19
Ininiã Pirato paniãtari sotatoakori noropatiniri Xesosi. Ininiã sotatoakori kamari saporiẽta atoko inakari, kotipiaro kamakori. Ieretakari Xesosi kiiã. Auĩtetxi mãka poporeri itakana Xesosi nopini. Ikara atoko ininiã, inapetarina Xesosi. Ikara atoko itxana inapetinirina:
—Aãuĩte —itxarina Xesosi inapetinina.
—Xoteo auĩtekai pite —itxarina.
Ininiã iuasaaki iaritarina itoõ.
Iuaĩkana Pirato sari mapara iuaĩkana Xoteoakori imisãkiretini ĩkapani.
—Hĩtakaõtxikari. Hĩtemoni niminari iua, kotxi ninirekari himarotiniri, !napokari maerekati ikamakiti. Ininiã Xesosi apoka mapara. Saporiẽta kotipiaro kamakori ikiiã, auĩtetxi mãka pakini aua iuamoni. Ininiã Pirato txari:
—Hãtamatari iua.
Sasetotxi auĩteakori, Teoso misãkiretiko aikoti nĩkatakani pakini atamatakasaakiri, ninoa akiripoakata:
—Hõkariko iua. Hõkariko iua. Aamina ĩpiriãmitakari nopini hĩtokakitariko —itxana.
Ininiã Pirato:
—Hĩteka anikari. Hĩteka okari iua aamina ĩpiriãmitakari nopini, kotxi kona napokari maerekati ikamakiti.
Ininiã Xoteoakori:
—Akiomane sãkire paniãtari kãkiti iua atoko inakari okiko, kotxi iua sãkire: “Teoso ãkirirano nota,” itxa —itxana Xoteoakori Piratomoni.
Xoteoakori sãkire ikenakotakasaaki, apia pĩkareta Pirato. Ininiã iuaĩkana ĩroã kãkiti misiritiko imarotiko pakita ãki. Ipimaãri Xesosi:
—Nanipa pina?
Txamari !kasãkireri Xesosi.
10 Ininiã Pirato:
—Kona pinirekatari pimisãkiretinino? Pixinikariko ia nisãkire. Nota posotari nisikakinii. Apaka nota posotari nokinii aamina ĩpiriãmitakari nopini —itxa Pirato sãkire.
11 Xesosi apakapapiretari:
—Kona pite auari posotiiretxi pokinino ĩkapani. Ikara inakari piposotiire auiniã, Teosonanira sikai ikara posotiiretxi. Nota sikanapakani pitemoni kamari apiata maerekati.
12 Pirato ikara atoko inakari ene ikenakotakasaaki, iua ãkixinireẽ ixinikari:
—Kiatokopa atxiĩti nisikakari Xesosi?
Inirekari Xesosi isikakini. Txamari Xoteoakori akiripoakata:
—Pisikakiniãri ikira kiki, kona Sesa moianari !pitxaikauako. Iua sãkire: “Auĩtetxi apiananiri nitxaua.” Sesanoka auĩtetxi apiananiri —itxana Xoteoakori.
13 Pirato ikara atoko inakariene ikenakotakasaaki, iminari Xesosi iporikitimoni. Ininiã Pirato topãka. Iuaã kãkiti misiritiko isãpiretiniãtaã. Kãkiti takauãkatari iuaã “Kimapori kai kamakori” inaãka. Xoteo sãkireẽ “Kapataa.” Iuaã auĩtetxi iokanatari maerekati kamakari imisiritikomoni. 14 Iuasaaki apaniãxiti takote. Iua õti Páskoa kiiniriti potorikini õti apisa. Iuasaaki Pirato txari Xoteoakorimoni:
—Hãtamata, hĩauĩte.
15 Ininiã iuaĩkana ninoa akiripoakata:
—Piokanatariko ere. Piokanatariko ere. Hõkariko aamina ĩpiriãmitakari nopini —itxana sasetotxi auĩteakori.
Ininiã Pirato:
—Hinirekatari nokiniri hĩauĩte aamina ĩpiriãmitakari nopini?
Ininiã ninoa:
—Ãtikara ate auĩte. Sesanokara ate auĩte —itxana ninoa.
16 Ininiã Pirato sikari Xesosi sotatoakorimoni aamina ĩpiriãmitakari nopini okiko tĩkane.
Xesosi Tokakitaãka Aamina Ĩpiriãmitakari Nopini
(Mateo 27.32-44; Marko 15.21-32; Arókasi 23.26-43)
Ininiã anikarina Xesosi. 17 Xesosi anikari aamina ĩpiriãmitakari iuaka okiko ĩkapani. Isana ixirata “Kiitãtatxi” inakorimoni. Xoteo sãkireẽ, “Kóokota,” inakori.
18 Iuaã aamina ĩpiriãmitakari nopini itokakitaãka Xesosi. Apaka ipi kiki tokakitaãka iua takote. Ãti Xesosi kikomoni. Ãti isanaremoni. 19 Pirato paniãtari iõkatsopari aamina ĩpiriãmitakari nopini tokakitiko. Ia atoko itxa iõkatakiti: “Xesosi Nasareekiri, Xoteoakori Auĩte.” 20 Itomaneri Xoteoakori atatsopatari iua, kotxi Xesosi okikoãtaã sitatxi takote. Sitatxi sikani napaãpotakasaaki, atamatarina iua iõkatsopari. Ia iõkataãka Xoteo sãkireẽ, Kreko sãkireẽ, Homano sãkireẽ pakini ikinimane imarotiniri ĩkapani. 21 Ininiã sasetotxi auĩteakori txari Pirato:
—Kona piõkatsopatapiri, “Xoteoakori auĩte.” Piõkatsopatariko iuanoka uãkatari Xoteoakori auĩte ininiua —itxana.
22 Ininiã Pirato:
—Auape niõkatsopatakiti. Kona iuaĩkana niõkatsopatari —itxa Pirato.
23 Xesosi itokakitakana atoko, sotatoakori kosekari Xesosi mãka. Imatsorakitarina. Imãka mata imatsorakitana ninoa ipi ipi pakini apakapini ĩkapani. Ãti sotato apakapari ipixini, ãti sotato apakapari ipixini, itxaãpota. Xesosi mãka, ãti imãka patapi auakari, !imatsorakitana, kotxi iotsare !auari. Peerekari. 24 Sotatoakori itxakakana:
—Kona amatsorakitari ia. Sarauatxi atoko makama, imãka anikakari aimarotini ĩkapani.
Ininiã iuasaaki Teoso sãkire iõkatsopatakori kitxakapirĩka iaõka apoka. Iua txari:
Ninoa xanakari nimãka. Isarauatana nimãka anikakari imarotinina ĩkapani.
Teoso sãkire iaõka sotatoakori kama.
25 Iuasaaki aamina ĩpiriãmitakari takote oãua Maria, Xesosi inoro oĩtarokata. Iuaã apaka oãua Maria Matarena inakoro. Iuaã apaka oãua ãto Maria, Krópasi inakori ĩtanoro. 26 Xesosi atamatakasaakiro inoro iua takote, atamatakasaakiri imoianari itiretakiti apaka, itxaro inoro:
—Nitiretakito, ere Xoão, pamarite itxaua.
27 Imoianaripekana itxa:
—Aroa pinoro otxaua.
Ininiã eereka iua anikaro oa aapokomoni iuakata oãuini tĩkane.
Xesosi Ipinini Pirena
(Mateo 27.45-56; Marko 15.33-41; Arókasi 23.44-49)
28 Eereka Xesosi imarotari iparĩka xipope. Ikinika Teoso sãkire iõkatsopatakori iaõka apokini ĩkapani, itxari:
—Niposonata.
29 Iuaãtaã aua tiitxi. Iua tiitxi ãki aua iãriã katxioãri. Ininiã iuasaaki iokomokarina mapoa atoko inakari iãriãmoni. Aãkeẽ itakarina, Xesosi namaã taka itxarina. Iua aãke isopo inakorike. 30 Iãtaka atoko itxari:
—Ikinika niparĩka uatxapeka ixipopeka.
Inaãka atoko iokirikiita, iokanata itxari ixinire irimoni. Iuasaakipeka ipina itxa.
Sotato Iorotari Xesosi Iomĩtiã
31 Iua õti sesta veira, kãkiti tomatiko õti apisa. Xoteo auĩteakori paniãtari Pirato aamina ĩpiriãmitakariã auakani tapike kapatakiko, katima ipĩka ininina ĩkapani, iĩtona makatxakiko ĩkapani apaka. Tomatiko õtisaaki kona ninoa nirekari ipĩkari ĩto kaikotini iuaã. 32 Ininiã sotatoakori sari iuaã. Ikapatakarina Xesosi takote auakani tapike. 33 Txamari sotato atamatakasaakiri Xesosi, !auaika. Ipĩpeka. Ininiãkara kona ikapatakari itapike. 34 Sotato iorotari Xesosi itanapitaã iomĩtiã. Iuasaaki iarẽka, ãparaã pakini xiketa.
35 Notara itikari Xesosi ipinini, ininiã atãopitikara nisãpiretakiti. Nisãpiretari ikinika nitikakiti. Nimarotari nisãkire atão inini, ininiã nisãpiretai ia atatsopatakanii, hĩte apaka auikiniri ĩkapani. 36 Teoso sãkire iõkatsopatakori kitxakapirĩka txari:
Kona ãtika iua api !kapatakaãka.
Ininiãkara kona Xesosi api kapatakaãka, Teoso sãkire iõkatsopatakori iaõka apokini ĩkapani. 37 Ãti Teoso sãkire iõkatsopatakori txari:
Ninoa atamatariko iorotakitina.
Xesosi Katiko Pirena
(Mateo 27.57-61; Marko 15.42-47; Arókasi 23.50-56)
38 Eereka Xosee, Arimateia sitatxitikiri, amanaãri Xesosi ĩto Piratomoni. Iua Xosee auikari Xesosi sãkire, txamari ikipatari Xesosi sãkire auikini, kotxi ipĩkari Xoteo auĩteakori. Amanaãkasaakiri Xesosi ĩto, Pirato txari:
—Ari, panikari iua.
Ininiã Xosee anikari Xesosi ĩto. 39 Iuasaaki imoianari Nikotemo inakori. Iua Nikotemo mitxipeka sari Xesosimoni ĩkanõka imisãkiretiniri ĩkapani. Iua moianatari Xosee, Xesosi ĩto apakapakasaaki. Nikotemo anikari aãtsopa aroesi inakori, miha inakori pakini ikoke Xesosi ĩtoã taãkori tĩkane. Trĩta sĩko kiro pakini iua ikoke anika. 40 Ninoa ipi iapirikari Xesosi ĩto mãkatxi mataã ikokekata. Ikara atoko Xoteo kamari ipĩkari ĩtoã ikatiko apisa.
41 Xesosi aamina ĩpiriãmitakari nopini takikoãtaã, iuaã takote aua amãtiirinape. Amãtiirinapeãtaã aua akauari amanepanika inakari. Kona ipĩkari ĩto takaãkapanika iuaã. 42 Iua akauari kona õtakori, ininiã itakarina Xesosi ĩto iuaã, kotxi Xoteo tomatini õti apokanapanoka.