13
Xesosi Arokari Imoianariakori Kiti
Páskoa inakori kiiniriti apisapanika, Xesosi imarotari paĩtiki itixi itakanapini irimoni isini ĩkapani. Iua tiretapikana kãkiti iua nakiti. Ninoa itiretiniritika ipinako Xesosi.
Xesosi imoianariakorikata inipokotini apisapanika Satanasi sikanireõtapekari Xotasi Isikariotxi Xesosi imĩkapiritini ĩkapani. Iua Xotasi, Simão ãkiri. Eereka inirekari isikiniri Xesosi imokaiakarimoni. Xesosi imarotapekari iri sikiniri ikinipoko posotiiretxi Xesosimoni. Imarotapekari Teosomoni ipotorikini. Imarotapekari iuamoni ikanapiriini. Iuaritika inipokotaka atoko, õkitikaua. Imakatxakari imãka inopini auakari. Eereka ipomakitari mãkatxi mata nitiritxi parĩka atoko ikamini ĩkapani. Eereka itakari ãparaã tiitxi ãki. Ininiã arokana imoianariakori kiti. Eereka mãkatxi mataã ikaxipokaãpotana.
Simão Petro takote apokasaaki, Petro txari:
—Konapitini, Apiananiri. Ninitiri !pitxaua. Ininiã kona parokapiri nikiti —itxari.
Ininiã Xesosi:
—Uatxa kona pimarotari nikamakiti. Pimarotariko ãti õti.
—Koniko pite arokapaniri nota kiti —itxa Petro.
Ininiã Xesosi:
—Pimauiritakaniãno pikiti narokini, ininiã kona nimoianari pitxaikauako —itxa Xesosi.
—Ikara atoko ininiã, kona nikitinani paroka. Niuako, nikii, imakinika paroka —itxa Petro.
10 Ininiã Xesosi:
—Kãkiti kipaãtakaniua poirepe itxana. Itĩpokotakasaaki, iuaĩkana itxiko apoka iuamoni. Iuasaaki ikitinokara arokaãka. Hĩte himakinika poirepeka, kotxi nimakatxakapekari himaerekani. Ãtinokara kona poireri, kotxi imaerekani auapanika.
11 Xesosi imarotapekari iua mĩkapiritakari, ininiã itxa: “Himakinika poirepeka. Ãtinokara kona poireri,” itxana.
12 Ninoa kiti arokaãka atoko, ieretakari imãka inopinikiri. Ikanapiriã amesamoni. Ipimaãna:
—Kinirepa narokatari hĩkiti? 13 Hĩte akiriuãkatano nota “koerekareri.” Apaka hãkiriuãkatano “Apiananiri.” Atãopitikara hĩsãkire, kotxi ikara inakari nitxaua. 14 Hĩauĩte, hõereẽkiri nitxaua. Iuaritika narokari hĩkiti. Hinitiri atoko niparĩkauata. Ininiã hãrokakititakakauako, kãkiti nitiri atoko hininiua. 15 Noerekapekai hĩte erekari hĩkamini. Uatxa hĩkamariko nota kamakiti atokokana. 16 Atão inakari nitxai. Nitiritxi iamotakori poiãori. Iauĩte apiari. Apaka kãkiti iokanatakari apiata. Iokanatakiti poiãori. 17 Uatxa hĩte imarotari atão inakari hĩkamini. Hĩkaminiãri, hĩpoxokoniuata.
18 —Kona himakinikani ikara atoko nitxai. Nimarotari nimereẽkini, txamari ia Teoso sãkire iõkatsopatakori iaõka apokapitikako. Itxari:
Notakata komiri nikakari, iuakarako kamari maerekati notamoni. 19 Uatxa iua himarotini apisapanika nisãpiretai hĩte. Ininiã nisãkire iaõka apokasaaki, himarotariko Teoso ãkiri nininiua nota. 20 Atão inakari nisãpiretai. Kãkiti nota iokanatakiti hĩtemoni hãpakapiniã, nota apaka hãpakapa. Hãpakapiniãno nota, hãpakapari apaka nota iokanatakari hĩtemoni —itxa Xesosi.
Xotasi Mĩkapiritiniri Xesosi
(Mateo 26.20-25; Marko 14.17-21; Arókasi 22.21-23)
21 Xesosi ikara isãpiretaãka atoko, ãkixinireẽ imatinaniuata. Itxana:
—Ari, ãtikara hĩte sauaki mĩkapiritano nota.
22 Ininiã imoianariakori atamatakakaua.
—Kiripa ikara atoko txatako? —itxana.
23 Iuasaaki Xesosi moianari itiretakiti papĩkaĩtota iuamoni. 24 Ininiã iuasaaki Simão Petro ieki itxa isona iuamoni. Ininiã Petro:
—Pipimaãri iua: “Ĩkiripa ikara atoko txatariko iua?” —itxari.
25 Ininiã Xesosi tiretakiti pimaãri Xesosi:
—Kiripa ikara atoko txatai? —itxari.
26 Ininiã Xesosi:
—Komiri niãkakiti nisikakitikarako ikara atoko txanoko.
Ininiã iuasaaki iãkari komiri. Eereka isikari Xotasi Isikariotximoni. Iua Xotasi Simão ãkiri. 27 Xotasi komiri inikasaaki, Satanasi ĩroã ixiniremoni. Ininiã Xesosi txari Xotasi:
—Kinirão kamaka pinakiti pikamapoka —itxari.
28 Iuaã auakani ãkixinireẽ:
—Kinirepa ikara atoko itxatari Xotasi?
29 Xotasi nĩkataro ninoa txineirote. Ininiã ninoa ãkixinireẽ:
—Atxiĩti iokanatari iua komiri iamotini ĩkapani.
Ãtipekana:
—Atxiĩti iokanatari iua matiinimoni txineiro isikini ĩkapani —itxanãtana ãkixinireẽna.
30 Komiri apakapaãka atoko, inikaãka atoko isipe Xotasi. Mapiãpe inakasaaki.
31 Xotasi sipeka inaãka atoko, Xesosi txana ninoa:
—Uatxa kãkiti itikariko kãkiti itari iaxitikiri posotiire. 32 Kãkiti atamatariko Teoso posotiire imimoni auakari. Ininiã Teoso txari: “Erekapitikari namarite.” Iuasaaki Teoso oerekari kãkiti iua apokaerekatiniri imi. Ikara atoko ininiã, oerekari imi ereka inini.
33 —Nitiretakini, paĩtikinoka nauini hĩtekata. Eereka hinitapiimano nota, txamari nota sinimoni kona hĩposotari hĩsini. Ikara atoko nitxapekana Xoteoakori. Iuatxikana uatxa nisãpiretai hĩte. 34 Ininiã uatxa nisãpiretaiko hĩte Teoso paniãtakiti amaneri: “Hĩtiretakakaua, nota hĩte nitiretini atokokana.” 35 Ikara atoko hĩkaminiã, ikinimane imarotariko nota moianariakori atão hininiãua.
Xesosi Sãpiretari Petro Kipatiniri Iua
(Mateo 26.31-35; Marko 14.27-31; Arókasi 22.31-34)
36 Simão Petro pimaãri:
—Koerekareri, nanipa pisatako?
Xesosi apakapapiretari:
—Nota sinimoni kona uatxa apakata hĩsini. Ãti õtirako hĩsa hĩte.
37 Iuaĩkana Petro:
—Apiananiri, kinirepa kona pitekata nisa uatxa? Nipinapitikamako pitekata —itxa Petro.
38 —Atãopitikani notakata pipinini pinirekaka? —itxari.
—Atão nisãpiretai. Ia ĩkanõkati patari sãkirauatini apisapanikako, “!Nimarotari iua,” pitxanoko ipi ãti pakinikata —itxa Xesosi.