18
Xesosi Maĩkiko Pirena
(Mateo 26.47-56; Marko 14.43-50; Arókasi 22.47-53)
Teoso imisãkiretaka atoko, Xesosi ĩpiriãtari sõtoãri Setorõ inakori. Iuaã aua amãtiirinape. Ininiã Xesosi sari iuaã imoianariakorikata. Xotasi, Xesosi mĩkapiritakari, imarotari Xesosi imoianariakorikata itotiniri iuaãtaã isinina. Ininiã Xotasi sari amãtiirinapemoni ãtikaka sotatoakorikata, Teoso misãkiretiko aikoti nĩkatakanikata. Sasetotxi auĩteakori, pariseoakorikata sari iuaãtaã apaka. Ikeekotxi, tirikapi pakini anikana. Xesosi imarotari ikinika iuamoni ikamakitina tĩkane. Imarotapekari ninoa nirekakari okinirina iua. Iuaritika isari ninoamoni. Ipimaãna:
—Kiripa hinitanãta?
Ininiã ninoa:
—Xesosi Nasareekirira anita —itxana.
Ininiã Xesosi:
—Iuakarano nota.
Iuasaaki Xotasi, Xesosi mĩkapiritakari, aua ninoakata. Xesosi “iuakarano nota” inakasaaki, osipikana, ixitipe irika itxana.
Iuaĩkana Xesosi pimaãna:
—Kipa hinitanãta?
—Xesosi Nasareekirira —itxana.
—Nitxapekai, iuakarano nota. Nota hinitiniã, hãuiritana nimoianariakori sini —itxa Xesosi.
Ikara atoko itxa, mitxi isãkire apokini ĩkapani. Mitxi itxari Teosomoni: “Kona nomaiãtana nimoianariakori notamoni pisikakini. Kona ãtika !nomaiãta.”
10 Eereka Simão Petro inakori kosekari iouata auĩte. Isauakari Maoko inakori ikikomoni ikĩpita. Iua sasetotxi auĩte apiatakari nitiri.
11 Xesosi txari Petro:
—Pitakaro iouata auĩte omata ãki. Apakatapitika nota kaminiri niri paniãtakiti. Niri nirekapitikari natatsiitiniri nipinini kãkiti ĩkapani —itxa Xesosi.
Xesosi Anasi Apisatoõ
12 Eereka sotatoakori, apaka sotatoakori auĩte, Teoso aikote nĩkatakani pakini maĩkari Xesosi. Iaxirika itxarina. 13 Merepanika anikarina Xesosi Anasi inakorimoni. Iua Anasi Kaipasi imatikiri. Iuasaaki iua Kaipasi sasetotxi auĩte apiatakari itxaua. 14 Iua Kaipasi õtãkikapekana Xoteo auĩteakori. Ia atoko itxa isãkire: “Apiaerekata ãti kiki ipinini ikinimane mapĩkani ĩkapani,” itxa Kaipasi õtãkikare.
Petro Kipatari Xesosi Imarotini
(Mateo 26.69-75; Marko 14.54, 66-72; Arókasi 22.54-62)
15 Simão Petro, ãti Xesosi moianari pakini asikatikinitari Xesosi Anasi aapokomoni anikikosaaki. Mitxipeka sasetotxiakori auĩte apiatakari aõkitapekari iua ãti Xesosi moianari. Ininiã iua ĩroã sasetotxiakori auĩte apiatakari aapoko Xesosikata. 16 Petro kaikota iporikiti itore takote. Eereka imoianari sari iporikiti. Imisãkiretaro ĩronakikoãtaã tore nĩkatakaro. Ininiã oãuiritari Petro ĩroini.
17 Oa txari Petro:
—Pite ikira Xesosi moianarikai? —otxari.
—Kona —itxaro.
18 Iuasaaki katxĩkareri aua, ininiã nitiritxiakori, Teoso misãkiretiko aikoti nĩkatakani pakini kamari xamina. Xamina ĩtinipoki irokanãtauana. Petro ninoakata aua iuasaaki.
Xesosi Sasetotxiakori Auĩte Apisatoõ
(Mateo 26.57-68; Marko 14.53-65; Arókasi 22.54, 66-71)
19 Iroko ãki Xesosi sasetotxi auĩteakorikata aua. Ininiã sasetotxiakori auĩte apiatakari misãkiretari Xesosi:
—Pisãpiretano pimoianariakori, pisãkire poerekakiti pakini —itxari.
20 Xesosi apakapapiretari:
—Ãtipirika nisãpiretapikai hĩte. Nitotari noerekarauatini aiko Xoteo apotiitiniãtaãua, Teoso misãkiretiko aikotiã apaka. Kona nikipatari nisãkire. Ikinipoko kenakotari noereẽkiti. 21 Ininiã kinirepa hĩpimaãno? Hĩpimaãna nisãkire kenakotakani. Ninoara imarotari noereẽkiti —itxa Xesosi.
22 Xesosi ikara atoko isãkirauatakasaaki, Teoso misãkiretiko aikoti nĩkatakari aritoõtari Xesosi.
—Atokope. Kona ikara atoko pitxape sasetotxi auĩte apiatakarimoni —itxari.
23 Ininiã Xesosi:
—Nikerokiniãri nisãkire, pisãpiretano nikerokakiti, txamari kona nikerokari. Atão nisãkire, ininiã kinirepa piaritano? —itxa Xesosi.
24 Eereka Anasi iokanatari Xesosi iaxirikiko. Eereka anikarina sasetotxi auĩte apiatakarimoni, Kaipasi inakorimoni.
Iuaĩkana Petro Kipatari Xesosi Imarotini
(Mateo 26.71-75; Marko 14.69-72; Arókasi 22.58-62)
25 Petro iporikiti aua iuasaaki. Ininiã apanakini pimaãri:
—Ikira kiki moianarikai pite? —itxarina.
Ininiã iua:
—Kona —itxa.
26 Ãti sasetotxi auĩte apiatakari nitiri, Petro kisauakakĩpitatakiti nirimane iua. Iua pimaãri Petro:
—Pitekani amãtiirinapeãtaã nitika iuakata? —itxari.
Iuaĩkana Petro txari:
—Kona notani.
27 Iuasaakipeka patari sãkirauata. Iuasaakipeka mitxi Xesosi sãpiretakiti iaõka auape.
Xesosi Pirato Apisatoõ
(Mateo 27.1-2; Marko 15.1-5; Arókasi 23.1-5)
28 Ĩkanõkapanika ninoa takanapari Kaipasi aapoko, Anikarina Xesosi Homano auĩte auinimoni, kãkiti misiritiko imarotiko pakitamoni. Xoteo auĩteakori kona nirekari aiko ãki ĩroinina. Kona inirekarina ãti uãka takote iitopãkinina. Ãti uãka takote iitopãkiniãna, kona apakata nipokori inikinina Páskoa kiiniritiã. 29 Ininiã Pirato pokĩka porikiti Xoteo imisãkiretini ĩkapani. Ininiã Pirato txana ninoa:
—Kixikapa himinatari ikira kiki notamoni? —itxana.
30 Ininiã ninoa txari:
—Maerekati imakamakaniã, kona ate minari iua pitemoni.
31 Ininiã Pirato:
—Hĩteka xinikari maerekati ikamakiti, ininiã ixika auiniã hĩteka misiritari iua. Hĩkiomaneakorini sãkire iaõka himisiritari iua —itxa Pirato.
Xoteoakori apakapapiretari:
—Kona apakata aõkiniri iua, kotxi hĩte Homanoakori !auiritaua aõkiniri kãkiti. Pitenokara apakata okiniri iua —itxana.
32 Ikara atoko inaãka, mitxi Xesosi sãkire iaõka apokini ĩkapani, kotxi mitxi isãpiretapekari aamina ĩpiriãmitakari nopini ipinini.
33 Pirato ĩroã kãkiti misiritiko imarotiko pakita ãki iuaĩkana. Ipĩkapiretari Xesosi. Ipimaãri:
—Pitekani Xoteoakori auĩte txataua? —itxari.
34 Ininiã Xesosi txari: —Piteka sãkirekani ikara? Atxiĩti apanakini sãkire atokotxikana pipimaãno atxiĩti? —itxa Xesosi.
35 Pirato apakapapiretari:
—Xoteokani nitxataua? Konapitini. Piteka nirimane, pinirimane auĩteakori pakini sikai pite notamoni pimisiritiko tĩkane. Kixikapa? Kipa maerekati pikamakiti? —itxa Pirato.
36 Ininiã Xesosi:
—Auĩtetxi nininiãtaãua kona ĩkorapokoritini. Nitixine ĩkorapokoriti inaãkamako, ninitiriakori neenamauatamako, ininiã Xoteoakori kona maĩkamanoko. Auĩtetxi nininiãtaãua ãtiãtaãra —itxa Xesosi.
37 Pirato txari Xesosi:
—Ininiã auĩtetxikani pitxataua?
Ininiã Xesosi: —Atãopitikara pisãkire auĩtetxi nininiua. Niponaniã ĩkorapokoriti auĩtetxi nininiua ĩkapani. Itixi napoka atãoene nisãpiretini ĩkapani. Atãoene nirekakani auikari nisãkire —itxa Xesosi.
38 Ininiã Pirato:
—Kiripa atãoene txaua?
Xesosi Okiko Nirekiko
(Mateo 27.15-31; Marko 15.6-20; Arókasi 23.13-25)
Eereka Pirato iuaĩkana mapara isa Xoteoakori imisãkiretini ĩkapani. Itxari:
—Kona nota apokari maerekati ikamakiti. 39 Hĩte itotari maerekati kamakari kateia ãki auakari nisikakini Páskoa kiiniritisaaki. Hĩte nirekatari nisikakiniri ikira Xoteoakori auĩte? —itxa Pirato.
40 Ikinimanekana akiripoakatana:
—Kona iuani. Pahapasira anireka.
Txamari iua Pahapasi kokaniri. Iua naiatapekari Homanoakori.