5
Teoso Ãkiri Auikiko
Xesosi Teoso mereẽkiti itxaua. Ikara auiãkani Teoso anaakori itxauana. Aĩri Teoso atiretiniã, aĩtariakori apaka atireta, kotxi Teoso anaakori ninoa apaka txaua. Teoso atiretiniã, inireẽkiti iaõka akaminiã, aimarotari Teoso anaakori apaka atiretini. Teoso atiretiniã, akĩpitari ipaniãtakiti. Aposotari akaminiri ipaniãtakiti, kotxi na kamimari ipaniãtakiti. Aposotari akaminiri iua paniãtakiti, kotxi iua anaakori atxapekaua, ininiã isikataparataua, maerekati itixi auakani nireẽkiti amakamakani ĩkapani. Kininiãpa isikataparataua maerekati ninoa nireẽkiti amakamakani ĩkapani? Isikataparataua, kotxi Xesosi sãkire aãuika. Kipa posotatari maerekati itixi auakani nireẽkiti imakamakani? Kãkiti auikiniãri Xesosi Teoso ãkiri ininiãua, iuanokara posotari maerekati imakamakani.
Xesosi Kristo Teoso ãkiri itxaua. Teoso oerekapekaua Xesosi iua ãkiri ininiãua. Kãuaãriã Xesosi patxisatikosaaki isãpiretaua. Iuaĩkana Teoso sãpiretaua Xesosi iua ãkiri ininiãua, Xesosi ipĩkasaaki iarẽka ixikepoatakasaaki. Teoso sãpiretaua kona Xesosi patxisatikosaakinanini. Iua oerekaua Xesosi Teoso ãkiri ininiãua ipĩkasaaki apaka. Erekari Matamatakoti sãpiretaua Xesosi Teoso ãkiri ininiãua. Iua atãonoka isãkire. Teoso tixini auakani ipi, ãti pakini oerekaua Xesosi Teoso ãkiri ininiãua, aĩri Teosoma, “Teoso Sãkire” inakorima, Erekari Matamatakotima pakini. Naia ipi, ãti pakini ãtinoka. Ĩkorapokoriti auakani ipi, ãti pakini, Erekari Matamatakotima, Xesosi patxisatikoma, Xesosi ipininima pakini oerekaua Teoso ãkiri ininiãua Xesosi. Kãkiti erekarini sãpiretakiti aãuikapitika, ininiã apiata maãuikari Teoso sãpiretakiti, kotxi atãonoka isãkire. Iuara sãpiretaua Xesosi iua ãkiri ininiãua. 10 Teoso ãkiri auiãkari ãkixinire imarotari ikara Teoso sãpiretakiti atão inini. Teoso sãpiretakiti mauiãkati txari: “Paxirari Teoso sãkire,” kotxi !auikari Teoso sãpiretakiti Xesosi iua ãkiri ininiua. 11 Kiripa Teoso sãpiretaua? Iua sãpiretaua: “Nitxĩkitakai auãki hinini notakata hãuapininiika hinini tĩkane. Ikara atoko nitxĩkitakai namarite nakitiakori hinakasaakiua.” 12 Iua Teoso ãkiri nakiti Teosokata ãtipirika auako. Iua Teoso ãkiri nakiti minakatiua, !auapani ãtipirika Teosokata.
Aãuini Ãtipirika Anini Tĩkane
13 Hĩte auikari Xesosi Teoso ãkiri ininiua. Niokanatsopata hĩtemoni, Teosokata ãtipirika hãuini himarotini ĩkapani. 14 Teoso nireẽkiti atokotxikana aamanainiãri Teoso, aimarotari ikenakotari amisãkiretiniri, ininiã kataparaxinirepitikaua amisãkiretiniri, kotxi aimarotari iua apakapapiretapitikaua. 15 Ikara atoko aniniã, aimarotari ikenakotari aamanaãkiti, ininiã isikapitikaua.
16 Himarotakasaakiri pitari kaminiri maerekati, himisãkiretari Teoso iua ĩkapani. Ininiã Teoso makatxakari maerekati ikamakiti. Teoso kamari iua ãtipirika iuakata auini ĩkapani. Ikara maerekati makatxakiko auapitika, ininiã kona itxĩkitakari iua xinire ipinini. Ãtião maerekati kãkiti kamakiti aua. Ikara maerekati makatxakiko !auari, ininiã itxĩkitakari kãkiti xinire ipinini. Nota !õtãkikai himisãkiretiniri Teoso ikara atoko inakari maerekati kamakari ĩkapani. 17 Teoso paniãtakiti amakamakaniã, iuara maerekati txaua. Iuaritika aamanainiãri Xesosi ikara maerekati imakatxakini, ininiã ikara maerekati !itxĩkitakari kãkiti xinire ipinini.
18 Teoso anaakori atão inakani !inirekaikari maerekati ikaminina. Aimarotari ikara. !Inirekaikarina maerekati ikaminina, kotxi Teoso ãkiri nĩkatana ninoa. Ininiã maerekati auĩte Satanasi !iposotari imisiritinina.
19 Ikini itixiti auakani auĩte itxaua Satanasi, maerekati kamakari. Iuaritika aimarotari Teoso anaakori aniniua ate.
20 Aimarotari, Teoso ãkiri apokapeka ĩkorapokoriti. Aimarotari iua sikaua imarore, ininiã aimarotari Teoso atão inakari. Akaikota iua atão inakarikata. Ari akaikota imi Xesosi Kristokata. Teoso atão inakari itxaua iua. Itxĩkitakaua iuakata ãtipirika aãuini.
21 Namariteni, nota tiretakini, !hĩteosonetapiri Teoso minakatiua. Ameẽ.