20
Jesu samiitiasacariuhua
(Mt 28.1-10; Mr 16.1-8; Lc 24.1-12)
Domingo, coteenujuanaa semaana juucani, María Magdalenaari tariquiicuaji quiaquiaari Jesu raajiniara. Ninishiquiiri quiriquiaajaa. Na tiuquishacari, cuno puereetuuca saajia niquishiiri tariucua tamocora ruutinishano, teyanota raa tiosaaquiaaricuajani. Naa na niquishacaritij, nojuajaari neterohua Simón Pedroocua, cucuanio. Canaa sequesuhuari:
—¡Pueyanaa, pa Jiyaniijiaqui na raajiniji pasaaree! ¡Majaari canaa niishiniu teeriquitijia na niasaareetejaj!
Naaratej, janiyari Pedrota netequiaari raajiniarajuhuaj. Canaari mariyata netecuaturiquiaa coteenuni. Janiya cutaraari socua ritia netequiaari Pedrojinijini. Naacuajitij, janiyari coteenu tiuquishii raajiniani. Janiyari raaco cuuqueseeni. Janiyari saaja Jesu jiuniocotaja toque niquirii maanoni tee Jesu quete niasaarucuaacuajani. Majaari cua tiuquiniu quimiaa raaco. Simón Pedroori cua nuhuaji tiuquishii. Cami tiuquimiaajanaa cutaraari. Nojuajaari Jesu jiuniocotaja toque niquishii tii maanojuhuaj. Jesu naca jiuniocotaja niquiriijiaariuhuaj tamoco maano, maninia mariquiosano. Majaari na manu quiriquiaa Jesu cuaqueya jiuniocotaja toqueta. Pedro tiuquiniu nuhuaji raaco, janiyari shusha jiyacari tiuquimiaajaaniuhuaj. Cua niquishacari Jesu jiuniocotaja toque, janiyari niishiquiini Jesuqui tari samiitiarohua. Canaari juhuanojuaja maja canaa niishiniu quiriquiaa tariucuacaanu Pueyaso Rupaajinia naajiotasano Jesujiniji. Tii sequeyacuajaari Jesuuri samiitianutaniuhua macujiniji. 10 Na nuhuaji, canaari tiajinia quiaarohuani.
Jesu muetasacari María Magdalenaacua
(Mr 16.9-11)
11 Canaa quiojosacariuhua raajiniji, María Magdalenaari tiijia jateequiaari. Raa shuriucua nujuqueriquiaari. Na nujuquenuta, raaco cuuquereeri. 12 Raaco na niquishacari, caapiqui Pueyaso seya niquiriiri, cohuajaque toqueyaraca. Nojoriiri macu niasaqui cajitiuriquiaa, tamonu na nacaacora, tamonu na cashacuucumara. 13 Pueyaso seyari María Magdalena sequeree:
—Maajiniaa, ¿casaara quia nujuqueyani?
Nojuajaari Pueyaso seya riucuaree:
—Cua jiyaniijia quete niiquiji pasaarucuaa. Majaari cua niishiniu teeriquitijia na niasaarucuaatejaj.
14 Naa na sequenu nuhuajitij, na nijiniara tacaterohuari. Saaja Jesu niquirii na shuriucua nujuaanoori. Maja cutaraari na niishiniu quiriquiaa nojuaja Jesu.
15 Jesuuri na nequesotaree:
—Maajiniaa, ¿casaara quia nujuqueyani? ¿Cana quia pajeyani?
Maríari na jiyanirii cuno cuhuariquia cojuana pueyano naasucua. Cunora, naa na sequereeri:
—Pueyanonaa, quiaa jaara canaa macu parucuaa, cua sequere tee quia niarucuaanoj. Janiyacua nocua quiaare na panurani.
16 Jesuuri na sequeree:
—¡Maríanaa!
Jiyacaritij, Maríari nocua tacatequee na niishishacari nojuajaari Jesu. Hebreo rupaajinia na sequereeri:
—¡Rabuni!
Cunoori sequeya, “Cua Niishitiojonanaa”. 17 Jesuuri María sequeree:
—Maja cua quianu. Juhuanojuaja maja cua tacanu quiquioo cua Queecua. Quia quiaarohua. Cua tapueyocuaca quia sequesuhua: “Janiya cua Que Pueyasoocua tacanutaniuhuani. Nojuajaari nia Quejuhuaj. Nojuajaari cua Jiyaniijia, nia Jiyaniijiajuhuaj”.
Jesuuri naa na saquiriojosano pueya sequeree na tapueyocuacata, na Que Pueyaso na jiyatesacari nojori Quejuhuaj. 18 Jiyacaritij, María Magdalenaari nimiohua canaacua, Jesu saquiriojosano pueyacuani. Nojuajaari canaa pohuatasuhua taa Jesu na niquiriini. Naajuhuaj, Jesu sequesano caminiujiurii canaaraari.
Jesu muetasacari na saquiriojosano pueyacua
(Mt 28.16-20; Mr 16.14-18; Lc 24.36-49)
19 Cuno domingo juucajani, shusha ninishacari, canaa, Jesu saquiriojosano pueyani, canaari jatiqui quiriquiaa tiaconi. Canaari tia tohuateya mishiquiojoquiaari cumaatiani, canaa pueresacari Jesu motenaa Judiocuaca. Naa tia tiootiu mishiquiojosano quishacaritij, Jesuuri saaja canaacua tiuquimiaa. Canashiyaquiji nujuasee canaa tajiniaari. Naa canaa sequereeri:
—¿Niaate quiyajaa? Juhuajaniya nia quiri.
20 Naa canaa na sequenu nuhuajitij, canaa niquitijioree na juaashiquiaari, na shuucuaji cashana jiyanio. Canaari jiyanohua timiriini canaa niquishacari canaa Jiyaniijia. 21 Jesuuri socua pacuterohua sequenu:
—¡Juhuajaniya nia quiri! Naatej, taa cua Que jiyaroquiaari janiya mijiria na rupaa cua pohuatanuracuaani, janiyari naa nia jiyaramiquiniutianiyajuhuaj.
22 Naa canaa na sequenu nuhuajitij, canaa caco nooriiri. Sequereeri:
—Pueyaso Sohuanu nia tiuquiniri nioojiajinia. 23 Niaa jaara pueyano jiyanoori sesa na miishanojiniji, seetanujuanaa jiyanooshano quiniutianiyari. Saniniuujia, niaa jaara pueyano jiyanoyaquiri sesa na miishanojiniji, Pueyasora, jiyanooshoo quiniutianiyajaariuhuaj.
Tomás niquishacari Jesu, saminio seetanujuanaa
24 Majaari Tomás quiniu quiriquiaa canaata, narta saquiriojosano pueyatani, Jesu muetasacari canaacua. 25 Naaratej, canaari Tomás sequequiaari na nuhuajini:
—¡Caapueyanonaa, canaa pa Jiyaniijia niquiriicuaani!
Tomásri saa canaa sequereejaa:
—Majaari cua tiuuniu quiniutianiya nia sequesanoocua, janiya jaara Jesu juaashiquiajinia niquiyaquiri clavo jiyacani. Janiya jaara cua juaashiquia shiyaquiri clavo jiyamani, janiya jaara cashana jiyama pueraaquiri na shuucuajijiuhuaj, janiyari nia cuaracashitiniutianiyani.
26 Cuno nuhuaji, socua tamonu domingora, canaa, Jesu saquiriojosano pueyani, canaari rerejoquiaariuhuani. Tomásri jiyacari canaata quiriquiaa cutara. Tia tiootiuuri maninia mishiquiojosano quiriquiaa. Naajaa, Jesuuri saaja canaacua tiuquiquiaari. Canashiyaquiji canaa tajinia nujuaseeri. Canaa sequereeri:
—¿Niaate quiyajaa? Juhuajaniya nia quiri.
27 Jiyacari Tomás sequereeri:
—Miji, Tomásnaa. Cua juaashiquia quia niquiri. Quia juaashiquia quia shiri clavo jiyama. Cashana jiyama cua shuucuaji quia puerarejuhuaj. ¿Casaara cucuaji quia taacanuyajaani? Cucua quia tiuuri.
28 Tomásri jiyacari Jesu sequeree:
—¡Cua Jiyaniijianaa! ¡Cua Pueyasonaa!
29 Jesuuri na sequeree:
—Quia niquishacari janiya, quiaari shusha cucua tiuya. Socua shuquiriaatia quiniutianiya cutaraari noo pojori, canapuete cucua tiuuniutianiya saaja nojori tojishacari janiyajinijini, nojori niquiyaquishacari janiya.
Casaara Juan naajioquiaari nio naajioneeni
30 Jesuuri jiyanohua socua queraatia casaa miiquiaari na cumaacata canaa na saquiriojosano pueya niquiara. Cunoori nio nequesoreetuneejinia naajiotasoo. 31 Janiyari secaja saquiriojoree niya cua naajiotasocoriquianoni, nia niishiniuria Jesuuri seetanujuanaa Pueyaso Jiyarosano, Pueyaso Niyanutuhuaj. Janiyari nio naajioreeni nocua nia tiuuniuria, Pueyaso muerasura nia jiyatesaanura, pueyaracaanu rishijiaca nia quiniuria.