14
Jesuuri juhua nuu Pueyasoocua
Jesuuri naa canaa sequeree socua:
—Maja nia tacaaniu, pueyanaa. Nioojia nia cajitiri. Saaja Pueyasoocua nia tiuuri. Cucua nia tiuurijiuhuaj. Cua Que tiaari puereetuuca. Queraatia quiquioori tii quiya. Cunora, janiyari coteenu nia puetanutaniyani, niaacuaji cua jeenucuanura nia quijiara. Jaara naa quiyaquiritij, janiya maara nia sequeyaquirini janiya nia puetanutaniyani, niaacuaji cua jeenucuanura. Cua jeenucuanu nuhuaji nia quiquiora, janiyari niaacua tacatenutaniuhuani, cua rijionuhuara niajaniya, cuata nia quiniuriajuhuaj tee cua quiniutianiyacuaani. Niaacuajaari cua quiquiojiniara neteja nuu niishiya, tee cua quianutaniyacuaani.
Tomásri Jesu sequeree:
—Jiyaniijianaa, ¡maja canaa niishiniu quenaaja tee quia quiaani! ¿Canaatucua taa cuno nuu niishirini, quiaa na sequeyani?
Jesuuri na riucuaree:
—Janiyacuajaari cuno nuuni, Pueyasoocua nia quianura. Janiyacuajaari seetanujuanaa Pueyaso Rupaani. Janiyari pueya samiitianijiajuhuaj. Majaari pueya naata Pueyaso rupuenu tamajaaja. Saaja janiya cutaraari pueya rupueteja Pueyasoni, nojori tiuushacari cucua. Niaa jaara seetanujuanaa cua niishiquiaaricuaa, niaa maara cua Que niishirijiuhuaj. Seetanujuanaa, niaari tari na niishiyacuaja. Niaari na niquiquiaajuhuaj.
Felipeeri na sequeree:
—Jiyaniijianaa, quiaa jaara canaa niquitiri quia Que Pueyaso, canaacua panaatia quiriohuani.
Jesuuri Felipe riucuaree:
—Felipenaa, janiyacuajaruhua pueyaracaanu niaata quiquiaa juucuani. ¿Majateeri juhuanojuaja quia niishiniu janiya? Cante cua niquiquiaani, cua Que niquiquiaajaariuhuaj. ¿Casaara quia sequeya cua niquitiniuria cua Que niajaniyarini? 10 ¿Majateeri quia tiuuniu cucua cua sequesacari quiajaniya, janiyari cua Que jiuujiajinia quiyani, cua Queeri saniniuujia coojiajinia quiyacujua? Canaari maja rimiajatani. Nio, cua sequesano niajaniyani, cunoori maja tama cua niishishanojuaaja. Cua Que, coojiajinia quiyani, nojuajaari na panishano miitiquiaa janiya. 11 Cucua nia tiuuri cua sequesacari niajaniya, janiyari cua Que jiuujiajinia quiyani, cua Queeri saniniuujia coojiajinia quiyacujua. Niaa jaara cua sequesanoocua tiuuniu paniyaquiri, cucua nia tiuuriqui na cumaacata cua miiniuucua nia niquiara. 12 Seetanujuanaa nia sequeyanijia, cante cucua tiuujiani, nojuajaari puetunu cua miishanojuanaa miiniutianiyajuhuaj. Cua tacasacariuhua cua Que shuriucua cua quiniuhuara, cucua tiuujiacaari cua cumaacata seetanujuanaa socua jiyajeneta casaa miiniutianiya cua miishanojiniji. 13 Seetanujuanaa nioojiajinia cua quishacari, janiyari niaara miiniutianiyani puetunu nia masesanojuanaa nia secojosacari cua Que. Naacuajitij, pueyari cua Que timitianutaniya, nojori niishishacari cua Queeri jiyanohua maninia miijia. 14 Nioojia rupuetoosacari coojiata, janiyari puetunu nia masesanojuanaa miiniutianiya niaarani.
Jesu sequesacari, nojuaja Pueyaso Sohuanu jiyaronutaniya mijiria
15 ’Niaa jaara seetanujuanaa cua panijiaca quiri, niaari cua rootasano tojitiajaca quiniutianiya. 16 Naajuhuaj janiyari cua Que secojonutaniyani, niaacua na jiyaronura tamonu cua niti mijiria, nia cumaquiriquiano. Nojuajaari pueyaracaanu niaata quiriquiano. 17 Nojuajaari Pueyaso Sohuanu, seetanu rupaa jiitianajanaa. Pueyaso tojiyashijiaca pueyari maja na naata cuno Sohuanu na jiitianu, nojori niquiyaquiniuucua nojuaja, na niishitiuyaquiniuucua nojuajuhuaj. Niaa cutaraari na niishijiaca. Nojuajaari niaata quiyacuaja. ¡Pueyaracaanu nioojiajinia quiriquianojaariuhuaj!
18 ’Majaari seetanujuanaa cua tiujianu quiniutianiya niajaniya juhua japueyojuaca nia quiniuria. Janiyacuajaari tacatenutaniuhuani niaata cua quiniuhuara. 19 Pueyaso tojitiaashijiaca pueyari quiari naataja cua niquiyaquiniutianiya socua. Niaa cutaraari cua niquijiaca quiniutianiya. Samiitianijiojua cua quiniuucua, niaari pueyaracaanu quijiaca quiniutianiyajuhuaj. 20 Jiyacaritij, niaari niishiniutianiya janiyari cua Que jiuujia rupuejani, niaari coojia rupuejacajuhuaj. Janiyari saniniuujia nioojiajinia quijiani. 21 Cante cua rootasano niishijiani, nojuaja jaara na tojijia quirijiuhuaj, nojuajaari cua panijia cutara. Cante cua panijiani, cua Queeri na panijia quiniutianiyajuhuaj. Janiyari na panijia quiniutianiyajuhuaj. Janiyari cua panijiaacua niniutianiyani, seetanujuanaa na niishiniuria janiyari nata quiyani.
22 Canaa cojinia Judasni, nooj, Judas Iscariote sesaanucuatej, nojuajaari Jesu nequesotaree:
—Jiyaniijianaa, ¿casaara saaja canaacua quia niniutianiyarini, maja puetunu mijiria quiniaa pueyacuajanaa?
23 Jesuuri na riucuaree:
—Cante cua panijiani, cua rootasano tojijiajaariuhuaj. Cua Queeri jiyano pueyano panijia. Naaratej, canaari nocua niniutianiyani, noojiajinia canaa quiniuria, canaa quiquiora canaa jiyatenura nojuaja. 24 Saniniuujia, cante cua paniyaquijiani, jiyano pueyari cua rootasano tojiyashijiacajuhuaj. Puetunu cua rootasanojuanaa, niaa na tojiquiaani, cunoori maja tama cua niishishanojuaaja. Cunoori cua Que niishitishano janiya, cante mijiria cua jiyaroquiaaricuajani.
25 ’Janiyari puetunu niojuanaa nia pohuataani, niaata cua quishacarijia mijiria. 26 Cua Que jiyarosocoriquiano na Sohuanuuri nia cumaquiriquiano. Nojuajaari nia niishitiojonutaniya puetunu cua niishitionu panishanojuanaa niajaniya. Naajuhuaj, nojuajaari nia niishitiniutianiuhua puetunu tari cua pohuatasano niajaniyajanaa.
27 ’Janiyari nioojia cajitiniutianiyani. Janiyari coojia nianutaniya nioojiajiniani, juhuajaniya quijiaca nia quiniuria taa cua quiyacuaani. Naacuajitij, niaari seetanujuanaa juhuajaniya quiniutianiya. Mijiria quiniaa pueyari maja na niishiniu cumanijianu juhua janiya. Naaratej, maja nia tacaaniu. Majaari puerenujuhuaj. 28 Tari nia sequereecuajanijia: “Janiya quera quiohuani. Janiyari na nuhuaji tacatenutaniuhuani niaata cua quiniuria”. Niaa jaara seetanujuanaa cua panijiaca quiriquia, niaa maara shuquiriri nia niishishacari janiyari cua Queecua quiohuani. Nojuajaari seetanu Jiyaniijiajanaa cutara janiyajiniji. 29 Janiyacuajaari juhuacarijia nio nia sequeyani. Naacuajitij, niaa jaara niquiri tohuateyano cua sequesano niajaniya, niaari niishiniutianiya puetunu cua pohuatasanojuanaari seetanujuanaa.
30 ’Majaari puera cua pocoojonu quiniutianiya niaata tari. Cua Paraca cucua quenaacoya tarini, na miiniuria janiya taa na paniyacuajani. Nojuajaari Pueyaso tojitiaashijiaca jiyaniijia. Pueyaracaanu cua Que Pueyaso tojijia cua quiniuucua, cua Paraca maara naquiya cua miyaquiri janiya jaara cucua na shanacuyaquirini. Na cumaacaari maja na shocotanu cua cumaaca cutara. 31 Naajaa, na miishanojiniji janiya, puetunu pueyajanaari niishiniutianiya, janiyari puetunu cua Que sequesanojuanaa tojijiani, na panijia cua quiniuucua.
’Nia sanetare. Niiquiji pa quiaare.