2
Pueyaso Sohuanu tiuquishacari
Pentecostés juuca jaara quiquiaari, puetunu Jesuucua tiuuniaajanaari rerejono quiquiaari tamonu tiajinia Jerusalén tiacajinia. ¡Canashiyaquiji, paratuuri tojishaaquiaari jiyocuacaanuji, juhua paratu pocuaano jiyanohua cojuata! Jiyanohua tojishaareeri cuno tiajinia tee Jesu pueya cajitiuriquiaacuajani. Jiyacari, juhua maniiri niquishaaree pueya caco rimianuqueyano. Puetunu nojori cacojuanaa rimianacuriquiaari juhua mani. Jiyacaritij, Pueyaso Sohuanuuri puetunu tiajinia quiniaa jiuujiajiniajanaa tiuquirii. Pueyari juhuacatecara tamaatia rupaaca pocuaree. Pueyaso Sohuanuuri naa nojori pocooteree puetunujuanaa tamaatia rupaaca.
Cuno quishacari, queraatia Judiocuaca puetunu jiyacajinijiniojuanaari camueenujuriquiaa Jerusalén tiacajinia. Nojoriiri jiyacari Jerusalén tiacajinia queranacunuuriquiaa Pentecostés juuca. Nojoriiri Pueyaso tojitiajaca quiquiaari. Nojori tojishacari cuno cojuatunenu, nojoriiri cuqueree tee Jesu pueya pocooriquiaa tamaatia rupaacacuajani. Nojori tojishacari naatej, nojoriiri jiyanohua cushitiirii. Naatej, puetunu rucoonaajanaari tama na jiyajinijinio rupaacajaaja tojitiariquiaa, cuno pojori pocoosacari. Nojoriiri maja na niishiniu quiquiaari casaara naa nojori miiriini. Nojoriiri jiyanohua jiuujiatecoree. Tama sequetooreejaarijia:
—¡Juhuej! ¿Cuno pojoriti maja Galilea jiyajinijinio pueyacuaja naa pocoyaniquitij? ¿Taa nojori pocuaa puetunu coteenu pa rupaacajanaani? Pajaniyacuajaari queraatia tamaatia jiyacajinijinioni, puetunu tamaatia rupaaca pocuajacajanaa.
Seetanujuanaari. Cuno pojoriiri Partiya jiyajinijinio nijiono quiquiaari, Media jiyajinijinio, Elam jiyajinijinio, Mesopotamia jiyajinijinio, Judea jiyajinijinio, Capadocia jiyajinijinio, Ponto jiyajinijinio, Asia jiyajinijinionio. 10 Quiquiaarijiaariuhuaj Frigia jiyajinijinio, Panfilia jiyajinijinio, Egipto jiyajinijinio, África jiyajinijinionio. Cuno Africa jiyajinijinio pueyari quera Cirene tiaca shuriucuaji quiquiaari. Roma tiacajinijinio pueyari tii quiquiaarijiuhuaj, canapuete Jerusalén tiacajinia pacunaa quiquiaaricuajani. Puetunu cuno pojorijianaari Judiocuaca quiquiaari. Noojiaqueyari rasaaquiaari Judiocuacajanaa. Tamasacaari na cararaatiuuquia co miatejosaaquiaari Judiocuacara na quiniuria, Pueyaso tojijiacara nojori quiniu panishacari. 11 Creta jiyajinijinio pueyari tii quiriquiaajuhuaj, Arabia jiyajinijinionio. Puetunu cuno jiyacajiniajanaari tamaatia rupaaca pocuajaca quiquiaari. Nojoriiri socua naa sequetooquiaari:
—¿Taateni? ¡Puetunu pajaniyajanaari cuno Galilea pueya tojitiaani Pueyaso cutara miishano pohuataano, tama pa coteenu rupaajiniajaaja!
12 Puetunu nojorijianaari jiuujiateriquiaa nojori jiyajenenuta. Tama nojorijiaarijia nequesoreetooquiaari nojori tacaaniutia:
—¿Casaa na miitiuyajaaranojoni?
13 Tamasaca nojorijinijinioori saaja Jesu pueya macaatirii. Tama nojorijiaarijia tama sequetooreejaacujua:
—Cuno pojoriqui mashaasequenuya shocuanacuhuata.
Pedro pohuatasano pueya niquiara
14 Jiyacaritij, Pedroori juhuacatecara pocuaree cuno pojori niquiara. Pedroori nujuaturiquiaa narta once pueyata. Na rupaa paaretaree Judiocuaca tojiniuriaari. Naa sequereeri:
—Cuarta Judiocuacanaa, maninia nia tojitiare casaa cua sequenutaniya niajaniyani. Puetunu Jerusalén tiacajinia quiniaajanaa cuaara niishiiria cua pohuatasano. 15 Niaari canaa jiyaniya mashaasequenuyano. Pananucuajaari shusha taqueejiya. Maja canaa mashaasequenuunu. 16 Niaari canaa tojitiaa tamaatia rupaaca pocuaano. Niocuajaari tariucuacaanu Pueyaso sequesano caminiujiunia Joel pohuatasano. Cuno niaa na niquiyani, cunocuajaari na sequesano, shusha tohuateyani. Nojuajaari naa sequequiaaritij:
17 “Pueyasoori naa sequeyaquij: ‘Quera jiya puequesacari, janiyari cua Sohuanu niquitionutaniya puetunu pueyarajanaani. Naacuajitij, mashiquioriiri janiyajiniji pohuatanutaniya, niyacoojorinio. Cua Sohuanuuri cua niishishano niquitiniutianiya mashiquiori juhua na maquenujinia. Cua niishishano niishitiojonutaniya saaquiapue na maquenujiniajaariuhuaj. 18 Cuno quishacari, janiyacua cua Sohuanu niquitiore puetunu cua tojitianaajanaani, canuu, maajipohuanio. Nojoriiri janiyajiniji pohuatanutaniya pueya niquiara. 19 Puereeta cua miishanoori jiya cajiniocua niquishaanutaniya. Cua miishanoori jiyacua niquishaanutaniyajuhuaj, pueya na numootenura. Nanacaari niquishaanutaniya, mani, jiyanohua najacanio. 20 Pananuuri ninishiquiria quiniutianiya. Racaari juhua nanacara quiniutianiyajuhuaj. Naa coteenutaniyari jiya puequenura. Na nuhuaji, Jiyaniijiajanaari rosenutaniya mijiria quiniaa na nequesoreenura, saminiucua pueya, macunucuanio. Na rosesacari, cutara juuca quiniutianiyari, puereetajuhuaj. Jiyanohua shanohua quiniutianiyari na rosesacari. 21 Puetunu Jiyaniijia secojonaa pueyajanaari jiyanooshaanutaniya Pueyaso pueya nojori quiniuria’ ”.
’Supuetana Joelri naa naajiotaquiaari Pueyaso sequesano tarijiatej. 22 Naaratej, socua cua tojitiare cuarta Israel pueyanaa. Jesujiniji nia pohuatanutaniyanijia, Nazaret tiacajinijinio pueyano. Pueyasocuajaari pa niishitiquiaari, Jesuuri na jiyarosano pueyano quiquiaari. Naacuajitij, Pueyasoori na poonitijioquiaari pa niquiara jiyanohua jiyajeneta casaa na miiniuria. Paacuajaari nocuaji jiuujiatequiaarini pa niquishacari Jesu miishano Pueyaso cumaacata. Na miishanoori maninia quiquiaari pa niishiniuria Jesuuri seetanujuanaa Pueyaso Jiyarosano quiquiaari. Niajaniyacuajaari maninia niishiya puetunu maninia na miishanojuanaa. 23 Saniniuujia, Jesu jaara niquitiosaarucuaa niajaniya, niaari na quiarucuaa juhua sesa miijia. Na nuhuaji, niaari Pueyaso tojiyashijiaca pueya na moterucuaa maca niyacutesanojinia, taa Pueyaso paniquiaari tarijiacuajani. Pueyasocuajaari niishiquiaari naa mosaanutaniyari Jesu. 24 Pueyaso cutaraari na samiitianiriohuacuaa macujiniji. Na carterohua macujinijiiri. Majaari quenaaja tamonu cumaacaraca quijia quiniu quiquianu Jesu na jiyojetenura macu quiquiojinia pueyaracaanura. 25 Pueyaso Sohuanu jaara pohuatequiaari pa supuetanaa jiyaniijia David, nojuajaari juhuacarijia naa pohuataquiaari Jesu sequesocoriquianotej:
“Cua shuriucua niquiquiaa Jiyaniijianijia. Nojuajaari cua shuriucua quiya, cua miaquetajara, maja quenaaja casaa teteyatenura janiya. 26 Naaratej, coojiaari timirii. Cua niti taquiriocuateree cua shuquiriniutianijia. 27 Naajuhuaj, cua cusosacari, cua queteeri juhuajaniya quiniutianiya, cua niishishacari quiaari cua tarinitiaaquiniutianiya macunucua quiquiojinia. Quiaari cua shu moquijiaaquiniutianiya saa maninia miijiaja cua quishacari quia niquiara. 28 Quiaari cua niishitiojoree maninia cua miiniuria, pueyaracaanu quijiara cua quiniuria. Quiaari jiyanohua cua shuquiritiniutianiya quiata cua quishacari pueyaracaanu”.
29 ’Cua pueyanaa, paacuajaari niishiyani, pa supuetanaa jiyaniijia Davidri jamosaaquiaari na cusosacari. Na jamaari niya quiyajaa Jerusalén tiacajinia. 30 Nojuajaari niishiquiaari Pueyasoori tari na sequequiaaricuaja:
“Davidnaa, tamonu pueyanoori supuenutaniya quiajaniyajiniji, jiyanohua quia nuhuaji. Cuno pueyanoori Jiyaniijiara cua jiyatesano quiniutianiya quia niti. Nojuajaari cua jiyarosocoriquiano Cristo. Seetanujuanaa naa quiniutianiyari Davidnaa. Maja cua sapojonu”.
’Pueyanaa, paacuajaari niishiyani Davidri Pueyaso sequesano caminiujiunia quiquiaari. 31 Naacuajitij, Davidri Cristojiniji pohuatariquiaa jiyanohua tariucuacaanujiniji, juhua tari na niquishano. Pueyaso Sohuanuuri na niishitiquiaari taa Cristo miishaanutaniyani. Naacuajitij, Davidri Cristo samiitianujiniji pohuatariquiaa naa na sequesacari: “Pueyasoori na tarinitiaaquiniutianiya macunucua quiquiojinia”, mariyata naa na sequesacari: “Na quete moquijiaaquiniutianiyari”. 32 Pueyasoori nio Jesu samiitianiriohuacuaa. Na samiitianu nuhuaji, puetunu canaajanaari na niquiquianuni. Janiyari nia pohuataa seetanu canaa niquishanojuanaani. 33 Cutara na cumaacata, Pueyasoori na tacaniriohua na miaquetajara cajiriquiano, Jiyaniijiajanaa na quiniuria. Na nuhuaji, Jesuuri Pueyaso Sohuanu maseree na Quejiniji, taa Pueyaso sequequiaari tarijiacuajani. Jesuuri saniniuujia quiarijia canaa na niquitioree. Naaratej, niaari canaa niquirii tamaatia rupaaca pocuaano. 34 Majaari David tacanu quiquiaari jiyocuacaanu cutara. Nojuacuajaari Jesujiniji sequequiaari:
“Jiyaniijia Pueyasoori cua Jiyaniijia sequequiaari: 35 ‘Cua miaquetajara quia cajishiijiaara, janiya cuaara quia paraa shocotarejaatijia’ ”.
36 Cunora, puetunu niajaniyajanaa Israel pueyanaa, niaa cumaati niishiya, Pueyasocuajaari nio Jesu jiyatecanu Jiyaniijiajanaa na quiniuria. Niaacuajaari niyacutesanojinia na mocanucuaja. Nojuajaari Cristo, Pueyaso jiyatesano Jiyaniijiara. Majaari canaa pohuatasanojiniji nia taacanuunu pueyanaa.
37 Pueya tojishacari naa Pedro pohuatasanotej, nojoriiri tetecatuquiaari. Pueyari saniniuujia Pedro nequesotaquiaari, na cojiniaanio:
—Canaa pueyanaa, ¿taa canaa miiniutianiyarinijia?
38 Pedroori nojori riucuaquiaari:
—Nioojia nia tacatore sesa nia miiniujiniji. Niajaniya cuaara moojinia tiuquinijiosaaria Jesucristoocua nia tiuushacari, nia jiyanooshaanura sesa nia miishanojiniji. Naa nia miishacaritij, Pueyasocua nia niquitiore na Sohuanu. 39 Pueyaso sequesacari nojuaja na Sohuanu niquitionutaniya pueya, cunoori niaaranocuaja, nia niquiohuaranonio, tucuacaanu quijiacarajuhuaj. Pueyaso Sohuanucuajaari puetunu pueyajanaa niquitiosaanutaniya, cana pa Jiyaniijia Pueyaso sequeya na muerasura na quiniuriacuajani.
40 Pedroori jiyacari pueya pohuataree queraatia socua Jesujiniji na niishishano. Jiyanohua nojori nacasureeri. Naa nojori sequereeri:
—Nioojia nia tacatorohua Pueyasoocua, maja Jesu ruuretajaca nia cojiritiasaanura quejoonu mani quiquiojinia.
41 Pedro pohuatasanoocua tiuuniaari tiuquinijiosaaquiaari. Cuno juuca, tres mil pueya naasucuaari coteenu Jesu tojitianaa rupuenaara quiquiaari. Pueyaso pueyari naa canequiaaritij. 42 Puetunu nojorijianaari maninia tojitiaquiaari pueyaracaanu Jesu jiyaramiquishano pueya niishitiojosano. Nojoriiri jatiqui quijia maninia. Majaari nojori juayonuujutanu quijia. Nojoriiri pueyaracaanu rerejojua neecaruu serotanura Jesu cusonu niishiniuria. Mariyata Pueyaso secojonuujua pueyaracaanuuri.
Panitioojuaca Jesu tojitianaa quishacari juhua tapueyocuacata
43 Jesu jiyaramiquishano pueyari jiyajeneta miishano miijioriquiaa Pueyaso cumaacata. Naacuajitij, puetunu pueyajanaari puereturiquiaa. Pueyari shiriiquitiurii. 44 Puetunu Jesuucua tiuuniaajanaari maninia rupuetooquiaari juhua tapueyocuacata. Nojoriiri maja jamuejaca quiquiaari. Casamiriaca pueyari na casami niquitiojoquiaari nareja casamiijiuniucua pueya. 45 Tamasacaari na jiitiasano casami niquitioquiaari na cumaneeca na masenura na casami sami. Na cumaneeca na masenu nuhuaji, nojoriiri tamasaca niquitioquiaarijiuhuaj, casamiijiuniucua jiitianura puetunu nojori panishanojuanaajuhuaj. Tamasaca pueyari na cuhuariquia niquitioquiaari nojori jiitianura na cumaneeca, tamasaca na naacunurajuhuaj. 46 Nojoriiri jatiqui rupuetooquiaari. Nojoriiri rerejojua puetunu juucajanaa Pueyaso Secojojua tiajinia. Mariyata tama nojori tiajiniajaaja nojoriiri rerejojua, neecaruu neecasenura Jiyaniijia Jesu cusonu nojori niishiniuria, mariyata jatiqui nojori miaquenuunura nojori shuquiriniutia. Nojoriiri maninia jiuujiaraca quiquiaari. Nojoriiri maja tamonu pueya shocotanu panijiaca quiquiaari. 47 Nojoriiri pueyaracaanu Pueyaso maniniuhuaqueetariquiaa nojori shuquiriniutia. Puetunu Jesuucua tiuyashijiaca pueyajanaari nojori paniquiaari. Puetunu juucajanaa, Jiyaniijia Jesuuri nojori canijiariquiaa, socua pueya tiuushacari nocua.