7
Esteban pohuatasano
Pueyacuara secojonaa jiyaniijiaari Esteban nequesotaquiaari:
—¿Seetanutejanaa taa nio pojori sequereecuajani?
Nojuajaari na riucuaree:
—Cua panishano pueyanaa, cua camarucuanaa, cua tojitiare. Pueyasoori jiyanohua maninia. Nojuajaari pa supuetana Abrahamcua muetaquiaari Mesopotamia jiyajinia na quishacari, na pacuyaquishacarijia Harán tiacajinia. Pueyasoori jiyacari naa na sequequiaari:
“Quia tiujiaare quia jiya, quia pueyanio. Niiquiji quia quiaare, janiya cuaara quia sequerejaatijia, niya quia quishii. Quiocua tii jiyojesee cutara”.
Abrahamri Pueyaso sequesano tojiquiaari. Quiaquiaariiri Caldeo pueya jiyajiniji. Harán tiacajinia quishiiri. Tii shaajaquiaari na shipininioori. Na nuhuaji, niyara pacuquiaariiri, paa tii quiyani. Jiyacaritij, Pueyasoori juhuanojuaja maja Abraham na niquitionu quiquiaari nio jiya. Naacuajitij, Abrahamri maja quenaaja jiya na jiitianu quiquiaari tama na quijiarajaaja. Naajaa, Pueyasoori na sequequiaari:
“Janiya na nuhuaji quia niquitionutaniya nio jiyani. Quiaa jaara shaajeyare, quia niquiohuara quiniutianiya saniniuurijia”.
Pueyaso jaara naa sequequiaari Abrahamtej, Abrahamri jiyacari juhuanojuaja niquiohuaju quiquiaari. Pueyasoori naa pacutequiaari sequenu Abrahamtej:
“Puetunu quia jinianuucuajinio supueno pueyajanaani, nojoriiri na niishishoo pueya jiyajinia quiniutianiya. Cuno jiya pueyari nojori poonijiotenutaniya jiyanohua. Naa naquiya miishaanutaniyari. Tii nojori quishacari, na shoconujunutaniyari cuatro ciento marijia”.
Pueyasoori Abraham sequereejuhuaj:
“Janiyari saniniuujia cuno taucuaca naminiutianiya quiocuajinio supueno pueyacuani. Janiyari nojori saniitionutaniya saniniunijia nojori poonijiotenuucua quiocuajinio supueno pueya. Na nuhuaji, nojoriiri tiji quiojonutaniuhua niyara. Nojori tiuquiijiosacariuhua, nojoriiri cua secojonuujuaca quiniutianiya niya”.
Pueyasoori naa Abraham rootaquiaarijiuhuaj:
“Niocua nia cararaatiuuquia co miatejore. Cunoori juhua naajiosano nia cuaqueyajinia quiniutianiya, pueyaracaanu nia niishiniuria cua sequesano niajaniya”.
Naa Pueyaso sequesanoori quiquiaari puetunu Israel pueyarajanaa. Naaratej, Abraham niyanu Isaac jaara rasaaquiaari, na queeri neyanu cararaatiuuquia co miatequiaari na camueesacari ocho juuca. Isaacri naa miiquiaari neyanu Jacobojuhuaj. Pueyasoori Jacobo sesojoquiaari “Israel”. Jacoboori naa miiquiaari necohuajuhuaj. Necohuari quiquiaari doce canuu. Cuno doce canuu, Jacobo niquiohuani, nojoriiri puetunu pa doce Israel pueyapue supuetanaajanaa.
’Pa supuetana Jacobo niquiohuajinijinioni, tamonuuri sesojosaaquiaari José. Tapueyocuacaari José juaajiaca quiquiaari jiyanohua, puera na que panishano José quishacari. Majaari nojori niquitiuniu paniniu quijia nojuaja. Na queeri socua jiyanohua José panijia quiquiaari na pueranaajiniji. Tapueyocuacaari cunora casami niquitiojonaa pueya niquitioquiaari cumaneecara tarajanu José. Casami niquitiojonaari José jiyataquiaari Egipto jiyajinia, saniniuujia tii na niquitiosocoriquiano serura. Naajaa, Pueyasoori Joseeta quiriquiaa. 10 Pueyasoori na naacuquiaari naquiya na miishacari. Pueyasoori na jiyatequiaari niishijiara. Naaratej, Egipto jiya jiyaniijia Faraónri na maniniucuaquiaari. Na jiyatequiaariiri puetunu Egipto jiya pueya camarnurajanaa. Na jiyateree na tia camarnurajaariuhuaj.
11 ’Na nuhuaji, miaajenuuri quiquiaari puetunu Egipto jiyajiniajanaa, Canaán jiyajinianio. Pa supuetanaa quishacari Canaán jiyajinia, nojoriiri quera titiacoquiaari na miajajaara. Seetanujuanaa shaaqui quiquiaariiri nojori miasano. 12 Jiyacaritij, Jacoboori caminiujiushaaquiaari: “Egipto jiyajinia quiyaquinia trigo”. Naaratej, necohua jiyaroreeri trigo masenura. Jiyacari nojori quiojosacarini, cunoori shushajanaa nojori quianu quiquiaari Egipto jiyajinia. Cuno Jacobo niquiohuani, nojoriiri pa supuetanaacuaja. 13 Coteenu nojori masesano jaara puequequiaari, nojoriiri Egipto jiyajinia tacatequiaariuhua socua trigo nojori masenura. Jiyacaritij, Joseeri tapueyocuaca sequequiaari: “Janiya nia tarajanuni”. Joseeri Faraón niishitiquiaari tapueyocuacajuhuaj. Naaratej, Faraónri shusha niishiquiaari tejeno pueyanote José quiquiaarini. 14 Joseeri tapueyocuaca sequequiaari: “Pa que Jacobo nia riquioo niyara, puetunu necohuatajanaa”. Puetunu nojorijianaari quiquiaari setenta y cinco pueya. 15 Jacoboori naa pacuquiaari Egipto jiyajiniaratej. Na nuhuaji, saaquianoori tii shaajeseequiaari. Necohuari tii puequeseequiaarijiuhuaj, tariucua saaquiapue. 16 Na nuhuaji, Egipto jiyajiniji pacusaaquiaariiri nojori nucuhua. Siquem tiacajinia niojosaaquiaariiri na supuetana Abraham raaco. Cuno raari cuhuariquiajinia quijia. Abrahamri cuno cuhuariquia masequiaari tariucuacaanu pueyajiniji raa na jiitianura necocua na niajara jaara cusoyare. Cuno cuhuariquia masequiaariiri cumaneecata Hamor niquiohuajiniji, Siquem tiacajinia.
17 ’Pueyasocuajaari tariucuacaanu Abraham sequequiaari nojuajaari nio jiya na niquitionutaniya. Quera na niquitionu panishacari, Israel pueyari jiyanohua canequiaari Egipto jiyajinia. 18 Jiyacaritij, tamonu pueyanoori jiyaniijia quiquiaari Egipto jiyajinia. Cunoori jiyanohua tarijia quiquiaari José shaajenu nuhuaji. Naacuajitij majaari cuno jiyaniijia niishiniu quiquiaari José. 19 Cuno jiyaniijiaari taraatia miiquiaari shusha roosano pa supuetanaa niquiohua. Pa supuetanaa sequequiaariiri shusha roosano cuaara quejoosaaria moojinia. Pa supuetanaari taraatia miiquioquiaari naacuatej. 20 Moisésri jiyacari rasaaquiaari. Pueyasoori na maniniucuaquiaari. Na queyari na jiitiaquiaari rupaquijia. Jaara na shoconujuquiaari jiuujianaraca raca, conaajaari carijiniacuma niasaaquiaari. 21 Faraón niyatuuri na paquiaari saniniuujia. Na canashitiquiaari juhua na mueyari. 22 Egipto pueyari Moisés niishitiojoquiaari puetunu nojori niishishanojuanaa. Puetunu Moisés sequesanojuanaari jiyanohua tojishano quiquiaari cutara. Puetunu na miishanojuanaari maninia quiquiaarijiuhuaj.
23 ’Cuarenta marijia jaara shocojoquiaari Moisés, mashaja na quishacarijia, narta Israel pueyacua rucuanenu paniquiaariiri, nojori na niquiniuria. Judiocuacacuajaari cuno pojori, naa sesojoshiya Israel pueyatani, maja tamonu. 24 Naacuajitij, Moisés jaara quiaquiaari narta Israel pueya niquiniuucua, saaja Egipto pueyano niquishii narta Israel pueyano majacuyanoori. Moisésri narta Israel pueyanoocua namiquiaari. Na juaaniutia moquiaari saniniuujia cuno Egipcio pueyanoori. 25 Moisésri juucua jiyaniquiaari narta Israel pueyari niishiniutianiya Pueyasoori na jiyaroree nojori na mashiquiniuria Egipto jiyajiniji. Majaari nojori niishiniu quiquiaari saaja. 26 Moisésri socua tariqui quiaquiaari narta Israel pueya niquiniuuquiohuaj. Nojuajaari saaja riuriatasee tama nojori piyotaanojuaaja. Juucua nojori ruparetanu panishiiri. Nojori sequereeri: “¿Niaateeri tamonu, niaa jaara naa miitioyaniquitij? ¿Casaara naa nia nootujutoyani?” 27 Cuno narta pueyano piquiriquiaani, nojuajaari saaja Moisés caporee. Na sequereeri: “¿Cante quia jiyatecanu juhua canaa jiyaniijia quia quiniuriani, naa quia sequenura canaatej? ¿Cante quia jiyatecanu canaa nequesoreenarani? 28 ¿Quiaateeri cua monu paniyajuhuaj, naatej taa quia morucuaa cuno Egipto pueyanocuaani?” 29 Moisés tojishacari naa cuno pueyano sequesanotej, ritia mashiquiaari Egipto jiyajinijiiri. Madián jiyajinia quishiiri tamonu pueya jiyajinia. Moisés quishacari cuno jiyajinia, tii camiquiaariiri. Caapiqui canuuniyojua mueratejoquiaariiri.
30 ’Cuniqui na quishacari, na shocojoquiaariiri cuarenta marijia socua. Tamonu juuca, Moisésri rucuanejoriquiaa cariiquia jiyajinia, pueya sesojosano Sinaí tuhuananu shuriucua. Pueyaso seruuri tii nocua muetaquiaari nequeru casaja noshiyanojiniji. 31 Moisés niquishacari mani noshiyano, nojuajaari shiriiquiquiaari. Jaara nocua catecanoquiaari na niquiniuria maninia, saaja Jiyaniijia Pueyaso tojirii manijiniji pocuaanoori. 32 Pueyasoori naa na sequequiaaritij:
“Janiyacuajaari Pueyasoni: quia supuetanaa Jiyaniijia: Abraham Jiyaniijia, Isaac Jiyaniijiajuhuaj, Jacobo Jiyaniijianio”.
Moisés jaara naa tojiquiaaritij, tetecareeri. Majaari mani noshiyano na niquiniu paniniu quiquiaari na puerenuta. 33 Pueyasoori na sequequiaari:
“Cuniquijia quia jocojore quia sapatu. Niya, quiaa tii nujuaani, nioori cua quishaqui. 34 Janiyacuajaari cua pueya niquiquiaa Egipto jiyajinia quiyanoni. Egipto pueyari nojori miitiaa puera. Cua pueyari noonu rejeretacoya. Janiyari nojori sariyocuatunu tojiquiaa taraatiani. Nojoriicua roseyareenijia cua mashiquiniuria nojori Egipto pueyajiniji. Cunora, janiyari quia jiyaronutaniya Egipto jiyajiniani”.
Pueyasoori naa Moisés sequequiaaritij.
35 ’Israel pueyari tarijia Moisés juaaquiaaricuaja. Naa na sequetuquiaariiri: “¿Cante quia jiyatecanu juhua canaa jiyaniijia quia quiniuriani, canaa nequesoreenarajuhuaj?” Naajaa, Pueyaso cutaraari seetanujuanaa na jiyaroquiaariuhua nojori jiyaniijia na quiniuria, Pueyaso seru jaara nocua pocuaquiaari nequeru casaja noshiyanojiniji. Na jiyaroquiaariiri puetunu nojori tohuatanijioriquianojuanaa Egipto jiyajiniji. 36 Moiséscuajaari pa supuetanaa mashiquiquiaari Egipto jiyajiniji. Nojuajaari jiyajeneta miishano miijioquiaari Pueyaso cumaacata cuno jiyajinia, mariyata nojori niuutiasacari Naatunacu jiyanishano caminiajuhuaj. Naa miiquiaari pueyaracaanu cariiquia jiyajiniajaariuhuaj. Cuarenta marijiaari nojori shocojoquiaari pueyaracaanu nojori rucuanejosacari tii. 37 Nio Moisésni, nojuajaari naa sequequiaari puetunu Israel pueyajanaa:
“Pueyasoori niaacua jiyaronutaniya tamonu pueyano, na rupaa pohuatariquiano nia niquiara, taa na jiyaroquiaari janiyacuaani. Tama nia niquiohuacuajiniojuaaja supuenutaniyari. Niocua saa nojuaja tojiri cutara”.
38 Nio Moisésri narta Israel pueyata quiquiaari cariiquia jiyajinia. Nojuajaari Pueyaso seruta pocoojoquiaari Sinaí tuhuananuucua pa supuetanaa jateesacari tuhuananu cari. Moisésri Pueyaso seru rootasano na tojishano niishitiojoquiaariuhua pa supuetanaa. Cuno rootasanoori samiitianijia rupaa quiquiaari pajaniyara, maninia pa quiniuria pueyaracaanu.
39 ’Pa supuetanaari saa na ruuretaquiaarijia. Majaari nojori tojiniu paniniu quiquiaari Moisés. Egipto jiyajinia tacatenu paniquiaariuhua saajaari. 40 Naacuajitij, Moisés tarishishacari tuhuananuucua Pueyaso seru na tojishacari, pueyari socua Moisés tarajanu Aarón sequequiaari: “Puera quia shipinijiorequi pueyasohua, nojori puetariquiano pajaniya. Majaari pa niishiniu taa Moisés miishiicuaani. Shaajeseecuaa naasucuajuhuanajaj, mariqui tiuquiriohua. Nojuajaari najuhuana pa mashiquiquianu Egipto jiyajiniji”. 41 Naacuajitij, nojoriiri na pueyasora shipiniquiaari juhua seru juunu niyanujua niquishano. Nojoriiri na seya puecooquiaari na shuquiriniutia na juaashiquiata na shipinitiushano pueyasoocuara. Nojoriiri jiyacari sacuaraatia timiquioriquiaa. 42 Pueyasoori socua nojoriicuaji pishiquiaari. Nojori tarinitiaquiaariiri jiya cajiniocua nunucojuaa nojori jiyatenura tama nojori pueyasohuarajaaja. Seetanujuanaa naa naajiotasano quiyajaariuhua tariucuacaanu Pueyaso sequesano caminiujiuniaa naajioneejinia. Naa sequeyari:
“Israel pueyanaa, ¿canaacuara nia puecooquiaari pueyaracaanu nia seyani cariiquia jiyajinia nia camarucuneetasacari cuarenta marijia cuaara nia shocojoquiaarijiaatijia? ¿Cucuaratee? ¡Maja! ¿Canaacuara nia catijiaquiaari nia seyani? ¿Cucuaratee? ¡Maja! Niaari puetunu cuno miiquiaarijianaa tama nia jiyatesano pueyasohuacuarajaaja. 43 Niaari Moloc suhuorotu pataquiaari, shoquejiniji suhuorotu, nia pueyasora nia jiyatesanoni. Cunocuajaari nia sequesano, ‘canaa pueyaso’. Niaari Refam pataquiaarijiuhuaj, juhua rijia niquishano shipinishano. Niaari puetunu nio shipinijioquiaarijianaa nia pueyasohuara, nojori cariquimiaji nia mojoquetaconura, nia shuquiritiasacari nojori. Nocuaji, janiyari nia jiyaronutaniya tucuacaanuni, Babilonia jiya tamajiria”.
Pueyasocuajaari naa sequequiaari pa supuetanaatej nojori miiniuucua sesa.
44 Estebanri socua pohuataquiaari naatej:
—Pa supuetanaari Pueyaso secojojua suhuorotu jiitiaquiaarijiuhuaj, cariiquia jiyajinia nojori quishacari. Nojoriiri tii racataquiaari Pueyaso niquitiosano saajianeeca. Nocua naajiotasano quiquiaariiri Pueyaso rootasano na pueyara. Pueyasoori cuno suhuorotujiniji pocuaquiaari na pueyacua. Cuno suhuorotuuri shipinishaaquiaari taa Moisés niquitishaaquiaaricuajani Sinaí tuhuananuucua na quishacari. Pueyasoori jiyacari naa sequequiaari Moisés: “Quia shipiniri taamueca cua niquitiquianu quiajaniyacuajani”. 45 Na nuhuaji, pa supuetanaa, canapuete naatujoori quiriquiaa Moisés quishacarini, nojoriiri cuno suhuorotu pataquiaari. Na patatuquiaariiri Josuéta nojori pacusacari nio jiyajinia paa tii quiyani. Nojori miaquetoojosacari taucuacata, nojoriiri Pueyaso secojojua suhuorotu patariquiaa. Pueyasoori cuno taucuaca jataquiaari nio jiyajiniji, saniniuujia pa supuetanaa jiya na quiniuria. Cuno suhuorotuuri pa supuetanaata quiquiaarijia, David jaara jiyaniijia quiquiaari. 46 Jacoboori pa supuetanaa jiyaniijia David supuetana quiquiaarijiuhuaj. Davidri Pueyaso tojijia quiquiaarijiuhuaj. Pueyasoori na shuquiritiaquiaari. Naaratej, Davidri Pueyaso Secojojua tiara tianu paniquiaari juucua. 47 David niyanu Salomón cutaraari Pueyasora tiaquiaari. 48 Naajaa, jiyocuacaanu Quijiaari maja na quiniu pueyano tiasanojiniaaco. Tariucuacaanu Pueyaso sequesano caminiujiuniaari naa naajiotaquiaari Pueyaso sequesano nojuaja:
49 “ ‘Jiyocuacaanuuri cua quiquio. Jiyari saniniuujia cua niohuaca cua niaja. ¿Taamueca tia nia tianutaniya quiriajaarani?’ Jiyaniijiaari naa sequeyaquij. ‘¿Taa nia sequeyani: na mueecujuara pa miiri, shuquiriaatia na quijiara? Maja. 50 ¿Majateeri puetunu nio jiyajinia niquishanojuanaa cua juaashiquiata cua miishanocuaja, jiyocuacaanujuhuaj?’ ”
51 Estebanri socua nojori sequequiaari:
—¡Niaari tojitiaashijianucua! ¡Niaari Pueyaso sequesano ruuretaquiaa juhua nia supuetanaa! Nioojiaari maja juhua Pueyaso pueya jiuujia. Nia numaacaari maja Pueyaso rupaa na tojiniu paniniu. Niaari pueyaracaanu tojiyaquiya Pueyaso Sohuanu niishitiojosano. Niaari Pueyaso tojiyashijianucua juhua nia supuetanaajuhuaj. 52 Nia niishiritioj, ¿nia supuetanaate quenaa niquiriyatujua Pueyaso sequesano caminiujiuniaa miitiaaquiquiaari? Nia supuetanaari puetunu Pueyaso sequesano caminiujiuniaajanaa miiquioquiaari naquiya. ¿Quenaaja niquiriyatu nojorijinijiniote miitiasoo cureequiaari? Maja. Nojoriiri tari puecooquiaari noo pueya, canapuete maninia miijia mijiria niriquianojiniji pohuatanuuquiaaricuajani. Cuno maninia miijia jaara tiuquiquiaari, niaari sesa miijia pueya na niquitiocanu nojori mosocoriquiano. ¡Niaari naa mocanu Pueyaso Jiyarosanotej! ¡Niaari pueyaracaanu Pueyaso ruuretaquiaa! 53 Naacuajitij jiyocuacaanuji Pueyaso seya pohuatasano Pueyaso rootasano niaarani, majaari cuno nia tojiniu quiquiaajuhuaj.
Jesu ruuretajaca mosacari Esteban
54 Pueya jaara naa tojitiuquiaari Esteban sequesanotej, nojoriiri jiyanohua juaaquioree. Na juaaniutia miaquenuuree na quiacaari. 55 Jiyanohua Pueyaso Sohuanu cumaquishacari Esteban jiuujia, nojuajaari jiyocuacaanu mauquiaari. Saaja Pueyaso shacantuuca niquiriiri. Jesu niquiriijiaariuhua na Que Pueyaso miaquetajara nujuaano. 56 Naa na niquishacaritij, nojori sequeree juucuaari:
—¡Nia niquishuriniaja! Jiyocuacaanu niquiya riatenonijia. ¡Pueyaso Niyanu niquiyanijia na Que miaquetajara nujuaano!
57 Pueyari na numaaca mishiquiojonuuquiaari saaja, maja na tojitiuniuria Esteban sequesano. Jiyanohua sariyocuatuquiaari na juaaniutiaari. Na nuhuaji, Estebancua cocuatequiaariiri. 58 Na caponeetuquiaari Jerusalén tiacajinijiiri. Tiacajiniji tohuatesaaree tamamaari. Na tohuatesaanu nuhuaji, tii na jacutuquiaari saitiaari. Na jacuturiquianoori na toqueya cojuatequiaari tamonu mashaja. Nojori toqueya cojuana sesa quiquiaari Saulo. 59 Nojori jacutusacari saitia Esteban, Estebanri Pueyaso secojoriquiaa naatej:
—Jiyaniijianaa, cua sohuanu quia riri quia shuriucuara.
60 Na nuhuaji, mojoquetareeri. Jiyanohua nacaquiaari na nuhuajiriaari:
—¡Jiyaniijianaa, majaari nio pojori saniitionu naa nojori miiniuucua janiyatej!
Naa na sequenu nuhuajitij, cusoqueeri.