4
Judiocuaca camarucua nequesoreesacari Pedro, Juannio
Pedro pohuatasacarijia pueya niquiara, nocua nijioquiaariiri pueyacuara secojonaa, Pueyaso Secojojua tia cojuanaata, Saduceocuacatanio. Nojoriiri Pedro tojiquiaari pueya niishitiojiyano. Nojuajaari pueya niishitiojoriquiaa macunucuaari saneecuatunutaniuhua na jamacajiniji, naatej taa Jesu samiitiarohuacuaani. Cuno jiyaniijianucua jaara naa tojiquiaari sequeshiyanotej, nocuaji jiyanohua juaaquioquiaariiri, na ruuretasacari Pedro sequesano. Cuno juaaquioyanoori Pedro quiatuquiaari, Juannio. Jiyacariiri tariucua tenacari quiquiaari. Tariucua niucua nujuatejosaaquiaariiri. Nojoriiri tii juhuaquequiaari nujuatejojuajinia. Naajaa, queraatia pueyari Jesuucua tiuuquiaari Pedro pohuatasacari Jesujiniji. Quera cinco mil saaja canuuri tari Jesuucua tiuuniaa quiquiaari. Maajipohuari serojosoo quiquiaari.
Tariqui, Judiocuaca camarucuaari rerejoquiaari camarucua nacasunaata, Moisés Rootasanojiniji niishitiojonaatanio. Nojoriiri Jerusalén tiacajinia rerejoquiaari Jesujiniji pohuatanaa nojori nequesoreenura. Anásri tii quiriquiaajuhuaj. Nojuajaari pueyacuara secojonaa jiyaniijia quiquiaari. Caifásri tii quiriquiaajuhuaj, tamonu Juannio, Alejandronio, mariyata puetunu secojonaa jiyaniijia tapueyocuacanio. Pedro, Juannio, nojoriiri nujuatejojuajiniji tohuatejosaaquiaari. Nujuatejosaaree jiyaniijianucua tajiniaari. Pedro shocua, Juan shocua cajitiuniaari nojori nequesoreeree:
—¿Taa nia miiriucuaa noonijia, sesarunocuatej? ¿Cana cumaacata nia jeecarohuacuaanoj? ¿Cante nia sequecanu naa nia miiniuriani?
Jiyacaritij, Pueyaso Sohuanuuri Pedro jiuujia cumaquiquiaari Pueyaso niishitiajata na pocuanura. Naacuajitij, Pedroori naa nojori riucuaquiaari:
—Canaa camarucuanaa, nia pohuatareera sesarunocuajiniji, taa na jeequerohuacuaani. 10 Niaa canaa nequesoreetaate, nia tojitiare canaa sequesano, nia niishiniuria cua pohuatasano, puetunu Israel pueyajanaa niishiniuriajuhuaj. Nio pueyano niya nujuaani, nojuajaari Jesucristo cumaacata jeequerohuacuaa. Niaari Nazaret tiacajinijinio Jesu cusojuacanu niyacutesanojinia. Pueyaso cutaraari na sanacanuhua macujiniji, pueyaracaanu na quiniuhuara. 11 Niajaniyari juhua saitia tiajonaa Pueyasora. Nia tiasacari, niaari maniniujiajau saajia jataquiaari, nia jiyanishacari sesarujuajau naasucua. Na camaruuri saniniuujia sequeya:
“Cuno nia jatasano saajiani, cunoori saniya cua maniniujiajau saajia”.
Niaari naa Jesu jataquiaari juhua saajia sesarujuajau. Naajaa, Pueyasoori na niaquiaariuhua socua maniniushiqui. 12 Majaari tamonu quiniu pocuaji tacuna. Puetunu pueya tajinijiniojuanaani, maja Pueyaso tamonu pueyano sesa jiyaniquiniu quiquiaari cante pocuaji tacuriquianoni. Saaja Jesu cutaraari sequesaaquiaari pocuaji tacuriquianora.
13 Judiocuaca camarucuaari jiyanohua na namijiaa riunitiquioquiaari nojori niquishacari taa Pedro, Juan seetanujuanaa cumaacata pohuatariquiaa nojori niquiarani. Nojoriiri Pedro, Juan niishiquiaari nojoriiri seetanujuanaa maja puera naajionuujuaca quiquiaari. Nareja poonijionuujuaca pueyajinijinio quiquiaariiri. Naa nojori niishishacaritij, nojoriiri seetanujuanaa niishirii nojoriiri Jesu cojiniaa quiquiaari. 14 Sesarunocua jeequenohuari cuniqui nojori shuriucua nujuariquiaajaacuhuaj. Naaratej, jiyaniijianucuaari socua sanaajetaquiaari. Saaja niishiriojonuuriquiaari. 15 Camarucuaari Pedro, Juan tohuatanijioquiaari tamocora nojori tajiniji. Jiyareta camarucuaari tama pocoojoquiaarijiaaja. 16 Naa sequetuquiaariiri:
—¿Taa pa miya socua nio pueyarini? Puetunu Jerusalén tiacajinia quiniaajanaari nojori cutara miishanojiniji niishiya. Majaari pa naata seetanu parta Israel pueya, pa sequenura nojori, cuno sesarunocuaari jeecasoo. Nojoricuajaari tari maninia na niishitiuya. 17 Nio pojori pa piriyojore juhuari, maja socua quiarijia nojori pohuatanura Jesujiniji pueya niquiara, nojori miishano paaqueyaquiniuria socua niya pa tiacajiniani.
18 Camarucuaari socua piiquiaariuhua Pedro, Juannio. Nojori nacasuree jiyanohuari, maja socua quenaaja nojori pohuatanura Jesujiniji pueya niquiara.
19 Pedroori Juanta nojori riucuaquiaari:
—¿Canaatucua casaara Pueyaso samiritiare canaa tojiniuria niajaniyani? ¿Taa nia sequeyani jiyaniijianucuanaa? 20 Maja cutaraari canaa naata tarinitianu pohuatanu canaa niquishano, canaa tojishanonio.
21 Camarucuaari nojori piriyojoquiaari juucuohuaj. Puetunu pueyajanaari saaja maniniuhuaqueetariquiaa Pueyaso, puetunu maninia na miishanojinijijianaa. Naaratej, camarucuaari socua Pedro tarinitiaquiaari Juannio. Majaari na mojoosaanu quirii. 22 Pedro jeecasanohua sesarunocua pueyanoni, nojuajaari cuarenta marijia shocotejoquiaari tari na quishacari.
Jesu pueya secojosacari Pueyaso, na cumaquiniuria nojori
23 Pedro, Juan jaara cartesaaquiaari, nojoriiri narta Pueyaso pueyacua quiojoquiaariuhua. Nojori pohuatatureeri Judiocuaca camarucua sequesano nojori, camarucua nacasunaa sequesanojuhuaj. 24 Na tojishacari camarucua piriyojosano, puetunu nojorijianaari Pueyaso secojonu coteequiaari. Naa sequetuquiaariiri:
—Canaa Jiyaniijianaa, quiaari jiya cajiniocua shipininia, jiyanio. Shoniniacu caminiaari quia shipinishanojuhuaj. Puetunu casaajanaari quia shipinishano. Quiaari jiyanohua maninia. 25 Canaa supuetanaa jiyaniijia Davidri quia seru quiquiaari. Naacuajitij, quia Sohuanuuri na pohuatequiaari quia sequesano Jesujiniji juhua tariucua miishano. Quiaari naa na pohuatequiaaritij:
“¿Casaara jiyacua quiniaa pueya juayani? Pueyari najuhuana sesa niishiriojoriquiaa juucua. 26 Jiyajinijinio jiyaniijianucuaari na juaaquiaca sanetaree. Queraatia tiacajinijinio camarucuaari Jiyaniijia Pueyasoocuara roojotooree, na jiyarosano Cristoocuaranio”.
27 ’Pueyasonaa, naacuaaquiniatejaj. Jiyaniijia Herodes, Poncio Pilatonio, nojoriiri nio tiacajinia rerejocanu narta taucuacata, Israel pueyatanio. Quia Niyanuucuara roojotoocanuuri, tama quia Jiyarosanoocuarajaaja. 28 Naa nojori miiniuucuatej, nio pueyari tari quia miiniu panishano miiriucuaa, taa quia sequequiaari tariucuacaanucuajani: “Cua Niyanu cuaara mosaaria puetunu pueyacuarajanaa”. 29 Canaa Pueyasonaa, quia tojishuriucuaraj. Nojoriiri quiarijia canaa miananojiya saniniuujia. Canaacuajaari quia seyani. Canaa jiuujia quia cumaquiri quiarijia, canaa pohuatanura socua quia rupaa canaa puereyaquiniutia. 30 Cusosuhua cuaara naatanijiosaaria quia cumaacata. Canaa jiyaniquishacari quia Niyanu sesa, jiyajeneta casaa cuaara miijiosaaria quia cumaacata pueya niquishocoriquiano. Nojuacuajaari saa maniniaja.
31 Nojori puecasacari secojonu, nojori quishaqui tiaari canashiyaquiji jiuuquiutiaquiaari. Pueyaso Sohuanuuri puetunu nojori jiuujiajinia tiuquiquiaari, nojori na cumaquiniuhuara. Naacuajitij, pueyari saaja maninia pohuataquiaari Pueyaso rupaa pueya niquiara. Majaari na pueretunu quiquiaari.
Jamueyashijiaca Jesu tojitianaa quishacari
32 Jesuucua tiuuniaari maninia juhua rupuetootesano quiquiaari puetunujuanaa. Nojoriiri juhua seetanujuanaa tapueyocuacataja quiquiaari. Majaari nojori sequenu quiquiaari: “Cua casami saaja quiria quiniutianiya”. Nojori jiitiasano casamiiri saniniuujia puetunu narta Jesuucua tiuuniaarajanaa quiquiaarijiuhuaj. 33 Jesu saquiriojosano pueyari Jesu samiitianujiniji poojotaquiaari jiyanohua cumaacata. Naajuhuaj, Pueyasoori puetunu Jesuucua tiuuniaajanaa naacuriquiaa jiyanohua, shuquiriaatia nojori quiniuria. 34 Puetunu Pueyaso pueyajanaari na panishano jiitiaquiaari puetunujuanaa. Nojorijinijinio jaara cuhuariquia jiitiaquiaari, tianio, nojoriiri na niquitioquiaari cumaneecara. 35 Jaara cumaneeca masequiaari na casaa sami, nojoriiri nareja na niquitioquiaari Jesu saquiriojosano pueya. Nojoriiri saniniuujia casamiijiu Pueyaso pueya na serotaquiaari, nojori jiitianura na panishanojuhuaj. 36 Nojorijinijinio, tamonu pueyanoori quiquiaari. Na sesaari José, Levita pueyano. Jesu jiyaramiquishano pueyari na sesojoquiaari Bernabé. Nioori sequeya “Cumanijiana”. Chipre jiyajinia na raja. 37 Bernabeeri cuhuariquia jiitiaquiaari. Na cuhuariquia niquitioquiaari cumaneecaraari. Jaara masequiaari cumaneeca na cuhuariquia sami, nojuajaari nareja na niquitioquiaari Jesu jiyaramiquishano pueya, casamiijiu narta Pueyaso pueya niquitiojosaanura saniniuujia.