8
Imapotõkire Popitari Makatxakiko
Imapotõkire popitari imakatxakasaaki, ikinipoko tsorĩkaxitita Teoso tixineẽ. Ikara atoko ipixini oara. Eereka natamatana setxi Teoso nitiriakori, iua apisatoõ timakani. Isikaãkana setxi xikari kamiko trõpeta inakori.
Eereka ãti Teoso nitiri apoka. Itima Teosomoni sikakori takikoãtaã. Kamariãro arikiko koanati oro kamakori iuamoni aua. Kamariãro ito sikaãka iuamoni, Teosomoni isikini ĩkapani, ikinika Teoso nakitiakori amanaãkiti sãkiretxitikata. Ininiã arikari iua kamariãro Teosomoni sikakori takikoãtaã nopini. Oro kamakori iua Teosomoni sikakori takikoãtaã auĩtetxi topanere apisatoõ. Ininiã iuakoã kamariãro txiã, Teoso nakitiakori amanaãkiti sãkiretxitikata kanĩka Teoso apisatoõ. Ininiã eereka iua Teoso nitiri kosekari okoana. Ixãpokakari xaminaminiki mẽkorĩkakariã, Teosomoni sikakori takikoãtaã nopini auakariã. Eereka okari itiximoni. Iuasaakipeka aua karokirauari, mẽkokari pakini. Apaka iuasaaki itixi iakeẽkata.
Koatro Trõpeta Pirena
Ininiã ninoa setxi Teoso nitiriakori setxi trõpeta auakini iposope itrõpetane ixõkinina ĩkapani.
Ininiã ninoa Teoso nitiriakori ãti xikarauata itrõpetaneẽ. Iuasaaki katxĩkareri kai soro atoko inakari, apaka xaminaminiki mẽkorĩkakari arẽkatxiã koketakori okaãka itiximoni. Ikara xika apanakini aamina itixi auakari arika, ininiã ipi ãti pakini aamina auiniãtaã ãtika arikaãka. Ikinika katsotati arika apaka.
Eereka ãti Teoso nitiri xikarauata itrõpetaneẽ. Ininiã ixirata auĩte atoko inakari arikatxikata okaãka potxoari uinitimoni. Ininiã ipixini potxoari uiniti arẽkatxi itxapekaua. Ininiã apanakini potxoari uiniti ãki auakani ipĩpe, ininiã ipi ãti pakini potxoari uiniti auakani auiniãtaã ãtika ipĩpe. Iuasaaki apanakini maporoni apaka xipokaãka, ininiã ipi ãti maporo auiniãtaã ãtoka xipokaãka.
10 Eereka ãti Teoso nitiri xikarauata itrõpetaneẽ, ininiã ipi ãti pakini initiriakori xikarauatape. Iuasaaki iõriki mitari iaxitikero katxaãkata. Otirika tirikapi atoko. Oĩrika ipixini uini nopini. Oĩrika ipixini sõtoãri nopini apaka. 11 Iõriki uãka, “Kapixiro,” otxaua. Ininiã ipixini ãparaã kapixiã. Ipi ãti pakini sõtoãri auiniãtaã, ãtinoka sõtoãri kapixiã. Ito kãkiti iãtari iua ãparaã, eereka ikoriãna, kotxi kapixiãri ãparaã.
12 Ininiã ãti Teoso nitiri xikarauata itrõpetaneẽ, ininiã ipi ipi pakini initiriakori xikarauatape. Iuasaaki atokatxi ponikare, kasiri, iõriki pakini kona iteene !iponikaika. Imamãkapeka. Ininiãkara pokamara ipi ipi pakini oara atokatxi !iponikaika. Iua atokotxikana ĩkanõka ipi ipi pakini oara kasiri, iõriki pakini !iponikaika. 13 Ininiã eereka nitikarauatakasaaki, nikenakotari ãti Teoso nitiri sãkire. Iua araaãpota Teoso tixine. Itaparasãkireritika itxari:
—Erepaniko. Erepaniko. Erepaniko itixi auakanii. Auapanika apikomoni ipi, ãti pakini trõpeta Teoso nitiriakori xõkini ĩkapani.