9
Saulo jatasacari Jesu tojiniara na quiniuria
Sauloori jiyacari pueyaracaanu Jesuucua tiuuniaa miananajoriquiase. Nojori puecoonu paniquiaari puetunujuanaari. Naaratej, Sauloori pueyacuara secojonaa jiyaniijiaacua quiaquiaari. Naa na sequeseeri:
—Damasco tiacajinia quianu paniyanijia. Quiria quia naajiore cuniqui secojojua tiaca camarucuaacuara Damasco tiacajiniani, cuno naajioneeta cua tiuquiijionura nojori rerejojuacajinia. Jesu tojiniaa pueya morojonu paniya cuniquijinijia. Janiyari cua quioosano jaatucunutaniya niyara Jerusalén tiajiniarani, canuu, maajipohuanio.
Naacuajitij, nucuaco Saulo quiasacari, tari quenaacoturiquiaa Damasco tiacajiniaraari. Jiyacaritij, ¡shacantuucaari canashiyaquiji nunuquiaari jiyocuacaanuji! Sauloori juhua jatasaaquiaari na cari. Na pojosaquiji tojiquiaari rupaa na sequeyanoori:
—¡Saulonaa, Saulonaa, cua tojiri! ¿Casaara quia miitiaa puera janiyani?
Sauloori na riucuaree:
—¿Cantequia Jiyaniijianaa?
Jiyocuacaanuji nocua pocuaanoori na riucuaquiaari:
—Janiya Jesuni. Quiaari puera cua miitiaajanaajataj, cucua tiuuniaa quia miitiasacari puera. Naa quia miishacari puera quia juaaniutiatej, quiaari tama quia cuaqueya sesoyajaacujua. Quiaari juhua juaajia pueyano. Quiaari quia juaaniutia juhua jiohuaca patiyashijiya.
Sauloori na puerenuta na tetecasacari na sequequiaari:
—Jiyaniijianaa, ¿casaa quia paniya cua miiniuriani?
Jiyaniijiaari na sequeree:
—Quia sanere. Naajaa quia tiuquishii Damasco tiacajinia. Quiaari tii sequesaanutaniya cua panishano quia miiniuria.
Saulota quiojonaari shiriiquitiuquiaari nojori jaara tojitiuquiaari jiyocuacaanuji pocuanu. Nojoriiri juucua na niquiniu paniquiaari. Saaja shaaquiiri quiriquiaa. Na nuhuaji, Sauloori na pojosaquiji sanerohua juucua. Majaari na naata niquiniu quiquiaari saaja. Nata quiniaari na jaatucutaquiaari Damasco tiacajiniara. Nojuajaari tii camueenujuquiaari jiuujianaraca juuca, cariyojuaru na quishacari. Majaari na miaquenu quiquiaari pueyaracaanu cariyojuaru na quishacari. Ratuyaquiquiaarijiaariuhuaj.
10 Tamonu Jesuucua tiuunia pueyanoori Damasco tiacajinia quijia. Na sesa quiquiaari Ananías. Jiyaniijia Jesuuri na sequequiaari juhua na maquenujinia:
—¡Ananíasnaa!
Nojuajaari na riucuaquiaari:
—¿Casaate cua Jiyaniijianaa?
11 Jiyaniijiaari na sequeree:
—Quiarijia quia quiaare Saulo pajenuucua. Nojuajaari noo Saulo, Tarso tiacajinijinio pueyanotej. Nojuajaari Judas tiajinia quiya. Judas tiaari jati tamonu nuujinia quiya. Cuno nuu sesa, Nuu Maniniu. Sauloori cuno tiajinia secojiya Pueyaso. 12 Nojuajaari juhua na maquenujinia tari niquirii quiajaniya nocua tiuquiyano. Tari quia sesa niishiyajaariuhuaj. Sauloori tari quia niquirii na maquenujinia. Quiaari quia juaashiquia niariquiaa nocua, na namijia jeequenuhuara, maninia na niquiniuhuara.
13 Ananías jaara naa tojiquiaari Jiyaniijia sequeyanotej, nojuajaari sequeree:
—¡Cua Jiyaniijianaa, queraatia pueyari cuno pueyanojiniji cua pohuatacanuni! ¡Quiocua tiuuniaa pueya miitiaquiaa taraatia Jerusalén tiacajiniaari! 14 Pueyacuara secojonaa jiyaniijia jiyarosanonaari cunohuaj, quiarijia niya tiuquiriini. ¡Nojuajanaari quia secojonaa pueya quioonutaniya, morojonucuaca canaa na jiyatasocoriquiano Jerusalén tiacajiniara!
15 Jiyaniijiaari Ananías sequequiaari saaja:
—Naajaa, quia quiaare. Janiyacuajaari cuno pueyano saquiriojoquiaari tarijia cua jiyaramiquishocoriquianoni. Nojuajaari tamasaca jiyacajinia poojotanutaniya janiyajiniji taucuaca niquiara. Taucuaca jiyaniijianucua poojotanutaniya janiyajinijijiaariuhuaj, Israel pueyanio. 16 Janiyacuajaari Saulo niishitiojonutaniyani taa jiyanohua naquiya pueya miitianutaniya nojuajani, janiyajiniji na pohuatasacari.
17 Naaratej, Ananíasri quiaquiaari. Judas tiajinia tiuquishiiri, tee Saulo quiriquiaacuajani. Na tiuquishacari, Sauloocua niasee na juaashiquiaari. Na sequereeri:
—Cua tarajanunaa, pa Jiyaniijia Jesu, quiocua muetarucuaa nio tiaca nucuamaji niyara quia nishacarini, nojuajaari quiocua cua jiyaroreeni. Cua jiyaroreeni quia namijia jeequenuhuara maninia, Pueyaso Sohuanu tiuquiniuria quioojiajiniajuhuaj.
18 Jiyacari ritia totequiaariiri juhua sapitiaaja cocua Saulo namijiajiniji. Maninia niquiquiaariuhua na nuhuajiiri. Na nuhuaji, Sauloori ritia tiuquinishaaquiaari moojinia Jesuucua na tiuushacari. 19 Na nuhuaji, miaquereeri, raturohuajaariuhuaj. Noojia jatarohuari. Pasaja camueenujuquiaari Damasco tiacajiniaari Jesuucua tiuuniaa pueyata.
Jesujiniji Saulo pohuatasacari Damasco tiacajinia
20 Sauloori juhuacatecara coteequiaari Jesujiniji pohuatanu narta Judiocuaca secojojuaca tiajinia Damasco tiacajinia. Nojuajaari pueya niquiara na pohuatasacari sequeja:
—¡Jesuuri seetanujuanaa Pueyaso Niyanu!
21 Naa nojori tojishacari Saulo pocuaanotej, pueyari shiriiquiquiaari. Na shiriiquitiuniutia sequetureeri:
—Nio pueyano pocuaani, ¿majate nootej, naquiya miiquiaa Jesuucua tiuuniaa pueya Jerusalén tiacajiniatej? Niyara niyareejaariuhuaj, Jesuucua tiuuniaa pueya na morojonura. Nojuajaari nojori jiyatanu paniriquiaa juucua Jerusalén tiacajinia secojonaa jiyaniijianucua na niquitiojosocoriquiano, nojori nujuatejosaanura.
22 Sauloori socua noojia cumaquiquiaari Pueyaso Sohuanuta, jiyanohua maninia na pohuatanura puetunu juucajanaa. Nocuaji pataquiaari saaja Damasco tiacajinia quiniaa narta Judiocuacaari. Sauloori maninia pohuataquiaari tariucuacaanu Pueyaso Rupaajiniji, seetanujuanaa maatia pueya niishiniuria Jesuuri Pueyaso Jiyarosano pocuaji tacuriquiano.
Saulo mashishacari narta Judiocuacaacuaji
23 Quiniqui Saulo camueenujusacarijia pueyaracaanu, narta Judiocuacaari nocuara roojotooquiaari na motunura juucua. 24 Tamonuuri Sauloocua jiyanooquiaari. Naa na sequequiaariiri:
—¡Quiaa monu panishiya sacaj!
Judiocuacaari na sashiriquiaa tiaca tohuateyaji, na monu paniniutia juucua Saulo. Na shanacuturiquiaari juuca, niucuanio. 25 Damasco tiacaari puereetuuca sohuacaraca quiquiaari puetunu na shocuajanaa. Jesuucua tiuuniaa pueyari saaja Saulo mashiquiquiaari niucua. Sohuacajiniji roshinitiasaaquiaari jiyocuacaanuji puereetuuca canaasatujiniaari. Sauloori naa mashiquiaaritij.
Saulo quishacariuhua Jerusalén tiacajinia
26 Na tiuquishacariuhua Jerusalén tiacajinia, Sauloori Jesuucua tiuuniaa pueya rupuenu paniquiaari juucua. Nojoriiri saaja na puerequiaari. Na puerenuta sequetuquiaariiri:
—Pueyasoocua tiuujiaquinio naasucua jiyanotej.
27 Bernabé cutaraari maja na puerenu quiquiaari Saulo. Nojuajaari Jesu saquiriojosano pueyacua na jiyataquiaari, Saulo niishiniuria puetunu nojorijianaa. Bernabeeri Jesu jiyaramiquishano pueya sequequiaari:
—Sauloori pa Jiyaniijia niquiquianu Damasco tiacaacua neteja nucuamaji. Jiyaniijiaari nata pocoojocanu. Sauloori cunora juhuajaniya pohuatariquiaa Jesujiniji Damasco tiacajinia.
28 Sauloori narta Jesuucua tiuuniaa pueyata jiyojequiaari cuniquijia Jerusalén tiacajinia. Nojoritia rucuanejojuaari, mariyata Jesujiniji pohuataja juhuajaniyari. 29 Saulo pocuasacari, nojuajaari seetanujuanaa cumaacata pocuaquiaari Jiyaniijia Jesuucua na tiuushacari. Griego rupaa pocuanaa Judiocuacata pocoojoquiaariiri. Noojiaqueyari Saulota juayonuutaquiaari saaja. Nojoriiri socua na motunu paniquiaari. 30 Jesuucua tiuuniaa pueya jaara niishiquiaari naatej, nojoriiri Saulo jiyataquiaari Cesareya tiacajinia. Cuniquiji jiyarosaaquiaari na raja Tarso tiacajiniaari.
31 Na nuhuaji, puetunu Judea jiyajinia Jesuucua tiuuniaa pueyajanaari panaatia quiquiaari quenaaja, Samaria jiyajinia, Galilea jiyajinianio. Tamasacaari maja tari naquiya na miishaanu quijia. Nojoriiri socua Jiyaniijia tojitiajacara quiquiaari nojori pueretusacari nojori mariqui na tojiyashijiara quiriohuari. Pueyaso Sohuanu naacusacari nojori, Pueyaso pueyari socua canequiaari queraatiara.
Pedro naatanishacari Eneas
32 Pedroori pueyaracaanu rucuanejojua Jesuucua tiuuniaa pueyacua, nojori na niishitiojonura socua Jesujiniji. Tamonu juuca nojuajaari Pueyaso pueya niquiniuucua quiaquiaari Lida tiacajiniajuhuaj. 33 Tii quiriquiaari tamonu pueyano. Na sesa quiquiaari Eneas. Cuno pueyanoori cumatacuruhuana cusosu quijia. Tari na shocojoquiaari ocho marijia pootia na matasacari na matujinia. 34 Pedroori cuno cusosu sequequiaari:
—Eneasnaa, ¡Jesucristo tari quia naatanirii! ¡Quia sanere! Quia matu quia jeecare.
Eneasri ritia sanequiaari. 35 Puetunu pueyajanaa Lida tiacajinia quiniaa, mariyata Sarón tiacajinijinio pueyajuhuaj, puetunu nojorijianaari nio miishano niquiquiaari. Nojoriiri cunora tama na supuetanaa niishitiushano casaajaaja cartequiaari. Puetunu nojorijianaari Jesuucua tiuuquiaari.
Dorcas samiitianishaanujiniji pohuatasano
36 Jiyacarijiuhuaj, Jope tiacajinia quiquiaari tamonu maaji. Na sesa quiquiaari Tabita. Tabitaari griego rupaajinia sequesano “Dorcas”. Dorcasri saniniuujia pueyano rupaajinia sequeshiyacujua “nequeru”. Cuno maajiiri Jesuucua tiuujia quiquiaari. Nojuajaari maninia miijia maaji quiquiaari. Casamiijiuniucua pueya niquitiojojua nareja na jiitiasanojinijiiri. 37 Na nuhuaji, Pedro quishacari Lida tiacajinia, Dorcasri cusoquiaari. Na cusonu nuhuaji, pueyari macu cuaqueya jeequequiaari. Na jeequetunu nuhuaji, nojoriiri na niaquiaari cuno tiajinia nataco, tamonu sohuacajinia. 38 Jope tiacaari cateca quiya Lida tiacajiniji. Pedroori Lida tiacajinia quiriquiaajaa Dorcas shaajesacari. Jesuucua tiuuniaa pueyari tari niishiriquiaa tee Pedro quiyani. Naaratej, caapiqui pueyano jiyarotureeri Pedro na numootenura. Nojoriiri na jiyarosano caapiqui pueyano sequequiaari:
—Niocua naa Pedro sequesee: “Quia quiaarena ritia Jope tiacajinia. Majaari tarishiniu”.
39 Pedroori nojoritia tacatequiaariuhua Jope tiacajiniohua. Na tiuquishacari, quiniqui quiniaari Pedro tiuquiniquiaari macuucua sohuacamara. Mashiquiopueeri Pedro shocua rerejoquiaari na nujuquetunuta. Nojoriiri Pedro niquitijioquiaari Dorcas cusupuenuusano toqueya, cacojoquiyanio. Cunoori quiquiaari na cusupuenuusano saminio na quishacarijia. 40 Pedroori jiyacari puetunujuanaa pueya tohuatanijioquiaari sohuacamaji. Na nuhuaji, nojuajaari mojoquetaquiaari Pueyaso na secojonura. Na secojonu nuhuaji, macuucua tacatereeri. Na sequereeri:
—¡Dorcasnaa, quia sanere!
Macuuri juhua na maquenujiniji niucuaquiaari. Na niquishacari Pedro, cajiriiri. 41 Pedroori na juaashiquiajiniji na quiaquiaari. Na nujuatereeri. Na nuhuaji sequequiaari Jesuucua tiuuniaa pueyari, mashiquiopuenio:
—Miji pueyanaa, ¡nia nimia!
Nojori tiuquitiasacari, saaja maaji niquitiushii nujuaanoori, tariucua saminio. 42 Pedro miishanoori puetunu Jope tiacajiniajanaa niishishaaquiaari. Queraatia pueyari cunora Jesuucua tiuuquiaari. 43 Pedroori na nuhuaji janiya camueenujuquiaarijiaara Jope tiacajinia. Nojuajaari Simón tiajinia quiriquiaa cuniqui na camueenujusacari. Nio Simónri piiquia casaata shoqueya majeetejojua quiquiaari, casaara shipinishocoriquiano shoquejiniji.