3
Sesarunocua pueyano jeecasacari
Tamonu juuca, Pedroori Juanta tacatariquiaa Pueyaso Secojojua tiajiniara. Tari quiquiaariiri pananu piriuushacari. Nojoriiri jiyacari quiojonu jiitiquiaari Pueyaso secojonura Secojojua tiajinia. Jiyacaritij, tamonu sesarunocua pueyanoori tii cajitiariquiaa Secojojua tia tohuateyaji. Nojuajaari naa rasanojuhuanaja quiquiaari. Pueyaracaanu patoojotasaaquiaariiri Pueyaso Secojojuajiniara, pueya na mashiniquiniuria cumaneeca nojori tiuquitiasacari. Na cajitiasaqui tohuateya sesa quiquiaari “Tohuateya Maniniu”. Sesarunocua pueyano jaara niquiquiaari Pedro, Juannio, nojori tiuquitianu panishacari Secojojua tiajinia, nojori maseree juucua na cumaneecaari. Pedroori Juanta na shootiaree tacuriitia. Jiyacaritij, Pedroori na sequeree:
—Canaa quia niquiri.
Sesarunocuaari juucua shootiariquiaa nojori. Cumaneeca niquitiosaariquiano jiyaniriquiaa juucuaari. Pedroori na sequequiaari:
—Shaaqui cua cumaneeca. Shaaqui tojetaarucuajanaa. Naajaa, cua jiitiasanota quia naacureera quiarijia. Quia sequeya Jesucristo sesajinianijia: “Quia sanere. Quia rucuanerejuhuaj”.
Pedroori na juaashiquiajiniji na quiaquiaari. Na nujuatereeri. Na niohuacaari jiyacari ritia jeequequiaari na sanesacari. Na sairi maniniujiaacara quiquiijiuhuaj. Sesarunocuaari juhuacatecara rucuanequiaari. Nojoritia tiuquiquiaari Pueyaso Secojojua tiajiniaari. Maninia rucuaneriquiaari. Jaacuatariquiaari. Pueyaso maniniuhuaqueetariquiaajaariuhuaj. Puetunu pueyajanaari na niquiquiaari rucuaneyano, Pueyaso maniniuhuaqueetaanojuhuaj. 10 Puetunu pueyajanaari na niishiquiaari nojuajaari sesarunocuacuaja, Secojojua tiajinia tohuateya Maniniujinia cumaneeca mashiniquijiojuatej. Pueyari cunora jiuujiatequiaari. Jiyanohua shiriiquitiuquiaariiri.
Pedro pohuatasacari Pueyaso rupaa pueya niquiara
11 Sesarunocuaari Pedro juaashiquia carteyaquiquiaari, Juan juaashiquianio. Nojoriiri Pueyaso Secojojuajinia nujuaturiquiaa tamocora. Nojori nujuatusaquiiri pueya jiyaniquishano tariucuacaanu jiyaniijia Salomón canujuucojojua quiquiaari. Puetunu pueyajanaari nocua netecuatuquiaari na shiriiquiniutia. 12 Pedro niquishacari nojori, pueya sequequiaariiri:
—Cuarta Israel pueyanaa, ¿casaara nia jiuujiateya nocuajini? ¿Casaara nia niquitiaa canaani? ¿Niaate jiyaniya canaa na niohuaca jeecareeni? Maja canaa. Majaari canaa cumaacata na jeequenu quirii. Niaa naasucuaari jiyaniya canaari nio miiriini socua maninia miijia canaa quiniuucua Pueyaso niquiara tamasaca pueyajiniji. ¡Maja! 13 ¡Jesucuajaari na jeecarohua! Nojuacuajaari na Que Pueyaso jiyatesano Jiyaniijiajanaa na quiniuria. Jiyaniijiajanaara na jiyatenacuajaari Pueyaso, cante nio pojori pa supuetanaa jiyaniijia quiquiaaricuajani: Abraham Jiyaniijia, Isaac Jiyaniijianio, Jacobo Jiyaniijiajuhuaj. Tama pa supuetanaa Jiyaniijia Pueyasocuajaari Neyanu Jesu jiyatequiaari Jiyaniijiajanaa na quiniuria. Niaa cutaraari Pueyaso Niyanu niquitiocanu jiyaniijia Pilato, nojuaja na motenura. Pilato cartenu panishacari Jesu, majaari nia paniniu quiquianu na cartesaanura. 14 Niaa maara maninia pueyanoocuaji tacucanu saniya cutara, niaari pueyano puecoojuaacua shiriiquitiurii saaja Pilato cartenura jiyano sesoriquia pueyano seque. 15 Niaari naa motecanu pueyano samiitianijiacuajatej. Naajaa, Pueyasoori na samiitianiquianuhua macujiniji. Canaari na niquiquianuni. Naacuajitij, canaari nojuajiniji nia pohuataani. 16 Nio sesarunocua pueyanoori Jesuucua tiuurii. Naacuajiti jeequerohuari. Nojuacuajaari sesarunocua quiquiaari taa nia niquiquiaaricuajanoj. Jesuucua na tiuushacari, na cuaqueya cumaquiriiri. Na cuaqueyari seetanujuanaa jeequerohua maninia, taa nia niquiyacuajanoj. 17 Cuarta Israel pueyanaa, quiarijia niishiyanijia, majaari nia niishiniu quiquianu casaa nia miiquianuni. Majaari pa camarucua niishiniu quiquianujuhuaj. Niaari Pueyaso Jiyarosano mocanu nia niishiyaquishacari cante nojuaja quiquianuni. 18 Naacuajitij, Pueyasoori na sequesano tohuateecanu, tarijia na niishitishano na rupaa caminiujiuniaa. Seetanujuanaa, puetunu Pueyaso sequesano caminiujiuniaajanaari pa supuetanaa niquiara poojotaquiaari: “Pueyaso Jiyarosanoranoori naquiya miishaanutaniya”. Jesuuri naa miishaacanu taritij. 19 Naaratej, nioojia nia tacatore sesa nia miishanojiniji. Pueyasoocua nia tacaterohua sesa nia miiniu tuujusaanura. 20 Naacuajitij, pa Jiyaniijia Pueyasoori na naata juhua maniniushiquiariria jiyatenuhua pajaniyara, shuquiriaatia pa quiniuhuara mijiria na jiyarosacariuhua Jesu. Pueyasoori tarijia na sequequiaari pa Jiyaniijiara na quiniuria. 21 Nojuajaari jiyocuacaanu quiniutianiya na Que shuriucua, Pueyaso cuaara tucuatarejaatijia puetunu tariucuacaanu na pohuatanishanojuanaa na sequenu panishano caminiujiuniaa. 22 Moiséscuajaari naa sequequiaari pa supuetanaatej:
“Jiyaniijia Pueyasocuajaari niaacua jiyaronutaniya nojuajiniji pohuatana tama nia niquiohuacuajinio supuenojuaaja, taa na jiyaroquiaari janiyacuaani. Nojuaja jaara supuere, niocua puetunu na sequesanojuanaa tojiri. 23 Canapuete cuno pueyano pohuatasano ruuretanutaniyani, nojoriiri Pueyaso saquiriojosano pueya tajiniji shaajasaanutaniya puetunurajanaa”.
24 ’Pueyanaa, puetunu Pueyaso sequesano caminiujiuniaajanaari Moisés nuhuaji naa Jesujiniji pohuatanuuquiaarijiuhuaj. Naacuajitij, Samuelri Jesucristojiniji pohuataquiaari taa na niniutianiyani. Naajuhuaj, Samuel nuhuaji, puetunu Pueyaso sequesano caminiujiuniaajanaari naa pohuatanuuquiaarijiuhuaj. 25 Puetunu Pueyaso sequesano Jesujinijijianaani, cunoori quiarijia pajaniyara, taa Pueyaso pohuataniquiaari tariucuacaanu na sequenu panishano caminiujiuniaacuajani. Nojoriiri pa supuetanaa quiquiaari. Pajaniyaranojaariuhuaj Pueyaso sequesano pa supuetana Abraham. Pueyasoori naa sequequiaari pa supuetana Abraham:
“Quia muetusanojiniji tamonu pueyanoori supuenutaniya quia nuhuaji, cante pueya shuquiritiniutianiya puetunu jiyacajiniajanaacuajani”.
26 Pueyaso jaara na tojijia Niyanu samiitianiquianu, coteenu na jiyaroree pocuaari poojia tacatoriquiano, sesa pa miiniu pa cartenura, shuquiriaatia quijiara pa quiniuria.
Pedroori naa pohuataquiaari pueya niquiaratej.