3
Teoso Anaakori
Aĩri Teoso iteene tiretaua ate. Hĩxinikariko iua tiraõki. Iua iteene tiretaua ate, ininiã, “Namariteni,” itxaua ate. Ari, atãopitikara Teoso anaakori atxaua. Ninoa Teoso anaakori minakaniua !auikari Teoso anaakori aniniua, kotxi ninoa !imarotari Teoso. Nitiretakini, Teoso anaakori atxapekaua uatxa. Eereka !aimarotari kanatokoako atxapaniko. Ia aimarotapitika. Xesosi kanapiriãkasaaki, Xesosi atoko atxapekauako, kotxi iuasaaki aãtamatariko iua. Kãkiti ikara auiãkani, !inirekarina maerekati ikaminina, kotxi Xesosi !ikamari maerekati.
Maerekati kamakari !ikamari Teoso paniãtakiti. Amakamakanisaakiri Teoso paniãtakiti, iuasaakipeka akamari maerekati. Himarotari Xesosi apokapeka ĩkorapokoriti maerekati akamakiti imakatxakini ĩkapani. Xesosi !ikamari maerekati. Kãkiti Xesosi ãtipirika moianatakari !inirekaikari maerekati ikamini. Iua ãtipirika maerekati kamakari !aõkitapanikari Xesosi. !Imarotapanikari Xesosi.
Namariteni nota tiretakini, !hãuiritapiri apanakini misirienetinii hĩte. Atão inakarinoka kamakari kamapitikari Teoso nireẽkitinoka, Xesosi kaminiri atokokana, kotxi Xesosi kamari atão inakarinoka. Ãtipirika maerekati kamakari Satanasi nakiti itxaua, kotxi Satanasi kamapikari maerekati. Itixi kamikosaakipekara ikamaãpokatapitiporiri maerekati. Uatxa ikamapanikari. Teoso ãkiri apoka ĩkorapokoriti maerekati Satanasi parĩka ixipokini ĩkapani.
Teoso anaakori !inirekaikari maerekati ikaminina, kotxi Teoso aua ãkixinireẽna. Ininiã !iposotarina maerekati ikamaãpotinina, kotxi iritarina Teoso. 10 Ininiã kipa Teoso anaakori txataua? Atão inakarinoka kamakanira Teoso anaakori txaua. Ãti tiretakanira Teoso anaakori txaua. Ininiã kipa Satanasi anaakori txataua? Erekari makamakanira Satanasi anaakori txaua. Ãti matiretakanira Satanasi anaakori txaua.
Kãkiti Tiretakakiniua Pirena
11 Matiretakakaua. Merepitipanika Xesosi sãkire hĩkenakotakasaaki, hĩkenakotari ikara õtãkipirenatxi, hĩtiretakakiniua. 12 Kaiĩ inakori atoko !hĩtxape. Maerekatinoka kamakari nakiti itxaua iua Kaiĩ. Satanasi nakiti itxaua. Kaiĩ okari atão itarika. Kixikapa okari? Ixikotiniri xika okapiri, kotxi itari kamari erekarinoka. Kaiĩ kamari maerekatinoka.
13 Nitariakori, Xesosi sãkire mauiãkani omanatakasaakii hĩte, !hĩtsorĩkaãtapeko. “Kixikapa ninoa omanataua ate?” !hĩtxapeko, kotxi ikara atoko inakari apokapitikako. 14 Atiretiniãri aĩtariakori Xesosi sãkire auiãkani, aimarotari !apinaika. Aãuapininiika Teosokata. Matiraõkiti ãkixinire ipĩkari atoko itxa. 15 Kãkiti itari omanatakari, Xesosi sãkire auiãkari omanatakari, kokaniri atoko itxaua. Himarotari kokaniri !auari ãtipirika Teosokata.
16 Xesosi Kristo ipina amaerekani imakatxakini ĩkapani, ãtipirika Teosokata aãuini ĩkapani. Ikara oerekaua atão tiraõkitxi. Ininiã erekari aĩtariakori atiretini. Xesosi tiretiniua ate atokokana, erekari atiretiniri aĩtariakori. Atxiĩti apina aĩtari mapinakani ĩkapani. 17 Pitii, pikiena pakini auiniãi, pitari, Teoso sãkire auiãkari tii, ikiena pakini mauakaniã, pisikariko iuamoni. Pimasikakaniãri iuamoni, Teoso tiraõki pãkixinireẽ !auari. 18 Namariteni nota tiretakini, “Apanakini ate tireta,” atxaua, txamari kaamoni inakasaakina na asikana minakati, ininiã na atão atiretana. Atão matiretana apanakini. Kaamoni inakasaakina, masikana ninoa amonitakitina.
Teoso Sãkire Kĩpitakari
19 Ikara atoko akaminiã, aimarotari Teoso anaakori aniniãua. Aimarotari atão inakari sãkiretxiti akĩpitini. Ikara atoko akaminiã, erekapitikari aãkixinire. Ikara atoko akaminiã, !apĩkari Teoso amisãkiretini. 20 “Kona erekano,” pininiã pãkixinireẽ, mitxi pimaerekani pikamini xika, !pipĩkarauatape, kotxi Teoso iteene imarotai, iuaritika iteene iamonĩkai. Poiãoka aimarotari aãkixinireẽ auakari. Teoso imarotari ikinipoko.
21 Nitiretakini, pãkixinireẽ: “Namanaãpekari Teoso imakinika nimaerekani imakatxakini,” pininiã, kataparaxinirepitikai Teoso pimisãkiretini. 22 Ininiã iua sikaua aamanaãkiti, kotxi ate kamari ipaniãtakiti iaõka. Iua apokaerekatakitinoka akama. 23 Teoso paniãtaua ate: “Hãuikariko namarite Xesosi Kristo sãkire.” Apaka Teoso paniãtaua: “Hĩtiretakakauako.” Teoso paniãtaua ikara akamini. 24 Teoso sãkire iaõka kamakari kaikotapika Teosokata ãtipirika. Teoso kaikotapika iuakata ãtipirika apaka. Aimarotari Teoso kaikotini atekata, kotxi iua sikaua Erekari Matamatakoti aãkixinireẽ auini ĩkapani.