex o amex ã ajarẽnh rãhã ho ixpa.” Anẽ.
13 Hãmri pa mẽ omunh o ixãm rôm nhũm mẽ àptàr tũmjê hõja ixwỳr tẽ nẽ mẽ ê jaka kamã mẽ hkĩnh xàj pô jamỳnh nẽ ho kuhê xwỳnhjê hã ixkukja nẽ inhmã:
—E mãn ate mẽ ê jakare kamã mẽ kuhê xwỳnh mũjjê pumunh nà? Tanhmã na prem amnhĩ nhĩpêx to nẽ amnẽ api? Xà ate mẽ omunh? Anẽ.
14 Hãmri pa kuma nẽ kãm:
—Nà ixte mẽ omunh kêt. Kêt ka na ixrom ate mẽ omunh. Anẽ.
Hãmri nhũm inhmã mẽ harẽnh o:
—Nà na pre mẽ hkwỳjaja Jejus ã mẽ homnuj tỳx kumrẽx nẽ mẽ kupa. Tã mẽ kêp Jejus kwỳ jakamã na pre mẽ nê mẽ kot amnhĩ tomnuj o hapêx nẽ te amnhĩ kamrô ho mẽ nê mẽ kot amnhĩ tomnuj piitã kuhõnh par pyràk o mẽ hipêx. Jakamã nhũm mẽ ê jaka kamã mex nẽ hkĩnh tỳx nẽ pa.
15 Nẽ Tĩrtũm kot mẽ pahto amnhĩptàr ã hkrĩ xà maati kutã kãm mex o mex ã harẽnh rãhã ho kuhê.
Na hte mẽ ho mex rãhã ho pa. Mẽ hkôt pa ho pa jakamã koja mẽmoj tanhmã kêp mẽ ho hkêt nẽ.
16-17 Nẽ mẽ pahte amnhĩ tomnuj pãnhã amnhĩrer xwỳnh kot Tĩrtũm krĩ xà maati kamã ãm xwỳnhta na hte mẽ hamãr mex rãhã ho mẽ hkôt pa.
Te mẽ kot mẽ hkrit jamãr mex pyràk.
Nẽ te mẽ kot mẽ hkrit kõm o pa nhũm htĩr nẽ pa pyràk.
Koja mẽ kuri htĩr tũm nẽ hkôt pa ho pa.
Nẽ axte kãm prãm kêt nẽ.
Nẽ axte kãm kôr kêt nẽ.
Nhũm arĩgro htỳxja axte mẽ hkà ho hxêt kêt nẽ.
Koja Tĩrtũm te mẽ kot mẽ hkra no kagô nhĩnhĩnh par pyràk o mẽ hipêx nhũm mẽ axte hkaprĩ nẽ mỳr o pa hkêt nẽ.
Pãnhã hkĩnh nẽ mex rãhã kuri pa ho pa. Anẽ.