JESUCRISTO JIYARAMIQUISHANO PUEYA MIISHANO
1
“Pueyaso Sohuanu niaacua jiyarosaanutaniya”
Quiocuara naajionu pacuterohuanijia, cua panishano Teófilonaa. Coteenu cua naajiosanojinia, janiyari quia pohuataquiaarini taa Jesu na poonijiosano coteequiaari mijiriani. Puetunu na miishanojuanaa naajiotaquiaarinijia, mariyata na niishitiojosano na coteenujiniji, jaara tacanishaaquiaariuhua jiyocuacaanu na Queta na quiniuhuara. Mijiria na quishacarijia, Jesuuri na jiyaramiquishocoriquiano pueya rootaquiaari Pueyaso Sohuanu cumaacata, taa nojori miiniutianiya na nuhuajini. Jesu cusonu nuhuaji, nojuajaari muetaquiaariuhua na saquiriojosano pueyacua. Nojoriicua mueranacujuquiaariiri. Cuarenta juuca nuhuaji tacaquiaariuhua puetunujuanaari. Na miishanota nojoriicua na mueranacujusacari, nojori niishitiriiri nojuaja seetanujuanaa saminio quiya. Nojoritia pocoojoquiaariiri taa Pueyaso jiitianutaniya na muerasuni.
Nojoritia na pocoojosacari tamonu juuca, Jesuuri nojori numootequiaari maja ritia nojori quianuhuara Jerusalén tiacajiniji. Nojori sequequiaariiri:
—Nia sashirijiaara cua Que cuaara niquitioorajaara na Sohuanu niajaniya. Nojuajaari cua sequequiaari na niquitionutaniya niajaniyana, taa cua caminiujiuquiaari tari niaaracuajani. Naa sequequiaari niajaniyacuajanijia: “Tiuquinijiona Juanri nia tiuquinijioquiaari moojinia, Pueyaso tojijiara nia jatasacari. Pueyasoori saniniuujia na Sohuanu nioojiajinia tiuquinijionutaniya, seetanujuanaa Pueyaso tojijiara nia quiniuria”. Quera niaacua tiuquiniutianiyacuajaari. Naaratej, nia sashiri.
Jesu tacasacariuhua jiyocuacaanu
Tamonu juuca, Jesu pueyari Jesuucua rerejoquiaari. Na nequesotatureeri:
—Jiyaniijianaa, ¿quiaate Jiyaniijiara jiyatesaanutaniya quiarijia Israel pueyara, maninia pa quiniuhuara tama pa jiyaniijiatajaaja, taa pa supuetanaa quiquiaaricuaani?
Jesuuri nojori riucuaree:
—Nio cutaraari maja nia niishishocoriquiano, taacari Israel pueya jiyaniijiara cua jiyatesaanutaniyani. Pa Que Pueyasoori cuno niishishano racataa tama nerajaaja. Saa nojuajaari na niishiya cutara. Naajaa, niaari Pueyaso cumaaca masenutaniyacuaja, Pueyaso Sohuanu jaara nioojiajinia tiuquiri. Niaari janiyajiniji pohuatanutaniya pueya niquiara Jerusalén tiacajinia, puetunu Judea jiyajiniajanaanio, Samaria jiyajiniajuhuaj. Naa pohuatasaanutaniyajaariuhua puetunu jiyacajiniajanaa, socua tucuacaanu jiya puequeetujinianio.
Jesu puecasacari pocuanu, nojuajaari tacanishaaquiaari na pueya shootiasacarijia nojuaja. Cohuajajinia shaajemaari pueya niquiyaquiniuucuaji nojuaja. 10 Nojori mautasacari jiya cajiniocua Jesu tacasacari, canashiyaquiji, caapiqui pueyari nojori shuriucua nujuatuquiaari. Nojori toqueeri jiyanohua cohuajaque quiriquiaa. Nojoriiri jiyocuacaanujinio Pueyaso seya quiquiaari. 11 Nojoriiri Jesu pueya sequeree:
—Galilea jiyajinijinio pueyanaa, ¿casaara nia mautaa jiyocuacaanuni? Taa nia niquirii tacaanocuajani, niaari naa na niquiniutianiya tacatehuanohuajuhuaj.
12 Nojoriiri jiyacari Olivo nacuhua tuhuananuucua quiriquiaa. Pueyaso seya nuhuaji, Jesu pueyari Jerusalén tiacajiniohua tacatequiaari. Cuniquiji, cateca naataja quiquiaari Jerusalén tiaca. Moisés Naajiotasanojiniji, Judiocuacaari naa rootasaaquiaari maja socua tucuacaanu nojori rucuanenura samaatenu juuca. 13 Nojori tiuquiijiosacari Jerusalén tiacajinia, nojoriiri nojori quijia tiajinia tiuquitiaquiaariuhua. Nojoriiri nataco tacataquiaari na sohuacajinia, tee nojori sashiquiaari Pueyaso Sohuanucuajani. Nojoriiri quiquiaari Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, tamonu Santiagonio cante Alfeo niyanu quiquiaaricuajani. Quiquiaarijiaariuhua Simón, cante tari quiquiaari Romano pueya jatanu panijiacuajani. Mariyata quiriquiaari Judas, Santiago tarajanu. 14 Nojoriiri jiyacari pueyaracaanu Pueyaso secojonuuriquiaa tii maajipohuata, mariyata Jesu nucua Maríata, Jesu tapueyocuacatanio.
Pueya saquiriojosacari Matías Judas niti
15 Nojori sashishacari Pueyaso Sohuanu tii, tamonu juuca, Pedroori nujuaquiaari pueya niquiara na sequenura nojori. Naa naasucuatuhuaj ciento veinte pueyari tii quiriquiaa puetunujuanaa. Naa nojori sequereeri:
16 —Cua tapueyocuacanaa, Pueyaso Sohuanu sequesanoori maja na naata naajaa tajiniu. Seetanujuanaa tari tohuateerucuaari Judasjiniji na pohuatanishano pa supuetanaa jiyaniijia David. Naacuajitij, Judasri Jesu monaarano niishitiquianu tee Jesu quiriquiaani, nojori na quiatenura. Judasri cunora niquitiosaacanu cumaneeca, naa nojori na niishitiniuucua Jesu quiasaanura. 17 Nojuacuajaari parta Jesu saquiriojosano pueyano quiquiaarijiuhuaj. Nojuajaari mariyata Jesu jiyaramiquishano quiriquiaa juhua pajaniyajuhuaj. 18 Tamonu cuhuariquiaari masesaacanu sesa na miishano samitia. Na nuhuaji, tama cusoyareejaarijia. Jiyocuacaanuji tiquianu na nacaraari. Na saracaari cocuaretasee. 19 Jerusalén tiacajinia quiniaa jaara na niishiquianu, nojoriiri cuno cuhuariquia sesojoree “Acéldama”. Acéldamaari pueyano rupaajinia sequeya “Nanaca samitia masesano cuhuariquia”. 20 Judasjinijiiri naa naajiotasaaquiaarijiuhua tariucuacaanu supuetana David jaaquequejojuajinia. Naa sequeyari:
“Na quiquio cuaara quiiria shaaco. Cuaara quiiria sanaaca, camaruuju”.
Sequeyajaariuhuaj:
“Tamonu pueyano cuaara jiyatesaaria na poonijiosano miiriquiano na niti”.
21 ’Cuarta Jesu saquiriojosano pueyanaa, niya quiyacuaja pueya, canapuetucuaja pa tarajaquiaarini pueyaracaanu pa Jiyaniijia Jesu quishacari pata. 22 Nojoriiri Juan niquiquiaarijiuhuaj Jesu tiuquiniyano moojinia, Jesu tacasacariuhua jiyocuacaanunio. Canapuetucuaja puetunu nio niquiquiaarijianaani, niquiriyatu nojorijinijinio cuaara jiyatesaaria Jesu jiyaramiquishanora, pata na quiniuria, Jesu samiitianujiniji na pohuatanurajuhuaj.
23 Naaratej, pueyari caapiqui pueya saquiriojoquiaari. Cuniqui quiriquiaari José. Nojuajaari socua caapiqui sesaraca quiquiaari: Barsabás, mariyata Justo. Tamonu pueyanoori quiriquiaajuhuaj, Matías. 24 Na nuhuaji, pueyari naa secojoquiaari Pueyaso:
—Jiyaniijianaa, quiaari puetunu pueya jiuujia niishijiajanaa. Canaa quia niishitiri teyano pueyano tari quia saquiriojoreeni, quia jiyaramiquishocoriquiano na quiniuria, Judas niti poonijioriquiano. 25 Judasri quia niquitiosano poonijiosanojiniji catecanu sesa na miiniuucua, naquiya miishaqui na quianura, sesa miijia na quiniuucua.
26 Na nuhuaji, pueyari naajiosano saajia jaquerooree nojori niishiniuria teyanote Pueyaso panishano pueyanoni. Saajiaari Matíascuara tacatasee. Naacuajitij, Matíasri Jesu saquiriojosano pueyanora quiquiaarijiuhuaj. Naacuajitij Jesu saquiriojosano pueyari juhua juhuanoraja quiquiaariuhua doce.