10
Pedro quiasacari Cornelio niquiniuucua
Cesareya tiacajinia quiquiaariiri tamonu tahue, Romano soldadohua jiyaniijia. Na sesa quiquiaari Cornelio. Na soldadohuari cien quiquiaari. Cuno soldadohua maanuuri sesojosaaquiaari “Italiano”. Cornelioori Pueyaso secojojua pueyano quiquiaari, mariyata puetunu na tiajinia quiniaatajanaanio. Nojuajaari seetanujuanaa Pueyaso shuquiritiniu panijia quiquiaari. Cornelioori queraatia na cumaneecajiniji niquitiojojua quiquiaari nareyajuhuaj, casamiijiuniucua Judiocuaca niquitiojosocoriquiano. Pueyaso secojojua pueyaracaanuuri. Tamonu juuca, tariucua pananu piriuushacari, Cornelioori Pueyaso seru niquiquiaari juhua na maquenujinia nocua niyano na tiajinia. Na sequeseeri:
—Cornelionaa.
Cornelioori saaja Pueyaso seru shootiaquiaari na shiriiquiniutia. Na nuhuaji na riucuareeri:
—¿Casaate jiyaniijianaa?
Pueyaso seruuri na sequeree:
—Pueyasoori quia secojosano tojiquiaa. Quia timitiaari capora quia quiniuucua, quia jiitiasanojiniji quia niquitiojosacari nareja casamiijiuniucua pueyara. Naaratej, quia seya quia jiyaramiquiri Jope tiacajinia. Nojori cuaara Simón masuunuucua quiaara. Na sesaari Pedrojuhuaj. Nojuajaari na sesaanucua pueyano tiajinia quiya. Tia camaruuri shoque majeetejojua piiquiajinia. Cunoori na poonijiosano. Na tiaari shoniniacu caminia casaqueyaji naniya. Simón Pedroori quia sequenutaniya casaa quia miiniutianiyani Pueyaso jiyanooniuria quiajaniya.
Pueyaso seru jaara quiaquiaariuhua, Cornelioori caapiqui na seyajinijinio piiquiaari, niquiriyatu na soldadonio. Cuno soldadoori Pueyaso secojona quiquiaarijiuhuaj. Maninia na jiyaniijia naacujua quiquiaarijiaariuhuaj. Cornelio jiyarosaacarijia na seya, nojori pohuataree coteenuuri puetunu Pueyaso seru sequesanojuanaa nojuaja. Na nuhuaji, nojori jiyaramiquirii Jope tiacajiniaari.
Tariqui, Cornelio seya quiasacari nucuaco, nojori quenaacotusacari tari Jope tiacajiniara, Pedroori jiyacari tacaquiaari tia cacojiria, Pueyaso na secojonura. Pananu quishacari pa nacasuhuojuajinia quiquiaari jiyacari. 10 Nojuajaari jiyacari miaajeriquiaa. Neraari juucua sumatusaariquiaacuaja. Nera sumatusacarijia, Pueyasoori casaa na niquitiquiaari juhua na maquenujinia, na quishacari tia cacojiria. 11 Pedro niquishacari jiyocuacaanu, saaja jiya cajiniocua niquirii riateyanoori. Sonaque queraque niquirii tiji roshinitiashiyanoori, na nacatucuajiniji morojotasano. Pedroocua roshinitiasaareejanaari. 12 Sonaque jiniacuma quiriquiaari puetunu casaajanaa: sacocua, jiyacua rucoojuacanio, jiyocuacaanu jaacuatujuacajuhuaj. Cuno casamiiri quiquiaari Judiocuaca pueresano casaa puetunujuanaa. Maja nojori miaquesano. 13 Jiyacaritij, Pedroori rupaa tojirii jiyocuacaanuji na sequeyano. Naa sequeriquiaari:
—¡Pedronaa, nocua quia sanere! Quia puecoore quia miaquesocoriquiano.
14 Pedroori na riucuaree:
—¡Maja cua Jiyaniijianaa! ¿Janiyatucua taa miaquere sacuaraatia cua miaquesooni? ¡Cunocuajaari tarijia quia sequesano canaa pueresocoriquiano!
15 Jiyocuacaanuji rupaari socua na sequerohua:
—Pedronaa, majaari miaquesocoriquiano Pueyaso jiyatesano soonu.
16 Pueyasoori naa pacutejoquiaari sequenu Pedrotej. Na nuhuaji, sonaqueeri tacanitiasaaquiaariuhua jiyocuacaanu. 17 Pedro tacaashacari naa na niquiniuucua juhua na maquenujiniatej, jiyacari Cornelio jiyaramiquishano pueyari tia tohuateyaji tiuquiijioquiaari, Simón tia na pajetunura. Cornelio pueyari nequesoreetariquiaa nucuacoji nojori tiuquiniuria Simón tiajinia. 18 Nojoriiri tohuateyaji nacaquiaari:
—¿Niya quiyate Simón jiyanishano pueyano? Na sesaari Pedrojuhuaj.
19 Pedroori juhuanojuaja niishiriojoriquiaa na niquishanojiniji juhua na maquenujinia tia cacojiria. Pueyaso Sohuanuuri jiyacari na sequeree:
—Pedronaa, jiuujianaraca pueya quia pajeya. 20 Tariucuaja. Quia sanerohua. Nojoriicua quia roseyarohua. Quiocua nojoritia quiaarohuajuhuaj. Majaari taacanuunu. Janiyacuajaari nojori jiyaramiquiriucuaa quiocuani.
21 Pedroori Cornelio jiyarosano pueyacua rosequiaari. Nojori sequeseeri:
—Janiyacuaja nia pajesano pueyanoni. ¿Casaacua nia niyareecuarani?
22 Nojoriiri na riucuaree:
—Canaa jiyaniijiaari Romano soldadohua jiyaniijia. Na sesa Cornelio. Nojuajaari canaa jiyarorucuaa quiocuani. Maninia miijia pueyanoori. Jiyaniijia Pueyaso tojijiajaariuhuaj. Puetunu Judiocuacajanaari maninia na miiniuucua na panitiuya. Pueyaso seruuri na sequerucuaa, nojuaja masuunura quiajaniya na tiajinia quia quianura, na tojiniuria puetunu quia sequesanojuanaa.
23 Pedroori Cornelio pueya tiuquinitiaquiaari na quijia tiajinia. Nojori sequereeri:
—Niyaja nia maqueseejaara. Pocua tariqui quiaariquiani.
Jaara juhuaquequiaari, Pedroori nojoritia quiaquiaari. Nata quiojoquiaarijiaariuhua Jope tiacajinijinio Jesuucua tiuuniaa pueya.
24 Tama tariqui saniniuujia, nojoriiri Cesareya tiacajinia tiuquiijioquiaari. Cornelioori na tiajinia sashiriquiaa Pedro, puetunu na tiajinia quijiacatajanaa, queraatia na rupuenaatanio. Cornelioori puetunu nio pueyajanaa masuuquiaari, nojori rerejonura juhuacarijia na tiajinia Pedro tiuquiyaquishacarijia. 25 Pedro tiuquishacari, Cornelioori nocua tohuataquiaari. Carijiniacuma na naacuseeri. Pedroocuara mojoquetaquiaariiri juhua Pueyasoocuara. 26 Pedroori saaja na sanaquiaari. Na sequereeri:
—¡Quia nujuare! Janiyari cayajuhuaj, juhua quiajaniya.
27 Tiaco na tiuquitiasacari, pocoojoriquiaa Pedrotaari. Pedro tiuquishacari, saaja queraatia pueya niquishiiri. 28 Pedroori nojori sequeree:
—Taucuacanaa, niaacuajaari niishiya canaari Judiocuacani. Judiocuacaari rootasaaquiaari maja canaa rupuenura taucuaca, maja quenaaja tahue tiajinia canaa tiuquiniuriajuhuaj. Saniniuujia, Pueyasoori quiarijia cua niishitiorucuaa cutara maja cua soonura tamasaca. Taucuacaari maja sacuaraatia quiarijia quiria. 29 Naaratej, cua niishishacari niaari cua masuurucuaa niyara, janiyari ritia canujiyarucuaani cua taacanuyaquiniutia. Cua totureja, ¿casaara nia masuurucuaa janiyani?
30 Cornelioori na riucuaree:
—Cuatro juucaari tari shoconujiya. Janiyari jiyacari Pueyaso secojoriquiaa juucua cua tiajiniani, pananu mueecosacari. Jiyacaritij, pueyanoori cucua muetarucuaa. Jiyacaricuajaari quiriquiaa, tee pananu tiuyanijia. Cuno pueyano toqueeri shacantuque quiriquiaa. 31 Cua sequereeri: “Cornelionaa, Pueyasoori quia secojosano tojirii. Naajuhuaj, niishiyari taa quia niquitiojoquiaa quia casami casamiijiuniucuani. 32 Naaratej, quia seya quia jiyaramiquiri Jope tiacajinia, cuaara Simón masuunuucua quiatuura. Na sesaari Pedrojuhuaj. Nojuajaari na sesaanucua tiajinia quiya, shoniniacu caminia casaqueyaji. Tia camaruuri piiquiajinia shoqueya majeetejonu poonijiojua. Simón Pedro jaara nimia quia tiajinia, quiata pocoojonutaniyari”. Pueyaso seruuri naa cua sequerucuaaqui Simónnaa. 33 Janiyari jiyamitia ritia jiyarorucuaa cua seya Jope tiacajiniani, nojori pajenura tii quiajaniya. Quiaacuajaari maninia miirii cucua quia nishacari. Quiarijiani, puetunu pajaniyajanaari niya Pueyaso niquiara quiyani. Naa quia pohuatare canaa tojishocoriquiano quiarijia, taa Pueyaso niishitiojorucuaa quiajaniya canaa quia pohuatanuracuajani.
Pedro pohuatasacari Cornelio tiajinia
34 Pedroori juhuacatecara pohuatanu coteequiaari. Sequereeri:
—Quiarijia niishiya seetanujuanaa cutaranijia, Pueyasoori maja rimiajata na niquiniu pajaniya. Majaari nia jiyaniniu Pueyasoori saaja Judiocuacaacua jiaatiaa, Israel pueya nojori quiniuucua. Maja. Nojuajaari tamasacaacua jiaatiaajuhuaj. 35 Tiquiyocua jiyacajinia Pueyaso secojojua pueya quishacari, nojoriiri Pueyaso jiyanooshano pueya quiyajuhuaj, maninia miijia nojori quishacari. 36 Pueyasoori na rupaa pohuataniquiaari puetunu canaa Israel pueyarajanaa, jiyanooshano canaa quiniuria Jesucristoocua canaa tiuushacari. Nio Jesucristoori puetunu mijiria quiniaa Camarnujuanaa. 37 Tiuquinijiona Juanri Pueyaso rupaa pohuataquiaari pueya tiuquinijiosaanura. Na nuhuaji, Jesuuri cutara miishano miiniu coteequiaari Pueyaso cumaacata. Niaari tari niishiyacuaja na miishano canaa Galilea jiyajinia, na nuhuaji na miishano puetunu Judea jiyajiniajanaanio. 38 Niaari niishiyajuhuaj, Pueyasoori na Sohuanu niquitioquiaari Jesu, na cumaaca na jiitianura. Nojuajaari maninia miiquiaari pueya, tiquiyocua na rucuanesacari. Cusosuhua naatanijiojuaari. Samaruhua camarnu sesosano jeecaquiaarijiaariuhuaj. Puetunu naa miijia maniniajanaari na Que Pueyaso quiniuucua nata. 39 Canaari puetunu na miishanojuanaa niquiquiaarini, puetunu canaa Judiocuaca jiyajiniajanaa, Jerusalén tiacajiniajuhuaj. Janiyari seetanujuanaa canaa niquishano pohuataani. Na nuhuaji, pueyari na teetequiaari niyacutesanojinia. Tii na cusojuatuquiaariiri. 40 Jiuujianaraca juucajinia, Pueyasoori na samiitianiquiaariuhua. Jiyacaritij, na saquiriojosano pueyacua na mueratereeri. 41 Majaari na muetanu quiquiaari puetunu pueyacuajanaa. Saaja canaacua muetaquiaariiri, teyano Pueyaso saquiriojoquiaari coteenu tariucuacaanucuajani, Jesujiniji pohuatanuuriquiano. Na samiitiasacariuhua, canaari nata miaquenuuquiaari mariyatani. Canaari nata raruuquiaarijiuhuaj. 42 Jesu jaara canaa jiyaramiquiquiaari, nojuajaari canaa sequequiaari: “Naa nia pohuatare pueya niquiara: ‘Pueyasoori Jesu jiyatequiaari puetunu mijiria quiniaa nequesoreenarajanaa, macunucua nequesoreeriquianojuhuaj’ ”. 43 Tariucuacaanu pueyara Pueyaso sequesano caminiujiuniaari naa juhuacarijia sequetuquiaari Jesujinijijiuhuaj: “Cante nocua tiuyani, nojuajaari jiyanooshaanutaniya sesa na miishanojiniji”.
Pueyaso Sohuanu tiuquishacari taucuaca jiuujiajiniajuhuaj
44 Pedro pohuatasacarijia taucuaca niquiara, Pueyaso Sohuanuuri Pedro tojitianaa taucuacaacua niquiaari, nojori jiuujiajinia na tiuquiniuria. 45 Pueyasoocua tiuuniaa Judiocuacani, Pedrota nijioquiaari Jope tiacajinijini, nojoriiri shiriiquiquiaari Pueyaso niquitiosacari cuno taucuaca na Sohuanu. 46 Cuno taucuacaari nojori niquiara pocooriquiaa tamaatia rupaacajinia. Pueyaso maniniuhuaqueetaturiquiaari. 47 Naaratej, Pedroori sequequiaari:
—Nio pueyari tari jiitiaa Pueyaso Sohuanu noojiajinia, taa pa jiitiaacuaani. Naaratej, nojori cuaara tiuquinijiosaaria quiarijia. ¿Cantucua nojori tenujure maja na tiuquinijiosaanurani?
48 Pedroori na nuhuaji sequequiaari cuno taucuaca tiuquinijiosaanura Jesucristo sesajinia, nojori tiuushacari nocua. Na nuhuaji, Cornelioori Pedro sequequiaari:
—Niyaja quia camueenujurejaara canaata. Maja senota quianuhua.