12
María totasacari na shanohua jaanutaja Jesuucua
(Mt 26.6-13; Mr 14.3-9)
Seis juuca jaara cureeriquiaajaa Pascua juucara, canaari jiyacari Jesuta Betania tiacajinia quiaareeni, Lázaro quijia tiacajinia, teyano Jesu samiitianiquiaaricuajani. Cuno tiacajinijinio Jesu rupuenaa pueya timitiasacari Jesu, nojoriiri sumatunuuquiaari nojori miaquenuunura cuno niucua Jesuta. Martaari miaquesano patootariquiaa pueyara. Lázaroori Jesuta miaquenuuriquiaa narta masuusano pueyata, canaatanio. Jiyacaritij, Maríari Jesuucuara pataree na shanohua jaanutaja. Cunoori “nardo” jiyanishano nataujiniji shipinishano quiquiaari. Jiyanohua queraatia cumaneecata masesano. Puereetuuca motiiquio cajiniocua puecariquiaari cuno shanohua jaanutaja. Maríari Jesu niohuacaacua na totaree. Na nuhuaji, na sacuanijiarohua na muecacataari. Puetunu tiacojuanaari shanohua jaanuriquiaa. Naa María miishacaritij, niquiriyatu canaajinijinio Jesu saquiriojosano pueyanoori juaarii. Nojuajaari Judas Iscariote quiriquiaa, na nuhuaji Jesu quiatequiaari na paraani. Nojuajaari naa sequeree:
—¿Casaara cuno shanohua jaanutaja niquitioyaquishaaree queraatia cumaneecarani, casamiijiuniucua pueya niquitiojosocoriquianoni? ¡Jaara masenu panishaare, maara niquitiosaare juhua niquiriyatu marijiara pueyano poonijionu sami!
Naa Judas sequesacaritij, majaari seetanujuanaa na taraajenu quiriquiaa casamiijiuniucua pueyacua. Naa sequereeri saaja cumaneecaacua jiaatiaja na quiniuucua, nohuasejojua na quishacari. Judasri cumaneeca quiquio cojuatana quijia puetunu canaarajanaa. Naacuajitij, nojuajaari tiji nohuasejojua, pueya niquitiojosanojiniji canaara. Jesuuri saaja Judas sequeree:
—Nareja quia niquiri. Nojuajaari nio shanohua jaanutaja cojuataja pueyaracaanu, juhuacarijia na jeenucuatajara cua cuaqueya, pueya niaaquishacarijia janiya raajinia, janiya jaara mosaareni. Casamiijiuniucua pueyari pueyaracaanu niaata quiriquiano cutara. Saniniuujia, janiyari maja pueyaracaanu niaata quiriquianoni.
Pueyacuara secojonaa jiyaniijianucua roojotoosacari Lázaroocuara
Queraatia canaa Judiocuacaari niishiquiaari Jesu Betania tiacajinia quiriquiaa. Cunora, nojoriiri nocua quiojoquiaari na niquiniuucua, Lázaro niquiniuucuajuhuaj, teyano Jesu samiitianiquiaaricuajani. 10-11 Jesu samiitianiniuucua Lázaro, queraatia canaa Judiocuacaari Jesuucua tiuuquiaari, na pueya nojori quiniuria. Cunora, canaa pueyacuara secojonaa jiyaniijianucuaari roojotooquiaari Lázaro na motunurajuhuaj.
Juhua Jiyaniijiajanaa Jesu tiuquishacari Jerusalén tiacajinia
(Mt 21.1-11; Mr 11.1-11; Lc 19.28-40)
12 Cuno queraatia pueya, tari Jerusalén tiacajinia quiriquiaacuaa Pascua juucara queranacunurani, nojoriiri niishiquiaari Jesu tariqui tiuquiniutianiyajuhuaj. 13 Nocuaji, nojoriiri tucuru piyotaree. Na nuhuaji, nijiyareeri Jesu naacunuucua, na tucuru shiiniotanuuriquiaari. Naa nacooriquiaajaariuhua nojori shuquiritiasacari Jesu:
—¡Pocuaji Tacuna! ¡Pocuaji Tacuna! ¡Cuaara shuquiriaatia quiiria pa Jiyaniijia, teyano Pueyaso jiyaroquiaari pocuacuajani! ¡Nojuacuajaari Israel pueya Jiyaniijiajanaa!
14 Jesuquiiri jiyacari burro niquiojua riuriatamaa. Tari na nijinia cajiriquiaari, taa tariucuacaanu Pueyaso Rupaajinia naajiotasano quiyacuajani. 15 Naa sequeyari:
“¡Sión tuhuananuucua quiniaa pueyanaa, maja puerenu! ¡Nia niquiri! ¡Nia Jiyaniijia cumaji niya niaacua! ¡Burro niquiojua nijinia cajiyari!”
16 Jiyacaritij, majaari canaa niishiniu quiriquiaa naa canaa tiuquitishacari canaa Jiyaniijia Jesutej, canaari nio tariucuacaanu Pueyaso Rupaajinia naajiotasano tohuateeriquiaani. Pueyaso jaara Jesu samiitianiquiaariuhua, canaari jiyacari shusha niishiquiaarini cuno naajiotasanoquiiri Jesujiniji quiquiaari.
17 Cuno pueya, Jesu samiitianishacari Lázaro niquiquiaarini, nojoriiri pueya pohuatariquiaa taa Jesu jiiquiooquiaari Lázaro na raacoji na tohuatanurani. 18 Queraatia pueya niishishacari naa Jesu miishano na cumaacatatej, nojoriiri Jesu naacunuucua nijiyaree. 19 Nocuaji, Fariseocuacaari tama sequetooriquiaajaaja:
—¡Canaacuajaari cunora nia sequequiaani pa morejanaa! ¿Niaate na niquiya? ¡Puetunu pueyajanaari cuno pueyanoocua pacuree, na pueya nojori quiniuria!
Grecia jiyajinijinio taucuaca pocoojonu panishacari Jesuta
20 Grecia jiyajinijinio taucuacaari Jerusalén tiacajiniara nijioquiaarijiuhuaj Pueyaso niquiara nojori queranacunuunura Pascuara. 21 Cuno pojoriiri canaa cojinia Felipeecua catecanoquiaari. Felipeeri Betsaida tiacajinijinio quiquiaari. Cunoori Galilea jiyajinia tiaca. Cuno Griegohuari Felipe sequeturee:
—Pueyanonaa, canaa quia Jiyaniijia Jesuta pocoojonu paniyani.
22 Jiyacaritij, Felipeeri Andrés sequesee cuno pojori sequesano nojuaja. Na nuhuaji, Andrésri Felipeta quiaaree Jesuucua. Nojoriiri Jesu pohuataseejuhuaj. 23 Jesuuri naa nojori riucuaree:
—Quiarijiani, tama janiyajaarijia mosaanutaniya pueya nitini. 24 Seetanujuanaa nia sequeyanijia, sohuajajau jaara raama jataaquishaare, pueyaracaanu niquijiajau quiniutianiyari. Saniniuujia, jaara natasaare juhua na moquenura, saaja moritianutaniyari queraatia na muetunura. 25 Naajuhuaj, cante tama na cuaqueyajaaja panijia puerani, nojuajaari puetunu shaajenutaniyajanaa. Saniniuujia, cante tama na cuaqueyajaaja panitiaja na tojiniuria janiya mijiriani, nojuajaari pueyaracaanu shuquiriaatia rishijiara jiyatesaanutaniya. 26 Cante quiria poonijionu paniyani, cuaara seetanujuanaa cua tojijia quiiria. Tee cua quiniutianiyacuaani, cua tojitiajacaari tii quiniutianiyajuhuaj. Cua Queeri cua tojijiaca timitianutaniya. ¡Jiyanohua maninia nojori miiniutianiyajaariuhuaj!
Jesu pohuatasacari nojuaja mosaanutaniya
27 ’Quiarijiani, janiyari jiyanohua tacayani. ¿Casaa cua sequeyarini? ¿Janiyate sequeya soj: “Cua Quenaa, maja naquiya cua miitiniu”? Maja. Maja naa cua sequenu quiniutianiya. Janiyacuajaari cunora niquiaari mijiriani. 28 ¡Cua Quenaa, janiya cuaara miishiiriaqui taa quia paniyacuajani, pueya niishiniuria quiaari jiyanohua maninia!
Jiyacaritij, Pueyasoori tojishaaree pocuaano jiyocuacaanuji. Naa Neyanu sequereeri:
—Janiyacuajaari naa niishitirii pueyani, pueyaracaanu quia miishacari cua panishano. Janiyari socua pacutenutaniuhua pueya niishitiniuni, quiaa jaara nojoriicuara mosaare.
29 Cuno pueya, canaata tii quiriquiaa Jesutani, nojori tojishacari Pueyaso pocuaano, nojoriiri sequeturee:
—¡Miacanacuaja cuno tojishaareeni!
Tamasacaari saniniuujia sequereecujua:
—¡Pueyaso serucuaja nocua pocuareeno!
30 Saniniuujia, Jesuuri canaa sequeree:
—Cuno rupaa niaa na tojiriini, majaari quiria na quiniu quiriquiaa. Cunoori nia tojishocoriquiano quiriquiaa, nia niishiniuria cua Queeri cua tojiquiaa cua secojosacari nojuaja. 31 Quiarijiani, mijiria quiniaa miishacari naquiya janiya, nojoriiri saniniuujia saniitiosocoriquiano jiyatesaaree tari. Naajuhuaj, mijiria jiyaniijia Sesaacaari jatasaanutaniyajuhuaj, maja cumaacaraca na quiniuria socua. 32 Janiya jaara nujuaretasaareni, janiyari puetunu pueyapuejanaa nijiotenutaniya cucuani. Nojoriiri juhua jaatiasaanutaniya cucua, cucua nojori tiuuniuria, nojori ruuretanura janiya soj.
33 Naa Jesu sequesacaritij, canaa niishitiriiri taa pueya monutaniya nojuajani. 34 Tii quiniaa pueyari na riucuaree:
—Canaacuajaari tariucuacaanu Pueyaso Rupaajiniji niishiyani, Pueyaso Jiyarosocoriquiano Cristoori pueyaracaanu rishiriquiano cutara. Quiajaniyarijiataj, ¿casaara quia sequeyarinijia, Pueyaso Jiyarosanoori nujuaretasaanutaniya tii na cusonura? ¿Canteeri cuno pueyanoni, quiaa na sequeya Pueyaso Jiyarosanoni?
35 Jesuuri nojori sequeree saaja:
—Janiya, nioojia cuhuatanani, janiyari niaata quiniutianiyajaara rupaquijiani. Nocua nia tiuuri juhuacarijia, ninishiqui quiyaquishacarijia. Cante ninishiqui rucuanejojuani, nojuajaari maja na niishiniu tee na quiaani. 36 Nioojia cuhuatanaacua nia tiuuri, niaata cua quishacarijia, seetanujuanaa cuhuashiqui quijiaca nia quiniuria.
Naa Jesu sequenu nuhuaji cuno pojoritij, quiacuhuari. Nojoriicuaji jamaashiiri.
Judiocuaca tiuyaquishacari Jesuucua
37 Jesuuri jiyanohua queraatia jiyajeneta na cumaacata miishano miiquiaari pueya niquiara. Nojoriiri saaja nocua tiuyaquiquiaari. 38 Naacuajitij, tariucuacaanu Pueyaso sequenu panishano caminiujiunia Isaías pohuatasanoori tohuateequiaari, nojuaja jaara naa sequequiaari:
“Jiyaniijianaa, ¿cante canaa pohuatasanoocua tiuuriini, canaa pohuatasacari quia Jiyarosocoriquianojinijini? ¡Shaaqui! ¿Cante niishiriijiaaniuhuaj, jiyajeneta casaa nojori niquishanoori seetanujuanaa quia cumaacata miishano quiriquiaa? ¡Shaaqui!”
39 Naacuajitij, majaari nojori naata tiuuniu quiquiaari Jesuucua. Isaíasri naa naajiotaquiaarijiuhuaj:
40 “Pueyasoori nojori jiyateree juhua nimishitiuria, maja nojori niquiniuria na namijiata. Nojori niishitiaja cushitioreejaariuhuaj, maja nojori niishiniuria nojori jiuujiata. Naa nojori miiriiri maja nojori tacatonura nojori jiuujia, cua jiyanooniuria nojori, quiarinio pueyara cua jataniyaquiniuria nojorijiuhuaj”.
41 Supuetana Isaíasri naa caminiujiuquiaari Pueyaso niishitishano nojuajatej, Jesu na niquiniuucua na shacantuuca cumaacajinia quiyano. Naa na pohuatasacaritij, nojuajaari juhuacarijia Jesujiniji pohuatariquiaa.
42 Naajaa, queraatia narta Judiocuacaari Jesuucua tiuuquiaari. Queraatia canaa jiyaniijianucuaari nocua tiuuquiaarijiuhuaj. Cuno jiyaniijianucuaari maja na pohuatanu quijia pueya niquiara, Jesuucua tiuujiaca nojori quishacari. Nojoriiri na pohuataaquijia, Fariseocuaca na pueretusacari, Fariseocuaca mariqui nojori tenujureeri maja socua nojori tiuquitianura Pueyaso secojojua tiacajinia. 43 Nojoriiri saaja narta pueya shuquiritiasano pueya quiniu panijia, maja Pueyaso shuquiritiasano cutara.
Pueya tojitiaaquiniuucua Jesu sequesano, nojoriiri saniitiosaariquiano
44 Jesuuri jiyanohua na rupaa paaretaree. Naa sequereeri:
—¡Cante cucua tiuuriini, majaari saaja na tiuuniu cucua! ¡Cua Queecua tiuuriijiaariuhuaj, cante cua jiyaroquiaaricuajani! 45 ¡Cante cua niquiriini, nojuajaari cua Jiyarona niquiriijiuhuaj! 46 Janiyari mijiria niquiaarini cua cuhuatanura niajaniya. Naacuajitij, cante cucua tiuuriini, majaari tari na quiniu ninishiqui. 47 Pueyano jaara cua rupaa tojiriquia najuhuanaj, janiyajanaari maja nocuara cua saquiriojotanu quiniutianiya na saniitiosaanura. Majaari cua niniu quiquiaari mijiria, pueya cua saniitionura. Janiya cutaraari niquiaarini nojoriicuaji cua tacunura. 48 Cante cua ruuretaja saajani, cua sequesano tojiyaquiyajaariuhuaj, nojuajaari tari nocuara saquiriojotana jiitiaa na saniitiosaanura. Nojoriria cua sequesano cutaraari tama nojoriicuara saquiriojotariquianojuaaja nio jiya puequesacari. 49 Cua pohuatasanoori maja tama cua niishishanojuaaja. Cua Jiyarona cua Quecuajaari cua niishitiquiaa casaa cua sequenutaniyani, mariyata casaa cua niishitiojonutaniyani. 50 Janiyari niishiyani cante cua Que rupaa tojijiani, nojuajaari pueyaracaanu quijia quiniutianiya cutara. Naaratej, janiyari seetanujuanaa saaja na sequesano caminiujiuquiaani, taa na niishitiquiaa janiyacuajani.