9
Ãti Trõpeta Xõkiko
Ininiã ãti Teoso nitiri xikarauata itrõpetaneẽ. Iuasaaki nitikari ãto iõriki iaxitikero katxakini itiximoni. Iõrikimoni osikaãka xavi aariko mamapotõkire irikoti tore ĩkapani. Ininiã iõriki atoko inakari mataakari iua aariko. Eereka katxiãri kaiãopoko pokĩka. Katxiãri tokori arikikosaaki atoko itxa. Eereka iaxiti, atokatxi pakini piãka itxiã xika. Iposo atoko txĩtxiri atoko inakari pokĩka itxiã. Posotiiretxi isiãkana, ininiã kaxipiro itixi auakari posotiire atoko aua txĩtxirimoni, kãkiti ioãkini ĩkapani. Ipaniãtaãkana katsotati imokakanina, apaka takari, aamina pakini imokakanina. Ipaniãtaãkana imisiritinina Teoso takaõtxikare iteẽtaã mauakini. Kona isikaãkana posotiiretxi kãkiti okinina ĩkapani. Sĩko kasiritinanira ninoa paniãtaãka imisiritinina ninoa. Imisiritarina kaxipiro ioãkini atoko. Iuasaaki kãkiti nirekariko ipinini. Itxama, kona iposotarina ikoriinina. Initarina ipĩkitxi, txamari iuasaaki ipĩkitxi mitekapeka.
Iua txĩtxiri kavaro atoko itxana. Kavaro neenamatxi kamakani atoko itxana. Ikiiãna aua saporiẽta atoko oro kamakori. Itoõna kãkiti toõ atoko itxana. Ninoa iãko sito iãko atoko itxana. Itsiriĩna ãkiti tsiriĩ atoko itxana. Itorota ipatinina koana metao kamakori atoko. Imĩkitana ene kavaro itomaneri miteẽkani ene atoko. Mitekaĩ ene atoko itxana. 10 Ninoa xipi kaxipiro xipi atoko itxana. Oko aua ixipiãna. Ninoa posotari kamatsiitiniri kãkiti sĩko kasiriti. 11 Ninoa auĩte aua. Iua Satanasi nitiri. Mitxi aariko mamapotõkire irikoti ãki auakari iua. Xoteo sãkireẽ iua uãka Apatõ itxaua. Kreko sãkireẽ iua uãka Aporioõ itxaua. Popĩkari sãkireẽ “Ikinipoko Xipokakari,” itxaua.
12 Ãti misirikaretxi napapeka. Txama auapanikako apikomoni ipi misirikaretxi.
Ãti Trõpeta Xõkiko
13 Ãti Teoso nitiri xikarauata itrõpetaneẽ. Iuasaaki seisi trõpeta xõkapeẽkaika. Teosomoni sikakori takikoãtaã oro kamakori aua ipi ipi pakini iko. Ikara Teoso apisatoõ. Nikenakotari iko takote auakari sãkirauatini. 14 Ininiã iua txari Teoso nitiri iua trõpetaã xikarauatakari:
—Pisikakanako ipi ipi pakini Teoso nitiriakori iaxirikakoni Eoparatxi inakori uiniti auakani.
15 Naia ipi, ipi pakini Teoso nitiriakori iposopekana ia anokanani, ia kasiriti, ia õti, ia oara manapi ĩkapani. Ininiã ninoa sikakaãka kaiãopokori kãkiti okinina ĩkapani. Ininiã ipi ãti pakini kãkiti auiniãtaã auiritaãka ãtika okinina. 16 Ãti sãpiretano ninoa sotatone kavaro nopini auakani tosẽtosi mirão aua. Kaiãopokori.
17 Natamatari ninoa sotatoakori kavaro nopini nitaponemoni. Natamatakasaakina ia atoko ninoa. Itorotana koana metao kamakori auana. Apanakini torota koana põkamarari xamina tirinakari atoko itxa. Apanakini poporeri. Apanakini posẽtakari ẽxópiri atoko. Ikiina ãkiti kii atoko. Inamaãna ipokĩka xamina tirika, katxiãri, ẽxópiri pakini. 18 Ikara xamina tirinakari, ikara katxiãri, ikara ẽxópiri pakini inamaãna pokĩkakari, okari kaiãopokori kãkiti itixi auakani. Ininiã ipi ãti pakini kãkiti auiniãtaã ninoa okari ãtika. 19 Kavaro posotiire inamaã, ixipiã pakini aua. Ninoa xipi imini atoko itxa. Ixipiãna aua ito kiiri. Ninoa kii misiritari kãkiti.
20 Ininiã itomane kãkiti koriã ia misirikari xika. Iuaritika kãkiti mokakoni maerekati kamakani !inirekari itakanapinirina imaerekani. Ninoa kapotoreẽkapanikaua Satanasi nitiriakorimoni. Ikamapanikarina ninoa amanaãkiti. Iteosonetari aamina kamakori, oro kamakori, pirata kamakori, pirõsi kamakori, kai kamakori pakini. Ninoa teosone kona posotari atamarauatini. Kona iposotarina ikenakorauatini. Kona iposotarina itĩpokotinina. 21 Ninoa kãkiti okapanikari apanakini. Ikamapanikarina miĩti parĩka. Isirĩkapanikana apanakinikata. Iĩtirĩkapanikarina apanakini kãkiti tii. Kona inirekarina maerekati itakanapinina.