12
Jacobo nacatasaanujiniji pohuatasano, Pedro nujuatesaanujinijinio
Jiyacaritij, Herodesri jiyaniijia quiquiaari Judea jiyajinia. Nojuajaari Jesuucua tiuuniaa miiquiaari naquiya. Noojiaqueya quiootequiaari na saniitiosocoriquiano nujuatejojuajiniaari. Naa Juan tarajanu Santiago motequiaaricuajaari nijiniaquetucuaja mueruuta. Judiocuacaari shuquiriquiaari naa nojori jiyaniijia motesacari Santiagotej. Naaratej, Herodesri Pedro quiatequiaari na soldadohuajuhuaj, Judiocuaca timitianura socua nojuaja. Pedroori quiasaaquiaari Judiocuaca queranacunuusacari, nojori sasacari pan na poreetajaaju majeetesano. Pedro quiasaanu nuhuaji, Herodesri na nujuatequiaari nujuatejojuajinia. Na tohuatenu paniriquiohua juucua Pascua nuhuajiiri, na nequesoreesocoriquiano puetunu quiniqui quiniaa Judiocuaca niquiarajanaa. Dieciséis soldadohuari Pedro cojuariquiaa pueyaracaanu. Nocua sanitijiotooquiaariiri; coteenu cuatro, na nuhuaji socua cuatro. Nojoriiri naa sanitijiotooquiaaritij. Pedroori maninia cojuasaaquiaari nujuatejojuajinia. Jiyacaritij, Jesuucua tiuuniaa pueyari saniniuujia nocuara secojonuuriquiaa jiyanohua, Pueyaso naacunura Pedro.
Pueyaso mashiquishacari Pedro nujuatejojuajiniji
Cuno niucuajani, na juhuaqueyaquishacarijia, quera Herodes tohuatesee tariquiicuaji Pedroni, na nequesoreesocoriquiano puetunu pueya niquiarajanaa. Pedroori caapiqui soldadohua tajiniocoma maqueriquiaa, maninia saatijiotasano cumayocuata na numatucua cajiniocua. Tamasaca soldadohuari nujuatejojua tohuateyaji cojuariquiaacujua. Jiyacaritij, Pueyaso seruuri canashiyaquiji coretaquiaari jiyareta Pedro shuriucuajanaa nujuatejojua jiniacuma. Na shacantuucaari jiyanohua cuhuataquiaari nujuatejojua. Pueyaso seruuri Pedro jiuuquirii na shuucuaji. Na niucuajareeri. Na niucuasacari, na sequereeri:
—¡Ritia quia sanere!
Cumayocuaari tamajaaja saacarejetaquiaari Pedro numatucuaacuaji. Pueyaso seruuri na sequereejuhuaj:
—¡Quia cajiniocua camarucujua quia saatiri socua! ¡Quia sapatu quia cushirijiuhuaj!
Pedro jaara naa miiquiaari puetunu na sequesanojuanaa, Pueyaso seruuri socua na sequerohua:
—¡Quia toque quia cushiri ritia! Majaari tarishiniu. ¡Quiocua cua nuhuaji rupaashiijia!
Pedroori ritia Pueyaso seru nuhuaji sacuariquiaajaa. Jiyanohua jiyajeneriquiaari. Majaari na niishiniu quiriquiaa puetunu na niquishanojuanaa. Nojuajaari jiyaniriquiaa na maquenujinia niquiya naasucua. 10 Nojoriiri coteenu shocomaa na tacoji cojuanaa soldadohua. Socua na tacoji cojuanaa tajitiumiaajaariuhuaj. Naa quenaacoturee nujuatejojua tohuateyajiiri. Nojuajaari Pueyaso seruta nujuatusee jiyareta tohuateyaji. Tohuateyari cumueeca casaata shipinishano quiquiaari. Jiyacaritij, tohuateyari tamajaaja riatequee. Nojoriiri tohuareetamaa carijiniacuma. Pueyaso seruuri Pedro jiyatariquiaa sapuenujuaara tiaca jiuujiaaco. Na nuhuaji, na shuriucuaji shaajequeeri. 11 Pedroori jiyacari shusha niishiquii. Naa sequereeri:
—¡Seetanujuanaaqui quiriquiaa! ¡Cua Jiyaniijiaquiiri na seru jiyaroree cucua, na mashiquiniuria janiya Herodescuaji, cuarta Judiocuacaacuajijiuhuaj! Naa na jiyaroreeri maja cua miishaanura taa nojori niishiriojoriquiaa na miiniuria juucua janiyani.
12 Nojuajaari naa na niishiriojonuta María tiajinia quiaquiaari. Nio Maríacuajaari tamonu Juan nucua. Cuno Juan sesaari Marcojuhuaj. Cuno tiajinia, queraatia Pueyaso pueyari Pedroocuara tii secojonuuriquiaa jiyacari. 13 Pedroori jiyacari piquiquiaari carijiniacuma mataca tohuateyaji. Tiaco seruuri na tojiquiaari piquiyano. Nio seru sesaari quiquiaari Rode, niyacoo. Nojuajaari juucua catecanoquiaari tohuateyaji, na niquiniuria cante quiriquiaani. 14 Nojuajaari saaja Pedro tojishii tia camaru jiyaniquiyano, na tiootiu na riatanura nocuaji. Niyacoo tojishacari seetanujuanaa Pedro rupaa, majaari tiootiu na riatanu quiquiaari na shuquiriniutia. Saaja netequiaariuhua tiaco quiniaa numootenuraari. Nojori sequesuhuari:
—¡Pedrocuajaqui nooj, tohuateyaji nujuaatej!
15 Pueyari saa niyacoo riucuaquiaarijia:
—¿Quiaate paateya? Teyano Pedrote nujuatesaarucuaacuajani.
Niyacoori nojori sequenu pacutequiaariuhua:
—¡Taaquiriirinij! ¡Pedrocuaaquiniatejaj, nooj nujuaatej!
Pueyari saaja sequequiaari:
—Maja nojuaja. Pedro cojuana Pueyaso seru naasucuacuaja.
16 Nojori nacoojosacari tiaco, Pedroori tohuateyaji piquijioriquiaajaa. Tiootiu jaara socua riatasaaquiaari, nojuacuajaari quiriquiaa. Pueyari na niquishacari shiriiquitiuquiaari. 17 Pedroori nojori sanaajaree jiyacari na juaashiquiata. Cuniqui quiniaa pohuatareeri taa Pueyaso tohuaterohua nojuaja nujuatejojuajinijini. Pedroori naa sequequiaari nojoritij:
—Niocua naa pohuatare Santiagojuhuaj, parta Jesuucua tiuuniaanio.
Na nuhuaji, Pedroori tiji tohuatacuhua. Tamaqui quiaareeri.
18 Jaara juhuaquequiaari, nujuatejojuajinia cojuanaa soldadohuari jiyanohua shiriiquitiuquiaari. Majaari nojori niishiniu quiquiaari taa Pedro miirii nujuatejojuajiniji nojori tajinijini. Tama nojorijiaarijia naa sequetuquiaari na puerenuta:
—¡Pa jiyaniijia Herodesri quiarijia pa puecoonutaniya, maninia pa cojuaaquiniuucua Pedro!
19 Herodes niishishacari, na shuriucua nujuatunaa soldadohua jiyaroquiaariiri nujuatejojuajinia nojori pajenura Pedro. Nojori jaara na riuriataaquiquiaari, Herodesri nujuatejojuajinia Pedro cojuanaa soldadohua nequesoreequiaari na juaaniutia, na niishiniuria juucua taa Pedro juurequeree nojori shuriucuajini. Na nuhuaji, Herodesri jiyanohua na juaaniutia na shuriucua nujuatunaa soldadohua sequequiaari, nojori puecoonura narta soldadohua, nojori cojuaaquiniuucua maninia Pedro nujuatejojuajinia. Naa na miiniu nuhuajitij, Herodesri Judea jiyajiniji pacuquiaari. Cesareya tiacajinia quishiiri.
Herodes shaajenujiniji pohuatasano
20 Jiyacaritij, Herodesri jiyanohua juaariquiaa Tiro tiacajinia quiniaa pueyata, Sidón tiacajinia quiniaatanio. Nio caapiqui tiacajinijinio pueyari jiyaniijia Herodes tiajinia quiojoquiaari nata nojori pocoojonura juucua. Majaari cuno juuca nojori pocoojonu quirii jiyaniijia Herodesta. Nocuaji, nojoriiri Herodes seru sequeree:
—Quiocua quia jiyaniijia sequere, canaa nata jiyanootioonu paniyani.
Cuno Herodes seru sesaari quiquiaari Blasto. Nojuajaari na jiyaniijia panishano quiquiaari. Na jiyaniijia maqueja cojuana quiquiaarijiaariuhuaj. Tiro tiacajiniji pueya, mariyata Sidón tiacajinijinio, nojoriiri na cumaneecata masetujua na miaquesocoriquiano jiyaniijia Herodes jiitiasano pueyajiniji. Nojoriiri jiyamitia jeecatoonu paniriquiaa cuno jiyaniijiata, maninia nojori quiniuhuara nata, Herodes niquitiojotenuhuara na jiitiasano pueya na miajajaura Sidón tiacajinijinio pueya, Tiro tiacajinijinio pueyanio. 21 Herodes seruuri nojori sequequiaariuhua:
—Niocuana tamonu juuca nimia, jiyaniijiata nia pocoojonura.
Na nuhuaji, cuno pueyari na sequesano juucajinia niquiaariuhua. Jiyaniijia Herodesri nojoriicuaji maniniushiquiaari. Na maniniuqui toque cushiquiaariiri. Jiyaniijiaacuajinio shipinishano cajitiujinia cajiriohuari. Tiji pocuaquiaari cuno pueyacuaari. 22 Puetunu cuniqui quiniaa pueya tojishacari naa maninia Herodes pocuaano nojori niquiaratej, nojoriiri nacoonu coteequiaari. Naa sequetuquiaari na nacoosacariiri:
—¡Nio pueyano pocuaani, majaari nareja pueyano! ¡Nojuajaqui Pueyaso!
23 Pueya sequesacari naa Herodestej, nojuajaari juhua shuquiuriosaaquiaari saajaruhua. Majaari quenaaja cuno pueya na sequenu quirii: “Maja naa cua sequetunutej. Janiya maja Pueyasoni”. Nocuaji, Pueyaso seruuri canashiyaquiji na tojetequiaari. Na pocuasacarijia cusomaari. Na sarapiyari na jiniacuma miaquequiaari. Naa cusotaquiaari tama na sarapiyajaarijia.
24 Pueyaso rupaari saniniuujia socua niyacasaaquiaari, tiquiyocua pohuatasacari puetunu pueya niquiarajanaa. Naacuajitij, Pueyasoocua tiuuniaa pueyari socua queraatiara canequiaarijiuhuaj. 25 Bernabé, Saulonio, nojori jaara niquitioquiaari cumaneeca Jerusalén tiacajinia Pueyaso pueya jiitianaa, nojoriiri ritia quiojoquiaariuhua Antioquiya tiacajiniohua. Nojoriiri jiyacari Jerusalén tiacajiniji riquiaariuhua Juan. Juan sesaari quiquiaarijiuhuaj Marco.