11
Taucuacajiniji Pedro pohuatasacari Jerusalén tiacajinia
Jesu jiyaramiquishano pueya, mariyata puetunu Jesuucua tiuuniaa pueyajanaa Judea jiyajinia, nojoriiri naa pohuatasaaquiaaritij: “Taucuacanaari Pueyaso rupaacua tiuuriucuaajuhuaj”. Nocuaji, Pedro jaara tacatequiaariuhua Jerusalén tiacajiniohua, narta Pueyaso pueyari na juaaquiaariuhua. Na juaaniaari taucuaca cararaatiuuquia co miatejonu panijiaca quiquiaari, taucuaca quiniuria seetanujuanaa Pueyaso pueya nojoriria. Nojoriiri naa juaaquiaari Pedro:
—¿Casaara quia quiaarucuaa cuno taucuacaacuani? Nojoriiri maja Judiocuaca juhua pajaniya. ¡Quiaanaari nojoritia miaquejocanujuhuaj! Quia miishanoori maja maninia taa Pueyaso rootaquiaari tariucuacaanucuajani.
Pedroori suraatiaja nojori pohuataquiaari puetunujuanaa tahuajiniji. Coteenu pohuataree na niquishano juhua na maquenujiniaari. Naa sequereeri:
—Jope tiacajinia cua quishacari, janiyari panacari secojoriquiaani. Janiyari jiyacari juhua cua maquenujinia sonaque na nacatucuajiniji morojotasano niquiriini. Jiyareta cucuajanaa roshinitiasaareeri. Cua niquishacari sonaquejinia cua niishiniuria casaate mii quiriquiaani, janiyari saa puereeta casami niquiriijiaani. Janiyari niquiriini jiyacua rucoojuaca, sacocuajuhuaj, jiyocuacaanu jaacuatujuacanio. Puetunujuanaari pa miaquesocoriquiano pa pueresano casaa quiriquiaa. Janiyari jiyacari jiyocuacaanuji rupaa tojiriini. Cua sequereeri: “Pedronaa, nocua quia sanere. Quia puecoore quia miaquesocoriquiano”. Janiyari saaja na riucuareeni: “¡Maja cua Jiyaniijianaa! ¿Janiyatucua taa miaquere sacuaraatia cua miaquesooni?” Jiyocuacaanuji rupaari socua cua sequerohuani: “Pedronaa, majaari miaquesocoriquiano Pueyaso jiyatesano soonu”. 10 Pueyasoori naa pacutejocanu sequenu juucua janiyatej. Na nuhuaji, sonaque tacanitiarohua jiyocuacaanuuri. 11 Jiyacaritij, jiuujianaraca canuuri cua quijia tiajinia tiuquishii. Nojoriiri Cesareya tiacajiniji jiyaramiquishano quiquianu, na pajenuunura janiya. 12 Nojori tiuquiyaquishacarijia, Pueyaso Sohuanuuri cua sequeree: “Quiocua nojoritia quiaare. Majaari taacanuunu. Majaari tahua soonu nojori quia rupuesacari”. Naa cua tojiniuucuatej, janiyari cunora juhuajaniya nojoritia quiaarucuaani. Nio seis parta Jesuucua tiuuniaa pueyari cuata quiojiyarucuaajuhuaj. Canaari mariyata cuno tahua tiajinia tiuquishiini. 13 Tia camaruuri canaa pohuatarucuaa taa na niquiquianu Pueyaso seru na tiajinia nocua nujuaanoni. Pueyaso serunaari na sequeree: “Jope tiacajinia quia jiyarore quia seya, nojori cuaara quiaara Simón masuunuucua. Na sesaari Pedrojuhuaj. 14 Nojuajaari quia sequenutaniya taate quia naata jiyanooshano quiniuni, Pueyaso pueyano quia quiniuria, puetunu quia tiajinia quiniaajuhuaj”. 15 Saaja cua coteesacari Pueyaso rupaa pohuatanu nojori niquiara, Pueyaso Sohuanuuri nojoriicua niquianu, taa pocua coteenujuanaa na niquianucuajani. 16 Janiyari jiyacari niishiquii pa Jiyaniijia sequesanoni. Naa na sequesanotej: “Juanri moojinia tiuquinijiya pueya. Pueyaso cutaraari na Sohuanu jiyaronutaniya niaacua, nioojiajinia na tiuquiniuria”. 17 Naacuajitij, taucuaca tiuushacari pa Jiyaniijiaacua, Pueyasoori na Sohuanu niquitiorucuaa nojorijiuhuaj, taa na niquitiocanu pajaniyacuaani. Cante Jesucristoocua tiuyani, Pueyasoori na Sohuanu na niquitioya. ¿Janiyatucua taa Pueyaso sequereruhuarini: “Maja cuno pojori niquitionu quia Sohuanu”?
18 Jerusalén tiacajinia quiniaa Pueyaso pueya jaara tojiquiaari naa Pedro sequesanotej, nojoriiri sanaajetaquiaari. Tama nojorijiaarijia Pueyaso maniniuhuaqueetaquiaari. Naa sequetuquiaariiri:
—¡Pueyasojuhuanaja jiyanohua maninia! Nojuajaari taucuaca paniyajuhuaj nojori tacatonura noojia sesa nojori miishanojiniji, jiyanooshano nojori quiniuriajuhuaj, pueyaracaanu nojori rishiniuria Pueyasota.
Antioquiya tiacajinia Jesu pueyajiniji pohuatasano
19 Esteban jaara mosaaquiaaricuaa, Judiocuacaari juhuacatecara Jesuucua tiuuniaa miiquiaari naquiyajuhuaj. Queraatia Jesuucua tiuuniaa pueyari nocuaji mashiyocuatuquiaari. Nojoriiri tiquiyocua niyaquejoquiaari. Noojiaqueyari na mashiyocuatusacari tiuquiijioquiaari Fenicia jiyajinia. Tamasacaari tiuquiijioquiaari Chipre jiyajinia. Noojiaqueyari Antioquiya tiacajinia tiuquiijioquiaarijiuhuaj. Nojoriiri tii pohuatanuuquiaari Pueyaso rupaa Jesujiniji saa Judiocuacaraja, maja taucuacara. 20 Mashiyocuatunaa tajinia quiquiaariiri Chipre jiyajinijinio pueya, Cirene tiacajinijinio pueyajuhuaj. Nio pueya jaara tiuquiijioquiaari Antioquiya tiacajinia, nojoriiri Jesujiniji pohuataquiaari Griegohua niquiarajuhuaj. 21 Jiyaniijia Jesu cumaacaari nojoritia quiquiaarijiuhuaj. Naacuajitij, queraatia Griegohuari tariucuacaanu tama nojori niishishanojuaaja cartequiaari, Jiyaniijia Jesu tojijiaca nojori quiniuria.
22 Jerusalén tiacajinia quiniaa Pueyaso pueya jaara nio niishiquiaari, nojoriiri Bernabé jiyarotuquiaari Antioquiya tiacajinia. 23 Bernabé jaara tiuquiquiaari nojoriicua, nojuajaari jiyanohua shuquiriquiaari na niquishacari taa Pueyaso miiriucuaa maninia cuno Griegohuani, nocua nojori tiuushacari. Naaratej, nojuajaari naa rootaquiaari nojori:
—Pa Jiyaniijiaacua nia tiuuri pueyaracaanu. Majaari nocua tiuuniu nia cartenu. Suraatia na tojijiara nia quiri.
24 Bernabeeri jiyanohua maninia pueyano quiquiaari. Pueyaso Sohuanuuri noojia cumaquiquiaari jiyanohua. Naacuajitij, na pohuatasacari Jesujiniji, queraatia pueyari Jiyaniijiaacua tiuuquiaari.
25 Na nuhuaji, Bernabeeri Tarso tiacajinia quiaquiaari Saulo pajenuucua. Jaara na riuriataquiaari, na jiyataquiaari Antioquiya tiacajiniaari. 26 Nojori quishacari Pueyaso pueyata cuno tiacajinia, nojoriiri tii shocotequiaari niquiriyatu marijia. Nojoriiri queraatia Pueyaso pueya niishitiojonuuquiaari. Tii Antioquiya tiacajiniani, Jesuucua tiuuniaa pueyari coteenu sesojosaaquiaari “Cristiano”. Nioori pueyano rupaajinia sequeshiya “Cristo tojiniaa pueya”.
27 Cuno quishacari, Jerusalén tiacajiniji Pueyaso sequenu panishano caminiujiuniaa pueyari tiuquiijioquiaari Antioquiya tiacajinia. 28 Tamonu nojorijinijinioni, na sesa quiquiaari Ágabo. Nojuajaari Jesuucua tiuuniaa pueya rerejonaa tajiniji nujuaquiaari pocuanura. Naa caminiujiuquiaari Pueyaso Sohuanu niishitiosano nojuajaari:
—¡Pueyanaa, puetunu pa jiyacajiniajanaani, miaajenuuri quiniutianiya!
Seetanujuanaa sequequiaariiri Ágabo. Cuno miaajenuuri quiquiaari Claudio quishacari jiyaniijiajanaa, Césartuhuaj. Nojuajaari Roma tiacajiniji jiitiaquiaari puetunu jiyacajanaa. 29 Antioquiya tiacajinia quiniaa Pueyaso pueya tojishacari naa Ágabo sequesanotej, nojoriiri sequequiaari:
—¡Judea jiyajinia quiniaa parta Pueyaso pueya pa naacure!
Nojoriiri naa miiquiaari. Naaratej, cante queraatia cumaneeca jiitiaquiaarini, nojoriiri queraatia niquitioquiaari. Saniniuujia, cante maja puera cumaneecaraca quiquiaarini, nojoriiri secaja niquitioquiaari na jiitiasanojiniji. 30 Na nuhuaji, nojoriiri nareja na niquitiojosano cumaneeca jiyarotaquiaari Bernabeeta, Saulotanio. Nojoriiri Pueyaso pueya jiitianaa niquitioquiaari saniniuujia Judea jiyajinia.