11
Lázaro shaajenujiniji pohuatasano
Jiyacaritij, tamonu pueyanoori cusosu matariquiaa. Na sesa quiquiaari Lázaro. Nojuajaari Betania tiacajinijiniojuanaa quiquiaari, Judea jiyajinia. Na rimiatuhua quiquiaari María, Martanio. Nojoriiri cuno Betania tiacajinijinio quiquiaarijiuhuaj. Lázaro rimiatu Maríani, nojuajaari noo maajicuaja Jesu niohuaca sacuanijiaquiaari na muecacatatej, nocua na totanu nuhuaji na shanohua jaanutaja. Lázaro matasacari cusosu, na rimiatuhuari pueyano jiyarotuquiaari Jesu numootenuucua. Naaratej, cuno pueyano tiuquishacari Jesuucua, nojuajaari naa caminiujiuquiaari Lázaro rimiatuhua sequesano nojuaja:
—Jiyaniijianaa, quia panishano pueyanona cusosu mataa.
Jesu tojishacari naa cuno pueyano sequesanotej, tii quiniaa pueya sequereeri, canaajuhuaj:
—Nojuajaari maja na cusonu quiniutianiya na shaajenura puetunujuanaa. Cuno cusonu na jiitiasanojinijini, pueyari Pueyaso cumaacata miishano niquiniutianiya. Pueyari cunora Pueyaso Niyanu maniniuhuaqueetanutaniya, cua Que Pueyasojuhuaj.
Marta, María, Lázaronio, nojoriiri Jesu panishano pueya quijia. Naajaa, Jesu jaara numootesaaquiaari Lázarojiniji, majaari nocua na quianu quiquiaari ritia. Caapiqui juuca camueeree cuniquijiaaraari, tee canaa quiriquiaacuajani. Na nuhuaji, canaa na saquiriojosano pueya sequereeri:
—Judea jiyajinia pa quiaarohuacuara socua.
Canaari Jesu sequereeni:
—Niishitiojonanaa, cuniquijinio Judiocuacacuajaari shusha naataja tii quia jacunu paniquianu. ¿Casaara socua tii quia quianu paniuhuariniuhuaj?
Jesuuri canaa riucuaree miriqui:
—Janiyara, juuca juhuanojuaja. Juucaari maninia seetanujuanaa pa rucuanejonura. Paa jaara pananu tiuquiyaquishacarijia rucuanejoreni, paari maninia niquiya pocuajini. Majaari pa tiuriiniu. 10 Paa jaara ninishiqui rucuanejore saniniunijia, paari tiuriijiani cuhuashiqui na quiyaquishacari.
Jesuuri naa sequeriquiaa miriquitij, nera, maja puereeta na quiniu quiriquiaa Judiocuaca niquiara na rucuanejonura, na mosaanu juuca quiyaquishacarijia. 11 Na nuhuaji, Jesuuri naa canaa sequeree socua:
—Pa rupuena Lázaroori tari maquequee. Janiyari na niucuajanuucua quianutaniyani.
12 Canaari Jesu sequereeni:
—Jiyaniijianaa, nojuaja jaara maqueya, maniniacuajaqui. Naacuajiti paari niishiyani naatanutaniuhuacuajaaqui. ¿Paatucua casaara najuhuana nocua quiaareni?
13 Naa Jesu pohuatasacari canaa Lázarojinijitij, canaa sequeriquiaa juucuaari Lázaro tari macu quiriquiaa. Canaari saniniuujia jiyaniriquiaani Jesu naasucuaari canaa pohuatariquiaa Lázaro nareja maqueriquiaa. 14 Nocuaji Jesuuri maatia canaa sequeree:
—Lázaro tari cusoyarucuaa. 15 Janiyari timiyani tii cua quiyaquiniuucua Lázaro quishacarijia saminio. Naa quiarijia macu na quishacaritij, niaari socua jiyajeneta casaa cua miishano niquiniutianiya, seetanujuanaa cucua nia tiuuniuria cutara. Quiarijia cutara, nocua pa quiaare.
16 Jiyacaritij, Tomásri canaa narta saquiriojosano pueya sequeree:
—Pa Jiyaniijiata pa quiaarejuhuaj, nata pa cojiritiasaanura puecoonu.
Cuno Tomásri pueya sesojosano quiquiaari “Caapueya muetusano”.
Jesu, macunucua samiitianijiojua
17 Canaa jaara tiuquiijioseequiaarini, Jesuuri pohuatasaaquiaari Lázaro tari cuatro juuca shocotejoriquiaa raaco na niasaanujiniji. 18 Betania tiacaari catecaja Jerusalén tiacajiniji. (Nareja media hora paa jaara ritia rucuaneyareni). 19 Naaratej, queraatia narta Judiocuacaari quiojoquiaari Marta, María tiajinia, nojori na cumanijianura na nanu nuhuaji. 20 Marta jaara niishiquiaari Jesu shusha tiuquiriquiaa, nojuajaari nocua tohuataquiaari canaa na naacunura. Majaari María niniu quiriquiaa cutara. Tiajiniaja quiriiri. 21 Canaacua Marta tiuquishacari, nojuajaari Jesu sequesee:
—Jiyaniijianaa, ¡quiaa jaara niya quiquianu, cua nanu maara shaajeyaquiquianu! 22 Naajaa, janiyari niishiyani quiaa jaara Pueyaso secojore, Pueyasoori quia secojosano tojiniutianiya.
23 Jesuuri Marta sequeree:
—Quia nanucuaja samiitianutaniuhua.
24 Martaari na riucuaree:
—Taaquiriirinij, janiyacuaja niishiyani nojuajaari samiitianutaniuhua macunucua samiitiacosacariuhua jiya puequesacari.
25 Jesuuri na sequeree:
—Janiyacuajaari macunucua samiitianijiojuani. Cante cucua tiuujiani, jaara cusoyare, naajaa, samiitianutaniuhuari. 26 Cante cucua tiuurii saminio na quishacarijiani, nojuaja jaara cusoyare, naajaa, majaari na shaajenu quiniutianiya seetanujuanaa. ¿Quiaate cua sequesanoocua tiuya Martanaa?
27 Nojuajaari Jesu riucuaree:
—Jaa, Jiyaniijianaa. Janiyacuaja niishiyani quiaari Cristo, Pueyaso Niyanu, nooj tariucuacaanu sequesaaquiaari mijiria niriquianotej.
28 Naa Marta riucuanu nuhuaji Jesutej, na tiajinia quiaarohuari. Naa María numaama sasacasuhuari:
—Niishitiojona jati quiya. Quia sequeyano nocua quia quianura.
29 Naa María tojishacari Marta sequesanotej, ritia sanequeeri. Jesuucua nimiaari tee canaa quiriquiaacuajani. 30 Jesuuri juhuanojuaja maja na tiuquitianu quiquiaari canaa cuno tiacajinia. Canaari tiaca shuriucua quiriquiaajaani tee Marta naacuquiaari canaacuajani, Jesuucua na nishacari. 31 Nojori cumanijianaa pueya jaara María niquiquiaari ritia tohuataano tiajiniji, nojoriiri na jiyaniquiaari na nanu raajinia nujuquenuucua quiaa naasucua. Naaratej, nojoriiri na nuhuaji quiaaree.
32 María tiuquishacari canaacua, Jesu cariquimiaji mojoquetaseeri. Naa na sequereeri:
—Quiaa jaara niya quiquianu, cua nanu maara shaajeyaquiquianu.
33 Jesu niquishacari María nujuqueyano, mariyata nata quiniaa nujuqueyanojuhuaj, Jesuuri nojori taraajetaree. 34 Jesuuri pueya nequesotaree:
—¿Tee na niasaarucuaani?
Pueyari Jesu sequeree:
—Miji, Jiyaniijianaa. Quia niquiquii. Niya niasaarucuaano.
35 Jesuuri nujuquesee. 36 Tii quiniaa Judiocuaca niquishacari Jesu nujuqueyano, tama sequetooreejaarijia:
—¡Nia niquiri! Jiyanohua Lázaro panijiaquiiri.
37 Noojiaqueya cuno pojorijinijinioori sequeriquiaajuhuaj:
—Jesu jaara cariyojuaru namijia jeecacanucuaa, maara Lázaro naataniquianujuhuaj maja na shaajenura.
Jesu samiitianishacari Lázaro
38 Jesuuri jiyanohua na taraajenuta raa jiyajiria catecanoquiaari, canaajuhuaj. Raari puereetuuca saajiata mishiquiosano quiriquiaa. 39 Jesuuri pueya sequeree:
—¡Saajia nia ruutiniri tamocora!
Martaari Jesu sequeree:
—¡Jiyaniijianaa, cuatro juuca tari na shoconujiya! ¡Tari mocuaatia jaaniuya naasucua!
40 Jesuuri Marta sequeree:
—Janiyacuaja tari quia sequereeni, quiaa jaara cua sequesanoocua tiuuri, quiaari Pueyaso cumaacata cua miishano niquiniutianiya.
41 Jiyacaritij, pueyari saajia ruutinirii tamocora. Jesuuri jiyocuacaanu mauree. Naa Pueyaso sequereeri:
—Cua Quenaa, quia timitiaanijia. Quiaari tari cua sequesano tojiriucuaacuaja. 42 Janiyari niishiyani quiaari pueyaracaanu cua tojiquiaa. Janiyari naa quia sequereeni, niya quiniaa pueya niishiniuria quiaari mijiria cua jiyaroquiaari.
43 Naa Jesu sequenu nuhuajitij, jiyanohua na rupaa paaretareeri. Naa sequereeri:
—¡Lázaronaa, quia tohuatama!
44 Macuuri tariucua saminio tohuatamaa. Na juaashiquiaca, na niohuacaari jiuniocosano quiriquiaajaa. Na nacaari puetunu na jiquiocotajanaa mishiquiosano quiriquiaajuhuaj, toquerauta morosano. Jesuuri pueya sequeree:
—Nia saacatare, cuaara rucuaneera.
Judiocuaca camarucua roojotoosacari na monura Jesu
(Mt 26.1-5; Mr 14.1-2; Lc 22.1-2)
45 Naa Jesu samiitianishacari Lázarotej, queraatia narta Judiocuacaari nocua tiuuquiaari, noo pojori canapuete Maríacua nijioquiaari na cumanijianuracuajani. 46 Noojiaqueya cuno Judiocuacajinijinioori Fariseocuacaacua quiojoquiaari nojori pohuatanura Jesu miishano. 47 Naaratej, Fariseocuaca, pueyacuara secojonaa jiyaniijianucuanio, nojoriiri rerejoquiaari puetunu Judiocuaca camarucuatajanaa. Nojoriiri sequetuquiaari:
—¿Taa pa miiniutianiyani? Cuno pueyanoori queraatia casaa miiquiaa na cumaacata pueya niquiara. 48 Paa jaara nareja na shanacure naa na miiniuriatej, ¡puetunu pueyajanaari na pueyara quiniutianiya, nocua nojori tiuushacari! Nojoriiri na jiyaniijiara socua na jiyatenutaniya. Naaratej, pa jiitianaa Romano pueyari pocua nijionutaniya Pueyaso Secojojua tia nojori niyartanura, pa pueya na puecoonurajuhuaj.
49 Caifásri tii quiriquiaajuhuaj. Nojuajaari canaa pueyacuara secojonaa jiyaniijiajanaa quiriquiaa cuno marijiara. Jiyacaritij, nojuajaari narta camarucua sequeree:
—¡Niaaquiiri niishiyashijiaca seetanujuanaa! 50 ¿Majateeri nia niishiniu? Maninia cutaraari niquiriyatu pueyano cusonura pa niti, maja najuhuana puetunu pa pueyajanaa puecoosaanura.
51 Caifás sequesanoori maja tama na sequesanojuaaja quiquiaari. Pueyacuara secojonaa jiyaniijiajanaa na quishacari, Pueyasoori naa na pohuateree taa Jesu cusonutaniya puetunu Judiocuacaacuarajanaani. 52 Seetanujuanaari. Jesuuri maja cusoriquiano quiquiaari saaja Judiocuacaacuara. Nojuajaari cusoriquiano quiquiaari puetunu tariucua Pueyaso saquiriojosano pueyapueecuarajanaajuhuaj, tee tiquiyocua niyaquejonu na muerasurano quiyacuajani. Nojuajaari cusoriquiano puetunu cuno pojorijianaa na rerejotenura, jatiqui na quitiuniuria juhua niquiriyatu maanu. 53 Naacuajitij, cuno juucajiniji, cuno Judiocuaca camarucuaari roojotooriquiaa taa nojori monutaniya Jesuni.
54 Nocuaji, Jesuuri maja tari na rucuanejonu quijia narta Judiocuaca niquiara. Cunora tamaquiria canaa jiyataquiaariiri. Canaari nata quishii cariiquia jiya shuriucua tamonu tiacajiniani. Cuno tiaca sesa quiquiaari Efraín.
55 Jaara quera quiquiaari tari canaa queranacusacari Pascua juucara, queraatia pueyari quiojoriquiaa Jerusalén tiacajiniara tama na tiacajinijijiaaja. Nojoriiri quiojoquiaari juhuacarijia nojori jeenucuanura na cuaqueya nojori puecoosacari tama na seyajaaja nojoriicuara. Nojoriiri naa miiquiaari jiyanooshano nojori quiniuria Pueyaso niquiara, taa supuetana Moisés rootaquiaaricuajani. Nojoriiri naa miiquiaari juhuajaniya nojori queranacunura Pueyaso niquiara Pascua juuca. 56 Pueyari tii Jesu pajenuuriquiaa. Pueyaso Secojojua tiajinia nojori quishacari, nojoriiri tama nequesoreetooriquiaajaaja:
—¿Taa nia sequeyani? ¿Pa queranacunujinia niniutianiyatenojotij, maja soj?
57 Pueyacuara secojonaa jiyaniijianucua, Fariseocuacanio, nojoriiri tari pueya rootaquiaari, tamonu pueyano jaara niishiri tee Jesu quiyani, cuaara nojori numooteera nojori quiatenura Jesu.