18
Na paraa quiasacari Jesu
(Mt 26.47-56; Mr 14.43-50; Lc 22.47-53)
Naa Jesu secojonu nuhuaji na Quetej, nojuajaari canaa puetaaree Cedrón surocono taquijiria. Tii quiquiaari olivo cuhuariquia. Cuno cuhuariquiaari matacosano quijia puetunu na shocuajanaa. Jesuuri tii tiuquitiamaa canaa, na Que Pueyaso na secojonura. Jesuuri tii jiitiquiaari canaata na rerejonura. Naacuajitij, na paraa na quiateriquiano Judasri cuno cuhuariquia niishiquiaarijiuhuaj. Canaa quishacari tii, Judasri jiyacari soldadohua tiuquitiasee, Pueyaso Secojojua tia cojuanaa pueyanio. Cuno pojoriiri pueyacuara secojonaa jiyaniijianucua jiyaramiquishano pueya quiriquiaa, Fariseocuaca jiyaramiquishano pueyanio. Nojoriiri pueya na miaquetaja pooriquiaa, nocuaji na nunutaja jayoco, samarinio. Jesuuri tari puetunujuanaa niishiriquiaacuaja taa nojuaja miishaanutaniyani. Naaratej, nojuajaari cuhuariquia matacajiniji tohuatamaa, na paraa na naacunura. Na naacusacari nojori, nojori nequesotareeri:
—¿Cana nia pajeyani?
Na paraari na riucuaree:
—Canaa Nazaret tiacajinijinio Jesu pajeyani.
Jesuuri nojori riucuaree:
—Janiyacuaja nojuajani.
Jesu tacartana Judasri cuno pojoritia quiriquiaa tii. Jesu sequesacari, “Janiyacuaja nojuajani”, na paraari na nijiniara pojotuquee. Jesuuri socua nojori nequesotarohua:
—¿Cana nia pajeyani?
Nojoriiri socua pacuterohua sequenu:
—Canaa Nazaret tiacajinijinio Jesu pajeyani.
Jesuuri nojori riucuaree:
—Janiyacuaja tari nia sequereeni, janiyacuaja nojuajani. Niaa jaara cua pajeya, nareja nia niquiri nio, cua cojiniaani.
Naacuajitij, tama Jesu sequesanojuaarijia tohuateequiaari, nojuaja jaara naa na Que sequequiaari: “Majaari quenaaja niquiriyatu pueyano cua juurequetenu quiquiaari quia niquitiosano pueyajinijinio janiya”. 10 Jiyacaritij, Simón Pedroori tama na mueruujuaaja shitiaree na shuucuaji shiyano. Nata, pueyacuara secojonaa jiyaniijia seru numoco jaatereeri, na miaquetajara na numoco. Cuno seru sesa quiquiaari Malco. 11 Jesuuri Pedro sequeree:
—Na co jiniacuma quia shiiriohua quia mueruu. Cua Que jaara paniya naa cua miishaanura naquiyatej, ¿janiyatucua nio pojoriria tama cua cuaqueyajaaja tarinitiaaquiri naquiya cua miishaanurani? ¡Taaquiriirinij!
Anás nequesoreesacari Jesu
(Mt 26.57-58; Mr 14.53-54; Lc 22.54)
12 Jiyacaritij, na paraari Jesu quiaree. Nojoriiri quiquiaari Romano soldadohua, nojori jiyaniijiajuhuaj, Pueyaso Secojojua tiaco cojuanaa pueyanio. Nojoriiri Jesu morojoturee. 13 Na nuhuaji, nojoriiri coteenu na jaatucutaquiaari Anáscua, canaa pueyacuara secojonaa jiyaniijia Caifás cama na quiniuucua. Cuno marijiara, Caifásri pueyacuara secojonaa jiyaniijiajanaa quiriquiaa. 14 Cuno Caifáscuajaari tari naa sequequiaari narta Judiocuaca camarucua: “Maniniacuajaari niquiriyatu pueyano mosaanura puetunu pueya nitijianaa, maja najuhuana puetunu pueyajanaa puecoosaanura”.
Pedro coteesacari seetanu Jesujiniji
(Mt 26.69-70; Mr 14.66-68; Lc 22.55-57)
15 Simón Pedroori cuata Jesu nuhuajiriquiaa tucuacaanuji. Janiya cutaraari pueyacuara secojonaa jiyaniijiajanaa niishishano pueyano quiquiaarini. Naacuajitij, janiyari tiuquinishaaree cutara Jesutani, jiyaniijia tia shocua mataca jiniacuma. 16 Saaja Pedro cutaraari tohuateyaji jateesee. Jiyaniijiajanaa niishishano pueyano cua quiniuucua, janiyari tohuateyaji cojuana niyacoota pocoojoseeni, Pedro na tiuquininiuriajuhuaj. 17 Cuno niyacoori Pedro nequesotaree:
—¿Majate quiajaniya cuno Jesu pueyajinijiniojuhuaj?
Pedroori na riucuaree:
—¡Maja janiya!
18 Shiniquiaari jiyacari jaanujuriquiaa. Nocuaji cuno jiyaniijia seyari Pueyaso Secojojua tiajinia cojuanaa pueyata mani naatequiaari. Nojoriiri na jitiuriquiaa. Pedroori nojoritia tii quiriquiaajuhuaj. Mani jitiuriquiaari.
Pueyacuara secojonaa jiyaniijia nequesoreesacari Jesu
(Mt 26.59-66; Mr 14.55-64; Lc 22.66-71)
19 Jiyacaritij, pueyacuara secojonaa jiyaniijia Anásri Jesu nequesoreenu coteeree canaa na saquiriojosano pueyajiniji. Jesu niishitiojosanojiniji Jesu nequesoreereejaariuhuaj. 20 Jesuuri na sequeree:
—Janiyacuajaari pueyaracaanu puetunu pueya niquiarajanaa maatia niishitiojoquiaani. Janiyari pueyaracaanu tiquiyocua Pueyaso secojonuujuaca tiacajiniaqueya niishitiojoquiaa pueyani. Naajuhuaj, janiyari niya Jerusalén tiacajinia Pueyaso Secojojua tiajinia niishitiojoriquiaani, tee puetunu parta Judiocuacajanaa rerejoquiaacuajani. Majaari quenaaja jiyasohua cua rootanu quiquiaa pueya. 21 ¿Casaara quia nequesoreya janiyani? Quia nequesoreere juhuari cuno pojori, canapuete cua pohuatasano tojiquianuni. Nojoricuajaari quia sequenutaniya casaa cua rootaquiaa nojorini.
22 Jiyacaritij, Pueyaso Secojojua tiaco cojuana pueyanoori Jesu shuriucua nujuariquiaa. Naa Jesu riucuasacari jiyaniijia Anástej, Secojonuujua tiaco cojuana pueyanoori Jesu jiquioco maseteree. Naa Jesu sequereeri:
—¿Naa riucuasanote pueyacuara secojonaa jiyaniijia?
23 Jesuuri na riucuaree:
—Janiya jaara sesa riucuareeni, cua sequere casaate sesa quiriini. Saniniuujia, janiya jaara maninia sequereeni, ¿casaara quia maseteree cua jiquiococuaraarini?
24 Canaa pueyacuara secojonaa jiyaniijiajanaa Caifás quiniuucua, jiyacaritij, Anásri Jesu moronucua jiyarotaree Caifáscua.
Pedro pacutesacari seetanu Jesujiniji
(Mt 26.71-75; Mr 14.69-72; Lc 22.58-62)
25 Anás nequesoreesacarijia Jesu, Pedroori tii jitiuriquiaajaa. Tii quiniaa pueyari jiyacari na nequesotaree:
—¿Majate quiajaniya cuno pueyano pueyajinijiniojuhuaj?
Pedroori saaja seetaree. Sequereeri:
—¡Maja janiya!
26 Pueyacuara secojonaa jiyaniijia seruuri Pedro niquirii. Nojuajaari noo pueyano cuna quiriquiaa, Pedro jaatesano na numocotej. Nojuajaari Pedro sequeree:
—¡Janiyacuajaruhua quia niquirii cuno pueyanota quia quishacari olivo cuhuariquiajiniani!
27 Pedroori na seetarohuacuhuaj. Caacarajaari jiyacari niunijioquee.
Jiya jiyaniijia Pilato nequesoreesacari Jesu
(Mt 27.1-2, 11-14; Mr 15.1-5; Lc 23.1-5)
28 Caifás tiajiniji, Jesuuri jaatucusaaquiaari Romano jiyaniijia tiajiniara. Cuno tiaari jiyanohua puereetuuca quiriquiase, jiyaniijiaacuaji tiasano. Cuno jiyaniijiani, nojuajaari Romano jiyaniijiajanaa César jiyatesano quiquiaari jiyaniijiajanaa na quiniuria Judea jiyajinia. Na sesa quiquiaari Pilato. Canaa Judiocuaca jaara tiuquiijioquiaari Jesuta Pilato tia carijiniacuma, shusha juhuaqueriquiaari. Nojoriiri maja na tiuquitianu quiquiaari Pilato tiaco, nojori mariqui juhua curuushiriiri Pueyaso niquiara, nojori tiuquitianuucua tahue tiajinia. Nojori jaara juhua curuutuuca quiri Pueyaso niquiara, naacuajitij, nojori maara Pascuara miaquesano borrego miaqueyaquirij. 29 Naaratej, Pilatoori nojoriicua tohuataquiaari. Nojori nequesotareeri:
—¿Casaa nio pueyano miiriucuaani, miji nia nitianura cucuani?
30 Nojoriiri saaja riucuaree:
—Jaara sesa miyashijia quiriquia, ¿canaatucua casaara quiocua na nitiamani?
31 Pilatoori nojori sequeree:
—¡Niiquiji nia jiyataarohua! ¡Tama nia nequesoreesuhuajaaja, taa nia supuetanaa rootasano sequeyacuajani!
Canaa Judiocuaca camarucuaari Pilato riucuaree:
—¡Niajaniya Romano pueyani, niaacuajaari canaa sequecanu maja canaa monura pueyano!
32 Naacuajitij, naa tarijia Jesu sequesanoori tohuateeriquiano quiquiaari, nojuaja jaara sequequiaari taa na mosaanutaniya niyacutesanojiniani. Saaja Romano pueyari naa monu niishiquiaari niyacutesanojinia. 33 Jiyacaritij, Pilatoori na tiaco tiuquiyarohua. Jesu piiriiri nocua na niniuria. Tii Jesu nequesotareeri:
—¿Quiaate seetanujuanaa Judiocuaca jiyaniijia?
34 Jesuuri Pilato sequeree:
—¿Cunote tama quia niishishanojuaaja naa quia nequesotanura janiyatej? ¿Tamonu soj quia pohuatacanu janiyajiniji?
35 Pilatoori Jesu juaarii. Na sequereeri:
—¡Quiaa jaara Judiocuaca jiyaniijiarano quiri, janiyara naajaa! ¿Janiyateeri quiarta Judio pueyanoni? ¡Tama quiarta Judiocuacacuajaari cucua nitiamaa quiajaniya, nia pueyacuara secojonaa jiyaniijianucuata! ¡Cua sequere casaa quia miiriucuaani!
36 Jesuuri na riucuaree:
—Janiyacuajaari Jiyaniijiani, maja juhua mijiria jiyaniijia. Janiya jaara mijiria jiyaniijia quiriquiani, cua pueya maara cua quiatunaa cuarta Judiocuacata miaquetoore, maja nojori quiatunura janiya. Majaari jiyaniijia cua quiniu mijiria, taa quia quiyacuaani.
37 Pilatoori Jesu nequesotaree:
—¿Naatee? ¿Quiaateeri jiyaniijia?
Jesuuri na riucuaree:
—Jaa. Janiyacuaja Jiyaniijiani. Janiyacuajaari cunora rasaaquiaarini. Janiyari mijiria niquiaarini seetanu rupaajanaa cua niishitiniuria pueya. Cante seetanu rupaajanaa panijiani, nojoriiri cua sequesano tojitiajaca.
38 Pilatoori najuhuana na nequesotaree:
—¿Casaateeri cuno seetanu rupaajanaani?
Naa na nequesotanu nuhuajitij, Pilatoori tohuatamohuacuhua canaa Judiocuacaacua.
Pueya sequesacari Jesu cuaara mosaaria
(Mt 27.15-31; Mr 15.6-20; Lc 23.13-25)
Pilatoori jiyacari pueya sequeree:
—Nio pueyano nequesoreereecuajanijia. Nojuajaqui maja sesa na miiniu quiquianu. 39 Niajaniya Judiocuacani, niaari puetunu Pascua juucarajanaa cua nenecojoquiaa cua cartenura nujuatejojuajiniji nujuatesano pueyano. Quiarijiani, ¿cana nia paniya cua cartenura nio Pascua juucarani? ¿Niarta Judiocuaca jiyaniijiatee?
40 Puetunu pueyajanaari naa jiyanohua nacoorohuacuhuaj:
—¡Maja cuno cartenu! ¡Barrabás quia cartere cutara!
Cuno Barrabásri nohuasejojua quijia.