4
Atamakaerekarauatini
Nitiretakini, !hãuikapiri ikinimane kãkiti sãkire, “Erekari Matamatakoti aua nota ãkixinireẽ,” inakani. Hãtaerekatanako ninoa. Atão Erekari Matamatakoti auatana atxiĩti ãkixinireẽna? Atxiĩti matamatakoti ãkixinireẽna auakari kona Teosomoni ĩkarini. Itomaneri kãkiti, “Nota Teoso sãkire sãpiretakarino,” inakani, txamari na atão ninoa sãkire. Kãkiti ninoa atoko inakani aua ikini itixitika. !Isãpiretarina atão Teoso sãkire. Imisirienetarina kãkiti. Kãkiti sãpiretiniãua: “Teoso ãkiri Xesosi Kristo apokapeka ĩkorapokoriti. Kãkitipeka itxaua,” ininiã iuasaaki aimarotari Erekari Matamatakoti auapitika iua ãkixinireẽ. Ikara atoko aimarotari Erekari Matamatakoti Teoso sikakiti auaĩtotiniri kãkiti. Kãkiti sãpiretiniãua: “Xesosi na atão kãkiti !itxaua,” ininiã iuasaaki aimarotari Erekari Matamatakoti !auari iua kãkiti ãkixinireẽ. Matamatakoti iua kãkiti ãkixinireẽ auakari Satanasi nakiti itxaua. Kristo omanatakari nakiti itxaua. Iua Erekari Matamatakoti Teoso nakiti itxaua. Hĩkenakopiretapekari: “Maerekati Matamatakoti Kristo omanatakari iokanatakiti apokapitikako ĩkorapokoriti,” itxa. Uatxa apokapeka.
Hĩte namariteni, Teoso nakitiakori hĩtxaua. Ininiã hĩte !auikari atão minakati sãpiretakani sãpiretakiti, kotxi Erekari Matamatakoti hĩte ãkixinireẽ auakari apia posotiireri itxaua iua. Maerekati matamatakoti, Xesosi sãkire mauiãkani ãkixinireẽ auakari, kaposotiireri itxaua, iuaritika Erekari Matamatakoti hĩte ãkixinireẽ auakari apia sikaimaroretai hĩte. Ninoa atão minakati sãpiretakani xinikakiti, itixi auakani xinikakiti atokotxikana, ininiãkara itixi auakani auikari ninoa sãkire. Atepekana, Teoso nakitiakori atxaua. Teoso imarotakari auikari asãkire. Teoso nakiti minakatiua !auikari asãkire. Ininiãkara aimarotari kãkiti Erekari Matamatakoti auaãkixiniretakini. Iua Erekari Matamatakoti atãonoka isãkirauata. Aimarotari kãkiti ãti matamatakoti auaãkixiniretakini. Iua ãti matamatakoti kamisirienereri itxaua.
Teoso Tiraõki
Nitiretakini, matiretakakaua, kotxi tiraõkitxi Teosomoni potorikakari itxaua. Katiraõkirini Teoso anaakori itxauana. Ninoa atão imarotari Teoso. Matiraõkiti !imarotari Teoso, kotxi Teoso tiraõkiuatapika. Tiraõkitxi Teosomoni potoriãkari itxaua. Teoso iokanatari imatonõkari imi atemoni, Teosokata ãtipirika aãuini ĩkapani. Ikara atoko ininiã, Teoso oerekaua itiretiniua. 10 Ikara tiraõkitxi atão inakari itxaua. Mitxi ate !atiretari Teoso. Iuaritika iua tiretaua ate, ininiã iokanatari imi atemoni ipinini ĩkapani, maerekati akamakiti imakatxakini ĩkapani.
11 Nitiretakini, ikara atokorako itxa Teoso tiretiniua, ininiã matiretakakaua. 12 !Auari Teoso atamatakari, iuaritika Teoso auari aãkixinireẽ, atiretakakiniãua. Ininiã Teoso oerekaua atão atiraõkiuatini.
13 Aimarotari Teosokata akaikotini ãtipirika. Aimarotari Teoso ãtipirika kaikotini atekata. Aimarotari ikara atoko inakari, kotxi iua sikari Erekari Matamatakoti atemoni. 14 Aãtamatapekari Xesosi kamakiti. Akenakotapekari isãpiretakiti. Ininiã asãpiretari ikinimane, aĩri Teoso iokanatari imi kãkitimoni, amaerekani makatxakakari ininiua ĩkapani, kãkiti ãtipirika Teosokata auini ĩkapani. 15 “Xesosi Teoso ãkiripitikara,” ina sãkiretakani, Teoso kaikotapika ninoakata. Apaka ninoa kaikota Teosokata ãtipirika. 16 Aimarotari Teoso tiretiniua. Aãuikapiretapitikari Teoso tiretiniua.
Teoso tiraõkiuatapika. Kãkiti katiraõkiri kaikota Teosokata ãtipirika. Teoso kaikota ãtipirika iuakata apaka. 17 Teoso oerekapekaua atão atiraõkiuatini iua tiraõkiuatini atokokana. Ininiã kataparaxinireua Kristo apisatoõ aãpokasaaki, kãkiti misiritiko õtisaaki. Aimarotari !imisiritaua iuasaaki, ininiã kataparaxinireuako, kotxi ĩkorapokoriti aãuakasaaki Kristo atoko atxaua. 18 Atiraõkiuatakasaaki, !apĩkarauata. Atão atiraõkiuatiniã, !auari apĩkare. Apĩkarauatakasaaki, amaãkaua.
19 Atiretari Teoso, kotxi mitxipeka iua tiretaua ate. 20 Iua itari omanatakari, “Nota tiretari Teoso” ina sãkiretakari, paxirari isãkire. !Itiretari itari iuakata auakari. Ininiã !iposotari itiretiniri Teoso imaõkitakiniti. 21 Ininiã Teoso paniãtaua: “Teoso tiretakari tiretariko itari apaka.”