6
Mashiquiopue mianuutenaara saquiriojosacari
Jiyacaritij, Jesuucua tiuuniaa pueyari socua canequiaari. Puetunu nio pojorijinijiniojuanaani, noojiaqueyari Judio rupaa pocuanaa quiquiaari. Naajuhuaj, noojiaqueyari Griego rupaa pocuanaa quiquiaari. Jiyacaritij, Griego rupaa pocuanaari juaaquioquiaari Judio rupaa pocuanaata. Griego rupaa pocuanaari naa sequequiaari Judio rupaa pocuanaatej:
—¿Casaara canaa mashiquiopue nia niquitioyaquiquiaa miaquesanonijia?
Nocuaji, Jesu jiyaramiquishano doce pueyari puetunu Jesuucua tiuuniaa pueyajanaa rerejoquiaari. Naa nojori sequequiaariiri:
—Maja maninia canaa cartenura Pueyaso rupaa pohuatanu, canaa mianuutenura mashiquiopue. Cunora canaa tapueyocuacanaa, tama niajaniyajinijinio nia saquiriojore siete maninia miijiaca pueya, niishijiaca, Pueyaso Sohuanuraca cutara. Nojori nia seeratare nio poonijiosano, maninia nojori mianuutenura pa mashiquiopue. Canaacua saniniuujia saa Pueyaso secojorenijia. Naajuhuaj, majaari canaa tarinitianu quiniutianiya Jesujiniji niishitiojonu.
Puetunu pueyajanaari na shuquiriniutia naa riucuaquiaari:
—Taaquiriirinij, naacuaaquiniateja maniniajaj.
Jiyacaritij, pueyari Esteban saquiriojoquiaari. Nojuajaari jiyanohua Pueyasoocua tiuujia pueyano quiquiaari. Nojuajaari Pueyaso Sohuanu cumaacaraca quiquiaarijiuhuaj. Nio pojoriiri Estebanta saquiriojosaaquiaarijiuhuaj: Felipe, Prócoronio, Nicanornio, Timónnio, Parmenasjuhuaj, Nicolásnio. Nicolásri tahue quiquiaari Antioquiya tiacajinijinio. Tii rasaaquiaariiri. Nojuajaari tarijia Judiocuaca niishitiojosano pueyano quiquiaari, Judio pueyanora na quiniuria. Puetunu pueyajanaa jaara cuno siete pueya saquiriojoquiaari, nojori jiyataquiaariiri Jesu jiyaramiquishano doce pueyacua. Jesu saquiriojosano pueyari cuno siete canuu nacaacua niaquiaari na juaashiquiaca. Pueyaso secojoturee nojoriicuaraari Pueyaso Sohuanu cumaquiniuria nojori, miaquesano niquitiojonaa nojori quiniuria.
Jiyacariti Pueyaso rupaari socua tojishano quiquiaari. Jesuucua tiuuniaari socua canequiaarijiuhuaj. Queraatia Judiocuacaacuara secojonaa pueyari Jesuucua tiuuquiaarijiuhuaj.
Jesu ruuretajaca quiasacari Esteban
Estebanri Pueyaso cumaacaraca quiquiaari jiyanohua. Pueyasoori maninia na jiitiaquiaari. Naacuajitij, nojuajaari cusosuhua pueya naatanijioquiaari Pueyaso cumaacata. Pueyari niishiquiaari Esteban pohuatasanoori seetanujuanaa Pueyasojiniji quiquiaari, nojori niquishacari jiyajeneta na miishano Pueyaso cumaacata. Jiyacariti, tamasaca Judiocuacaari Jerusalén tiacajinia quiriquiaa. Nojori maanuuri sesojosaaquiaari “Quioosanojiniji cartequesano pueya”. Quiquiaarijiaariuhua Cirene tiacajinijinio pueya, Alejandría tiacajinijinio pueya, Cilicia jiyajinijinio pueyajuhuaj, Asia jiyajinijinio pueyanio. Puetunu nojorijianaari Estebancua rerejoquiaari nata juayonuutanura. 10 Nojoriiri maja na naata Esteban shocotanu quiquiaari nojori niishishanota. Estebanri saniya nojori shocotaquiaarijia. Nojuajaari Pueyaso Sohuanu niishitiojosanota saa maninia pohuataquiaarijia nojori niquiara. 11 Maja socua nojori rejeretasacari Esteban pohuatasano, nojoriiri tamasaca pueya niquitioquiaari cumaneeca, najuhuana nojori cuaracashiniuria camarucua niquiara Estebancuara. Cuno pueya, cumaneeca niquitiojosaaquiaari na cuaracashiniuriani, nojoriiri naa sequequiaari Judiocuaca camarucua niquiaratej:
—¡Taaquiriirinij, canaacuajaari cuno pueyano tojiquianu Moisés sesacaanoni, Pueyaso sesacaanojuhuaj!
12 Naa nojori sequesacaritij, puetunu pueyajanaari juaaquioree, Judiocuaca camarucuajuhuaj, Moisés Rootasano niishitiojonaanio. Puetunu nojorijianaari Estebancua catecanoquiaari. Na quiatureeri. Na nuhuaji, na jaatucutuquiaari pueya nequesoreesaquiriaari, Israel pueya camarucua nequesoreesocoriquiano tii nojuaja. 13 Socua pajesaaquiaariiri tamasaca, Estebancuara tonujuriquiano najuhuanaj, na cuaracashiniutia. Cuno pojoriiri naa sequequiaari camarucua niquiaratej:
—Nio pueyanoori pueyaracaanu sesacaquiaa Pueyaso Secojojua tia. Moisés Rootasano sesacaariquiohuariuhuaj. 14 Canaari socua naa na sequesano tojiquiaajaaniuhuaj: “Nazaret tiacajinijinio Jesuni, nojuajaari Pueyaso Secojojua tia niyartanutaniya”. Naajuhuaj, tariucuacaanu Moisés niishitiojosano pajaniya pa cartetenutaniyaquiniaari.
15 Puetunu camarucuajanaari na cajitiushaquiji niquitiariquiaa Esteban. Nojoriiri na jiquioco niquiquiaari shacantuuca, juhua Pueyaso seru jiquioco.