8
Saulo miishacari naquiya Jesuucua tiuuniaa
1-2 Pueyaso panijiaca pueyari Esteban quete patuquiaari na jamotusocoriquiano. Nojoriiri Esteban sapuequiaari. Cuno juuca, Jerusalén tiacajinia quiniaa Judiocuacaari juhuacatecara miitianu coteequiaari puetunu Jesuucua tiuuniaajanaa. Nocuaji, puetunu nojorijianaari tiji mashiquiaari. Saaja Jesu saquiriojosano doce pueyari tii cureequiaari nojori nuhuaji. Nojoriiri na mashishacari niyaquejoquiaari puetunu Judea jiyajiniajanaa, Samaria jiyajiniaranio. Jiyacari Sauloori socua jiyacateriquiaa miitianu Pueyaso pueya. Nojori pajequiaari puetunu tiacajiniaqueyajanaari Jerusalén tiacajinia. Na riuriatasacari, na jayoquiaari tiacojiiri, na nujuatejosocoriquiano nujuatejojuajinia, maajipohua, canuunio.
Jesujiniji pohuatasacari Samaria jiyajinia
Mashiyocuatuno pueyari puetunu na quiasacojuanaa Jesujiniji pohuatanuuquiaari pueya niquiara. Nojorijinijinio quiquiaarijiuhuaj Felipe. Nojuajaari mashiquiaarijiuhuaj tamonu tiacajiniara Samaria jiyajinia. Cuno tiacajinia juhuacatecara pohuataquiaari Jesucristojinijijiaariuhuaj. Puetunu pueyajanaari Felipe pohuatasano tojiniuucua rerejoquiaari. Pueyari sanaa na tojitiaquiaari. Nojoriiri Felipe shootiaquiaari tacuriitia, na miishacari jiyajeneta casaa Pueyaso cumaacata. Samaruhua tohuatanijioriquiaa pueyajinijiiri. Samaruhua tohuareetasacari pueyajiniji, sariyocuamaquiaari. Queraatia cumatacuruhuana cusosuhuari naatanijiosaaquiaarijiuhuaj, sesacujuanucuanio. Naaratej, puetunu cuno tiacajinia quiniaa pueyajanaari jiyanohua shuquiriquiaari.
Shimiacuuri cuno tiacajinia quijiajuhuaj. Na sesa quiquiaari Simón. Cuno tiacajinia quiniaa pueyari na pueretujua. Puetunu pueyajanaa sapojojuaari jiyajeneta na miijiosanota. Naa sequeja tama na cuaqueyajaarijia: “Janiya cutaraari tojishano pueyanoni”. 10 Puetunu pueyajanaari na tojijia quiquiaari, camarucua, muerasunio. Nojoriiri sequetuquiaari: “Nio pueyanoqui jiyanohua Pueyaso cumaaca jiitiaa”.
11 Puereeta Simón miishacari pueyaracaanu, pueyari sapojosaaquiaari. Naaratej, pueyari na sequesanoocua tiuuquiaari. 12 Na nuhuaji, nojori jaara tojiquiaari Felipe pohuatasacari Pueyaso rupaa, Jesucristojinijijiuhuaj, cuno Samaria pueyari Jesuucua tiuuquiaari cutara. Canuu, maajipohuajuhuaj, nojoriiri tiuquinijiosaaquiaari moojinia. 13 Simónri Jesuucua tiuuquiaarijiuhuaj. Tiuquinishaaquiaarijiaariuhuaj. Na tiuquinishaanu nuhuaji Felipeecua sacuaquiaariiri. Felipe shootiaquiaari tacuriitiaari Felipe miijiosacari jiyajeneta casaa Pueyaso cumaacata.
14 Jerusalén tiacajinia Jesu saquiriojosano pueya jaara tojiquiaari taa Samaria pueya tiuurii Pueyasoocuani, nojoriiri cuniquiji jiyarotuquiaari Pedro, Juannio. 15 Nojori tiuquishacari Samaria jiyajinia, cuniqui quiniaa Pueyaso pueyacuara secojotureeri nojori jiuujiajinia Pueyaso tiuquitiniuria na Sohuanujuhuaj. 16 Majaari Pueyaso Sohuanu tiuquiniu quiquiaari juhuanojuaja nojori jiuujiajinia. Nojoriiri nareja moojinia tiuquinijiosano quiquiaari Jesuucua nojori tiuushacari. 17 Pedro, Juan, cunora na juaashiquia niojoquiaari pueyacua, nojoriicuara na secojotusacari Pueyaso. Naa nojori miishacaritij, Pueyaso Sohuanuuri cuno pueya jiuujiajinia tiuquiquiaari cutara.
18 Simónri niquiriquiaa taa Pueyaso Sohuanu tiuquiquiaari pueya jiuujiajinia Jesu saquiriojosano pueya niasacari na juaashiquia nojoriicuani. Naaratej nojuajaari Jesu saquiriojosano pueya niquitionu paniquiaari cumaneeca juucua, cuno cumaaca na jiitianurajuhuaj. 19 Simónri naa sequequiaari nojori:
—Cua niquitiotureja cuno cumaaca. Janiyacua Pueyaso Sohuanu panijiacaacua niare cua juaashiquianijia, Pueyaso Sohuanu nojori masenurajuhuaj, taa nia miyacuaani.
20 Pedroori na sequequiaari saaja:
—¡Quia cumaneeca cuaara shaajeera quiatajuhuaj! Quiaa naasucuaari jiyaniya Pueyaso Sohuanu cumaneecata masesano. Quia niishiri, Pueyasoori na Sohuanu niquitioquiaa nareja na tojitiajaca pueya. 21 ¡Pueyaso Sohuanu cumaacaari maja quiarano! Quioojiaari jiyanohua sesa quiya Pueyaso niquiara, nocuaji maja na cumaaca niquitiosaanu quiniutianiya quiajaniya. 22 Jiyanohua sesa quia niishiriojosanojiniji quia pishiriohua. Pueyaso quia secojore na jiyanooniuria quiajaniya naa quia niishiriojosanojiniji quioojiajiniatej. 23 Niishiyacuajanijia, quiaari juhua cartesoo quiyajaa, sesa miiniuucua jiitinio quia quishacarijia. Quioojiaari puera najiquitishano quiyajaa jiyanoyashijia quia quiniuucuajuhuaj.
24 Simónri na riucuaquiaari:
—¡Pueyaso nia secojorequi cucuara, mariqui cua saniitioreeri taa nia sequeyacuajani!
25 Na nuhuaji, Pedroori Juanta socua pohuataquiaari Jiyaniijia Pueyaso rupaa cuno pueya niquiara. Pueya niquiara pohuatatureeri socua Samaria jiya tiacajinia, cuniqui quiniaa tiuuniuria Jesuucuajuhuaj. Maninia rupaari Pueyasojiniji pohuatasaaquiaari queraatia tiacajinia, Samaria jiyajinia. Na nuhuaji, Pedroori tacatequiaariuhua Juanta Jerusalén tiacajiniohua.
Jesujiniji Felipe pohuatasacari Etíope pueyano
26 Cuno nuhuaji, Pueyaso seruuri Felipeecua rosequiaari. Na sequeseeri:
—Quia sanere Felipenaa. Pananu shuucuajiria nucuama quia quiaare. Quiocua tiuquishii tamonu nuujinia, Jerusalén tiacajiniji neteja Gaza tiacajiniara. Cuno nuuri cariiquia jiyacuma neteya.
27 Felipe tojishacari naatej, nojuajaari ritia sanequiaari. Nucuama quiaquiaariiri. Nuujinia naacuneetooquiaari saaja Etiopía jiyajinijinio pueyanotaari. Cuno pueyanoori riyacajajaaju quiquiaari Etiopía jiya jiyaniijia naacutana na quiniuucua, maaji na jiyaniijia quiniuucua. Na jiyaniijia sesa quiquiaari Candace. Cuno maajiiri cuno pueyano jiyatequiaari Etiopía jiya casami jiitianara, na cumaneeca cojuariquiano nera. Nio Etíope pueyanoori Jerusalén tiacajinia quiaquiaari Pueyaso secojonuucua. Cuniquiji tacateyanoori Felipeta naacuneetooquiaari nuujinia. 28 Nucuacoji na tacatesacariuhua na jiyajiniohuara, caballoori na jaatiariquiohua, rucuanejotajarujinia cajiyano. Pueyaso rupaa serojoriquiohuari, tariucuacaanu Pueyaso sequesano caminiujiunia Isaías naajioneejiniji. 29 Pueyaso Sohuanuuri jiyacari Felipe sequequiaari:
—¡Ritia nocua quia catecanore! Quiocua nata quiaare.
30 Jaara nocua catecanoquiaari, Felipeeri Etíope pueyano tojiquiaari Isaías naajiosano serojiyano cojuata. Felipeeri na nequesotaquiaari:
—¿Quiaate quia serojosano niishiya casaa na sequeyani?
31 Etíope pueyanoori na riucuaquiaari:
—¿Janiyatucua taa niishirinio, tamonu jaara cua serojosano niishitioyaquiri janiyani?
Felipe sequereeri:
—Miji quia tacama. Cua shuriucua quia cajishii.
32 Etíope pueyanoori nio serojoriquiaa tariucuacaanu Pueyaso Rupaajinia:
“Juhua borrego jaatucusaaquiaariiri mosocoriquiano. Naatej, taa borregocuaani sanaa niquiyari na cajaca miatejosacari, nojuajaari naa quiquiaarijiuhuaj. Majaari na sariyocuanu quiquiaari quenaaja naquiya na miishacari. 33 Naquiya miishaaquiaari cararaatiaari. Nocua namiyaquishaaquiaariiri. Mashaja na quishacarijia, nojuajaari shaajasaaquiaari nio jiyajiniji. Cunora, majaari na muetunu quiquiaari. Niquiohuajuuri mosaaquiaari”.
Etíope pueyanoori nio serojoriquiaa Pueyaso rupaajiniji.
34 Na nuhuaji, Etíope pueyanoori Felipe nequesotaree:
—Cua sequere pueyanonaa, ¿canajiniji Isaías pohuataa niya na naajiosanojiniani? ¿Tama nojuajiniji pohuataatee? ¿Tamonujiniji soj?
35 Felipeeri Etíope pueyano niishitiojonu coteequiaari Jesujiniji shusha na serojosano Isaías naajiosanojiniji. Felipeeri naa na sequeree:
—Isaías naajiosacari nio, nojuajaari juhuacarijia Jesujiniji pohuataquiaari, taa quiarijia Jesu miishaacanu taraatiacuajani.
Felipeeri socua na pohuataquiaari Jesu miishanojiniji. 36 Nojori quiasacari nucuaco, caminiaco shuriuquioco tajitiariquiaari. Etíope pueyano jaara caminiaco niquiquiaari, Felipe sequereeri:
—¿Majate maninia cua tiuquinishaanura niya?
37 Felipeeri na sequeree:
—Quiaa jaara seetanujuanaa tiuuri Jesuucua, quia naata tiuquinishaanu.
Cuno pueyanoori na riucuaree:
—Jaa, janiya Jesucristoocua tiuyani. Nojuacuajaari Pueyaso Niyanu. Na niishiyanijia.
38 Etíope pueyanoori jiyamitia na seru sequeree:
—Quia nujuaretare rucuanejotaja.
Felipeta rosetamaa caminiacojiniaari. Felipeeri tii na tiuquiniquiaari Jesuucua na tiuushacari. 39 Nojori tacatasacariuhua caminiacojiniji, Pueyaso Sohuanuuri Felipe riquiaari canashiyaquiji cuno Etíope pueyano shuriucuaji. Nojuajaari juucua tacareecuaquiaari na tiuquininiaacua. Majaari socua na niquiniu quiquiaari Felipe. Tariucua tiuquinishanoori shuquiriaatia quiaquiaariuhua na jiyajiniohua. 40 Pueyaso Sohuanuuri Felipe jataquiaari Azoto tiacajinia. Nojuajaari cuniquiji puetunu tiacajinia poojotaquiaariuhuajanaa Pueyaso rupaa Jesujiniji. Naa tiuquishuhua Cesareya tiacajiniaari.