20
Akauariã Xesosi Ĩto Mauakani
(Mateo 28.1-8; Marko 16.1-8; Arókasi 24.1-12)
Tomĩko ĩkanõkapanika, Maria Matarena sari akauarimoni. Oãpokasaaki, oãtamatari akauari tore kai auĩte kamakori makatxakapeẽkaika. Ininiã omiteka Simão Petromoni. Xesosi moianari itiretakitimoni apaka osa. Oãkiritana:
—Apiananiri ĩto makatxakaãka akauariã. Kona aimarotari namonireuako itakapirina —otxana.
Ininiã Petro, ãti Xesosi moianarikata sari akauarimoni. Imitekana. Iua ãti Xesosi moianari miteka katimaritika, ininiã inapari Petro. Ininiã iua apoka Petro apisa. Iãka aariko ãki atamatini ĩkapani. Atamatari mãkatxi mata, ipĩkari iapirikiko. Kona iĩroã. Iuasaaki Petro apoka iua tikini. Iĩroã aariko ãki. Atamatari mãkatxi mata. Atamatari mãkatxi mata, mitxi Xesosi kiiã iapirikiko. Iporiĩmatataãka. Ikikomoni aua ãti mãkatxi mata. Isanaremoni aua ãti mata. Ininiã iua mitxi apoãkari ĩroã, atamata itxari. Ininiã auikari Maria sãkire. Iuasaakiika auikari Xesosi õkitikiniua. Iuasaaki ninoa kona iteene imarotapanikari Teoso sãkire iõkatsopatakori kitxakapirĩkari, kotxi Teoso sãkire sãpiretapekari Xesosi ipinini, eereka õkitikiniua. 10 Eereka Petro ãti Xesosi moianarikata kanapiriã aapokomonina.
Xesosi Oerekaua Maria Matarenamoni
(Mateo 28.9-10; Marko 16.9-11)
11 Maria Matarena kaikota aariko iriko takote. Otxiapanãtakasaaki, amaãtiki opapĩkakiita oiãkakiita aariko iriko ãki oãtamatini ĩkapani. 12 Oãtamatana ipi Teoso nitiriakori iaxitikini. Imãkana kasarori. Iitopãkana mitxi Xesosi ĩto auiniãtaã. Ãti mitxi Xesosi kii auiniãtaã, ãti mitxi ikiti auiniãtaã. 13 Itxarona:
—Kinirepa pitxiapanãta? —itxana.
Ininiã oa:
—Imakatxakaãka niauĩte ĩto. Kona nimarotari iĩto takikoãtaã —otxana.
14 Iuasaaki oporikimoni osapotorika. Oãtamatari Xesosi, txamari !oimarotari.
15 Ininiã Xesosi:
—Kinirepa pitxiapanãta? Kiripa pinita? —itxaro.
Ouãkatari Xesosi amãtiirinape nĩkatakari ininiua. Ininiã otxari:
—Pite makatxakiniãri iua ĩto, ininiã pisãpiretano iĩto pitakiniãtaã. Ininiã nanikariko ãtiãtaã —otxari.
16 Ininiã Xesosi txaro:
—Maria.
Ininiã okirioka iuamoni. Otxari osãkireẽ:
—Haponii.
Popĩkari sãkireẽ, “Noereẽkiri,” otxa.
17 Ininiã Xesosi txaro:
—Kona pimaãtakapeno, kotxi nirimoni kona nisapanika. Pisa nitariakorimoni. Pitxanako: “Nota sariko nirimoni, hĩte iritxikana apaka. Nisariko niTeosonemoni, hĩTeosonetxikana apaka,” itxa.
18 Ininiã Maria Matarena sari Xesosi moianariakorimoni:
—Natamatapekari aãuĩte —otxana.
Ininiã osãpiretana ikinika Xesosi sãkire.
Xesosi Oerekaua Imoianariakorimoni
(Mateo 28.16-20; Marko 16.14-18; Arókasi 24.36-49)
19 Iua Tomĩko ĩkanõkati Xesosi moianariakori apotiitaua. Iuasaaki itotarina ikinika aapokotxi tore, kotxi ipĩkana Xoteo auĩteakori. Iuasaaki Xesosi tokiã aapokotxi ãki ninoa sauaki.
—Erekaxinire hĩtxako —itxana ninoa.
20 Ikara inaka atoko oerekari iuako karo. Oerekari itanapita karo. Ininiã Xesosi atamatakasaakina, imoianariakori iteene poxokoniuata. 21 Iuaĩkana Xesosi txana:
—Erekaxinire hĩtxako. Niri iokanatinino atokotxikana, niokanatai hĩte niri nireẽkiti hĩkamini ĩkapani.
22 Iuasaaki ixõkana. Itxana:
—Hãpakapariko Erekari Matamatakoti. 23 Apakata pisãpiretiniri nota sãkire auiãkari, imaerekani makatxakaãkapeka. Apakata pisãpiretiniri nota sãkire mauiãkani, imaerekani !imakatxakaãka —itxa Xesosi.
Xesosi Oerekaua Tomeemoni
24 Xesosi imoianariakorimoni oerekasaakiua, Tomee Txítximo inakori kona aua ninoakata. 25 Ininiã apanakini sãpiretari Tomee:
—Ate aõkitari Xesosi —itxana.
Ininiã iua:
—Iuako karo nimatamatakaniã, iuako karo nimakaaiakakaniã niuakokiã, kona nauikari hĩte sãkire. Itanapita karo nimakaaiakakaniã, kona nauikari hĩsãkire —itxa Tomee.
26 Ãti semanati napaka atoko, Xesosi moianariakori apotiitaua iuaĩkana aapokotxi ãki. Iuasaakiika Tomee aua ninoakata. Aapokotxi tore itotaãka, iuaritika Xesosi tokiã ninoamoni:
—Erekaxinire hĩtxako —itxana ninoa.
27 Iuasaaki itxari Tomee:
—Patamata niuako. Pikaaiakariko piuakokiã nitokakitiko karoã. Nitanapita iorotikomoni pitakari piuakoki. Kona mauikaretika !pitxape. Pauikariko nisãkire —itxari.
28 Ininiã:
—Niauĩte, niTeosone —itxa Tomee.
29 Ininiã Xesosi:
—Uatxa pite auikari auãki ninini, kotxi patamatano. Kãkiti nota maõkitakani auikiniãri nisãkire, apakapariko apiata erekari Teoso sikakiti —itxa Xesosi.
30 Xesosi kamari apikomoni iposotiire imoianariakori sauaki. Iposotiire ikamakiti imakinika kona iõkatsopataãka ia iõkatsopariã. 31 Ia niõkatsopata Xesosi Teoso mereẽkiti, Teoso ãkiri ininiua hãuikini ĩkapani. Ikara atoko hãuikiniã, hãuapininiika hĩtxako Xesosi posotiireẽ.