19
Jiyacaritij, Pilatoori na soldadohua majacuteree Jesu, coqueeca casaata. Soldadohuari juhuacontucua maaturee Jesu nacaquera. Na nuhuaji cushitishaarohuari. Na macaatiniuria, shaaruque toque cushitishaarohuari, juhua jiyaniijia toque. Naa nojori miiniu nuhuaji Jesutej, nojoriiri nocua catecanoquiaari. Na sequetureeri:
—¡Judiocuaca jiyaniijianaa! ¡Quia timiri, Judiocuaca jiyaniijianaa!
Naa nojori sequesacari Jesutej, nojoriiri na jiquioco piquitiurii.
Pilatoori socua tohuataquiaari canaa Judiocuacaacua. Nojori sequereeri:
—¡Nia niquiri! Janiya na tohuateya niaacuani, nia niishiniuria janiyacuaja tari na nequesoreereeni. Janiyari quiarijia niishiyani, nio pueyanoqui maja sesa na miiniu quiriucuaa.
Jesu muetasacari nojoriicua, juhuacontucuajiniji nacaque cushiriquiaari, shaaruque toquenio. Pilatoori Judiocuaca sequeree:
—Nia niquiri niarta pueyano.
Canaa pueyacuara secojonaa jiyaniijianucua, Pueyaso Secojojua tiaco cojuanaa pueyajuhuaj, nojori jaara Jesu niquiquiaari, naa nacoonu coteetureeri:
—¡Niyacutesanojinia quia teetere tii na cusonura! ¡Niyacutesanojinia quia teetere!
Pilatoori nacoyano riucuaree saaja:
—¡Maja! ¡Janiyacuajaari niishiyani, nio pueyano maja sesa na miiniu quiquianu! ¡Niaa jaara na monu paniri, nia teetere tama niajaniyajaaja!
Canaa Judiocuacaari Pilato riucuaree:
—¡Canaari Pueyaso Rootasano naajionee jiitiaani! ¡Canaari cunojiniji niishiyani, nio pueyano cuaara mosaaria tama na cuaqueyajaaja na jiyatenuucua Pueyaso Niyanura!
Pilato tojishacari naa canaa Judiocuaca sequesanotej, nojuajaari socua puerequiaari. Pilatoori na tiaco tiuquiyarohua Jesuucua. Na nequesotareeri:
—¿Tejenotejaara quiajaniyani?
Jesuuri maja na riucuanu quirii. 10 Pilatoori na sequeree:
—¡Cua riucuarejaj! ¿Quiaate niishiyaquiya, janiya jiyaniijiani? ¡Janiya jaara panirini, cua naata cua pueya sequenu na teetenura quiajaniya! ¡Janiya jaara paniyaquirijiuhuaj, cua naata quia cartenujuhuaj!
11 Jesuuri saaja na riucuaree:
—Jiyocuacaanu Quijia jaara quia jiyateyaquiquiaari jiyaniijia quia quiniuria, quiaa maara quia cumaaca paaretaaquiri cucuaj. Naaratej, cante niyara cua nitiamaa quiocuani, nojuajaari socua jiyanohua sesa miirii quiajaniyajiniji.
12 Naa Pilato tojishacari Jesu sequesanotej, nojuajaari socua shiriiquiquiaari. Nocuaji, Jesu cartenu saniniujiuriquiaa juucuaari. Judiocuacaari saa nacooreejaa. Naa Pilato sequetureeri:
—¡Cante tama na cuaqueyajaaja jiyateja jiyaniijiarani, nojuajaari pa jiyaniijia César paracara quijia! ¡Naaratej, quiaa jaara cuno pueyano cartere, majaari socua pa jiyaniijiajanaa César rupuena quia quiniu quiniutianiya!
13 Naa Pilato tojishacari pueya sequesano nojuajatej, nojuajaari na soldado sequeree na tohuatenuhuara Jesu pueya niquiara. Pilatoori jiyacari cajirii pueya na nequesoreesaquiji cajitiujinia. Pilato tii cajiriquiaani, na tacoji pueya nujuatusaquini, cunoori shanohua saitia shipinishano quiquiaari. Naaratej, na sesa quiquiaari “Saitia maniniushitishano”. Judiocuaca rupaajinia saniniuujia, cunoori quiquiaari “Gábata”. 14 Jiyacariiri panacari quiriquiaa. Cuno juuca, canaa Judiocuacaari juhuacarijia jeenucuariquiaa Pascuara juucajinia. Pilatoori jiyacari tii quiniaa Judiocuaca sequeree:
—¡Nia niquiri nia jiyaniijia!
15 Pueyari saa nacooreejaa:
—¡Cunoori maja canaa panishano canaa jiyaniijia na quiniuria! ¡Niyacutesanojinia quia teetere!
Pilatoori nojori sequeree:
—¿Janiyatucua nia jiyaniijia teetereni? ¡Maja!
Pueyacuara secojonaa jiyaniijianucuaari Pilato sequeree:
—¡Jiyaniijia Césarcuajaari canaa jiyaniijiajanaa! ¡Maja socua tamonu jiyaniijia canaa jiitianu!
16 Pilatoori socua Judiocuaca niquitioree Jesu, nojori teetesocoriquiano. Naaratej, nojoriiri na jiyataquiaari na teetenuucua.
Jesu teetesacari
(Mt 27.32-44; Mr 15.21-32; Lc 23.26-43)
17 Jesuuri tama na teejaranojuaaja canujutaaree pueya puecoosaquiria. Puecoosaqui sesa quiquiaari “Pueyano nacaco tuhuananu”. Judiocuaca rupaajinia saniniuujia, “Gólgota”. 18 Jesuuri tii teetesaaquiaari, socua caapiqui pueyanio. Jesuuri cuno pojori tajinia nujuaretasaaree. 19 Pilatoori naa naajiotequiaarijiuhuaj Jesu nacaacuma rupotasocoriquiano: “Nazaret tiacajinijinio Jesu, Judiocuaca jiyaniijia”. 20 Naajiosano quiriquiaari canaa Judiocuaca rupaajinia, Romano pueya rupaajiniajuhuaj, Griego rupaajinianio. Jesuuri catecaja teetesaaquiaari Jerusalén tiacajiniji. Naacuajitij, queraatia Judiocuacaari cuno naajio serojoquiaari. 21 Naaratej, Judiocuacaacuara secojonaa jiyaniijianucuaari Pilato juaatiurii:
—¿Casaara naa quia naajiotereeni: “Judiocuaca jiyaniijia”? Cuaara naajiosaaria cutara: “Tama na cuaqueya sequejajaaja, Judiocuaca jiyaniijianijia”.
22 Pilatoori nojori riucuaree saaja:
—Janiyacuajaari naa naajiotereeni. ¡Cuaara naa quiiriatej!
23 Cuno cuatro soldadohua teetenu nuhuaji Jesu, nojoriiri Jesu toqueya seraatiaree. Socua quiriquiaari Jesu tucuaque cacojoqui. Cuno toqueeri shitiasano quiquiaari na riquiajiniji jiyocuara. Maja cusupuesano. 24 Naaratej, cuno soldadohuari sequetooquiaari:
—Maja pa sureenu nio toque. Coteenu pa tacuarishijiore, pa niishiniuria cante nera na panutaniyani.
Naacuajitij, tariucuacaanu Pueyaso Rupaajinia naajiotasanoori tohuateequiaari. Naa naajiotasano quiyari:
“Cua toqueeri seraatiasaaree. Cua tucuaque toqueecuara tacuarishiyonuureeri, na pasocoriquiano”.
Seetanujuanaa, naa miitiuquiaariiri cuno soldadohua.
25 Niyacutesano shuriucua tee Jesu teeriquiaacuajani, tii nujuaturiquiaari na nucua, na nucua tarajanujuhuaj, Cleofas niquiocua Maríajuhuaj, María Magdalenanio. 26 Jiyanohua Jesu panishano pueyanoori Jesu nucua shuriucua nujuariquiaa. Cuno pueyanocuajaari janiya. Jesu niquishacari canaa, na nucua sequereeri:
—Maajiniaa, cua panishano pueyano cuaara quiiria juhua quia mueya cua niti.
27 Na nuhuaji, cua sequereejaariuhuaj:
—Juannaa, cua nucua cuaara quiiria juhua quia nucua.
Naaratej, janiyari María riquiaari cua tiajiniarani, tii na quiniuria canaata.
Jesu cusosacari
(Mt 27.45-56; Mr 15.33-41; Lc 23.44-49)
28 Na nuhuaji, Jesuuri niishiquiaari puetunu nojuajiniji naajiotasanojuanaari tari tohuateeree. Naajuhuaj, tariucuacaanu Pueyaso Rupaajinia naajiotasano tohuateenurajuhuaj, Jesuuri sequequiaari:
—¡Jiyamueyanijia!
29 Cuniqui, vino jereecaari patacojinia mishaja cajitiariquiaa. Jiyacaritij, namasu casaari jereeca vinojinia shishaaree. Naajuaacua na morotatureeri. Na nuhuaji, Jesu rupaama shitiasaareeri. 30 Jesu ratunu nuhuaji cuno jereeca vino, naa sequerohuari:
—¡Tari tucuataree puetunujuanaacuajanijia!
Naa na sequenu nuhuajitij, naniquiiri. Cusoqueeri.
Soldado jitiasacari Jesu shuucuaji na cashanata
31 Cuno juucaari canaa Judiocuaca jeenucuasacari quiriquiaa Pascuaacuara juucajinia. Cuno marijiara, Pascua juucaari Sábado juucajinia quiriquiaajuhuaj, samaatenu juuca. Naaratej, canaa Judiocuaca camarucuaari maja na paniniu quiquiaari samaatenu juuca macunucua jaasuconura na niyacutesanojinia. Naaratej, nojoriiri Pilato sequeree cuno teetejosano pueya cashacucua na shuniitianiniuria, ritia nojori cusonuunura, na roshinijiosaanura cuno juucaja. 32 Naaratej, Pilatoori na soldadohua jiyaramiquirii. Cuno soldadohuari coteenu shuniitiaree niquiriyatu pueyano cashacucua. Na nuhuaji, tamonu cashacucua shuniitiatureejaariuhuaj. 33 Saniniuujia, nojori pacusacari Jesuucua, Jesuuri tariucua macu quiriquiaa cutara. Nojoriiri cunora na cashacucua shuniitiaaquirii.
34 Naajaa, tamonu soldadoori Jesu shuucuaji jitiaree na cashanata najuhuanaj. Ritia shooqueeri nanaca, mohuacanio. 35 Cuno pueyano, na naajiojinia naa nia pohuataani, cunocuajaari janiya. Janiyajanaari na niquiquiaarini. Naarate janiyari seetanujuanaa nia pohuataani. Tama janiyajaarijia niishiyani cua sequesanoori seetanujuanaa, nocua nia tiuuniuria. 36 Jesuuri naa miishaaquiaaritij, tariucuacaanu nojuajiniji naajiotasano tohuateenura. Naa sequeyacuajaari juhuacarijia nojuajiniji naajiotasano:
“Majaari quenaaja na nucu shuniitiasaanu quiniutianiya”.
37 Tamaquiiri nojuajiniji naa naajiotasano quiyajuhuaj:
“Cashanata na shuucuaji na jitiatusano niquitiuniutianiyari”.
Jesu quete niasacari raaco
(Mt 27.57-61; Mr 15.42-47; Lc 23.50-56)
38 Na nuhuaji, Arimatea tiacajinijinio Joseeri Pilato sequesee:
—Cua niquitiore Jesu quete raaco cua niasocoriquiano.
Nio Joseeri jiyasohuaja Jesuucua tiuujia quiquiaari, na pueresacari narta Judiocuaca. Pilatoori na sequequiaari na panura Jesu quete. Naacuajitij, Joseeri quiaaree. Macu paquiaariiri. 39 Nicodemojuhuaj, noo pueyano Jesuucua niquiaari niucua nata pocoojonuratej, nojuajaari jiyacari tiuquishii Joseecua. Nojuajaari queraatia shanohua jaanutaja nitiariquiaa, macuucua niojosocoriquiano. Na niiquiaari quiquiaari cuarenta y cinco kilo. Cuno shanohua jaanutajaari quiquiaari mirra, aloeta cojitijiosano. 40 Joseeri Nicodemota Jesu jiuniocoree toqueneecajinia. Nojori jiuniocosacari, nojoriiri nocua niojoriquiaa cuno shanohua jaanutaja. Canaa Judiocuacaari naa miitiujiaca quiquiaari, na macu na niatunura raaco. 41 Tee Jesu teetesaaquiaaricuajani, cuniquijia na shuriucua quiquiaariiri cuhuariquia. Cuno cuhuariquiajiniani, quiarinio jiuutiasano raari quiriquiaa, macunucua niojojuara. Cuno raaconi, juhuanojuaja maja macu niasaanu quiquiaari. 42 Macuuri cuno raaco niasaaquiaari, cateca na quiniuucua. Naajuhuaj, quera puequeriquiaari canaa Judiocuaca jeenucuanu juuca. Cunoori, Pascuaacuara juuca.