8
Kagà kaxkep o htỳx xà kot hitep jarẽnh
Tã pa arĩ kaxkwa kamã mẽmoj pumu nhũm mẽ pahte amnhĩ tomnuj pãnhã amnhĩrer xwỳnhja kagà kaxkep o htỳx xà kot hitepta pôt. Hãmri nhũm kaxkwa kamã mẽmoj piitã hpinhkrênh pa nhũm mẽhõ kapẽr kêt kumrẽx. Nẽ hpinhkrênh par o ra hã ahtũm ry mex nẽ.
Hãmri nhũm Tĩrtũm kutã kapẽr o wrỳk xwỳnh pê 7 nẽ mẽ kuhê xwỳnhjaja. Nhũm kapẽr o wrỳk xwỳnhjê hõja mẽ hwỳr tẽ nẽ mẽ piitã mẽ kãm pifti gõ.
3-4 Hãmri nhũm kapẽr o wrỳk xwỳnhjê hõja ôr o xijere py nẽ Tĩrtũm mã mẽhkuxwa xà ho xêt xà hã mês kunĩhti hwỳr o tẽ. Mẽ ho amnhĩptàr ã hkrĩ xà maati kutã ôr o mêstija wỳr o tẽ nẽ kuri o xa. Hãmri nhũm mẽ kãm kamã mẽhkuxwa xà hkwỳ runh rax nẽ nhũm mêsti hã ho xêt o xa. Rôm nhũm Tĩrtũm krajaja Tĩrtũm mã tanhmã amnhĩ jarẽnh to. Jakamã nhũm mẽhkuxwa xà xêt kũm mẽ mẽ kot Tĩrtũm mã amnhĩ jarẽnh xàja mẽ nhũm ahkà nẽ Tĩrtũm kapẽr o wrỳk xwỳnh nhĩhkra kamã xijere rũm Tĩrtũm kutã kàx mã àpir o pa.
Hãmri nhũm kapẽr o wrỳk xwỳnhja xijere kamã kuwy hpôk kwỳ ho nỳt nẽ ahpar mã pika hwỳr kumẽ nhũm ma tẽ nẽ pikap tẽm nhũm pika htertet tỳx nẽ kamã na katõtõk nẽ haxênh nẽ hkrakrak.
Mẽ kot pifti kakôr ã mẽ harẽnh
Hãmri nhũm Tĩrtũm kapẽr o wrỳk xwỳnh pê 7 kot pifti jamỳnh xwỳnhjaja ra kot pafti kakôr mã.
Jakamã nhũm wamta õ pifti kakô nhũm na mê te kot jêr krã jakot pyràk xwỳnh mẽ kuwy te kot mẽmo kamrô kamrêk pyràk xwỳnhta pikap rôrôk pa. Nẽ nhỹhỹnh pika hkwỳ ho rax nẽ ho kaxàr pa. Nẽ põti nẽ akunĩ hkwỳ ho rax kumrẽx nẽ ho kaxàr pa. Hãmri nhũm wam ãm xwỳnh nhĩjuk ri ãm xwỳnhja õ pifti kakô nhũm mẽmoj te kẽn krã hprêk pôk pyrà nẽ kaxkwa rũm ahpar mã tẽ nẽ gô xujanãr nhĩkjê kamã hpôk rãhã tẽn mrõ. Hãmri nhũm gô nhĩkjê kamã gôja mẽmo hkamrô hã amnhĩ jahkre hpa. Jakamã nhũm gôx kãm mẽmoj htĩr nẽ ri mrar xwỳnhjaja pikaprãr pa. Nẽ gôx kãm pàr gô krãhkà hã pa xwỳnhja haxwỳja gjêx pa. Nẽ pàr kãm mẽ pa xwỳnhjaja haxwỳja hagjê nẽ pikaprãr pa. No nhũm gô mex kãm pàr kãm mẽ pa xwỳnhjaja mẽ kurom arĩ htĩr nẽ.
10 Tã nhũm wam ãm xwỳnhta wa hijuk ri ãm xwỳnhja õ pifti kakô. Hãmri nhũm kanhêti rax kumrẽxja axta nẽ hpôk o ma ahpar mã tẽn pikap tẽm nẽ pyhti nẽ hino hkwỳ ho ohtô nẽ homnu hpa. 11 Kanhêti nhĩxi pê na pre “mẽmoj xỳ xà” anhỹr jakamã nhũm tẽm nẽ pyhti nẽ hino hkwỳ ho ohtô nẽ homnu pa. Nhũm prem hwỳr mra nẽ hkwỳ janhi nẽ ho ixkõ nhũm ỳ nẽ nhũm mẽ ohtô nẽ ho ixkõ nẽ axkaprã.
12 Hãmri nhũm hpãnhã Tĩrtũm kapẽr o wrỳk xwỳnhjê hõja õ pifti kakô. Na pre ra ho axkrunẽpxi nẽ hkakôr tã hpãnhã ra axte hõ ja kakô. Hãmri nhũm mẽhõja tẽ nẽ myyti kura nhũm hkwỳ ahtyk nẽ hirã hkêt nẽ. Nhũm mytwrỳre nẽ kanhêti mã ho anẽ nẽ myyti pyrà nẽ hkwỳ ahtyk nẽ hirã hkêt nẽ harir. Jakamã nhũm kamàt kãm hirã mex kêt nẽ. Nẽ arĩgro hã myytija haxwỳja hirã mex kêt nẽ.
13 Hãmri pa kaxkwa kamã àànhàhti pumu nhũm kỳx pê ri htor o pa pê tanhmã kapẽr to nẽ kapẽr o:
—Hêxta waa nẽ. Kormã kot pifti kakôr xwỳnhjaja axkrunẽpxi nẽ kormã hkakôr kêt nẽ. Koja mẽ tokyx hkakô nhũm pika hkôt ri mẽ pa xwỳnhjaja amnhĩ xà htỳx kamã hamak tỳx o pa. Na pa tee ri mẽ hkukamã ijamaxpẽr nẽ inhmã mẽ hkaprĩ htỳx nẽ. Hêxta waa nẽ. Koja mẽ omnuj tỳx kumrẽx. Anẽ.