6
Soti Auĩte Makatxakari Popitari
Natamatari soti auĩte makatxakiniri ãti popitari. Ikara natamatakasaaki, nikenakotari okĩtxinoka xãpokaĩtotakiti sãkire. Isãkire ikarokirauatini atoko itxa.
—Uai pinako. Patamata —itxa.
Iuasaaki natamatari kavaro kasarori. Kiki aua oporikiã. Iua tapotxi aua. Auĩtetxi saporiẽtane sikaãka iuamoni. Iua sari ikini itixitimoni kãkiti auĩte ininiua ĩkapani.
Ãti Popitari Makatxakiko
Eereka soti auĩte makatxakari ãti popitari aãtsopaã, ininiã ipi auape. Iuasaaki nikenakotari ãtipekana, okĩtxinoka xãpokaĩtotakiti sãkire:
—Uai pinako. Patamata —itxa.
Ikara eereka natamatari kavaro põkamarari. Kiki aua oporikiã. Iua kiki sikaãka posotiiretxi neenamatxi ikamini ikini itixitiã, ininiã neenamatxi mauakaniãtaã !auari. Itxĩkitakari kãkiti okakakiniua. Isikaãka iouata mitapoari ineenamauatini ĩkapani.
Ãti Popitari Makatxakiko
Eereka soti auĩte makatxakari ãti popitari, ininiã ipi ãti auape. Iuasaaki ãtipekana, okĩtxinoka xãpokaĩtotakiti txari:
—Uai pina. Patamata —itxa.
Ininiã iuasaaki natamatari kavaro pomamari. Kavaro nopini topãkakari aua minari iaõtiko iuakoã. Eereka nikenakotari ãti sãkirauatini okĩtxinoka xãpokaĩtotakini sauaki. Itxa:
—Ipixini kiro triko ĩki, ãti õti kãkiti parĩka ĩkitxikana. Ãti, ipixini pakini kiro atarokiri atoko inakari ĩki, ãti õti kãkiti parĩka ĩkitxikana. Iĩtxiã ĩki, ovaã ĩki pakini poiãopanikako.
Ãti Popitari Makatxakiko
Eereka soti auĩte makatxakari ãti popitari, ininiã ipi ipi pakini auape. Iuasaaki nikenakotari imapotõkirekiri, okĩtxinoka xãpokaĩtotakiti sãkire. Itxari:
—Uai pina. Patamata —itxa.
Iuasaaki natamatari kavaro posẽtakari. Inopini topãkakari uãka “Ipĩkitxi” inaãka. Ãti iua tikini sa. Iua akiritaãka “Maerekani Misiritikoãtaã” inaãka. Isikaãkana posotiiretxi kaiãopokori itixi auakani okiniua ĩkapani, ininiã koatro kãkiti auiniãtaã ãti okaãka. Ninoa okana kãkiti neenamatxiã, natxiã, amianariã, kaxipiri kaneenamariã pakini.
Ãti Popitari Makatxakiko
Ininiã soti auĩte iuaĩkana makatxakari ãti popitari, ininiã ipi ipi ãti pakini auape. Iuasaaki natamatari Teosomoni sikakori takikoãtaã patapi kãkiti okakoni. Ninoa okaãka Teoso sãkire isãpiretinina xika. Kona itakanaparina isãpiretinina Teoso kamakiti ninoa ĩkapani, ininiã ikara xika okaãkana. 10 Itaparasãkireritika akirikatarina Teoso. Itxana:
—Apiananiri, ãtipirika erekari kamakarii pite. Atãonoka pisãkire. Kirisaakipa pimisiritari itixi auakani? Kirisaakipa pixikatxitaua ate, kotxi ninoa okaua ate? —itxana.
11 Ininiã mãkatxi kasarori sikaãka ninoamoni. Eereka isãpiretaãkana:
—Hiãtapariko apikomoni. Teoso nirekari apanakini hĩtariakori, initiriakori okiko hĩte atoko iniko. Hĩtariakori okaãka atoko, Teoso xikatxitai hĩte. Hiãtapariko ikara õti —itxa.
Ãti Popitari Makatxakiko
12 Eereka nitikari soti auĩte makatxakiniri ãti popitari, ininiã seisi pakini auape. Iuasaakipeka itixi iteene iakeẽkata. Atokatxi mamãka, sako mata pomamari potxi iãko kamakori atoko. Kasiri kamarãka arẽkatxi atoko. 13 Iõriki itori iaxiti auakaro irika ĩkorapokoritimoni. Amãtiiri ĩtima iokatxaãkiti atoko otxa. 14 Natamatari iaxiti aãtsopa iapirikiniua atoko. Ikinika ixirata mitari, ikinika ipokomiriĩ pakini makatxakaãka. Ãtiãtaã itakaãka.
15 Iuasaaki ĩkorapokoriti auĩtetxiakori, kãkiti kaposotiirerini, katiirini, sotato auĩteakori, kãkiti katapararini, nitiritxi amotakoni, nitiritxi minakaniua pakini kipataua aarikoã, kai mitari sauaki ixirataã. 16 Iuasaaki itxana ixirata auĩtemoni apaka kai mitarimoni:
—Hĩrikako ate nopini. Hĩkipataua, kotxi topaneretxi nopini topãkakari, soti auĩte pakini nirekari imisiritiniua ate. 17 Soti auĩte misirikare õti manapi apopeka. Kona kãkiti mĩteenekari ikara misirikaretxi.