21
Tiberias caminiajinia Jesu muetasacari na saquiriojosano pueyacua
Na nuhuaji, Jesuuri canaa na saquiriojosano pueyacua muetaquiaariuhua Tiberias caminiajinia. Naa quiquiaariti na muetasacari canaacua. Nio pojoriiri jiyacari mariyata quiriquiaa: Simón Pedro, Tomás (Caapueyano jiyanishano), Natanaeljuhuaj. Nojuajaari Caná tiacajinijinio quiquiaari, Galilea jiyajinijinio. Janiyari cua tarajanuta tii quiriquiaajaaniuhuaj. Canaari Zebedeo niquiohuani. Socua caapiqui Jesu saquiriojosano pueyajinijinioori tii quiriquiaajuhuaj. Simón Pedroori jiyacari canaa sequeree:
—Sapitiaajara quejootaseera shiyaru.
Canaari na riucuareeni:
—Canaa quiata quiaajuhuaj.
Naacuajitij, canaari quiojiyareeni. Canaari botejinia tacataseeni. Canaari puetunu cuno niucuajanaa shiyaru quejootariquiaa sapitiaajara juucuani. Canaari shaa juhuaquetumaani. Jiyacaritij, Jesuuri caminia casaqueyaji jaaquiajinia nujuariquiaa. Majaari canaa niishiniu quiquiaari cante nojuajani. Jesuuri canaa jiiquiooree. Canaa nequesotareeri:
—¡Sanajooriniaa! ¿Niaate na quiaree?
Canaari na riucuareeni:
—¡Maja! ¡Shaaqui sacaj!
Jesuuri canaa sequeree:
—¡Nia shiyaru nia jartare nia miaquetajara bote tamajiria! ¡Niaari cuniqui na quianutaniya cutara!
Canaari naa miiriini taa na sequeree canaacuajani. Na nuhuaji, majaari canaa naata canaa shiyaru jaatianu quiriquiaa, queraatia sapitiaaja canaa ritiasacari. Jiyacaritij, janiyari Pedro sequereeni:
—¡Pa Jiyaniijiaqui!
Naa Pedro tojishacari cua sequesanotej, nojuajaari ritia na toque cushirii. Nojuajaari juhuasu quiriquiaa. Na toque na cushiniu nuhuaji, caminiajinia jaataareeri Jesuucua na quianura. Jiritiuuri quiriquiaa. Canaari na nuhuaji jaatiariquiaa shiyaru botejinijini. Jaaquiaari namitia maja tucuacaanu na quiniu quiriquiaa, saaja cien metroruhua. Canaa rosetasacari botejiniji, canaari na mani niquishiini. Sapitiaajaari tii majeeriquiaa, pannio. 10 Jesuuri canaa sequeree:
—Nia sapitiaajajiniji miji nia riri rarishocoriquiano.
11 Simón Pedroori ritia botejinia tacamaa. Shiyaru tacanitiaree jaaquiajiniaari. Queraatia sapitiaajaari quiriquiaa. Ciento cincuenta y tres sapitiaaja, saa puereetunucuaja. Naa queraatia sapitiaaja quishacaritij, naajaa, majaari shiyaru turejetanu quirii quenaaja. 12 Jesuuri canaa sequeree:
—Pueyanaa, miji. Nia miaquesee.
Majaari quenaaja niquiriyatu canaajinijinio nequesotanu quiriquiaa, cantejaaranojoni. Canaacuajaari niishiriquiaani nojuacuajaari canaa Jiyaniijia Jesu. 13 Jiyacaritij, Jesuuri pan rishii manijiniji. Canaa na serotareeri. Sapitiaaja rariquia canaa niquitiojoreejaariuhuaj.
14 Jiyacari Jesu muetasacari canaa na saquiriojosano pueyacuatej, cunota tari quiquiaari jiuujianaraca na muetasacari canaacua na samiitianu nuhuaji.
Jesu pocoojosacari Simón Pedrota
15 Canaa miaquenuunu nuhuaji, Jesuuri Simón Pedrota pocoojoriquiaa. Na nequesotareeri:
—Juan niyanu Simónnaa, ¿quiaate cua panijia socua nio quiarta saquiriojosano pueyajiniji?
Pedroori na riucuaree:
—Jaa, Jiyaniijianaa, quiaacuajaari niishiya janiyari quia paniyani.
Jesuuri na sequeree:
—Cua borregohua niquiohuaniyojua cojuanara quia quiriqui.
Naa Jesu sequesacari Pedrotej, nojuajaari miriqui na sequeriquiaa maninia na jiitianura narta Pueyaso muerasu. 16 Jesuuri Pedro nequesotarohuacuhuaj:
—Juan niyanu Simónnaa, ¿quiaate cua panijia?
Pedroori Jesu riucuaree:
—Jaa, Jiyaniijianaa. Quiaacuajaari niishiya janiyari quia paniyani.
Jesuuri na sequeree:
—Cua borregohua cojuanara quia quiriqui.
17 Jesuuri socua camiriohua Pedro nequesotanu:
—Juan niyanu Simónnaa, ¿quiaate cua paniya?
Pedroori socua taraajequee pueyaracaanu Jesu nequesoreesacari nojuaja. Seetanujuanaa Jesu riucuareeri:
—¡Jiyaniijianaa, quiaacuajaari puetunujuanaa niishijia! ¡Quiaari niishiya janiyari quia paniyani!
Jesuuri na sequeree:
—Cua borregohuaniyojua cojuanara quia quiriqui. 18 Seetanujuanaa quia sequeyanijia, mashaja quia quishacari, tama quiajaniyajaarijia quia toque cushijia, quia quianura quia panishaqui. Saniniuujia, quiaa jaara saaquiano quiri, quiaari nareja quia numatucua shiitionutaniya tamasaca cushitiniuria quia toque. Na nuhuaji, quiaari canujutesaanutaniya quia paniyaquishaquiria.
19 Naa Jesu pohuatasacari miriqui Pedrotej, nojuajaari Pedro numooteriquiaa taa nojuaja mosaanutaniyani. Pedro jaara naa mosaare, nojuajaari Pueyaso timitiniutianiya na mosaanuucua. Na nuhuaji, Jesuuri na sequeree:
—¡Pueyaracaanu cua tojijia quia quiri! Pa quiaarej.
Juanjiniji pohuatasano
20 Pedro tacatesacari na nijiniara, Jesu panishano pueyano niquirii na nuhuaji sacuaanoori. Nojuacuajaari janiya. Janiyari noo pueyanocuajani, canaa miaquenuusacari Pascuara, Jesu shuriucua cua cajishacari na nequesotaquiaaritij: “¿Cantejaara cunoni, quia quiatenutaniyani?” 21 Quiarijiani, Pedro niquishacari janiya saniniuujia, Jesu nequesotareeri:
—Jiyaniijianaa, janiya jaara naa mosaanutaniyacuaani, ¿nojuajaarijiataj, taa na miishaanutaniyarini?
22 Jesuuri Pedro riucuaree:
—Janiya jaara paniri nojuaja rishiniuria pueyaracaanuni, janiya jaara jiyocuacaanuji tiuquiriohuajaatijia, quiara, naajaa. Quiajaniya cutara, pueyaracaanu cua tojijia quia quiri.
23 Naa Jesu sequenuucua Pedrotej, puetunu cuarta Jesu pueyajanaari jiyaniriquiaa janiya naasucua shaajeyaquiriquianoni. Jesuuri seetanujuanaa maja naa na sequenu quiquiaari janiyajiniji. Nojuajaari saaja naa sequequiaari Pedro: “Janiya jaara paniri pueyaracaanu na rishiniuriani janiya jaara jiyocuacaanuji tacatemohuajaatijia, quiajaniyara naajaa”.
24 Janiyacuajaari nojuajani, Jesucristo panishano pueyanoni. Nio cua naajiojiniani, janiyari nojuajiniji cua niquishano pohuataani. Cua pohuatasanoori seetanujuanaa.
25 Jesuuri jiyanohua queraatia socua casaa miiquiaari na cumaacata mijiria. Puetunu na miishanojuanaa jaara naajiotasaare, naa naasucua nio jiyajinia maara quiquio quiyaquiri puetunu cuno nequesoreetuneecaacuajijianaa.