14
Xesosi Pinitari Imoianariakori
—Kona himatinaniuatape. Kona himaãkapeua. Hãuikariko Teoso sãkire. Apaka hãuikariko nota sãkire. Niri auiniãtaã aua kaiãopokori aapokotxi. Ikara atoko iminakanimako, nisãpiretapiimaiko hĩte. Iuaã nisa hãuiniãtaã nikamini ĩkapani. Iuaã nisa hãapoko nikamini ĩkapani. Eereka nikanapiriã. Nanikai hĩte notakata hãuini ĩkapani. Ininiã hĩte apaka aua nota auiniãtaã. Hĩte imarotari nota sini kimaporiti —itxa Xesosi.
Teoso Kimapore Itxaua Xesosi
—Kona aimarotari pisinimoni. Natokopa ininiãpa aimarotatari pite sini kimaporiti? —itxa Tomee.
Ininiã Xesosi txari:
—Teosomoni sikari kimaporiti nitxaua. Atãonoka nisãkire. Atãonoka nikamakiti. Nitxĩkitakari kãkiti auapininiika inini. Notamoni apokakarinanira sari nirimoni. Atão nota himarotiniã, ininiã himarotariko niri apaka. Uatxa himarotapekari iua. Hãtamatapekari iua —itxa Xesosi.
—Apiananiri, poerekari piri atemoni. Ikaranoka anireka —itxa Piripi.
Ininiã Xesosi:
—Piripi, kona mixaikani hĩtekata nauama nota, iuaritika kona himarotapanikano nota? Nota aõkitakari, aõkitapekari niri. Kinirepa, “Piri poerekaua,” pitxa? 10 Kona pite auikapanikari niri auini nota ãki? Nota apaka aua niri ãki.
—Hĩtemoni nisãpiretakiti kona nota sãkirenanini. Niri paniãtakitira. Niri nota ãki auakari iuara kamari ikinipoko nikamakiti. 11 Hãuikariko nisãkire niri ãki nauini. Niri nota ãki auini apaka hãuika. Himauikakaniãri nisãkire, ininiã hãuikari nikamakiti. 12 Atão nisãpiretai. Nota sãkire auiãkani kamariko nota kamakiti atokokana. Apaka ninoa kamakiti apiata, kotxi nirimoni nisako. 13 Nota uãkaã hamanaãkiti nota sikai hĩte. Ikara atoko ininiã, oerekaãka niri ereka ininiua. 14 Ikinipoko nota uãkaã hamanaãkiti, nota sikapitikai hĩte. 15 Nota hĩtiretiniã, hĩkamariko nipaniãtakiti —itxa Xesosi.
Erekari Matamatakoti Apokaenetini
16 —Namanaãriko niri ãti kõtãkikareri iokanatini hĩtemoni. Iuakara auapininiika txako hĩtekata. 17 Iua Erekari Matamatakoti atãonani ina sãkiretakari. Kãkiti Teoso sãkire mauiãkani kona apakapari iua, kotxi kona atamatarina iua. Apaka kona imarotarina iua. Hĩtepekana imarotari iua, kotxi hĩtekata aua. Iua aua hĩte ãkixinireẽ.
18 —Ininiã kona nitakanapai hĩte. Nikanapiriãpanikako hĩtekata nauini ĩkapani. 19 Paĩtiki atoko kãkiti ĩkoraxiti auakani kona atamataikanoko nota. Hĩte atamatanoko. Hĩte auapanikako, kotxi nota apaka auapanikako. 20 Iuaĩkana auapanika ninakasaaki, himarotariko niri ãki nauini. Hĩte apaka auako nota ãkixinireẽ. Nota aua hĩte ãkixinireẽ apaka. Txapaniko.
21 —Iua nisãkire auiãkarira nipaniãtakiti kamakarira tiretano nota. Nota tiretakari niri tireta. Nota apaka tiretari iua nitiretakiri. Ikara atoko ininiã, noerekariko apikomoni nisãkire iuamoni.
22 Ãti Xotasi, kona Xotasi Isikariotxi inakorini, txari Xesosi:
—Kinirepa atenani poerekari Teoso ãkiri pininiua? Kinirepa kona poerekari ikara apanakinimoni? —itxa.
23 Xesosi apakapapiretari:
—Kãkiti tiretiniãno, ikamari nisãkire iaõka. Niri tiretariko iua. Niri, nota pakini apokako iuamoni. Iuakata aãuako. 24 Nota matiretakani kona nĩkatari nisãkire. Nisãkire hĩkenakotakiti kona nota sãkireni. Niri niokanatakiri sãkirera.
25 —Hĩtekata nauakasaaki, ikara sãkiretxi nisãpiretai. 26 Niri iokanatariko kõtãkikareri, Erekari Matamatakoti inakori hĩtemoni. Erekari Matamatakoti oerekaiko hĩte ikinipoko niuãkaã. Himaxinĩkaretakiti iuaĩkanako iua oerekaiko. Ikinipoko nisãpiretakiti oerekaiko.
27 —Nisini apisapanika nikamaerekaxiniretai. Nota xinire ereka inini atokotxikana nikamaerekaxiniretai. Nisãkire mauiãkani kona posotari kamaerekaxiniretiniri ãti nota kamaerekaxiniretini atoko. Kona himaãkapeua. Kona hĩpĩkarauatape. 28 Hĩte kenakotapekari nisãkire ia atoko nininii hĩte: “Nisapitikako, iuaritika nikanapiriãpanikako hĩtekata nauini ĩkapani.” Hĩtiretiniãno, hĩpoxokoniuata nirimoni nisini ĩkapani, kotxi poiãori nitxaua nota. Apiatakari itxaua niri. 29 Ikara nisãpiretakiti apokini apisa nisãpiretai hĩte. Ikara nisãpiretakiti iaõka apokasaaki, hĩte auikari nisãkire. 30 Apikomoni iteene nisãpiretinii !apakata. Ĩkorapokoriti auakani auĩte Satanasi inakori paĩtiki apokako notamoni, iuaritika !iposotari itxĩkitakinino ipaniãtakiti nikamini. 31 Iteene ninirekari imakinika kãkiti imarotiniri nitiretiniri niri. Apaka nikamari ikinipoko niri paniãtakiti —itxa Xesosi.
Eereka Xesosi txari:
—Maõkitikaua. Masipeka.