10
Aãtsopa Axapitiri Iapirikakori
Iuasaaki natamatari Teoso nitiri iaxitikiri katxakini ĩkorapokoritimoni. Kataparari iua. Iua katxiãri iaxitikiri ãki. Katxiãri imãka atoko itxa. Kisi ikii nopini aua. Itoõ atokatxi atoko itxa. Itapike aãtsota tirinakari atoko itxa. Imaĩkanãtari aãtsopa iapirikakori axapitiri. Iuakoã aãtsopa ikatamẽka. Itakari ikiti ikikomonikiri potxoari uiniti nopini. Isanaremonikiri ikiti itakari imiriĩ. Akiripoakata ãkiti atoko. Iuasaaki setxi iokaamori kenakotaãka. Iuasaaki niõkatsopaaritari ninoa setxi iokaamori sãkire. Txamari nikenakotari ãti iaxitikiri sãkire. Itxano:
—Kona piõkatsopatapiri ninoa setxi iokaamori sãkire —itxa iaxitikiri.
Aãtsopa Axapitiri Nikiko
Iuasaaki Teoso nitiri aua ãti ikiti imiriĩ. Potxoari uiniti nopini ãti ikiti aua. Iua õtanõkari iuako iaxiti. Iuasaaki itxa:
—Uatxa nisãpiretakiti Teoso ãtipirika auakari sãkire. Ikamari ikinika iaxiti, iaxiti auakani pakini. Ikamari ikinika ĩkorapokoriti, ĩkorapokoriti auakani pakini. Ikamari potxoari uiniti, ikinika iua ãki auakani pakini. Teoso misiritinina maerekati kamakani !okananiikari apokini. Apikomoni ãti trõpeta xikarauatapanika. Iuasaaki kitxakapirĩka Teoso kipatakiti oerekaãkako. Teoso sãpiretakiti initiriakori ĩkorapokoritimoni, isãkire sãpiretakanimoni paĩtiki oerekaãkako —itxa Teoso nitiri.
Eereka iuaĩkana nikenakotari iaxitikiri sãkirauatini:
—Pisa. Papariko aãtsopa iapirikakori, Teoso nitiri uakoã auakari. Iua ãti ikiti imiriĩ, ãti ikiti potxoari uiniti pakini aua kititakari.
Ininiã nisa iuamoni, ininiã nitxari iua:
—Pisikano ere aãtsopa iapirikakari.
Iuasaaki itxano:
—Papakapariko, nika pitxari ia aãtsopa. Pitikakoã kapixiriko ia pinikakiti, iuaritika pinamaã potxoariko. Mapa atoko itxako —itxano nota.
10 Ininiã nimaĩkari ĩkora aãtsopa, nika nitxari. Ninamaã potxoari. Mapa atoko itxa. Txamari nitikakoã kapixiri iua aãtsopa ninikakiti. 11 Iposo atoko isãpiretano:
—Iuaĩkana pisãpiretariko apikomoni Teoso sãkire, kaiãopokori kãkitimoni, kaiãopokori ãti uãkamoni, kaiãopokori ãti uãka sãkire sãkiretakanimoni, kaiãopokori auĩtetxiakorimoni pakini pisãpiretariko nisãkire —itxano.