2
Kãkiti Teoso Atão Imarotakari
Namariteni nota tiretakini atoko hĩtxaua hĩte. Ikara niõkatsopata, maerekati himakamakani ĩkapani. Maerekati akamakasaaki, masãpiretari Xesosi Kristo. Aĩri Teoso misãkiretakari itxaua Xesosi. Atão inakarinoka kamakari itxaua iua. Iua misãkiretari Teoso ate ĩkapani, amaerekani imakatxakini ĩkapani. Iua makatxakari maerekati akamakiti. Kona ate maerekaninanini imakatxaka. Ipina ikini itixiti auakani maerekani imakatxakini ĩkapani.
Teoso paniãtakiti akĩpitiniã, atão aimarotari Teoso. Teoso paniãtakiti makĩpitakati, “Nota imarotari Teoso,” inakari, paxirari isãkire. Ãkixinireẽ !imarotari atão inakari Teoso sãkire. Teoso sãkire kĩpitakari iteene tiretari Teoso. Kininiãpa aimarotatari iua nakiti aniniãua? Akamakiti ikiniõtika Xesosi kamakiti atokokana akaminiã, iuasaaki aimarotari Teoso nakiti aniniãua. “Teoso nakiti nitxaua,” pininiã, pikamariko Xesosi kamakiti atokokana.
Iteene Matiretakakaua
Nitiretakini, Apiananiri paniãtaua atiretakakiniua. Ia paniãtxi niõkatsopatakiti hĩtemoni, kona amaneriikani. Hĩkenakopiretapekari ikara paniãtxi merepitipanika Xesosi sãkire hĩkenakotakasaaki. Iuasaaki hĩkenakotari ikara paniãtxi hĩtiretakakiniua tĩkane. Ikara paniãtxi kitxakapirĩkari itxaua. Hĩkenakotapekari ikara paniãtxi. Iuaritika ikara paniãtxi amaneri itxaua. Xesosi kĩpitari ikara paniãtxi, kotxi itiretari kãkiti. Hĩte apaka tiretari kãkiti, ininiã aimarotari ikara paniãtxi ereka inini. Ininiã ipiã napaãpota, kotxi kãkiti imaroãpotari atão Teoso sãkire. Atão inakari kãkiti imarotakasaaki, pokamarari atoko itxa kãkiti ãkixinireẽ.
“Pokamara naua,” pininiã, txamari iuasaaki pomanatari pitari Xesosi sãkire auiãkari, ikara atoko pininiã, uatxapiima ipiaã pauapanika. 10 Pitari Xesosi auiãkari pitiretiniã, pokamara pauapitika. Ininiã erekari pãkixinire, ininiãkara pãkixinireẽ auakari kona txĩkitakai maerekati pikamini. 11 Pitari Xesosi sãkire auiãkari pomanatiniã, ipiaã auakari atoko pitxaua. Iuasaaki pitĩpokotapika ipiaã. !Pimarotari pisinimoni. Mõsiãreti atoko pitxaua, kotxi !apakata patamarauatini ipiã xika.
12 Namariteni nota tiretakini, niõkatsopata hĩte ĩkapani, kotxi Xesosi makatxakapekari himaerekani, kotxi kãkiti maerekani makatxakakari itxaua.
13 Hĩte irĩtxiakoripekana, niõkatsopata hĩte ĩkapani, kotxi hĩte iteene imarotari Xesosi, itixi kamikosaaki auapeka inakari.
Hĩte ãtokoriakoripekana, niõkatsopata hĩte ĩkapani, kotxi homitikapekari Satanasi hĩtapararitika.
Namaritenipekana, niõkatsopata hĩte ĩkapani, kotxi himarotari aĩri Teoso.
14 Hĩte irĩtxiakoripekana, niõkatsopata hĩte ĩkapani, kotxi himarotari Xesosi. Itixi kamikosaaki auakaripeka itxaua.
Hĩte ãtokoriakoripekana, niõkatsopata hĩte ĩkapani, kotxi pataparari hãkixinire. Teoso sãkire auapika hãkixinireẽ. Homitikapekari Satanasi hĩtapararitika.
!Hinirekapiri Itixi Auakani Nireẽkiti
15 Itixi auakani nireẽkiti atoko inakari !hinirekape, kotxi ninoa nirekari maerekati ikaminina. Hĩtiretiniãri ninoa kamakiti, !hĩtiretari aĩri Teoso. 16 Maerekati kãkiti kamakiti ia atoko itxapaniko: Inirekarina maerekati iĩtona nireẽkiti ikaminina. Inirekarina maerekati okina nireẽkiti ikaminina. Iuikauana, katii ininiãuana. Iuikarina ikamakitina. Ikara maerekati kãkiti kamakiti potorika ĩkorapokoriti. Kona Teosomonikirini ikara. 17 Itixi xipokako. Ikinipoko tiitxi kãkiti nireẽkiti apaka xipokako. Kãkiti Teoso nireẽkiti kamakarirako !ixipoka. Auapininiika Teosokata.
Kristo Omanatakani
18 Namariteni nota tiretakini, itixi xipokini õti katananapanoka apoka. Kristo omanatakani auĩte apokako itixi xipokini õti apisa. Ikara himarotapeka. Uatxa Kristo omanatakani itomane apokapeka. Ikara atoko ininiã, aimarotari itixi xipokini õti takotepeka inini. 19 Ninoa Kristo omanatakani, mitxi atekata apotiitaua, Teosokata aãpotiitakasaakiua. Txamari ninoa !auikari Xesosi sãkire ate auikiniri atokokana, ininiã ninoa sipe. Ninoa atão Xesosi sãkire auikaãkamako, atekata ikaikotapikamanako. Itakanapaua, kotxi ate auikari Xesosi sãkire. Ninoa !auikari.
20 Teoso, erekarinoka kamakari, sikapekai hĩte Erekari Matamatakoti himoianari tĩkane. Ininiã hĩte imarotari atão inakari Xesosi sãkire. 21 Hĩte imarotari atão inakari Xesosi sãkire, iuaritika niõkatsopata hĩtemoni. Niokanatsopata hĩtemoni, kotxi himarotari atão inakari. Paxiene kamakari !imarotari atão inakari sãkiretxiti.
22 Natokopa itxa iua paxiene kamakari? Paxiene kamakari txari: “Xesosi kona Teoso mereẽkitini.” Kãkiti ikara atoko inakari Kristo omanatakari itxaua iua. Iua !inirekari aĩri Teoso. Imi apaka !inireka. 23 “Xesosi kona Teoso ãkirini” inakari, na kaikota Teosokata. “Teoso ãkiripitikara Xesosi” inakarirako kaikotapitikako Teosokata.
24 Hãuiritariko merepitipanika Xesosi sãkire hĩkenakotakiti kaikotini hãkixinireẽ. Ikara kaikotiniã hãkixinireẽ, Teoso ãkirikata hĩkaikotapikako. Aĩri Teosokata hĩkaikota apaka. 25 Xesosi sikaenetapekaua aãuapininiika anini Teosokata.
26 Niõkatsopata hĩte nõtãkikini ĩkapani, kotxi aua kãkiti Xesosi hĩtakanapini nireẽkani. 27 Erekari Matamatakoti, Xesosi sikakiti, auapanika hĩte ãkixinireẽ, ininiã hĩte na nirekari ãti koerekareri. Iua Erekari Matamatakoti oerekai ikinipoko. Iua oerekakiti atãopitika. Kona paxieneni iua. Ininiã hĩkaikotako Xesosikata, Erekari Matamatakoti oereẽkiti hĩkĩpitini.
28 Ininiã namariteni nota tiretakini, himoianatapikariko Xesosi. Ininiã uaimoni ikanapiriãkasaaki, hĩpĩkarauatini !auari. Ininiã na hĩpẽtauata haõkitakasaakiri iua. 29 Xesosi kamari atão inakarinoka. Ikara himarotapeka. Ininiãkara himarotari, kãkiti atão inakarinoka kamakani Xesosi anaakori ininiuana.