5
Ananías, Safira sesa miishanojiniji pohuatasano
Tamonu pueyanoori quiquiaari. Na sesaari Ananías quijia. Necocua sesa quiquiaari Safira. Nojoriiri na cuhuariquia niquitioquiaari cumaneecarajuhuaj. Ananíasri na cuhuariquia samijiniji queyataquiaari nera. Na cureeno pataquiaari Jesu saquiriojosano pueyacuaari. Juhua papatasoo niquitioquiaari na sapojonutaari. Necocuaari na miishano niishiquiaarijiuhuaj. Majaari neyacata na quiniu quiriquiaa Ananías niquitiosacari nareja na cumaneeca. Ananías niquitiosacari na cumaneeca, Pedroori na sequeree:
—Ananíasnaa, ¿casaara quia tiuquinirii Sesaaca quioojiajiniani, quia sapojonura Pueyaso Sohuanu juucuani? ¡Nojuacuajaari cua niishitiquii nio cumaneecaari maja puetunu quia masesanojuanaa quia cuhuariquia samijiniji! ¡Quiaacuajaari tiji queyataree! Quia cuhuariquia quia niquitioyaquishacarijia cumaneecara, cuno cuhuariquiaari quia casaa quiriquiaa. Na nuhuaji, quiaa jaara quia cuhuariquia niquitioree cumaneecara, quia cuhuariquia samiiri quia casaa quiriquiaajuhuaj. ¿Casaara naa sesa quia niishiriojoreerini? Naa sacuaraatia quia miishacaritij, majaari quia sapojonu quirii parta pueyano. ¡Quiaa cutaraari Pueyaso sapojoree juucua!
Ananías tojishacari naa Pedro sequesanotej, ¡macuuri pojoquee! Puetunu pueyajanaa jaara tojiniuuquiaari nocuaji, jiyanohua shiriiquitiuquiaariiri. Mashiquioriiri na jiuniocoquiaari toquejinia. Na nuhuaji, na patuquiaari na jamonuraari.
Jiuujianaraca hora nuhuaji, necocuaari juhuajaniya tiuquiquiaari Pedroocuajuhuaj. Pedroori na nequesotaree:
—Cua sequere, ¿niojuanaate nia cuhuariquia sami quiriucuaa?
Na riucuareeri:
—Jaa, niojuanaacuaaquiniatejaj.
Pedroori na sequeree:
—¿Casaara naa nia roojotoorucuaa Pueyaso Sohuanu nia sapojonurani? Quia niquiri. Cuno mashiquioriiri quia niyaca jamonu nuhuaji shusha tiuquiijiohua. Nojoriiri quiarijia quia panutaniyajuhuaj.
10 Jiyacaritij, maajiiri macu pojoquee Pedro shuriucuajuhuaj. Mashiquiori tiuquiijiosacariuhua, nojoriiri Safira niquishuhua pojiyanojuhuaj, tariucua macu. Nojoriiri na patuquiaarijiuhuaj. Neyaca shuriucua na jamotuquiaariiri. 11 Puetunu Pueyaso pueyajanaa, tamasaca pueyanio, nojori jaara tojiniuuquiaari puetunu nio miishanojinijijianaa, jiyanohua pueretuquiaariiri.
Queraatia miijiosacari Pueyaso cumaacata pueya niquiara
12 Jesu jiyaramiquishano pueyari jiyanohua cutara casaa miijioquiaari Pueyaso cumaacata. Queraatia pueya naatanijioquiaariiri. Puetunu Pueyaso pueyajanaari pueyaracaanu rerejoquiaari pueya jiyaniquishano tariucuacaanu jiyaniijia Salomón canujuucojojuajinia, Pueyaso Secojojua tiajinia. 13 Tamasaca pueyari nojori puerequiaari. Majaari nojori rupuesaanu quijia. Na pueretujuacaari nojorijiniji sequetujua:
—Cuno pojoriiri maninia pueya.
14 Queraatia pueyari Jiyaniijia Pueyasoocua tiuuquiaari, canuu, maajipohuanio. 15 Naajuhuaj, cusosuhuari patootasaaquiaari na maquetucuajinia nuujiniara. Pueyari naa niishiriojoquiaari, Pedro jaara cusosuhua shuriuquioco tajimia, cusosuhuari naataconutaniuhua Pedro naaqui jaara nojori caco netema. 16 Queraatia Jerusalén tiaca shocua quiniaa pueyari na cusosuhua patootaquiaarijiuhuaj, Jerusalén tiacajiniara. Samaruhua sesosano pueyari jaatucunuusaaquiaarijiuhuaj. Puetunu pueyajanaari naatanijiosaaquiaari.
Pedro, Juan nujuatejosacari nujuatejojuajinia
17 Naaratej, pueyacuara secojonaa jiyaniijia, nata quiniaa narta Saduceocuacanio, nojoriiri juaaquioquiaari shocotasano nojori quishacari. 18 Secojonaa jiyaniijiaari na pueya jiyaroquiaari Jesu jiyaramiquishano pueya nojori quioonura. Jaara na quiootuquiaari, nujuatejosaaquiaariiri Judiocuaca nujuatejojuajinia. 19 Pueyaso seruuri niucua jiyocuacaanuji nojoriicua rosequiaari. Nujuatejojua tohuateya riataseeri. Na tohuatejosacari Pedro, Juannio, nojori sequereeri:
20 —Juhuajaniya nia quiaarohua. Pueyaso Secojojua tiajinia puetunu Jesujinijijianaa nia pohuatare pueya niquiara. Nia pohuatarejuhuaj taa jatanishano pueya nia quiya quiarijiani.
21 Nojoriiri Pueyaso seru sequesano tojiquiaari. Nojoriiri tariquiicuaji quiojoquiaari Pueyaso Secojojua tiajinia. Tii niishitiojonuuriquiaa juhuajaniya Jesujiniji pueyari. Jiyacari, pueyacuara secojonaa jiyaniijiaari nata quiniaata saniniuujia quiojoquiaari pueya nequesoreesaqui. Puetunu Israel pueya camarucuajanaa rerejotereeri, nojori nequesoreenura Jesu jiyaramiquishano pueya. Puetunu nojorijianaa jaara tari rerejoquiaari, na pueya sequequiaariiri nojori tohuatejonura Jesu jiyaramiquishano pueya nujuatejojuajiniji, nequesoreesocoriquiano. 22 Na pueya jaara tiuquitiaquiaari nujuatejojuajinia, majaari nujuatejosano na riuriatatunu quishii nujuatejojuajinia. Nojoriiri tacaretacuhua na shaacanu nuhuaji. 23 Naa pohuatanuusuhua camarucua niquiaraari:
—Canaa tiuquishacari nujuatejojuajinia, canaari maninia cumaatia mishiquionucua na riuriataseeni. Tii cojuanaari maninia cojuariquiaa na tiootiu. Canaa riatasacari tohuateya, ¡shaacoori quiriquiaa!
24 Secojojua tia cojuanaa camarnu, mariyata pueyacuara secojonaa jiyaniijianucuaari tama sequetooquiaarijiaaja nojori shiriiquiniutia:
—¿Taateerini? ¿Taariquitijia socua na nuhuaji quiniutianiyatej?
25 Jiyacaritij, tamonu pueyanoori camarucuaacua tiuquishii. Naa nojori sequeseeri:
—¡Noo pojori, niaa na nujuatejocanu nujuatejojuajiniatej, nojoriiri juhuajaniya pueya niishitiojonuya Pueyaso Secojojua tiajinia!
26 Tari nojori niishishacari tee Jesu jiyaramiquishano pueya quiriquiaani, Secojojua tia camarnuuri na pueyata quiojoquiaari Jesu jiyaramiquishano pueya quioonura. Jaara na quiootuquiaari, nojoriiri jacaria na jaatucunuuquiaariuhua. Secojojua tia camarnuuri pueya puereriquiaa. Nojori jaara caponeere Jesu jiyaramiquishano pueya na juaaniutia, pueya mariqui nojori jacure saitia saniniuurijia. Nojoriiri cuno puerequiaari. Nocuaji Jesu jiyaramiquishano pueyari jacaria jaatucunuusaaquiaari. Majaari na caponeesaanu quiquiaari. 27 Jaara tiuquitiasaaquiaariuhua, nojoriiri Israel pueya camarucuajanaa tajinia nujuatejosaaquiaari, Sanedríncuaca tajiniatuhuaj. Pueyacuara secojonaa jiyaniijiaari nojori sequequiaari:
28 —¡Majaquiiri nia niishiniu tojiniu! Canaacuajaari tari nia tenujucanu juucuani maja socua cuno Jesujiniji nia pohuatanura pueya niquiara. ¿Niaate nia numaa shama tojiquianu canaa sequesano? Naa nia niishitiojosacaritij, ¡puetunu Jerusalén tiacajinia quiniaajanaari canaacua tiuutianutaniya Jesu mosaanu! Canaa sequetunutaniyari: “Cuno pojoriiri Jesu motucanu”.
29 Pedroori narta Jesu saquiriojosano pueyata nojori riucuaquiaari:
—Seetanujuanaari, pueya cuaara Pueyaso sequesano miiria coteenu, maja narta pueya sequesano. Maja cutaraari canaa tarinitianunoj. Na nuhuaji cutara, nio jiyajinia jiyaniijianucua sequesano cuaara miishaaria. 30 Pueyasoori tariucuacaanu pa supuetanaa Jiyaniijia quiquiaarijiuhuaj. Cuno Pueyasojuanaacuajaari niyacutesanojinia nia cusojuasano samiitianiquianuhua. 31 Pueyasoori na tacaniquianu jiyocuacaanu. Na miaquetajara na cajitiquianuuri Jiyaniijiajanaa na quiniuucua, pocuaji Tacuna na quiniuucuajuhuaj. Naa miiquianuuri Israel pueya tacatonuhuara noojia Pueyasoocua, Pueyaso jiyanooniuria pajaniya sesa pa miishanojiniji. 32 Naaratej, canaari canaa tojishano pohuataani, canaa niquishanonio. Naajuhuaj, Pueyaso Sohuanuuri canaa niishitiojoquiaa maninia canaa pohuatanura pueya niquiara. Pueyasocuajaari na tojitianaa niquitioquiaa na Sohuanu.
33 Naa Judiocuaca camarucua tojishacari nojori sequesanotej, juaaquioreeri. Nojori puecoonu panirii juucuaari. 34 Jiyacaritij, tamonu pueyanoori narta camarucua tajiniji nujuaquiaari pocuanura. Na sesa quiquiaari Gamaliel, Fariseo pueyano. Nojuajaari Pueyaso tariucuacaanu rootasano niishijia quiquiaari cutara. Naajuhuaj, nojuajaari jiyanohua narta Israel pueya tojishano pueyano quiquiaari. Gamalielri Secojojua tia cojuanaa camarnu sequequiaari Jesu jiyaramiquishano pueya na tohuatanijionura rupaquijia. 35 Na nuhuaji, saa camarucua quishacarijia tii nata, nojuajaari naa nojori sequequiaaritij:
—Cuarta Israel pueyanaa, jacaria nia niishiriojore taa nia miiniutianiya nio pueyani. 36 ¿Majateeri nia niishiniu taa Teudas miiquiaari quiari naatajani? Nojuajaari jiyaniijiara quiniu paniquiaari juucua. Queraatia pueyari na nuhuajiquiaari, quera cuatrociento pueya. Na nuhuaji, Teudasri mosaaquiaari. Puetunu na pueyajanaari niyaquejoquiaariuhua. Naa puequequiaariiri Teudas miiniu panishano. 37 Teudas nuhuaji, jiyaniijia César naajiotanishacari puetunu pueya sesacajanaa, Galilea jiyajinijinio tamonu Judasri jiyacari César ruuretaquiaari. Queraatia pueyari na nuhuajiquiaari nojori jiyaniijia na quiniuria juucua. Nojuajaari mosaaquiaarijiuhuaj. Puetunu na pueyajanaari niyaquejoquiaariuhuajuhuaj. 38 Naaratej, naa nia sequeyanijia: nia tarinitiare nio canuu. Nojori niishitiojosano jaara tama nojori niishishanojuaaja quiri, shaajenutaniyari. 39 Saniniuujia, nojori miishano jaara seetanujuanaa Pueyasojiniji quiri, majaari nia naata nojori tarinitiniu quiniutianiya nojori miishanojiniji. Nocuaji tama nia cuaqueyajaaja nia cojuare, majaari Pueyasota nia miaquetoojonuruhua, naa nojori nia miishacaritij.
40 Puetunu camarucuajanaari Gamaliel sequesano tojiquiaari. Na nuhuaji, Jesu jiyaramiquishano pueyari tiuquinitiasaarohua. Camarucuaari nojori mojooree nareja. Nojori tenujutureeri maja Jesujiniji nojori pohuatanura socua pueya niquiara. Naa nojori miishaanu nuhuajitij, Jesu pueyari cartequesaaquiaariuhua. 41 Jesu jiyaramiquishano pueyari camarucua rerejojuajiniji tohuareetaquiaariuhua shuquiriaatia. Nojoriiri timiquioriquiaa cararaatia nojori camarucua miiniuucua nojori, Jesujiniji nojori poojotanuucua maninia. Majaari nojori seetanu quiquiaari nojori Jiyaniijia Jesujiniji. 42 Majaari nojori pishiniu quiquiaari nojori pohuatanura Jesujiniji. Socua pueya niishitiojonura jiyacatequiaariiri. Nojoriiri pueyaracaanu pueya niquiara pohuatariquiaa Jesucristojiniji, puetunu juucajanaa, Pueyaso Secojojua tiajinia, mariyata puetunu Jerusalén tiacajiniaqueyajanaanio.