16
’Janiyari naa nia numooteyani maja nia tarinitianura cucua tiuuniu niaa jaara naquiya miishaare. Cua pueya nia quiniuucua, majaari nia shanacusaanu quiniutianiya nia tiuquitianura Pueyaso secojojua tiacajinia. Pueya jaara nia puecoorejuhuaj cua tojitiajaca nia quiniuucua, nojoriiri jiyaniniutianiya nojori maninia miya Pueyasora, naa nojori miishacari. Nojoriiri naa miiniutianiya niajaniyatej, nojori niishiyaquiniuucua janiya, cua Quejuhuaj. Janiyacuajaari juhuacarijia naa nia sequeyani. Naacuajitij, niaa jaara naquiya miishaare, niocua jiyacari niishiri janiyacuajaari tari naa nia sequequiaarini. Majaari quenaaja nio cua sequenu quijia niajaniya, pueyaracaanu niaata cua quiniuucua.
Pueyaso Sohuanu miishanojiniji pohuatasano
’Quiarijiani, janiyari cua Jiyaronaacua quiohuani. Quiarijiani, majaari quenaaja niajaniyajinijinio nequesotanu janiya: “¿Tee quia quiohuarini?” Janiya jaara nia sequereeni janiya quianutaniuhuani, niaari saaja taraajequee. Seetanujuanaa nia sequeyanijia, socua maninia quiniutianiya niaaraari, janiya jaara quiaarohuani. Janiya jaara quiaaquiyarohuani, majaari Pueyaso Sohuanu niniu quiniutianiya niaacua, na cumaquiniuria niajaniya. Janiya jaara quiaarohua cutarani, janiyari niaacua na jiyaronutaniyani. Mijiria na tiuquishacari, nojuajaari pueya jiuujiajinia poonijionutaniya, nojori na niishitiniuria nojoriiri seetanujuanaa sesa miijiaca. Nojori niishitiniutianiyajaariuhua nojoriiri na naata sesa miyashijiacara jiyatesaanu. Naajuhuaj, nojori niishitiniutianiyari Pueyasoori na naata jiyanooniu nojori, maja Sesaacata nojori cojiritiasaanura mani quiquiojinia quejoonu. Seetanujuanaa, Pueyasora, nojoriiri sesa miijiaca nojori tiuyaquiniuucua cucua. 10 Jiyocuacaanu cua tacasacariuhua cua Queecua, majaari socua nia niquiniu quiniutianiya janiya. Naacuajitij, Pueyaso Sohuanuuri pueya niishitiniutianiya, janiyari seetanujuanaa cua Que Pueyaso jiyanootijia cucua tiuuriquiano pueyani. 11 Cua shocotasacari Sesaaca, Pueyaso Sohuanuuri pueya niishitiniutianiya, nojoriiri saniitiosaanutaniya. Naacuajitij, nojori jiyaniijia Satanás jaara tari saniitiosocoriquiano quiyacuaa, nojoriiri saniitiosaanutaniyajuhuaj, cucua nojori tiuyaquiniuucua.
12 ’Janiyari queraatia jiitiaajaa cua pohuatanura niajaniyani. Naajaa, majaari cua pohuatanu quiniutianiya quiarijia niajaniya. Juhuanojuaja maja nia naata na niishiniu. Pueraruhua. 13 Pueyaso Sohuanu tiuquishacari niaacua, nojuajaari nia niishitiniutianiya puetunujuanaa cutara. Nojuajaari seetanu rupaajanaa jiitiaja. Nojuajaari maja tama na niishishanojuaaja na niishitiniu quiniutianiya niajaniya. Puetunu na tojishanojuanaa janiyajinijini, cuno nia niishitiniutianiya cutaraari. Nia niishitiniutianiyajaariuhua taate nio pa quishacari nuhuaji quiniutianiyani. 14 Niaari cua shuquiritianutaniya, nojuaja niishitiniuucua niajaniya janiyajiniji. 15 Puetunu cua Que jiitiasanojuanaani, cunoori cua casaajuhuaj. Naaratej, janiyari nia sequereeni, Pueyaso Sohuanuuri janiyajiniji masenutaniya cua jiitiasano niaara, na caminiujiuniuria niajaniyarajuhuaj.
16 ’Niaari saaja quiarijia cua niquiya. Na nuhuaji cutara, majaari socua nia niquiniu quiniutianiya janiya. Pasa naataja na nuhuaji, niaari cua niquiniutianiuhuacuhuaj.
Nia taraajenuuri jatanutaniya shuquiriaatia nia quiniuria
17 Jiyacaritij, noojiaqueya canaa na saquiriojosano pueyajinijinioori tama nequesoreetooreejaaja:
—¿Casaa na sequenu paniyarini, nojuaja jaara sequeree: “Niaari saaja quiarijia cua niquiya. Na nuhuaji cutara, majaari socua nia niquiniu quiniutianiya janiya”? ¿Casaa na sequenu paniyajaaraniuhua na sequesacari: “Pasa naataja na nuhuaji niaari cua niquiniutianiuhuacuhuaj”, na sequesacarijiuhuaj: “Cua Queecua quianutaniuhuanijia”? 18 Naajuhuaj, ¿casaa na sequeyarini na sequesacari “quiarijiani”, mariyata “pasa naataja na nuhuaji”? ¡Majaari pa niishiniu casaaraqui na sequeyatejaj!
19 Jesuuri tari canaa nequesotanu panishano nojuaja niishirii. Cunora naa canaa sequereeri:
—Janiyari nia sequereeni: “Niaari quiarijia cua niquiya, na nuhuaji cutara maja socua nia niquiniu quiniutianiya janiya. Pasa naataja na nuhuaji, niaari cua niquiniutianiuhuacuhuaj”. ¿Niaatejaara niojiniji nequesoreetoya tama niajaniyajaaja? 20 Seetanujuanaa nia sequeyanijia, niaari nujuquenutaniya. Niaari taraajeconutaniyajuhuaj. Jiyacaritij, Pueyaso niishiyashijiacaari taquiya shuquiriaatia quiniutianiyacuaa niajaniyajiniji. Naajaa, cuno nia taraajenuuri jatanutaniya shuquiriaatia nia quiniuria. 21 Naajaariuhuaj, maaji ranu panishacari na mueya, jiyanohua naquiya miyari. Naajaa, mueya na ranu nuhuaji, naquiya na miiniu niyajetaqueeri, na mueya na timitiasacari. 22 Quiarijiani, niaari naa taraatia quiyajuhuaj. Naajaa, niaacua tacatenutaniuhuanijia. Niaari jiyanohua shuquiriniutianiya nia niquishacari janiya. Majaari quenaaja tamasaca pueya naata quiniutianiya cuno nia shuquiriniu jaariutianu.
23 ’Jiyacaritij, majaari socua nia nequesotanu quiniutianiya janiya. Seetanujuanaa nia sequeyanijia, cua Queeri nia niquitionutaniya puetunu nia masesanojuanaa nojuaja, seetanujuanaa coojia rupuejaca nioojia quishacari. 24 Majaari juhuanojuaja nia secojonu Pueyaso seetanujuanaa taa cua sequeyacuajani, seetanujuanaa coojia rupuejaca nioojia quishacari. Naa nia secojoretej. Niocua nia panishano niquitiosaare, seetanujuanaa shuquiriaatia nia quiniuria.
Jiyaniijia Jesuuri Sesaaca shocotana
25 ’Janiyari pueyaracaanu nia pohuataquiaa miriquini. Janiya quera nia pohuatanutaniya maatia seetanujuanaa cua Quejiniji cutarani. 26 Jiyacaritij, niaari cua Que secojonutaniya coojia rupuesano nia quishacari. Jiyacaritij, majaari na panishaanu quiniutianiya cua shiniujiuniuria cua Que, na tojiniuria niajaniya. 27 Cua Quejanaacuajaari nia panijia, nia paniniuucua janiya, nia niishiniuucuajuhuaj janiyari na jiyarosanoni. 28 Niaacuajaari niishiya, janiyari cua Que shuriucuaji niquiaarini pueyanora cua quiniuria mijiria. Quiarijia saniniuujia, janiyari nio jiya tiujianutaniyani, cua Queecua cua quianuhuara.
29 Naa Jesu sequesacari canaatej, canaari na sequereeni:
—Quiarijia cutara, quiaari maatiajanaa sequeree, maja miriqui. 30 Quiarijia cutara, canaari niishiyani quiaari puetunu casaajanaa niishijia. Majaari quenaaja na panishaanu pueya nequesoreenura quiajaniya. Naacuajitij, canaari niishiyani, quiaacuajaqui Pueyaso Jiyarosano.
31 Jesuuri canaa sequeree:
—¿Naatee? ¿Niaate shusha cucua tiuyaruhua? 32 Tari quenaacoyari naquiya cua miishaanura. Seetanujuanaa quiarijiaari. Niaari cucuaji cocuatasaanutaniya puetunujuanaa. Niaari tamajaaja cua tiujianutaniya. Naajaa, seetanujuanaa maja cua quiniu tamajaaja. Cua Quecuajaari cua cojiyani. 33 Janiyari puetunu niojuanaa nia sequeyani, nioojia nia cajitiniuria nio cua pohuatasanoocua nia tiuushacari. Mijiria nia quishacari, niaari seetanujuanaa naquiya miiniutianiya. Naajaa, janiyacuajaari mijiria jiyaniijia shocotareeni. Naacuajitij, nioojia nia cumaquiri tamajaaja.