15
Jesuucua tiuuniaa jiitianaa nacoosacari Jerusalén tiacajinia
Jiyacaritij, Judea jiyajinijinio pueyari Antioquiya tiacajinia quiojoquiaari. Nojoriiri tii sesa niishitiojonu coteequiaari cuniqui quiniaa Jesuucua tiuuniaa pueya. Nojoriiri naa sequeriquiaa Antioquiya tiacajinia quiniaa narta Pueyaso pueyatej:
—¡Pueyanaa, Jesuucua tiuuniaa pueya cuaara na cararaatiuuquia co miatejoteera, taa Moisés niishitiojoquiaaricuajani! ¡Jaara miatesoo quiri, majaari Pueyaso jiyanooniu quiniutianiya jiyanotej, na pueya nojori quiniuria!
Pablo, Bernabeenio, nojori jaara tojiquiaari naa cuno pojori niishitiojosanotej, nojoriiri cuno pojoritia nacoojoquiaari jiyanohua. Naacuajitij, Antioquiya tiacajinia quiniaa Pueyaso pueyari Pablo, Bernabé sequequiaari nojori quianura noojiaqueya cuniquijinio pueyata Jerusalén tiacajinia. Nojori jiyaroreeri na nequesotanura Jesu jiyaramiquishano pueya Jerusalén tiacajinia, mariyata Jesuucua tiuuniaa pueya jiitianaanio. Nojoriiri jiyaramiquishaaree cuno pojori nequesotasaanura, ¿seetanutejanaa naa miishiyatena, taa cuno Judea jiyajinijinio nijiono pueya niishitiojiya canaacuajani?
Naacuajitij, Pabloori Bernabeeta jiyarosaaquiaari Jerusalén tiacajiniara. Nojori quiasacari Jerusalén tiacajiniara, Fenicia jiyacuma quiojomaquiaariiri, Samaria jiyacumanio. Nojoriiri cuno jiyacajinia Pueyaso pueya pohuatanuumaquiaari taa taucuaca cartequiaari tama sesa nojori miishanojuaajani, Pueyaso tojijiara nojori quiniuria. Jesuucua tiuuniaa pueya jaara naa tojiquiaaritij, nojoriiri jiyanohua shuquiriquiaari.
Nojori tiuquiijiosacari Jerusalén tiacajinia, puetunu Jesuucua tiuuniaa pueyajanaari nojori rerejotaquiaari, mariyata puetunu Jesu jiyaramiquishano pueyajanaanio. Pablo, Bernabeeri jiyacari nojori pohuataquiaari puetunujuanaa, naajuhuaj, taa Pueyaso naacuquiaari maninia nojorini, nojori pohuatasacari taucuaca Jesujiniji. Cuniqui quiriquiaajaariuhua Fariseocuaca, tariucua Jesuucua tiuujiaca. Cuno pojoriiri rerejonaa tajiniji nujuatuquiaari. Naa sequetureeri:
—Cuno taucuaca Jesuucua tiuuniaani, na cararaatiuuquia co cuaara miatejosaaria Judiocuaca nojori quiyaquishacari. Na nuhuaji, nojori cuaara Moisés niishitiojosano tojijiara quiiria, taa Moisés rootaquiaari tariucuacaanucuajani.
Naa nojori nacoojonu nuhuajitij, saa Jesu jiyaramiquishano pueyajaari rerejoquiaari jiyareta Jesuucua tiuuniaa narta pueya jiitianaata. Nojoriiri maninia niishiriojonuuquiaari taa na miiniutianiyani. Naa pueyaracaanu nojori pocoojosacaritij, Pedroori socua nojori tajiniji nujuaquiaari. Naa nojori sequereeri:
—Pueyanaa cua tojitiare. Niaacuajaari niishiya, pa Jiyaniijiaari cua saquiriojoquiaari na rupaa pohuatariquiano taucuaca tojishocoriquiano, nojori tiuuniuria Pueyasoocuajuhuaj. Pueyasocuajaari poojia niishijia. Nojuajaari cuno taucuaca niishitiquiaari, nojuajaari nojori jiyateree na pueyarajuhuaj, na Sohuanu na niquitiosacari nojori, taa na niquitioquiaari pajaniyacuaani. Majaari nia jiyaniniu Pueyasoori saaja Judiocuaca paniya. Pueyasoori maja rimiajata na paniniu. Nojuajaari puetunu pueya paniyajanaa. Cuno taucuaca jaara nocua tiuuquiaari, nojuajaari nojori jiuujia jeequereejuhuaj saaja Jesuucua nojori tiuushacari. 10 Naa nia tamacasacari taucuacajinijinio parta Pueyaso pueyatej, niaari Pueyaso miishano soojotaaruhua. ¿Casaara nia tamacaa Pueyaso miishanoni? Niaari quiarijia Moisés niishitiojosano tojitiniu paniya Jesuucua tiuuniaa pueya, juhua pa tojishanocuaa. Saniniuujia, majaari quenaaja pa supuetanaa na naata na miiniu quiquiaari puetunujuanaa, taa Moisés niishitiojoquiaaricuajani. 11 Paari niishiyani pa Jiyaniijia Jesuuri pa jiyanoojia. Naaratej, pa jiyanooquiaari, na pueya pa quiniuria. Mariyata naa miiquianu cuno taucuacajaariuhuaj. Majaari seetanujuanaa maninia pa miiniu quiquiaari pa jiyanooshaanura.
12 Naa Pedro sequesacaritij, puetunu pueyajanaari socua sanaajetaquiaari. Bernabeeri Pablota jiyacari pohuataquiaari taa Pueyaso na cumaacata miitiquiaari maninia taucuaca niquiarani, naajuhuaj, taa nojori naatanijioquiaari cusosuhuajaniuhuaj. 13 Naa nojori pohuatanu nuhuajitij, Santiagoori sequequiaarijiuhuaj:
—Cuarta Pueyaso muerasunaa, cua tojitiare. 14 Simón Pedrocuajaari tari pa pohuataree taa Pueyaso coteecanu shusha na Sohuanuta poonijionura cuno taucuaca jiuujiajiniani. Pueyasocuajaari nojorijinijinio jiyateya seetanujuanaa na pueyara, nojori maniniuhuaqueetanura nojuaja. 15 Seetanujuanaari nio. Naajuhuaj, tariucuacaanu Pueyaso sequenu panishano caminiujiuniaacuajaari naa naajionuutaquiaari Pueyaso sequesanotej:
16 “ ‘Janiyari David niquiohuacuajinio mueratenutaniya tamonu pueyanoni. Davidcuajaari na supuetanarano. Nojuajaari Jiyaniijiajanaa quiriquiano puetunu pueyapuerajanaa, taa David quiquiaari Israel pueya jiyaniijiacuaani. 17 Naacuajitij, puetunu taucuacajanaari cua pajenuunutaniya, noo pojori teyano cua saquiriojoquiaari tariucuacaanucuajani, nojori jiyatesocoriquiano na Jiyaniijiara janiya’. 18 Jiyaniijiaari naa sequeyaquij. Nojuajaari tariucuacaanu pueya toquiaari nio”.
19 ’Naaratej pueyanaa, janiyari nia sequeyani, nareja nia niquiri cuno taucuaca, Jiyaniijia Jesuucua tiuuniaani. Majaari nojori najiquitiniu Pueyasoocuaji, nia tojitiniu panishacari nojori tariucuacaanu Moisés niishitiojosano. 20 Nareja nojoriicuara pa naajiore. Pocua pa naajioneejinia sequere nojorini, maja tari nojori miaquenuunura shipinishano pueyasoocuara na puecootusano casaa, juunu, borregonio. Cuaara quitiuuria saa necocuataja, maja tamonu na numuetucunura socua. Jaara shu miaquetunu paniri, cuaara na miaqueera puetunu na nanaca caatinijiasanojuanaa, naajuhuaj, maja na miaquenuunura casami nanaca. 21 Puetunu nio cua sequesanojuanaari parta Judiocuaca tojishano. Cuno niishitiojosanoori pueyaracaanu parta Judiocuaca rerejojuaca tiajiniaqueya naa serojosaaquiaa Moisés naajioneejiniji puetunu samaatenu juucajanaa, puetunu tiquiyocua tiacajiniajanaa.
22 Naa nojori pocoojonu nuhuajitij, Jesu jiyaramiquishano pueya, puetunu tii quiniaa Jesuucua tiuuniaa pueyajanaanio, nojori jiitianaajuhuaj, puetunu nojorijianaari mariyata niishiriojonuuquiaari. Naacuajitij, nojoriiri narta Pueyaso pueya saquiriojotuquiaari na jiyarotusocoriquiano Antioquiya tiacajinia Pablota, Bernabeetanio. Jiyacari saquiriojosaareeri Judas, Silasnio. Judas sesaari Barsabás quiquiaarijiuhuaj. Cuno pojoriiri Jesuucua tiuuniaa pueya tojishano quijia cutara, cuniqui Jerusalén tiacajiniani. 23 Nojoritia jiyarotasaaquiaariiri naajionee. Cuno naajioneejiniaari naa sequequiaari:
“Niaacuara naajionaani, canaari Jesu jiyaramiquishano pueyani, Jesuucua tiuuniaa jiitianaanio, Jerusalén tiacajinia niarta Jesuucua tiuniaa pueyajuhuaj. Canaari nia saruhuataani pueyanaa. Taucuaca nia quishacari, naajaa. Jesuucua tiuuniaa nia quishacari, niaari canaa tapueyocuacajuhuaj, tiquiyocua Antioquiya tiacajinia quijiaca, Siria jiyajinia quiniaanio, Cilicia jiyajinia quiniaajuhuaj. 24 Canaari niajaniyajiniji pohuatasaarucuaani, niiquiji pueyanaari niaacua quiacanu. Canaa nia jiyanoori. Majaari canaa jiyaronu quiquianu nojori. Cuno pojoriniaari nia taajetecanu tamaatia nojori niishitiojosacari niajaniya. Naajuhuaj, nia cushitiocanuuri nojori sequesacari nia cararaatiuuquia co nia miatejonura taa Moisés niishitiojoquiaaricuajani. Nojoriniaari nia shiniujiuquianu nia tojitianura socua Moisés Rootasanojuhuaj. Quiarijia maja naate pueyanaa. 25 Naaratej, saa jiyareta canaajaari niya rerejoreeni canaa niishiriojonura canapue canaa saquiriojonutaniyani niaacua jiyaramiquishocoriquiano. Canaari nojori saquiriojoree tarini canaa jiyarosocoriquiano Pablota, Bernabeetanio, nojori pocoojoriquiano maninia niaata. 26 Canaa panishano pueya Pablo, Bernabeenio, nojoriiri tama na cuaqueya panitiaquiaarijiaaja Jesujiniji nojori pohuatasacari tiquiyocua. 27 Quiarijiani, canaari niaacua jiyaroya canaajinijinio canaa saquiriojosano pueyani. Nojoriiri Judas, Silasnio. Nojoriiri nia sequenutaniya casaa nia miiniutianiyani, naatej, taa canaa pocoojoree canaa rerejosacaricuajani. 28 Canaa niishiriojosanoori maninia quiya Pueyaso Sohuanura. Canaari na shuquiritiaajuhuaj. Majaari canaa cushitionu paniniu niajaniya puera canaa supuetanaa niishitiojosanota najuhuanaj. 29 Canaari saaja nio nia sequenu paniyani pueyanaa. Nia tojitiare. Majaari socua nia miaquenu shipinijiosano pueyasohuacuara puecoosano casaa. Majaari nanaca miaquenu. Naajuhuaj, niaa jaara shu miaquenu paniri, nia miaquere maninia na nanaca caatinijiasano. Naajuhuaj, saaja nia niquiocohuata nia quiriquia. Majaari socua tamonu numuetucunu. Niaa jaara nio tojijia quiri, niaari maninia miyacuaja. Tariucuaja pueyanaa”.
30 Naacuajitij, cuno cuatro pueyari jiyarosaaquiaari Jerusalén tiacajiniji. Jaara tiuquiijioquiaari Antioquiya tiacajinia, nojoriiri puetunu Jesuucua tiuuniaa pueyajanaa numootejoquiaari na rerejonura. Puetunu nojorijianaa jaara tari rerejoquiaari, jiyacari niquitiosaaquiaariiri cuno naajionee puetunu nojori niquiarajanaa serojosocoriquiano. 31 Naajionee jaara serojosaaquiaari, puetunu Jesuucua tiuuniaa taucuacajanaari shuquiriquiaari jiyanohua. Naacuajitij, nojoriiri noojia cajitiquiaariuhua tacaaquioyano juucua. 32 Na nuhuaji, Judasri Silasta cuniqui Antioquiya tiacajinia camueenujuquiaari. Nojoriiri Pueyaso Sohuanu cumaaca jiitiaquiaari, Pueyaso sequenu panishano nojori caminiujiuniuria. Naacuajitij, nojoriiri Jesuucua tiuuniaa pueya cumanijiaquiaari jiyanohua. Na rootatuquiaariiri maja nojori tarinitianura Jesuucua tiuuniu. 33 Nojoriiri Antioquiya tiacajinia camueenujuquiaari pasaja. Na nuhuaji, nojori quianu panishacariuhua Jerusalén tiacajiniohua na jiyaronaacua, Antioquiya tiacajinia quiniaa Pueyaso pueyari nojori sequequiaari:
—Maniniacuaja. Juhuajaniya nia quiaarohuaqui.
34 Silasri saaja na cojiniaacuaji jateequiaari cuniquijia Antioquiya tiacajinia. Naacuajitij, Judasri tamajaaja tacatequiaariuhua Jerusalén tiacajiniohua. 35 Pablo, Bernabeeri Antioquiya tiacajinia camueenujuquiaarijiuhuaj. Nojoriiri cuniqui Jesuucua tiuuniaa pueya niishitiojoquiaari. Queraatia cuniquijinio pueyari nojori rupuequiaari niishitiojonurajuhuaj. Puetunu nojorijianaari Jiyaniijia Jesujiniji pohuataquiaari tamasaca niquiarajuhuaj.
Pablo pacutenu panishacariuhua quianu Pueyaso pueya na niquiniuhuara
36 Nojori jaara tari tarishiquiaari tii, Pabloori Bernabé sequequiaari:
—Noo tiacajinia pa camiquioocuara socua niquiniuhua, paa tii pohuatacanu Jiyaniijia rupaatej. Naa pa miiri pa niishiniuria taa parta Jesuucua tiuuniaa pueya quiyani.
37 Bernabeeri na riucuaree:
—Jajaa. Juan pa riyarecuarajaj, pa tarajariquiano.
Juan sesaari Marco quiquiaarijiuhuaj. 38 Majaari Pablo paniniu quiquiaari Juan quianura nojoritia. Nocuaji Bernabé sequequiaariiri:
—¿Paatucua casaara rupoyare pocua Marco saajaaraniuhua? Nojuacuajaari pa tiujiaquiaariuhua Panfilia jiyajinia pa quishacari. ¿Pueyaso rupaa pa pohuatasacari pa tarajacanu maniniatucuaa? Naacuajaa.
39 Saa nojorijiaari socua juayonuutaquiaari Juan Marcoocua. Nocuaji Bernabeeri jiyacari Pabloocuaji rupatequiaari. Na rupatesacari na rupuena Pablojiniji, nojuajaari Juan riquiaari cutara na tarajariquiano. Jiyacaritij, tama nojorijiaarijia buquejinia quiaquiaari Chipre jiyajiniara. 40 Pabloori saniniuujia Silas saquiriojoquiaari na tarajariquiano. Nojori quiaaquishacarijia, Jesuucua tiuuniaa pueyari nocuara Pueyaso secojotuquiaari. Naa na miitiuniu nuhuajitij, Pablo, Silasnio, nojoriiri panaatia quiaquiaari cutara Pueyaso rupaa pohuatanura. 41 Nojori quiasacari Jesuucua tiuuniaa pueya shiniujiuniuucua, Siria jiyacuma tajitiumiaquiaariiri, Cilicia jiyacumanio. Pabloori cuno jiyaca tiacajinia socua poojotaquiaari Jesujiniji. Naa cumaquiquiaari Jesuucua tiuuniaa pueyari.