5
Aãtsopa Iapiriãkori Pirena
Iuasaaki natamatari aãtsopa iapirikakori iua auĩtetxi topanere nopini topãkakari uakoã. Iuako ikikomonikiriã aua. Iua aãtsopa auari iõka ãkiriko, inopinimoni pakini. Iua aãtsopa aua setxi popitari kãkiti makatamẽkakaniri ĩkapani. Iuasaaki natamatari ãti Teoso nitiri iaxitikiri. Kataparari iua. Itaparasãkireritika itxa:
—Kiripa apakata imakatxakiniri ia popitari? Kiripa posotari ikatamẽkiniri ia aãtsopa? —itxa.
Itxama, kona auari iaxiti auakari, kona auari itixi auakari, apaka kona auari itixi patapi auakari, iua aãtsopa katamẽkakari !auari. Ninoa !iposotari ikatamẽkinirina iua aãtsopa. !Iposotarina atamatinirina iua aãtsopa ãki.
Ininiã iteene nitxiapata, kotxi iua aãtsopa iapiriãkori katamẽkakari !auari. Erekari kamakari !apokaãka ikatamẽkiniri ĩkapani, atatsopatiniri ĩkapani. Iuasaaki ninoa totiakori ãti txari notamoni:
—Kona pitxiapatape. Patamata ikiraã. Ãkiti atoko inakari iua. Xotaa apika mekaniriakori auĩte iua. Tavii apika mekaniri iua. Oerekapekari Satanasi poiãori inini. Iua apiata. Ininiã iuanani posotari ikatamẽkiniri iua aãtsopa iapiriãkori. Iuanani posotari imakatxakiniri ninoa setxi popitari —itxa iua toti.
Iuasaaki natamatari soti auĩte okakori atoko. Iua itima iua auĩtetxi topanere apisatoõ. Ninoa ipi ipi pakini okĩtxinoka xãpokaĩtotakini, ninoa totiakori pakini ãkitari iua. Setxi iko, setxi oki pakini aua iuamoni. Setxi oki aua iuamoni, kotxi setxi Matamatakoni Teoso nakitiakori aua. Teoso iokanatana ninoa ikini itixitimoni. Iua soti auĩte atoko inakari sari iua auĩtetxi topaneremoni. Imaĩkari aãtsopa topaneretxi nopini topãkakari uakoã auakari. Iuako ikikomonikiriã aua. Imaĩkasaakiri, ninoa koatro okĩtxinoka xãpokaĩtotakini, ninoa vĩtxi koatro totiakori pakini patimari ipamakinina soti auĩte apisatoõ. Ikinikana auari arpa inakori xikari ikaminina ĩkapani. Imakinikana auari kopitipaki oro kamakori. Naia kopitipaki xãpoka koria atoko inakari peeremariri. Ia kamariãro Teoso sãkire auiãkani sãkire iuamoni.
Amaneri Xikariti
Iuasaaki ninoa xikaretari amaneri xikariti. Ixikaretarina:
“Pitenani apakata papakapiniri iua aãtsopa iapiriãkori. Pitenani apakata pimakatxakiniri popitari, kotxi pitenanira erekari. Pite okaãka. Piarẽkaã piamotaua ate Teoso ĩkapani. Piamotapekaua ikini uãkati kãkiti sauaki. Ikini ãti uãka sãkire sãkiretakani sauaki piamotapekaua. Ikinika itixiti auakani sauaki piamotapekaua ate.
10 Pite txĩkitakaua ate auĩtetxiakori aniniua, sasetotxiakori apaka aniniua, Teoso ĩkapani aparĩkauatini. Ininiã itixi auakani auĩte atxauako ate.”
11 Iuasaaki natamatari itomaneri Teoso nitiriakori. Nikenakotari ninoa sãkire. Kaiãopokori ninoa. Seĩ mio, apikomoni seĩ mio, apikomoni seĩ mio itxaãpokatana. !Apakata ninoa iaõtiko. Ninoa ãkitari iua auĩtetxi topanere, okĩtxinoka xãpokaĩtotakini, totiakori pakini. 12 Itaparasãkireritika ixikarauatana. Itxana:
“Soti auĩte okaãka kãkiti ĩkapani. Ininiã ãtipirika apakata iua apakapiniri posotiiretxi, ikinika erekari, imaroretxi, taparãtxi pakini. Apakata ikinimane paxitiniri iua. Apakata ikinimane sãpiretiniri iua ereka inini. Apakata ikinimane iuikiniri iua.”
Ikara atoko ninoa xikarauata.
13 Ikara eereka nikenakotari ikinika iaxiti auakani, ikinika ĩkorapokoriti auakani, ikinika itixi patapi auakani, ikinika potxoari uiniti nopini auakani, ikinika potxoari uiniti ãki auakani pakini xikarauatini. Itxana:
“Ikinika erekari ãtipirika aua iua auĩtetxi topanere topãkakarimoni, iua soti auĩte pakinimoni. Ikinika ãtipirika paxitana. Ikinika ãtipirika txari: ‘Peerekana ninoa.’ Ikinika taparãtxi ãtipirika aua ninoamoni.”
14 Ininiã ninoa koatro, okĩtxinoka xãpokaĩtotakini txana:
—Ameẽ.
Iuasaaki ninoa vĩtxi koatro totiakori patimari pamakini.
—ATeosone pitxaua —itxana iua ãtipirika auakarimoni.