17
Jesu secojosacari na pueyacuara
Naa Jesu sequenu nuhuajitij, jiyocuacaanu na mausacari, naa na Que sequereeri:
—Cua Quenaa, janiya nio juuca naquiya miishaanutaniyani taa quia sequequiaaricuajani. Cua tojiniuucua quiajaniya, quia Jiyarosano quia jiyatere pueya timitiasano cua quiniuria. Naacuajitij, janiyacua saniniuujia quia jiyatere pueya timitiasano quia quiniuriani, tojetaarucuajanaa maninia miijia quia quiniuucua. Quiaacuajaari quia cumaaca cua niquitioquiaari puetunu pueyajanaa cua jiitianura. Naacuajitij, janiyari saniniuujia nojori jiyatenutaniya pueyaracaanu quijiaca nojori quiniuriani, teyano pojori quia niquitioquiaari janiyacuajani. Nojori niishishacari saaja quiajaniyari seetanujuanaa Pueyasocuaja, naajuhuaj, nojori niishishacari janiyari quia jiyarosanoni, naacuajitij, nojoriiri pueyaracaanu quijiara quiniutianiya shuquiriaatia.
’Janiyari tari tucuataree quia sequesano cua miiniuria mijiriani. Naa cua miiniuucua puetunu quia panishanojuanaatej, pueyari quia timitiaa. Jiya shipiniyaquishacarijia, janiyari jiyanohua shuquiriaatia quijia quiquiaari quia shuriucuani, jiyaniijiajanaa cua quishacari. Cua Quenaa, naa quijiara cua jiyaterohua quiarijiani, quia shuriucua cua quiniuhuara.
’Quia niquitiosano pueya janiya, quia saquiriojosano pueya quia niishiyashijiaca pueyajinijinioni, quiarijia cutara, nojoriiri niishiya cante quiajaniyani. Nojoriiri quia niishiya, nojori niquiniuucua cua miijiosano quia cumaacata, cua pohuatasano quiajaniyajiniji nojori tojiniuucuajuhuaj. Nojoriiri quia pueya quijia. Quiaari saniniuujia nojori cua niquitioquiaari. Nojoriiri quiarijia quia rupaa tojitiajaca cutara. Nojoriiri niishiya puetunu cua jiitiasanojuanaani, cunoori quia niquitiosano janiya. Janiyari quia rupaa rootacanu nojorini, quia niishitishano janiyani. Nojoriiri seetanujuanaa nocua tiuurii. Nojoriiri seetanujuanaa niishiya, janiyari quia shuriucuaji niquiaarini. Niishitiuyajaariuhuaj, janiyari seetanujuanaa quia jiyarosanoni.
’Janiyari cunora nojoriicuara quia secojiyani, seetanujuanaa quia pueya nojori quiniuucua. Majaari cua secojonu quia niishiyashijiaca pueyacuara. Saaja noo pojoriicuara quia secojiyanijia, quiaa na niquitioquiaari janiyatej. 10 Naaratej, puetunu cua jiitiasano pueyajanaari quia pueyajuhuaj. Mariyata puetunu quia jiitiasano pueyajanaari cua pueyajuhuaj. Nojori tiuuniuucua cucua, nojoriiri jatanishano pueya quiniutianiya. Naacuajitij, queraatia pueyari cua timitianutaniyajuhuaj, naa nojori niquishacari cua cumaaca.
11 ’Majaari puera cua tarishiniu quiniutianiya mijiria. Cua pueya cutaraari mijiria quiniutianiyajaara, janiya jaara quiaarohua quiocuani. Jiyanohua maninia cua Quenaa, nojori quia cojuare quia cumaacata, teyano pojori quia niquitioquiaari janiyacuajani. Naa quia jiitiare nojori, jatiqui nojori quiniuria juhua niquiriyatu jiuujiaraca, taa pa quiyacuaani. 12 Mijiria cua quishacari nojoritia, janiyari nojori cojuajani quia cumaacata, quia rupaacua tiuujiaca nojori quishacari. Majaari quenaaja niquiriyatu nojorijinijinio cua juurequetenu quiquiaari. Saa noojuaari juurequecanu cutara, tariucua juurequeriquiano quijiacuajatej. Naacuajitij, tariucuacaanu quia rupaajinia naajiotasanoori tohuateecanu.
13 ’Quiarijiani, janiyari quiocua quianutaniyani, tee quia quiyacuaani. Niya cua quishacarijia, janiyari nio sequeya nojori niquiarani, nojori jiitianura cua shuquiriniujiuhuaj, tojetaarucuajanaa shuquiriaatia quijiaca nojori quiniuriajuhuaj. 14 Janiyari nojori niishitiocanu quia rupaani. Naa nojori tojishacari quia rupaatej, quia niishiyashijiaca pueyari nojori niquiniu paniyaquiquiaa. Cua pueya nojori quishacari, nojoriiri maja saaja mijiria quijiaca na quiniu tari, taa janiyacuaani. Naaratej, mijiria quijiaca pueyari nojori niquiniu paniyaquiquiaa. 15 Naa cua secojosacari quiarijia nojoriicuaratej, majaari cua sequenu quiajaniya nojori quia rijionura niiquiji. Saaja quia secojiya cutaranijia, nojori quia cojuanura Sesaacaacuaji. 16 Nojoriiri maja mijiria quijiaca na quiniu tari cua pueya nojori quishacari, taa nio jiyajinijinio cua quiyaquiyacuaani. 17 Quia rupaa quia poonijiotere nojori jiuujiajinia, tojetaarucuajanaa quia tojijiaca nojori quiniuria. Quia rupaari seetanu rupaajanaa cutara. 18 Quiaacuajaari cua jiyaroquiaari mijiria quiniaa pueya niquiara cua pohuatanura quia rupaa. Naajuhuaj, janiyari cua pueya jiyaramiquiyani mijiria quiniaa pueyacuajuhuaj. 19 Quia tojijiaca nojori quiniuria seetanujuanaa, janiyari tama cua cuaqueyajaaja jiyateya puetunu quia panishanojuanaa miijia cua quiniuriani. Naacuajitij, nojori niishishacari seetanu rupaajanaa janiyajiniji, nojoriiri tojetaarucuajanaa maninia miijiacara jatanishaanutaniya.
20 ’Majaari saaja cua secojonu nio pojoriicuara, tariucua quia tojitiajacacuaani. Janiyari secojiyajuhuaj na nuhuaji cucua tiuuriquiano pueyacuara, noo pojoriicuara cante cucua tiuuniutianiya na nuhuajini, nojori tojishacari nio pojori pohuatasano janiyajiniji. 21 Cucua tiuuriquiano pueyacuara secojiyanijia puetunu cucua tiuuniaajanaa cuaara quiiria jatiqui, juhua rupuetootesano, taa pa quiyacuaani, cua Quenaa. Naatej, taa cua quiya quioojiajiniacuaani, quiaari saniniuujia coojiajinia quiyacujua. Nojori jiuujia cuaara juhua rupuetootesano quiiria poojiatajuhuaj, mijiria quiniaa pueya niishiniuria, quiaari cua jiyaroquiaari mijiria. 22 Janiyari nojori cumaquiya quia Sohuanutani, quia niquitiosano janiyacuaa, juhua niquiriyatu jiuujiaraca nojori quiniuria, naatej, taa niquiriyatu jiuujiaraca pa quiyacuaani. 23 Quiaari coojiajinia quiya. Naajuhuaj, janiyari nojori jiuujiajinia quiyajaacuhuaj. Naacuajitij, paari nojoritia juhua niquiriyatu quiniutianiyani. Naacuajitij, mijiria quijiacaari niishiniutianiya, quiaari seetanujuanaa mijiria cua jiyaroquiaari. Nojoriiri niishiniutianiyajuhuaj, quiaari jiyanohua cua pueya panijia, taa quia paniya janiyacuaani.
24 ’Cua Quenaa, cuno pueya quia niquitiosano janiyani, janiyari paniyani nojori quiniuria cuata quia shuriucua, nojori niquiniuria cua shacantuuca cumaaca. Quiaari cuno cumaaca cua niquitioquiaari pueyaracaanu quia paniniuucua janiya, jiya shipiniyaquishacarijia. 25 Tojetaarucuajanaa sesa miyashijia cua Quenaa, mijiria quijiaca pueyari maja na niishiniu quiajaniya. Janiya cutaraari quia niishiyani. Nio cua pueyari niishiyajuhuaj, janiyari seetanujuanaa quia jiyarosanoni. 26 Janiyari nojori niishitiocanucuajani cante quiajaniyani. Janiyari naa pueyaracaanu nojori jiuujiajinia niishitiniutianiya quiajaniyajinijini, seetanujuanaa nojori niishiniuria quiajaniya. Naacuajitij, taa quia paniya janiyacuaani, nojori cuaara cuno paniniu jiitiaara nojori jiuujiajiniajuhuaj. Naa nojori niishishacari quiajaniyatej, janiyari nojori jiuujiajinia quiniutianiyajuhuaj.