16
Timoteo cojishacari Pablo, Silasnio
Pabloori Silasta tiuquiijioquiaari Derbe tiacajinia, Listra tiacajinianio. Tii riuriatatuquiaari Timoteo jiyanishano pueyanoori. Cuno mashajaari Jesuucua tiuujia pueyano quiquiaari. Na nucuaari Judio maaji quiquiaari, Jesuucua tiuuniajuhuaj. Timoteo queeri tahue quiquiaari cutara. Listra tiacajinia Jesuucua tiuuniaa pueyari Timoteo maniniucuatujua. Naa sequetujuaari nojori: “Timoteori jiyanohua maninia pueyano”. Iconio tiacajinijinio Jesuucua tiuuniaa pueyari naa sequetujuajuhuaj. Naaratej, Pabloori Timoteo riniu paniquiaari na tarajariquiano. Cunora, coteenu Timoteo cararaatiuuquia co miatetequiaariiri, cuno jiyajinia quiniaa Judiocuaca soojotanuucuaji nojuaja. Puetunu pueyajanaari na niishijia, na queeri seetanujuanaa tahue quijia. Nocuaji naa miishaareeri. Na nuhuaji, Timoteo cutaraari Pablo cojiquiaari. Pabloori Jesuucua tiuuniaa taucuaca niquiquiaari puetunu tiacajiniajanaa. Nojori niquiara caminiujiuquiaari Jerusalén tiacajiniji Jesu jiyaramiquishano pueya sequesano nojoririaari, mariyata Jesuucua tiuuniaa pueya jiitianaa sequesanojuhuaj. Naa Pablo caminiujiushacaritij, puetunu Jesuucua tiuuniaa pueyajanaari socua noojia cumaquiquiaari jiyanohua. Tamasacaari socua Jesuucua tiuuquiaarijiuhuaj. Jesuucua tiuuniaa pueyari naa canequiaari socua. Naa caneriquiaa puetunu juucajanaari.
Pueyaso Sohuanu tosacari Pablo, Macedonia jiyajiniara na quianura
Na nuhuaji, Pueyaso Sohuanuuri Pablo tenujuquiaari maja nojori pohuatanura Jesujiniji Asia jiyajinia. Naacuajitij, nojoriiri Frigia jiyacuma quiojoquiaari, Galacia jiyacumanio. Naa tiuquiijioseequiaari Misia jiya shuriucuaari. Nojoriiri cuniquiji quianu paniquiaari Bitinia jiyajinia juucua. Naajuhuaj, majaari Pueyaso Sohuanu paniniu quiquiaari tii nojori quianura. Cunora, Pabloori na cojiniaata cuaniquiaari Misia jiyacuma. Troas tiacajinia tiuquiijioseeri. Nio Troas tiacaari shoniniacu caminia casaqueyaji quiya. Tiiri buque tiuutiacojua. Pabloori cuno niucua juhua na maquenujinia niquiquiaari Macedonia jiyajinijinio pueyano nocua nujuaano. Cuno pueyanoori Pablo sequequiaari: “¡Miji! Canaa quia naacutaquee Macedonia jiyajinia”. Cuno Macedonia jiyari quiquiaari shoniniacu caminia taquijiria. 10 Naa Pablo niquiniu nuhuaji juhua na maquenujiniatej, canaari jiyacari ritia pajequiaarini taa canaa quianutaniya cuniquijini. Canaari sequereeni:
—¡Pa quiaarequij! Pueyasocuajaari pa panitiaa Jesujiniji pa pohuatanura cuno pueya niquiarajuhuaj.
Pablo quishacari Filipo tiacajinia Silasta
11 Canaari Troas tiacajiniji quiaquiaari buquejiniani. Canaari Samotracia jiya tucuaatiajaacua tiuquishiini. Canaari cuniquiji sanequiaari tariquiniuhuaj, tiuquishiiri Neápolis tiacajinia. 12 Canaari cuniquiji quiamaa Filipo tiacajiniani. Filipo tiacaari socua panishano tiaca quiquiaari tamasaca tiacajiniji Macedonia jiyajinia. Roma tiacajinijinio pueyari tii pacuquiaari tarijia. Nojoriiri cuno Filipo tiaca jiyatequiaari nojori quiquiora. Canaari tii camueenujuquiaari rupaquijiani. 13 Cuniqui canaa quishacari, canaari samaatenu juuca quiaquiaari cuno tiacajiniji moo casaqueyajiriani. Canaari soquequiaarini cuno pueyari tii jiitiquiaari Pueyaso secojonura. Canaari tii narejashiquijia cajitiuquiaari mariyatani. Jiyacaritij, maajipohuari cuniqui rerejoquiaari na secojonuunura juucua. Canaari saaja nojori niquiara pohuataree Jesujinijini. 14 Cuniqui maajipohua rerejosaquini, nojori tajinia quiquiaarijiaariuhua tamonu maaji. Na sesa quiquiaari Lidia. Nojuajaari Tiyatira tiacajinijinio quiquiaari. Shanohua quenaaruqueya naatuque toqueya niquitiojojua quiquiaari na cumaneecaraari. Nio maajiiri tarijia Pueyaso secojojua quiquiaari. Tii na quishacari, Pablo pohuatasano tojiriquiaari. Pueyasoori jiyacari na tojeteree. Juhua noojia riatareeri seetanujuanaa Pablo pohuatasano na tojiniuria maninia. Jesuucua tiuuriiri. 15 Na nuhuaji, Lidiaari puetunu na tiajinia quiniaatajanaa tiuquinijiosaaquiaari moojinia. Canaa tiuquinijionu nuhuaji puetunu nojorijianaa, Lidiaari canaa sequequiaari:
—Niaa jaara cucuaji taacanuyaquiri, miji, nia quishii cua tiajinia. Janiyari pa Jiyaniijia tojijiajuhuaj.
Nojuajaari seetanujuanaa canaa panitiaquiaari na tiajinia canaa quiniuria. Naacuajitij, canaari na tiajinia camueenujuquiaarini.
16 Tamonu juuca, socua canaa pacutesacari quianu pueya secojonuujuajiniara, canaari samaruraca niyacoo niquiquiaarini. Cuno niyacoori camaruhuaraca quiquiaari. Niyacoori “niishijia samaru” jiitiaja. Naaratej, cuno niyacoori puetunu pueya niishiniu panishanojuanaa pohuataja nojoriria. Naa na miishacaritij, na camaruhuara maseja queraatia cumaneecaari. 17 Cuno niyacoori canaa nuhuaji sacuariquiaa. Naa nacariquiaa canaa na nuhuajishacariiri:
—¡Nio canuu cutaraari jiyocuacaanuji Jiyaniijiajiniji pohuatanaa! Nia niishitiojiyari Pueyaso jiyanooshano nia quiniuria, pueyaracaanu nia rishiniuria nata.
18 Saa naa canaa nuhuaji nacajaari, cuno tiacajinia canaa camueenujusacari. Pabloori socua na juaatiaquiaari. Nocua tacatequiaariiri. Cuno niyacoojinia quijia samaru sequereeri:
—¡Janiyari Jesucristo sesajinia quia jiyaroyani! ¡Cuno maajijiniji quia tohuatare!
Naa Pablo sequesacaritij, samaruuri na tojiquiaari. Ritia tohuataquiaari cuno niyacoojinijiiri.
19 Cuno niyacoo camaruhuari niishiquiaari maja tari nojori masenu quiniutianiya socua cumaneeca juhua coteenu, niyacoo pohuatasanojiniji. Naaratej, nojoriiri Pablo, Silas quiooquiaari na juaaniutia. Nojori jaatucunuuquiaari tiaca jiuujiajinia curotasano pueya cajitiucuajiniaraari. Tiaca jiyaniijianucuaari tii quijiaca pueyaracaanu, nojori jiitianura pueya. 20 Niyacoo camaruhuari Pablo, Silas nujuatejoquiaari tiaca jiyaniijianucua tacoji, cuniqui na nequesoreesaanura. Jiyaniijianucua sequetureeri:
—¡Nio canuuri Judiocuaca! Nojoriiri niya pa tiacajinia quiniaa pueya juaatijiosee. 21 Nojoriiri tamaatia niishishano niishitiojonuya. Maja cumaati pa tojiniunioj. ¡Paari Romano pueyani!
22 Naacuajitij, puetunu cuno pueyajanaari na juaaniutia, Pablo, Silas cosequiaari ritia. Jiyaniijianucuaari nojori toqueya jaamitiquiaari jiyanohua, na jocojosacari nojorijiniji. Na nuhuaji, tamasacaari seeratasaaree nojori na mojoonura macata. 23 Jiyanohua na mojoosaanu nuhuaji, nojoriiri socua na tiuquinijioquiaari nujuatejojuajinia. Na nuhuaji, nujuatejojua tia camarnu seeratasaareeri maninia na cojuatenura nojori nujuatejojuajinia. 24 Naacuajitij, cuno nujuatejojua tia camarnuuri Pablo, Silas nujuatejoquiaari socua mij, nujuatejojua cariquimiatej. Cuniqui nujuatejosaaquiaariiri tii na cojuasaanura maninia, na mashiyocuatunuucuaji. Nojori cashacucuaari suruhuatuneeca quejasano tajiniocoma saatijiosaaquiaarijiuhuaj.
25 Cuno niucua shiyaqueya, Pabloori Silasta Pueyaso secojonuuriquiaajaa. Pueyaso maniniuhuaqueetaturiquiaari na jaaquequejosanota. Cuniqui nujuatejosano pueyari nojori tojitiariquiaa. 26 Jiyacaritij, rijiaari canashiyaquiji jiuuquiutiaquiaari jiyanohua cuno nujuatejojua tia. Puetunu na tiootiuhuajanaari riatequequiaari. Puetunu pueya numatucuaacua morojotasano casaajanaari tamajaaja saacarejetaquiaari. 27 Nujuatejojua camarnuuri ritia niucuaquiaari. Saaja niquirii puetunu tohuateya riatequenojuanaari. Cunora, na nijiniaquetucuaja mueruu shitiaree ritia na shuucuajiiri tama na cuaqueya na miaquenurajaaja. Naa miiriiri na jiyanishacari puetunu nujuatejosano pueyajanaa naasucuaari tari mashiyocuaturee. 28 Pablo jaara na niquiquiaari, nocua nacareeri:
—¡Maja najuhuana naa miiniutij! ¡Canaacuajaari puetunujuanaa niya quiyani!
29 Nujuatejojua camarnuuri na shiriiquiniutia tetecariquiaa. Tamonu sequereeri ritia samaritiu na patanura nocua. Samaritiu caaniuji netequee cutaraari nujuatejojua jiniacumara. Pablo, Silas cariquimiaji mojoquetaseeri. 30 Jiyacari nojori tohuatejoree carijiniacumaari. Nojori nequesotareeri:
—¡Pueyanaa! ¿Taa cua miyarinijia, Pueyaso jiyanooshano cua quiniuriajuhuaj?
31 Nojoriiri na riucuaree:
—Jiyaniijia Jesucristoocua quia tiuuri jiyanooshano quia quiniuria, puetunu quia tiajinia quiniaa quiniuria jiyanooshanojuhuaj.
32 Naaratej, Pabloori Silasta na niquiara pohuataree Pueyaso rupaa Jesujiniji, mariyata puetunu na tiajinia quiniaajanaa niquiaranio. 33 Jiyacaritij, nujuatejojua camarnuuri cuno niucuaja Pabloocua jiyanooquiaari, Silascuanio. Nojori cuaqueya majacuyashiquia jeequejoreeri. Na nuhuaji, puetunu cuno pueyajanaari ritia tiuquinijiosaaquiaari moojinia Jesuucua nojori tiuushacari. 34 Jiyacari na tiajinia nojori jiyataquiaariiri. Tii Pablo, Silas mianuutereeri. Cuno nujuatejojua camarnuuri jiyanohua shuquiriaatia quiriquiaa puetunu na tiajinia quiniaatajanaa, Pueyasoocua tiuuniaa nojori quishacari.
35 Cuno tariqui, Filipo tiaca jiyaniijianucuaari na seya jiyaroquiaari nujuatejojua tia camarnuucua, na sequenura nojuaja cuaara Pablo, Silas tohuatanijioora tari. 36 Nujuatejojua camarnuuri Pablo sequesee:
—Tiaca jiyaniijianucua cucua jiyaroree na rupaani, cua cartenura quiarijia niajaniya. ¡Juhuajaniya nia quiaarohuaqui!
37 Pabloori saaja jiyaniijianucua seya sequequiaari:
—¿Majateeri nia jiyaniijianucua niishiniu canaari Romano pueyajuhuaj? Canaa mojooturiquiaacuaa puetunu pueya niquiarajanaari. Majaari coteenu canaa nequesoreesaanu quiriucuaa. Canaari jiyanojuaa nujuatejosaarucuaani. ¿Taa na miitiuniu paniya quiarijia canaarini, jiyasohuaja tohuatejonu paniniu? ¿Jiyasohuaja mojooturiquiaacuaa canaatucuaa? ¡Nojorijianaa cuaara niiria quiarijia, niiquiji nojori tohuatejonura canaa!
38 Jiyaniijianucua seya jaara tacatequiaariuhua, puetunu Pablo sequesanojuanaa pohuataquiaari Filipo tiaca jiyaniijianucua niquiaraari. Nocuaji jiyaniijianucuaari pueretuquiaari nojori niishishacari Pablo, Silas Romano pueya quiquiaarijiuhuaj. 39 Naaratej, cuno jiyaniijianucuaari ritia quiaquiaari nujuatejojuajinia Pabloocua, Silascuanio, nojori jiyanootioonura. Jiyaniijianucuaari nojori tohuatejosee. Nojori sequereeri cuaara quiojoora quenaaja nojori tiacajiniji. 40 Naacuajitij, Pablo, Silas jaara tohuareetaquiaari nujuatejojuajiniji, Lidia tiajinia quiojoquiaariiri. Tii rootatuquiaari socua Jesuucua tiuuniaa pueyari, socua Pueyasoocua nojori tiuuniuria. Na nuhuaji, tiji quiojoquiaariuhuari.