22
Iua Ãparaã Iãtakari Aua Teosokata Ãtipirika
Eereka iua Teoso nitiri oerekano sõtoãri. Iua sõtoãri mapotõkire ikiitaã Teoso itopanere aua. Apaka iua Soti Auĩte itopanere aua iuaã. Iua ãparaã peereẽri. Kristao mẽkori atoko itxa iua ãparaã. Iua ãparaã iãtakari !ipina. Ãtipirika auapika. Iua sitatxi apanĩkaki aua ahoa mitapoari. Iua sõtoãri sa ahoa apanĩkaki. Sõtoãri ĩtinikata aua amãtiirinape. Iua amãtiiri tximakani !ipina. Auapikana. !Ipinaikana. Kasiri iaõka iriuata iua amãtiiri. Ãti kasiriti iri ãtião, eereka ãti kasiriti ãtião. Iuaĩkana ãti kasiriti ãtião. Itxaãpota iua amãtiiri iriuatini iuaxiti. Tosi pakini kasiriti amãtiiri iriuata. Amãtiiri tsopa sikataparatari kãkiti ĩto, ikinimane kãkiti itixi auakani ĩto.
Teoso misiritiniri kãkiti !auaika. Teoso, Soti Auĩte pakini auĩtetxi itxauana iuaã. Teoso nitiriakori itixi auakani kamari iua nireẽkiti. Ninoa atamatariko itoõ. Teoso uãka iteẽtaãna auako. Ĩkanõka !auaika iuaxiti. Kãkiti iuaã kona nirekaikari tirikapi, atokatxi kamara pakini, kotxi Teoso Apiananiri iopinikari ikinika iuaã. Kãkiti iuaã auakani auĩtetxiakori itxauana ãtipirika.
Eereka iua Teoso nitiri txari notamoni:
—Atão nisãkire. Ia iaõka apokapitikako. Teoso Apiananiri sikari Erekari Matamatakoti isãkire sãpiretakanimoni. Iua paniãtari initiri itixine auakari oerekinina initiriakori itixi auakani Teoso kamakiti apokini apisapanika —itxa iua Teoso nitiri sãkire.
Xesosi Kanapiriini Pirena
—Hĩkenakota —itxa Xesosi. —Patimariko napokini ereẽ. Ia aãtsopa sãpiretari ereẽ nikanapiriini pirena. Kãkiti auikiniãri Teoso sãkire ia aãtsopa sãpiretakiti, apakapari erekari Teoso sikakiti —itxa Xesosi.
Nota Xoão sãpiretai hĩte nitiãkiti. Nikenakotakiti apaka nisãpiretai hĩte. Ikinika nikenakotaka atoko, ikinika natamataka atoko, iuasaaki nipamaka iua Teoso nitiri apisatoõ, kotxi iua oerekari ikinipoko notamoni. Nipamaka iua apisatoõ Teoso apisatoõ nipamakini atokokana. Txamari iua Teoso nitiri txari notamoni:
—Kona pipamakape nota apisatoõ. Nota Teoso nitiri pite atokokana nitxa. Pitariakori Teoso sãkire sãpiretakani Teoso nitiriakori itxauana. Ninoa atokokana nitxa nota. Ikini kãkiti ia aãtsopa sãpiretakiti auiãkani Teoso nitiriakori itxauana. Ninoa atokokana nitxa nota. Teoso apisatoõnoka pipamakiniã atão —itxa Teoso nitiri sãkire.
10 Iuaĩkana itxano nota:
—Ia aãtsopa sãpiretari Teoso kamakiti apokini apisapanika. Na pikipatapiri ia aãtsopa sãpiretakiti, kotxi paĩtiki Teoso sãkire iaõka apokapitikako. 11 Maerekati pikamapanika pinakasaaki, ininiã apikomoni maerekati pikama. Maerekati piĩto nireẽkiti pikamapanika pinakasaaki, ininiã apikomoni pikama. Atão inakari pikaminiã, apikomoni atão inakari pikama. Teoso nireẽkitinoka pikaminiã, ininiã apikomoni Teoso nireẽkitinoka pikama —itxa.
12 —Hĩkenakota —itxa Xesosi. —Patimapaniriko napokini ereẽ. Niminariko ikinimane parĩka ĩki ninoa apakapini ĩkapani. 13 Iõkatxi merepitipanika auakari Aopa inakori atoko nitxaua. Iõkatxi imapotõkire auakari Ómika inakori atoko nitxaua. Ikinipoko auini apisapanika nota aua. Ikinipoko xipokaãka atoko nota auapanika. Itixi kamiko apisapanika naua. Itixi xipoka atoko nauapanika nota —itxa Xesosi.
14 Teoso sikari erekari iua nireẽkiti kamakanimoni. Ninoa kãkiti auiritaãkako Teoso amãtiirite itximinina auapika ininina tĩkane. Auiritaãkanako ĩroinina Teoso sitatxineẽ. 15 Kãkiti maerekati iĩtona nireẽkiti kamakani !auiritaãka ĩroinina iua sitatxitiã. Miĩti, ĩtanoro minakatokatika sirĩkakani, kokanirini pakini !auiritaãka ĩroinina iua sitatxitiã. Apaka kãkiti ikamakitika teosonetakani !auiritaãka ĩroinina iua sitatxitiã. Aãpirena potxitakani, atão minasãkiretakani pakini !auiritaãka ĩroinina iua sitatxitiã.
16 —Nota, Xesosi txaua. Nota paniãtari ninitiri nitixine auakari sãpiretiniri ia nisãkire pitemoni, ininiã ikara pite sãpiretanako Teoso misãkiretikoãtaã apotiitakaniua. Tavii apika mekanirirano nota. Iõriki mitaro pokamara iatokopeka inakasaaki ĩkaro atoko nitxa nota —itxa Xesosi.
17 Erekari Matamatakoti txari Xesosi:
—Uai pina.
Xesosi nakitiakori txari iua:
—Uai pina.
Hĩte ia nisãkire kenakotakanii, hĩtxariko:
—Uai pina.
Hĩte posonatakanii, uai hina. Hinirekiniãri, ia ãparaã hiãtako, kotxi ia ãparaã kãkiti auapininiika inĩkitaãkari. Ia ãparaã Teoso sikakiti kãkitimoni. Na piĩkitxitari.
18 Nota, Xoão, õtãkikari kãkiti ia Teoso sãkire iõkatsopatakori kenakotakani. Ia Teoso sãpiretakiti apokini apisapanika, isãpiretaua. Ia aãtsopa sãpiretari kãkiti misiritiko. Ninoa misiritiko atokotxikana Teoso misiritai hĩte, hĩkoketiniãri hĩteka sãkire Teoso sãkirekata. 19 Kãkiti kipatiniãri ipixini ia Teoso sãpiretakiti iõkatsopatakori, Teoso !auiritari iua tximiniri iua amãtiiri kãkiti auapininiika inĩkitaãkari. !Auiritari iua ĩroini isitatxineẽ. Ia aãtsopa sãpiretapekari iua amãtiiri, iua sitatxiti pakini.
20 Xesosi txari:
—Ia niokanapirena atão. Iposopeka napokini tĩkane.
Atxari iuamoni:
—Ameẽ. Ari, uai pina Xesosi, Apiananiri.
21 Xesosi Apiananiri sikari ikinipoko erekari ikinimane Teoso nakitiakorimoni. Ameẽ.