21
Iaxiti, Itixi Pakini Amaneri Txapekaua
Eereka natamatari iaxiti amaneri, itixi amaneri pakini. Iaxiti mitxiri ereẽkokape. Ĩkora itixi mitxiri ereẽkokape. Potxoari uiniti !auaika. Natamatari Teoso sitatxine Xerosareẽ amaneri. Iua sitatxi Teoso tixinekiri. Teoso paniãtari iua sitatxi ĩkorapokoriti apokini. Natamatari ikatxakaãpotini. Iua sitatxi peereri. Sito ĩtaniriuatakasaaki, omãka peereri oĩtanirimoni osini ĩkapani. Oa sito erero atoko itxa iua sitatxi. Nikenakotari Teoso topanereẽ auakari sãkire. Itaparasãkireritika itxari:
—Uatxa Teoso kamari iua auini kãkiti sauaki. Iua ninoakata aua. Iua nakitiakori itxauana. Teosora aua ninoakata. Ninoa Teosone itxaua. Iuasaaki iua kaxipokariko ninoa oki ãtsaã. !Itxiapataikana. Ipĩkitxi !auaika. Matinanitxi !auaika. Ãtsaãtxi !auaika. Katsiiri !auaika. Ikinipoko mitxiri ereẽkokapeka uatxa —itxa.
Iua auĩtetxi topanere nopini topãkakari txari:
—Uatxa nikamari ikinipoko amaneri —itxa.
Apikomoni itxari notamoni:
—Piõkatsopatari nisãkire, kotxi nisãkire atão. Nisãpiretakiti apokapitikako.
Apikomoni itxano:
—Uatxa niparĩka xipopeka. !Auaika. Merepitipanika iõka Aopa inakori atoko nitxa, kotxi nota merepitipanika aua. Imapotõkire iõka Ómika inakori atoko nitxa, kotxi ikinipoko mapotõkire nitxaua apaka. Nisikari kãkiti posonatakani iãtini ĩkapani. Na ninirekari iĩki. Iãtarinako ãparaã amomoãkiri. Iua ãparaã txĩkitakari kãkiti ãtipirika Teosokata auini. Nisikariko iua ãparaã kãkiti Satanasi nireẽkiti makamakanimoni. Ninoa Teosone nitxaua nota. Nota anaakori itxauanako ninoa. Kãkiti mataparaxinireni okaãkako xamina mitarimoni. Teoso sãkire mauikakani apaka okaãkako iua xaminamoni. Maerekati potxitakani, kokanirini, maerekati iĩtoãna potxitakiti kamakani apaka okaãkako xamina mitapoarimoni. Miĩti apaka okaãkako iuamoni. Teoso kamakori teosonetakani okaãkako iuamoni. Ikinika kãkiti maxikatiĩka sãpiretakani apaka okaãkako xamina mitarimoni. Ninoa kãkiti ikinikana misiritaãkako arikatxi mitariã, ẽxópiri arikikoãtaã. Iuaã kãkiti iuaĩkana ipina, ãtião ipĩkitxi maxipokatimoni —itxa iua auĩtetxi topanere nopini topãkakari sãkire.
Xerosareẽ Sitatxiti Amaneri
Ninoa Teoso nitiriakori setxi, iãtatxi setxi auakini, ãti ina notamoni. Iua txari:
—Uai pina. Noerekaiko pite iua Soti Auĩte tiretakito ĩtanoro ĩkapani —itxa.
10 Iua Erekari Matamatakoti anikano nota. Itxĩkitakari Teoso nitiri anikinino oxiratari nopini. Mitaxiratariã oerekano sitatxi Teoso nakiti Xerosareẽ inakori. Natamatari iua sitatxi Teoso tixine potorikakari katxakaãpotini ĩkorapokoritimoni. 11 Teoso iotximeretxikana aua iua sitatxi. Kai pomẽkoriri kakaroneri xásipi inakori mẽkorĩkini atoko itxa iotximere. Iua sitatxi iotximere peereri. Kristao mẽkori atoko itxa. 12 Pirikeri kai kamakori piriketari iua sitatxi. Iua pirikeri mitapoari, paĩtanori. Iua pirikeri tosi itore aua. Teoso nitiriakori iaxitikini tosi nĩkatari iua tosi itore. Ikinika itore nopini iõkataãka Isaeo anaakori uãka, kotxi Isaeo tosi imiakori aua. 13 Ipi ãti pakini iua itore atokatxi pokĩkinimoni. Ipi ãti pakini iua itore atokatxi pokĩkini sanaremoni. Ipi ãti iua itore atokatxi pokĩkini ikikomoni. Ipi ãti pakini iua itore atokatxi ereẽkokinimoni. 14 Iua sitatxi pirikere tosi kai mitari nopini ikamaãka. Ikinika iua kai nopini Soti Auĩte moianariakori uãka iõkataãka, kotxi Soti Auĩte moianariakori tosi aua.
15 Iua Teoso nitiri notakata sãkirauatakari aua aãke oro kamakori iuakoã. Iua aãke iua sitatxi, itore, ipirikere pakini iaõtiko. 16 Sitatxi tore atokatxi pokĩkinimoni ipotorika. Itore atokatxi ereẽkokinimoni apoka. Iaõtari ipi mio, koatrosẽtosi pakini kirómetro. Maioakari. Iuaĩkana ipotorika sitatxi itore atokatxi pokĩkini sanaremoni. Itore atokatxi pokĩkini ikikomoni apoka. Iaõtari iua atokotxikana ipi mio, koatrosẽtosi pakini kirómetro. Eereka iaõtari sitatxi ĩtano timakari. Iua atokotxikana ipi mio, koatrosẽtosi pakini kirómetro. Iua Teoso nitiri iaõtari iua sitatxi iua aãkeẽ. 17 Iua Teoso nitiri iaõtari pirikeri timakari. Sesẽta metro ĩtano. Teoso nitiri iaõrauata kãkiti iaõrauatini atokokana. 18 Iua pirikeri kai kamakori xásipi inakori. Iua sitatxi oro kamakori. Kristao erero atoko itxa oa oro. 19 Iua kai mitari pirikeri patapi auakari ipataãka ikini sereti kai soroã. Pomẽkoriri, kakaroneri iua kai soro.
Ãti iua kai mitari aua kai soro xásipi inakori.
Ãti iua kai mitari aua kai soro sapira inakori.
Ãti aua ákata inakori.
Ãti aua esimeráota inakori.
20 Ãti kai mitari aua kai soro satónia inakori.
Ãti kai mitari aua kai soro sátxio inakori.
Ãti aua krisórito inakori.
Ãti aua periro inakori.
Ãti aua topásio inakori.
Ãti aua krisópraso inakori.
Ãti aua xasĩto inakori.
Ãti aua ametxísita inakori.
21 Iua tosi itore tosi kai kasarori kamakori. Iua kai kasarori pérora inakoro. Iua itore ãtika, pérora ãtoka kamakori. Oro kamakori itxaua kimapori. Peereri. Pomẽkoriri. Kristao atoko itxa ahoa.
22 Kona natamatari Teoso misãkiretiko aikoti. !Auari iua aiko iua sitatxiã, kotxi Teoso Apiananiri kaposotiireri, iua Soti Auĩte apaka iuaã auapikana. 23 Iuaã !inirekaãka atokatxi, kasiri pakini sitatxi iopinikini ĩkapani, kotxi Teoso iotximere iopinikari ikinipoko. Iua Soti Auĩte sitatxi tirikapite atoko itxaua. 24 Kãkiti maerekanitxi mauakini ikini ãti uãka auari iua kamaraã. Kãkiti ikini itixiti auakani auĩteakori apokako iuaã Teoso ipaxitinina ĩkapani, inirekakitina Teosomoni isikinina ĩkapani. 25 Iua sitatxi tore imatakakaãkapika. Ĩroãpikana kãkiti. !Itotaãka, kotxi ĩkanõkari !auari iuaã. 26 Kãkiti ikini itixiti auakani anikariko ikinipoko erekari iua sitatximoni Teoso ipaxitinina ĩkapani. 27 Kãkiti maerekati kamakani !auiritaãkana ĩroinina. Ĩtotxi nireẽkiti kamakani !auiritaãkana ĩroinina. Atão masãpiretakani apaka !auiritaãkana ĩroinina. Kãkiti Teoso iõkauãkatakini aãtsopateẽ, ninoanokara auiritaãka ĩroinina iua sitatxitiã. Iua Soti Auĩte aãtsopateẽ auauãkatakani auapikako Teosokata.