15
Jesu pueyari juhua Jesu cashacucua, Jesu quishacari juhua neyona
Jesuuri naa pohuataquiaari socua canaa niquiara:
—Janiyari juhua uva jiyonani, cua Que natau. Cua pueyari juhua cua cashacucua. Tamonu cua cashacucuajinijinio jaara muetuyashijia quiri, cua Queeri na piyotaja. Teyano cua cashacucuajinijiniote muetujua saniniunijia, cua Queeri na nacareetaja, socua queraatia na muetunura. Nia tojiniuucua cua rootasano, niaari tari juhua nacareetasano quiya. Pueyaracaanu coojia nia rupuere, taa cua rupueya nioojiacuaani, niaa mariqui juhua uva cashacucua piyotasaareeri. Jaara neyonaacuaji piyotasaare, majaari na naata muetunu tari. Naajuhuaj, majaari nia naata muetujua quiniu, niaa jaara coojia rupueyashijiaca quiri.
’Janiyari juhua nia jiyonani. Niaari juhua cua cashacucua. Cante coojia rupuejani, taa cua rupueya niajaniyacuaani, naacuajitij, niaari juhua queraatia muetujuaca quiniutianiya. Cucuaji rupatejacaari maja na naata casaa miiniu janiyaju. Cante cua rupueyashijiani, nojuajaari taraatia miishaanutaniya juhua uva cashacucua piyotasano neyonajiniji, tamocora jaquerootasano. Jaara sorere, tatucuasaarohuari manijinia quejoosocoriquiano. Tii cateyari.
’Niaa jaara coojia rupuejaca quiri, niaa jaara cua rootasano tojijiaca quirijiuhuaj, puetunu nia panishanoocuarajanaa nia secojore Pueyaso. Nojuacuajaari nia masesano miiniutianiya. Naa cua Que miishacari nia panishanotej, niaari juhua queraatia muetujuaca quiniutianiya. Naacuajitij, cua Queeri jiyanohua timitiasaanutaniya. Naacuajitij, niishishaanutaniyajaariuhua niaari cua tojitiajaca pueyaniyojua. Janiyari nia panijiani, taa cua Que paniya janiyacuaani. Coojia rupuejaca nia quiri pueyaracaanu, cua panishano pueya nia quiniuria. 10 Janiyari cua Que panishanoni, pueyaracaanu cua miiniuucua na panishano. Naajuhuaj, niaa jaara cua rootasano tojijiaca quiriquia, niaari pueyaracaanu cua panishano pueya quiniutianiyajuhuaj.
11 ’Janiyari naa nia sequeyani, shuquiriaatia quijiaca nia quiniuria, taa shuquiriaatia quijia cua quiyacuaani. Naacuajitij, niaari tojetaarucuajanaa shuquiriaatia quijiaca quiniutianiya. 12 Cua tojiri. Nioori cua sequesano niaara: “¡Pueyaracaanu panitioojuaca nia quiriquia, taa cua paniya niajaniyacuaani!” 13 Cante tama na cuaqueyajaaja panitiaja na cusonura na rupuenaa nitini, naa miijia cutaraari seetanujuanaa jiyanohua narta pueya panijia. 14 Niaa jaara cua sequesano miijiaca quiri, niaari cua rupuenaa. 15 Naacuajitij, majaari cua sequenu quiniutianiya tari niajaniya cua seyata. Pueyano seruuri maja na niishiniu casaa poonijiosano na camarnu miiquiaacuaani. Janiyari quiarijia nia sequeya cua rupuenaatani, cua niishitiniuucua niajaniya puetunu cua Que sequesanojuanaa janiya. 16 Majaari nia saquiriojonu quiquiaari janiya. Janiya cutaraari nia saquiriojoquiaarini cua jiyaramiquiniuria niajaniya, cua panishano nia miiniuria. Naa nia miishacari cua panishanotej, niaari juhua queraatia muetujua naana quiniutianiya. Puetunu nia miishanojuanaa cua cumaacatani, cunoori pueyaracaanu rishijia quiniutianiya. Cuno miishanoori maja najuhuanaj. Naaratej, cua Queeri puetunu nia masesanojuanaa nia niquitionutaniya seetanujuanaa coojia rupuejaca nioojia quishacari. 17 Janiyari cunora nia sequeyani: “Pueyaracaanu panitioojuaca nia quiri”.
Pueyaso niishiyashijiaca pueyari Pueyaso muerasu niquiniu paniyashijiaca
18 ’Pueyaso niishiyashijiaca jaara nia niquiniu paniyaquiriquia, majaari nia tacaaniu. Cuno pojoricuajaari naa cua niquitiuniu paniyaquijiacacuaa. 19 Niaa jaara Pueyaso muerasu quiyaquiriquia, Pueyaso niishiyashijiaca maara nia panijiaca quiriquia, taa nojori paniquiaa narta Pueyaso niishiyashijiacacuaani. Niaari Pueyaso niishiyashijiaca quiquiaarijiuhuaj. Naajaa, janiyari nojori tajiniji nia saquiriojoquiaarini, cua pueya nia quiniuria. Cunora, Pueyaso niishiyashijiacaari nia niquiniu paniyaquiquiaa, maja tari nia quishacari juhua nojori. 20 Majaari nio cua sequesano nia niyajetanu: “Seruuri maja socua tojishano na camarnujiniji”. Naaratej, Pueyaso niishiyashijiaca jaara naquiya cua miiquiaacuaa, niaari naquiya miishaanutaniyajuhuaj. Naajuhuaj, nojori jaara cua rootasano tojiquiaacuaa, nojoriiri nia rootasano tojijiaca quiniutianiyajuhuaj. 21 Nojoriiri naa naquiya miiniutianiya niajaniyatej, cua pueya nia quiniuucua, nojori niishiyaquishacari cua Jiyarona.
22 ’Janiya jaara niyaquiquiaari nojori cua pohuatanura Pueyaso rupaani, nojoriicuara maara saquiriojotaaquishaare, sesa nojori miishanojiniji. Nojori niquiara cua pohuatanuucua Pueyaso rupaa, majaari nojori naata sequenu quiniutianiya: “Cua jiyanoori. Maja cua niishiniu quiquiaari quia rootasano”. 23 Cante cua niquiniu paniyashijiani, nojoriiri cua Que niquiniu paniyashijiajuhuaj. 24 Sesa nojori miishano maara nojoriicuara saquiriojotaaquishaare, janiya jaara cua cumaacata miyaquiquiaari nojori niquiarani. Janiyari socua jiyajeneta casaa miijioquiaari cua cumaacata nojori niquiarani, socua tamasaca miishanojiniji. Naajaa, naa nojori niquishacari cua cumaacata cua miishanotej, nojoriiri saaja cua niquitiuniu paniyaquijiaca, cua Que niquitiuniu paniyaquijiacajaariuhuaj. 25 Naajaa, naa nojori miiniuucua janiyatej, tariucuacaanu Pueyaso Rupaajinia naajiotasano janiyajinijiiri tari tohuateeree. Naa sequeyari:
“Janiyari najuhuana niquiniu paniyaquishiyani”.
26 ’Janiya jaara cua Que shuriucua quishuhuani, janiyari tiji Pueyaso Sohuanu jiyaronutaniya mijiriani. Nojuajaari seetanu rupaajanaa jiitiaja. Nojuajaari janiyajiniji niishitiniutianiya pueya. 27 Niaari janiyajiniji pohuatanutaniya pueyajuhuaj, pueyaracaanu cuata nia quiniuucua shushajanaa cua coteesacari pohuatanu Pueyaso rupaa.