13
Jesu jeequejosacari na saquiriojosano pueya niohuaca
Jesuuri canaa na saquiriojosano pueyata rerejoquiaari Pascuaacuara juucajinia. Jesuuri jiyacari niishiquiaari tari quiquiaariiri quera na tiujiasacari canaa mijiria, na Queecua na tacanuhuara. Nojuajaari canaa paniriquiaajaa, taa canaa na paniquiaari pueyaracaanucuajani, mijiria na quishacari canaata.
Cuno niucuaja, Jesuuri canaa na saquiriojosano pueyata miaqueriquiaa. Sesaacaari tari Judas Iscariote niishitirii noojiajinia, nojuaja cuaara Jesu quiateera na paraa, na mosaanura. Cuno Judasri tamonu Simón jiyanishano pueyano niyanu quiquiaari. Jesuuri niishijia nojuaja seetanujuanaa Pueyasojiniji niquiaari. Naajuhuaj, nojuajaari niishiquiaari, na Que Pueyasoori na jiyatequiaari Jiyaniijiarajanaa, puetunu casaa jiitianajanaa na quiniuria. Niishiriquiaajaariuhua nojuajaari quera na Queecua tacanutaniuhua. Jiyaniijiajanaa na quishacari, naajaa, nojuajaari miaquejajiniji sanequiaari. Na tucuaque toque jocuareeri. Na nuhuaji na cajiniocua camarucuteree cuaqueya tuujutajaari. Na nuhuaji, mohuaca shuurii tohuatashijiniaari. Canaa niohuaca jeequejoriquiaari juhua tiaco seru. Na nuhuaji, na sacuanijiariquiaajaariuhuaj na cajiniocua na camarucutesano cuaqueya tuujutajata.
Na jeequenu panishacari Simón Pedro niohuaca, Pedroori saaja Jesu sequeree:
—Jiyaniijianaa, ¿taa quia miyani? ¿Quiaateeri cua niohuaca jeequenutaniya?
Jesuuri Pedro riucuaree:
—Quiarijiani, majaari quia niishiniu casaara naa cua miyani. Naajaa, quiaacuaja na nuhuaji niishiniutianiya.
Pedroori Jesu sequeree:
—¡Cua Jiyaniijianaa, janiya cutaraari maja quenaaja cua shanacunu quiniutianiya cucua quiajaniya, cua niohuaca quia jeequenura!
Jesuuri na riucuaree:
—Janiya jaara quia niohuaca jeequejiyaquirini, majaari cua pueyano quia quiniu quiniutianiya.
Simón Pedroori na sequeree:
—¡Jaara naa quiritij Jiyaniijianaa, maja saaja cua niohuaca jeequenucuarajaj! ¡Quia jeequerejuhua cua juaashiquiaca, cua nacanio!
10 Jesuuri na sequeree:
—Cante shusha nanajani, saaja na niohuacaari jeequeshiya cutara. Na cuaqueyacuajaari tariucua jeequesano quiya. Puetunu niajaniyajanaari tari jeequejosano quiyacuaja. Saa niquiriyatujuaari jeequesoo quiya saniniuujia.
11 Jesuuri tari niishiquiaari cante na quiatenutaniya na paraani. Nocuaji sequeriquiaari: “Niquiriyatu pueyanoori jeequesoo quiya cutara”.
12 Canaa niohuaca na jeequejonu nuhuaji, Jesuuri na toque cushiriohua. Miaquejajinia cajiriohuari. Canaa nequesotareeri:
—¿Niaate niishiya casaara naa cua jeequejoree nia niohuacani? 13 Niaacuajaari cua sequequiaa “Niishitiojonata”, nia “Jiyaniijiatanio”. Seetanujuanaa nojuacuajanijia, taa nia jiyaniquiquiaa janiyacuajani. 14 Naaratej, janiya jaara jeequejoree nia niohuacacuaani, nia Jiyaniijia cua quishacari, nia Niishitiojonajuhuaj, naa nia miiriquia niarta Pueyaso muerasujuhuaj. 15 Janiyari naa miiriini, cua niishitiojonura niajaniya, naa nia miitioonurajuhuaj taa cua miirii niajaniyacuaani. 16 Seetanujuanaa nia sequeyanijia, seruuri maja socua tojishano quijia na camarnujiniji. Naajuhuaj, jiyarosano pueyanoori maja socua tojishano quijia na jiyaronajiniji. 17 Niaa jaara cua rootasano niishiri, niaari shuquiriaatia quijiaca quiniutianiya niaa jaara na tojijiaca quiri.
18 ’Shusha cua sequesano niajaniyani, cunoori maja puetunu niajaniyaranojuanaa. Janiyacuajaari niishiyani canapue cua saquiriojoquiaarini, taamueca pueyate niajaniyani. Naacuajitij, tariucuacaanu Pueyaso Rupaajinia janiyajiniji naajiotasanoori tohuateenutaniya. Naa sequeyari:
“Tama cuata miaquenajaarijia cua paracara quirii”.
19 Janiyari juhuacarijia nia toyani. Naacuajitij, cua pohuatasano jaara tohuateere, niaari niishiniutianiya janiyari seetanujuanaa Pueyaso Niyanuni. 20 Seetanujuanaa nia sequeyanijia, cante cua jiyaramiquishano pueya tojijiani, nojuajaari cua tojiyajuhuaj. Cante cua tojijiara quiriini, nojuajaari cua Jiyarona tojijiara quiriijiuhuaj.
Jesu pohuatasacari, Judascuajaari na paraa na quiateriquiano
(Mt 26.20-25; Mr 14.17-21; Lc 22.21-23)
21 Naa Jesu sequenu nuhuaji canaatej, jiyanohua na taraajenuta naa canaa sequereeri:
—Seetanujuanaa nia sequeyanijia, niquiriyatu niajaniyajinijinioori cua paraa cua quiatenutaniya.
22 Canaari jiyacari tama niquitiooreejaanijia. Majaari canaa niishiniu quiriquiaa canajiniji naa Jesu sequeriquiaani. 23 Jiyacaritij, janiyari na shuriucuaji cajiriquiaa miaquenuujuajiniani, na panishano pueyano cua quiniuucua. 24 Naaratej, Simón Pedroori cua mashiniquirii sanaa cua nequesotanura Jesu, canajiniji naa na sequereeni. 25 Naarate janiyari Jesuucua tatereeni, jiyasohuaja cua nequesotanura nojuaja. Janiyari naa na sasacareeni:
—Jiyaniijianaa, ¿canteeri naa quia miiniutianiyani?
26 Jesuuri cua riucuaree:
—Janiyari pan rau piquiojonutaniya caacajiniani. Cana cua niquitionutaniyani, nojuajaari cuno.
Jesuuri jiyacari pan rau piquiojoree. Judas Iscariote na niquitioreeri. Nojuajaari tamonu Simón jiyanishano niyanu. 27 Judas masesacari cuno pan rau, Satanásri noojiajinia tiuquiquii. Jesuuri jiyacari Judas sequeree:
—Cuno, quiaa na niishiriojiya miiniuni, quiocua ritia miirinioj.
28 Canaa na saquiriojosano pueya nata miaquenuuriquiaani, majaari quenaaja canaa niishiniu quiriquiaa casaara naa Jesu sequeree Judasni. 29 Judasri canaa cumaneeca cojuatana quijia. Naaratej, noojiaqueya canaajinijinioori jiyaniriquiaani Jesu naasucua na jiyaroriquiaa socua casaa na masenura canaa queranacunuutajara, casamiijiuniucua na niquitiojonura cumaneeca soj. 30 Judas jaara masequiaari Jesu niquitiosano pan, jiyacari tohuataqueeri. Tariucua niucuaari quiriquiaa.
Jesu rootasano quiarinio
31 Judas tohuatanu nuhuaji, Jesuuri canaa sequeree:
—Quiarijia cua miishanojiniji, janiyari maniniuhuaqueetasaanutaniyani. Pueyasoori jiyanohua maniniuhuaqueetasaanutaniyajuhuaj, naa cua miishanojiniji. 32 Pueyaso jaara maniniuhuaqueetasaare naa maninia cua miiniuucuatej, nojuajaari cua jiyatenutaniya cumaacaraca quijia cua quiniuria na shuriucua. Quera naa cua miiniutianiyari. 33 Quiquiohuaniyojuanaa, janiya rupaquijia niaata quiniutianiyajaarani. Taa cua sequecanu parta Judiocuacacuaani, janiyari naa nia sequeyajaaniuhuaj. Niaari cua pajenuunutaniya juucua. Majaari nia naata quianu quiniutianiya cucua, tee cua quianutaniyacuaani. 34 Quiarijia nia niishitiriiria nio quiarinio rootasano. Nia tojiri. ¡Panitioojuaca nia quiri! Naatej, taa cua paniquiaacuaa niajaniyani, naa nia panitioorejuhuaj. 35 Niaa jaara naa panitioojuaca quiri, puetunu Pueyaso niishiyashijiaca pueyajanaari naacuaji niishiniutianiya, niaari cua tojitiajaca pueya.
Jesu pohuatasacari Pedro nocuaji seetanutaniya
(Mt 26.31-35; Mr 14.27-31; Lc 22.31-34)
36 Simón Pedroori jiyacari Jesu nequesotaree:
—Jiyaniijianaa, ¿tee quia quianutaniyani?
Jesuuri na riucuaree:
—Tee cua quianutaniyacuaani, majaari quia naata nuhuajiniu janiya. Naajaa, quiaari na nuhuaji quiariquiano.
37 Pedroori na sequeree:
—Jiyaniijianaa, ¿casaara quia sequeyarini, quiarijia cutara maja cua naata quianu quiata? Janiyacuaja tama cua cuaqueyajaaja tarinijiotaaree quiocuarani.
38 Jesuuri na riucuaree:
—¿Naatee? ¿Quiaate tama quia cuaqueyajaaja tarinijiotaaree cucuara? Janiyari seetanujuanaa quia sequeyani: juhuaquenu panishacari caacaraja niunijiyaquishacarijia, quiaari jiyacari cucuaji seetanu pacutejonutaniya tari.